Отпечатано в Китай LAJ Общо описание Предна част P900W/P950NW P900W/P950NW Ръководство за бързо инсталиране Български Благодарим ви за покупката

Размер: px
Започни от страница:

Download "Отпечатано в Китай LAJ Общо описание Предна част P900W/P950NW P900W/P950NW Ръководство за бързо инсталиране Български Благодарим ви за покупката"

Препис

1 тпечатано в Китай LAJ64800 бщо описание Предна част P900W/P950NW P900W/P950NW Ръководство за бързо инсталиране Български Благодарим ви за покупката на устройство за етикети P-touch (по-долу наричано устройството ), модел P900W/P950NW. Вашето ново устройство P900W/P950NW е интуитивно, лесно за работа устройство за етикети с редица функции, с което могат да се създават професионални висококачествени етикети. Това ръководство съдържа основните процедури за използване на устройството. Прочетете цялото ръководство, преди да използвате продукта, и го запазете за справка в бъдеще. Възможно е наличните опции и консумативи да се различават в зависимост от страната. адна част P900W а сваляне и инсталиране на драйвери за принтер и софтуера посетете нашия уеб сайт. а повече информация за инсталирането на драйвера и софтуера вижте Инсталиране на софтуера и драйвера за принтер на компютър. 0 P950NW Налични ръководства Ръководство за безопасност Това ръководство предоставя информация за безопасността; прочетете го, преди да използвате устройството. Ръководство за бързо инсталиране (това ръководство) Това ръководство предоставя основна информация за използването на устройството, както и подробни съвети за отстраняване на неизправности. Ръководство за потребителя Когато сваляте инсталиращата програма от и я инсталирате, на работния плот на компютъра ви се създава папката Brother Manual и това ръководство се записва в нея. Това ръководство предоставя допълнителна информация за настройките и работата на устройството, съвети за отстраняване на неизправности и инструкции за поддръжка. свен това можете да свалите отделните ръководства, които ви трябват, от Brother Solutions Center. Посетете Brother Solutions Center на адрес support.brother.com и щракнете върху Ръководства на страницата за вашия модел, за да свалите другите ръководства. Капак на отделението за лентата твор за излизане на лентата 3 Бутон за отваряне на капака 4 Индикатор (Състояние) 5 Индикатор (Батерия) 6 Бутон (ахранване) 7 Бутон (Подаване и отрязване) Бутон (Wi-Fi) 9 Контакт на променливотоков адаптер 0 Сериен порт USB порт (за компютър) USB хост (за скенер за баркодове) 3 LAN порт Разопаковане на устройството Преди да използвате устройството, проверете дали опаковката съдържа следното: Преди да използвате устройството за етикети P-touch, непременно свалете защитния материал съгласно процедурата по-долу. Натиснете бутона за отваряне на капака, за да отворите капака на отделението за лентата. Издърпайте лентичката, за да я свалите заедно със защитния материал. Устройство за етикети P-touch Ръководство за безопасност Ръководство за бързо инсталиране Променливотоков адаптер ахранващ кабел USB кабел Касета с лента

2 Свързване към захранване Променливотоков адаптер Използвайте AD900ESA (променливотоков адаптер) за това устройство. Свържете променливотоковия адаптер директно към устройството.. Включете щепсела на кабела на променливотоковия адаптер в контакта на променливотоковия адаптер, отбелязан с DC IN 4 V на устройството.. Включете щепсела на захранващия кабел в променливотоковия адаптер. ареждане на акумулаторната Li-ion батерия аредете напълно батерията, преди да я използвате. Възможно е да са необходими до три часа за пълното й зареждане.. Уверете се, че батерията е поставена в устройството.. Използвайте променливотоковия адаптер и захранващия кабел, за да включите устройството в електрически контакт. Натиснете бутона (ахранване), за да включите устройството, ако вече не е включено. Индикаторът (Батерия) светва в оранжево по време на зареждане и се изключва, когато батерията е заредена напълно. Променливотоков адаптер ахранващ кабел 3. Включете щепсела на захранващия кабел в стандартен електрически контакт. Изключете устройството, преди да разкачите променливотоковия адаптер. Не дърпайте и не прегъвайте кабела на променливотоковия адаптер и захранващия кабел. След включването на щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт е възможно да минат няколко секунди, преди да се активира бутонът (ахранване). а да предпазите и архивирате паметта на устройството, когато е изключено от захранването, е препоръчително акумулаторната батерия (опция: PA-BT-4000LI) да е поставена в устройството. Използване на акумулаторната Li-ion батерия (опция) Свържете базата на батерията (PA-BB-00) към устройството. а повече информация за свързването на базата на батерията вижте нейното ръководство с инструкции. Поставяне на акумулаторната Li-ion батерия. Натиснете и задръжте бутона (ахранване), за да изключите устройството.. творете капака за батерията отдолу на устройството. 3. Поставете батерията в отделението за батериите. 4. атворете капака за батерията. Изваждане на акумулаторната Li-ion батерия Натиснете и задръжте бутона (ахранване), за да изключите устройството. Свалете капака за батерията и батерията, а след това поставете отново капака за батерията на мястото му. Променливотоков адаптер ахранващ кабел ареждането спира, ако устройството се използва за печат, подаване или изпълнение на друга операция, но продължава автоматично след края на операцията, ако не е приключило. Спиране на зареждането на акумулаторната Li-ion батерия а да спрете зареждането батерията, разкачете променливотоковия адаптер. абележки за използването на акумулаторната Li-ion батерия аредете напълно батерията, преди да я използвате. Не я използвайте, преди да е напълно заредена. ареждането на батерията трябва да се извършва в среда с температура между 0 и 40 C, в противен случай батерията няма да се зареди и индикаторът (Батерия) ще продължи да свети. Ако зареждането спре, защото околната температура е твърде ниска или твърде висока, поставете устройството при температура между 0 и 40 C и опитайте отново. Ако устройството се използва за печат, подаване или изпълнение на друга операция при поставена батерия и включен променливотоков адаптер, индикаторът (Батерия) може да се изключи и зареждането да спре дори ако батерията не е напълно заредена. Характеристики на акумулаторната Li-ion батерия а да се гарантира най-добра работа и най-дълъг живот на батерията: Не използвайте и не съхранявайте батерията на места с екстремно високи или ниски температури това може да доведе до по-бързото й разреждане. Това може да се случи, когато използвате акумулаторна Li-ion батерия с висок заряд (заредена до 90% или повече) на място, изложено на високи температури. Изваждайте батерията, когато съхранявате устройството за дълги периоди от време. Съхранявайте батерията с по-малко от 50% заряд на хладно сухо място, защитено от пряка слънчева светлина. ареждайте батерията на всеки шест месеца, ако я съхранявате за дълги периоди от време. Ако докоснете част на устройството, докато Li-ion батерия се зарежда, може да усетите, че тази част е топла. Това е нормално и устройството може да се използва безопасно. Ако обаче устройството се нагорещи прекомерно, спрете да го използвате.

3 Поставяне на касета с лента Касетите с TZe лента, касетите с FLe етикети и касетите с HSe шлаух могат да се използват с вашето устройство. Ако новата касета с лента е с картонена преграда, непременно свалете преградата, преди да поставите касетата.. Проверете дали краят на лентата не е прегънат и дали минава през водача на лентата. Ако не минава, прекарайте лентата през водача, както е показано на илюстрацията. Включване/изключване на захранването Включване: Натиснете бутона (ахранване), за да включите устройството. Индикаторът (ахранване) светва в зелено. Изключване: Натиснете и задръжте отново бутона (ахранване), за да изключите устройството. Индикаторът (ахранване) може да свети в оранжево, докато захранването е изключено. Когато изключвате устройството, НЕ изваждайте батерията и НЕ разкачвайте променливотоковия адаптер, докато оранжевият индикатор (ахранване) не се изключи. Свързване с компютър P900W Край на лентата Водачи на лентата (истинската форма може да се различава в зависимост от ширината на лентата). Натиснете бутона за отваряне на капака, за да отворите капака на отделението за лентата. 3. Сложете касетата с лента в отделението за касетата с лента, така че краят на лентата да е обърнат към отвора за излизане на лентата на устройството, и натискайте равномерно надолу, докато касетата застане на мястото си. перационни системи Windows Vista / Windows 7/ Windows 8/8. Windows 0/ Windows Server 008/ 008 R Windows Server 0/ 0 R Mac OS X v0.9.5, 0.0.x, 0. сновна настройка USB порт LAN порт r Сериен порт (само за ESC/P и P-touch Template) r P950NW твор за излизане на лентата Когато слагате касетата с лента, се уверете, че лентата и мастилената лента не се закачат в печатащата глава. Уверете се, че няма разхлабване на лентата, а след това внимателно поставете касетата с лента. Ако има разхлабване на лентата, тя ще се закачи на изпъкналостта () при поставянето на касетата и ще се огъне или намачка, което ще доведе до засядането й. а да коригирате разхлабването на лентата, вижте илюстрацията в стъпка и издърпайте лентата извън водача на лентата. Когато вадите касетата с лента, се уверете, че лентата не се закача в изпъкналостта (). перационни системи Windows Vista / Windows 7/ Windows 8/8. Windows 0/ Windows Server 008/ 008 R Windows Server 0/ 0 R Mac OS X v0.9.5, 0.0.x, 0. сновна настройка USB порт r LAN порт Сериен порт (само за ESC/P и P-touch Template) Съвместимите операционни системи може да се променят. а найактуалната информация посетете нашия уеб сайт за поддръжка на адрес support.brother.com r r 4. атворете капака на отделението за лентата. Съхранявайте касетите с лента на хладно и тъмно място, далече от пряка слънчева светлина, висока температура, висока влажност или силно запрашена среда. След като отворите запечатания пакет, използвайте касетата с лента възможно най-бързо.

4 Светодиодни индикатори Индикаторите светят и мигат, показвайки състоянието на устройството. Символите, използвани в този раздел, обясняват значението на различните цветове и начини на мигане на индикаторите: Пример: = Индикаторът свети = Индикаторът мига = Индикаторът може да е изключен, да свети или да мига в някой от цветовете = Индикаторът е изключен = Индикаторът мига в зелено (Състояние) (ахранване) (Wi-Fi) Състояние По време на изключването = елено O = ранжево = ервено Режим на неактивност Режим Инициализация Режимът може да се използва само когато е инсталиран модулът с дисплей и сензорен панел (TDU) (включва режим Грешка ) (само за P950NW) Режим на подаване и отрязване на лентата Режим на печат ( пъти за,8 секунди) Грешка: няма носител Грешка: край на лентата Режим творен капак (Състояние) (ахранване) (Wi-Fi) Състояние ( пъти за,8 секунди) ( път за секунда) ( път за секунди) ( пъти за,8 секунди) Само за P950NW: Грешка при свързване на неподдържано устройство към конектора за USB хост Грешка при свързване на USB концентратор към конектора за USB хост Грешка: прекалено високо напрежение на захранването на USB хоста (само за P950NW) Грешка в устройството с памет Грешка в държача на ролката Грешка в адаптера Грешка при свързване на опционално устройство (само за P950NW) Грешка при свързване на адаптера Когато мигат един след друг: Грешка в приспособлението за рязане Когато мигат едновременно: Грешка от висока температура Грешка: отворен капак по време на печат Получаване на данни Прехвърляне на данни В момента се охлажда (Три пъти) (Три пъти) Системна грешка Системна грешка Системна грешка 3 В режим на първоначално зареждане Режим на нулиране (при включване на режима) Режим на нулиране (при натискане на бутона /3/5 пъти) Режим на нулиране (при натискане на бутона /4/6 пъти) Режим на нулиране (при потвърждаване на режима) ( пъти за,8 секунди) ( пъти за,8 секунди) ( път за секунда) ( пъти за,8 секунди) ( пъти за,8 секунди) ( път за секунда) ( пъти за,8 секунди) Грешка от несъвместима лента Грешка от грешен носител Грешка във връзката Грешка: паметта е пълна Грешка в броя редове/размера на символите Когато мигат един след друг: Грешка при търсене в база данни Когато мигат едновременно: Грешка: няма шаблон Грешка при печат с висока резолюция/печат на чернова Грешка: не е открит черен отпечатък (Повтаря се 4 пъти) Уведомление за зададен IP адрес (известие за зададен ИД на USB) Режим Устройство с памет (Веднъж) Режим на обработка от устройство с памет

5 Индикатор за батерията (Батерия) (ахранване) Състояние ( път за 4 секунди) ( пъти за 4 секунди) Wi-Fi индикатор аряд на акумулаторната батерия: пълен ареждането завърши ареждане аряд на акумулаторната батерия: наполовина аряд на акумулаторната батерия: нисък Грешка от акумулаторната батерия аряд на акумулаторната батерия: свършил (Състояние) (ахранване) (Wi-Fi) Състояние Налични приложения за използване с компютри ( пъти за,8 секунди) ( пъти за,8 секунди) (Три пъти) Не е открита налична WPS точка за достъп Грешка при свързване с WPS точка за достъп Неправилни настройки на защитата Грешка при търсене на WPS точка за достъп Wi-Fi вкл., не е свързано Печат с използване на компютър Wi-Fi вкл., свързано Wi-Fi: режим за настройка на WPS Уведомление за завършило превключване на BT (само за P950NW) Инсталиране на софтуера и драйвера за принтер на компютър а да печатате от компютър с Windows или компютър Mac, трябва да инсталирате на компютъра драйвера за принтер, P-touch Editor и други приложения.. Посетете нашия уеб сайт ( и свалете инсталиращата програма за най-новия софтуер и ръководствата.. Щракнете двукратно върху сваления.exe файл и последвайте инструкциите на екрана, за да продължите с инсталирането. а безжично свързване на устройството към компютър препоръчваме следното: Конфигурирайте настройките на безжичната мрежа, докато инсталирате софтуера. По-късно можете да промените настройките, като използвате Printer Setting Tool (Инструмент за настройка на принтера). а повече информация вижте ръководството за потребителя. Инсталирайте софтуера на компютър, който е свързан безжично с вашата мрежа, и конфигурирайте устройството с помощта на USB кабел. Намерете предварително SSID (името на мрежата) и паролата (мрежовия ключ) на безжичната мрежа. Ако безжичната точка за достъп/маршрутизаторът ви поддържа WPS, можете да използвате WPS (Wi-Fi Protected Setup) с едно натискане, за да конфигурирате бързо настройките на безжичната мрежа. 3. атворете диалоговия прозорец след приключване на инсталирането. Свързване на устройството с компютър Можете да свържете устройството към компютър с Windows или компютър Mac, като използвате USB кабел, безжична LAN или кабелна LAN мрежа. а повече информация вижте ръководството за потребителя. Свързване чрез USB. Свържете края за устройството на USB кабела към USB порта на гърба на устройството.. Свържете другия край на кабела към USB порта на компютъра. 3. Включете устройството. Свързване чрез Wi-Fi. Включете устройството.. Натиснете и задръжте бутона (Wi-Fi) на устройството за една секунда, за да включите функцията Wi-Fi. Индикаторът (Wi-Fi) започва да мига в зелено веднъж на всеки три секунди. Режим Ad-Hoc След инсталирането на драйвера за принтера и другите приложения на вашия компютър, задайте режим Ad-Hoc с помощта на Printer Setting Tool (Инструмент за настройка на принтера), който е инсталиран на компютъра ви. (Вижте ръководството за потребителя.) Налични приложения P-touch Editor Cable Label Tool Функции Компютър Връзка Създавайте и печатайте персонализирани етикети с вградените инструменти за рисуване, текст с различни шрифтове и стилове, импортирани графични изображения и баркодове. Създавайте и печатайте етикети за кабели, комутационни панели, лицеви панели, електрическо оборудване и още. Windows / Mac Windows Wi-Fi/ USB/ Кабелна мрежа а повече информация вижте ръководството за потребителя.

6 Свързване чрез кабелна LAN мрежа (само за P950NW) а да използвате статичен IP адрес за свързване на устройството към кабелна LAN мрежа, инсталирайте драйвера за принтер и Printer Setting Tool (Инструмент за настройка на принтера) и след това задайте настройките за LAN връзката. а повече информация вижте Инсталиране на софтуера и драйвера за принтер на компютър.. Преди да свържете LAN кабела, се уверете, че устройството еизключено.. Свържете LAN кабела към LAN порта на гърба на устройството; свържете другия край на LAN кабела към активен LAN порт в мрежата. 3. Включете устройството. Настройките за комуникация на принтера могат да бъдат променени в [Communication Settings] (Настройки за комуникация) в Printer Setting Tool (Инструмент за настройка на принтера). а повече информация вижте ръководството за потребителя. Печат от компютър Има различни методи за печат с това устройство. По-долу е описана процедурата за печат от компютър с помощта на P-touch Editor.. Стартирайте P-touch Editor и след това отворете документа, който искате да отпечатате.. Създайте модел на етикет. 3. Изберете [File] (Файл) и след това [Print] (Печат) от лентата сменюта или като щракнете върху иконата [Print] (Печат). Печат с използване на мобилно устройство Инсталиране на приложения за използване с мобилни устройства Можете да използвате това устройство като самостоятелно устройство или да го свържете с мобилно устройство. а да създавате и отпечатвате етикети директно от вашето мобилно устройство, инсталирайте мобилните приложения на Brother и след това го свържете с устройството. Следните приложения на Brother могат да бъдат свалени безплатно от App Store или Google Play : - Mobile Cable Label Tool - Brother iprint&label - Mobile Transfer Express Свързване на устройството с мобилно устройство. Потвърдете настройките на Wireless Direct на устройството. а Windows Свържете устройството компютъра с помощта на USB кабел. Стартирайте Printer Setting Tool (Инструмент за настройка на принтера) на компютъра и щракнете върху бутона [Communication Settings] (Настройки за комуникация). Уверете се, че за [Selected Interface] (Избран интерфейс) в раздела [General] (бщи) е избрано [Infrastructure and Wireless Direct] (Инфраструктура и Wireless Direct) или [Wireless Direct]. а повече информация вижте ръководството за потребителя. а Mac Свържете устройството компютъра с помощта на USB кабел. Стартирайте Printer Setting Tool (Инструмент за настройка на принтера) на компютъра и се уверете, че за [WirelessDirect] е зададено [On] (Вкл.) в раздела [Wireless LAN] (Безжична LAN). а повече информация вижте ръководството за потребителя.. Натиснете и задръжте бутона (Wi-Fi) на устройството за една секунда, за да включите функцията Wi-Fi. Индикаторът (Wi-Fi) започва да мига в синьо веднъж на всеки три секунди. 3. На екрана с настройки на Wi-Fi мрежата на вашето мобилно устройство изберете SSID на устройството и въведете паролата. Фабричните настройки по подразбиране за SSID и паролата са следните: SSID: DIRECT-*****_PT-P900W или DIRECT- *****_PT-P950NW са последните пет цифри от серийния номер на продукта. (Етикета със серийния номер можете да намерите в отделението за лентата на устройството.) Парола (мрежов ключ): Можете да свържете устройството към мобилно устройство в режима Инфраструктура чрез точка за достъп/маршрутизатор. Печат от мобилно устройство. Стартирайте приложението (Mobile Cable Label Tool/Brother iprint&label) на мобилното устройство. Уверете се, че устройството е свързано към вашето мобилно устройство. Вижте Инсталиране на приложения за използване с мобилни устройства.. Изберете шаблон или модел на етикет. Можете също да изберете етикет или изображение, които сте създали по-рано, и да ги отпечатате. Приложение Mobile Cable Label Tool Brother iprint&label Mobile Transfer Express Функция тпечатвайте етикети за кабели и комутационни панели с помощта на шаблони от смартфон, таблет или друго мобилно устройство директно на устройството. Създавайте и отпечатвайте етикети с помощта на шаблони от смартфон, таблет или друго мобилно устройство директно на устройството. Позволява ви да използвате мобилно устройство, за да сваляте бази данни и информация за етикети, създадени на компютър с P-touch Editor и записани в услуга в облака, и да ги изпращате до устройството. Мобилно устройство Apple iphone/ ipad/ ipod touch или устройство с Android Връзка Wireless Direct/ Wi-Fi 3. Докоснете [Печат] в менюто на приложението. Свързване с други интерфейси (сериен интерфейс/bluetooth интерфейс) Можете да свържете устройството към скенер за баркодове, като използвате сериен или Bluetooth интерфейс. а свързване чрез серийния интерфейс вижте ръководството за потребителя. а свързване чрез Bluetooth интерфейса вижте [В и отстраняване на неизправности] в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com

7 тстраняване на неизправности Проблеми при печат Проблем Етикетът не се отпечатва. Етикетът не се отпечатва правилно. Мастилената лента се е отделила от мастилената ролка. Устройството спира, докато печата етикет. Етикетът не се отрязва автоматично. Грешката от засядане на лентата не се изчиства, въпреки че приложих стъпките за отстраняване на неизправности. Искам да печатам с повисока резолюция. ададена е настройка за печат с висока резолюция или висока скорост, но възникна грешка и печатът не можа да завърши. Решение Проверете дали текстът е въведен, дали касетата с лента е поставена правилно и дали е останала достатъчно лента. Ако лентата е подгъната, отрежете подгънатата част и прекарайте лентата през отвора за излизане. Ако лентата е заседнала, извадете касетата с лента, издърпайте заседналата лента и след това я отрежете. Проверете дали краят на лентата минава през водача, преди да поставите отново касетата с лента. Извадете касетата с лента и я поставете отново, като я натиснете силно, така че да пасне добре на мястото си. Ако печатащата глава е мръсна, почистете я с памучен тампон или чрез допълнителната касета за почистване на печатащи глави (TZe-CL6). Ако мастилената лента е скъсана, подменете касетата с лента. Ако не е, извадете касетата с лента, без да режете лентата, след това навийте хлабавата мастилена лента на шпулата, както е показано на фигурата. Шпула Ако започне да се вижда лентата с ивици, сменете касетата с лента, тъй като това показва, че сте стигнали до края й. Свържете променливотоковия адаптер директно към устройството или заредете акумулаторната Li-ion батерия. Проверете настройката на опцията за отрязване. а повече информация вижте ръководството за потребителя. Или, когато използвате касета с лента, натиснете бутона (Подаване и отрязване), така че лентата да се подаде и отреже. Свържете се с центъра за обслужване на клиенти на Brother. Можете да печатате с висока резолюция, ако печатате от компютър, свързали сте променливотоковия адаптер и сте поставили ламинирана TZe лента с черно мастило. Използвайте драйвера за принтера, за да изберете режима на висока резолюция, когато отпечатвате етикетите. Условията за печат с висока резолюция или висока скорост са: да е свързан променливотоков адаптер и да е поставена ламинирана TZe лента с черно мастило. а да изчистите грешката, отменете заявката за печат, след което свържете променливотоковия адаптер или отменете печата с висока резолюция или висока скорост. Проблем тпечатаният баркод не се чете. Информация за версия Проблем Не знам номера на версията на фърмуера на устройството. Искам да проверя дали използвам последната версия на софтуера. Решение тпечатвайте етикетите така, че баркодовете да са подравнени с печатащата глава, както е показано подолу: питайте да използвате друг скенер. Препоръчваме баркодовете да се печатат с избрано [Стандартно] в опциите за [Качество]. Windows Vista /Windows Server 008 а да се покажат опциите за [Качество], отворете свойствата на принтера, като щракнете върху бутона Старт [Контролен панел] [Хардуер и звук] [Принтери], щракнете с десния бутон върху устройството, което искате да настроите, и след това щракнете върху [Предпочитания за печат]. Windows 7/Windows Server 008 R а да се покажат опциите за [Качество], отворете свойствата на принтера, като щракнете върху бутона Старт [Устройства и принтери], щракнете с десния бутон върху устройството, което искате да настроите, и след това щракнете върху [Предпочитания за печат]. Windows 8/Windows 8./ Windows Server 0/ Windows Server 0 R а да се покажат опциите за [Качество] отворете свойствата на принтера, като щракнете върху [Контролен панел] в екрана [Приложения] [Хардуер и звук] [Устройства и принтери], щракнете с десния бутон върху устройството, което искате да настроите, и след това щракнете върху [Предпочитания за печат]. Windows 0 а да се покажат опциите за [Качество], отворете свойствата на принтера, като щракнете върху бутона Старт [Настройки] [Устройства] [Устройства и принтери], щракнете с десния бутон върху устройството, което искате да настроите, и след това щракнете върху [Предпочитания за печат]. Решение Печатаща глава Баркодове 3 риентация при печат Можете да използвате процедурата подолу. Използвайте лента 4 мм или 36 мм. Включете устройството. Натиснете и задръжте бутона (Подаване и отрязване) за повече от 0 секунди, за да отпечатате отчета. Използвайте P-touch Update Software, за да проверите дали имате последната версия, или не. Вижте ръководство за потребителя за повече информация за P-touch Update Software. 3

8 Спецификации на продукта Име на модела Размер Габарити Тегло Печат Метод Касета P900W Прибл. 8 (Ш) 9 (Д) 46 (В) мм Прибл. 508 г (без касета с лента и батерии) Термичен трансфер Касета с TZe лента на Brother: ширини 3,5 мм, 6 мм, 9 мм, мм, 8 мм, 4 мм, 36 мм Касета с FLe етикети на Brother: 45 мм Касета с HSe шлаух на Brother: ширини 5,8 мм, 8,8 мм,,7 мм, 7,7 мм, 3,6 мм Интерфейс USB Версия.0, пълна скорост Wi-Fi Wireless Direct: IEEE 80.n Режим Ad-Hoc : IEEE 80.b Режим Инфраструктура : IEEE 80.b/g/n WPS.0 Сериен RS3C (оригинален сериен кабел) колна среда Работна температура/влажност По време на работа: между 0 и 35 C/ между 0 и 80% Макс. температура на мокрия термометър: 7 C Име на модела Размер Габарити Тегло Печат Метод Касета P950NW Прибл. 8 (Ш) 9 (Д) 46 (В) мм Прибл. 508 г (без касета с лента и батерии) Термичен трансфер Касета с TZe лента на Brother: ширини 3,5 мм, 6 мм, 9 мм, мм, 8 мм, 4 мм, 36 мм Касета с FLe етикети на Brother: 45 мм Касета с HSe шлаух на Brother: ширини 5,8 мм, 8,8 мм,,7 мм, 7,7 мм, 3,6 мм Интерфейс USB Версия.0, пълна скорост Wi-Fi Wireless Direct: IEEE 80.n Режим Ad-Hoc : IEEE 80.b Режим Инфраструктура : IEEE 80.b/g/n WPS.0 Сериен RS3C (оригинален сериен кабел) USB хост Поддържа само скенери за баркодове LAN 0BASE-T/00BASE-TX Bluetooth (Изисква се Bluetooth интерфейс (опция).) Bluetooth вер..+edr (клас ) Поддържани профили: SPP, OPP колна среда Работна температура/влажност По време на работа: между 0 и 35 C между 0 и 80% Макс. температура на мокрия термометър: 7 C Уеб сайт за поддръжка на Brother Посетете нашия уеб сайт за поддръжка на адрес support.brother.com Можете да намерите следната информация: Сваляне на софтуер Ръководства/документи есто задавани въпроси (отстраняване на неизправности, полезни съвети за използване на принтера) Информация за консумативи Информация за съвместимостта с най-новите С Съдържанието на уеб сайта подлежи на промяна без предизвестие.

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Отпечатано в Китай D00RR6001 Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Подробно

Ръководство за потребителя P900W/P950NW P900W P950NW Прочетете цялото ръководство, преди да използвате продукта, и го запазете за справка в бъдеще. Ве

Ръководство за потребителя P900W/P950NW P900W P950NW Прочетете цялото ръководство, преди да използвате продукта, и го запазете за справка в бъдеще. Ве Ръководство за потребителя P900W/P950NW P900W P950NW Прочетете цялото ръководство, преди да използвате продукта, и го запазете за справка в бъдеще. Версия B BUL Въведение Важна забележка Съдържанието на

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Ръководство за потребителя QL-700 Първо прочетете Ръководство за безопасност, а след това Ръководство за бързо инсталиране за правилната процедура за

Ръководство за потребителя QL-700 Първо прочетете Ръководство за безопасност, а след това Ръководство за бързо инсталиране за правилната процедура за Ръководство за потребителя QL-700 Първо прочетете Ръководство за безопасност, а след това Ръководство за бързо инсталиране за правилната процедура за инсталиране. След като прочетете ръководството, го

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

105SL_Quick_Reference_Guide

105SL_Quick_Reference_Guide 05SLБързо ръководство Използвайте ръководството в ежедневната работа на принтера. За по-подробна информация, вижте Ръководство на потребителя. Външен изглед Фигура Изглед на Принтер Отпред Отзад 3 4 Панел

Подробно

Control no:

Control no: Smart Access Работна процедура A. Предварително условиe... 2 1. Съвместимост със смартфон... 2 2. Избор на кабел... 2 a. Устройства на Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Устройства на Apple (iphone 5/5c/5s)...

Подробно

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Приложими модели Това Потребителско ръководство важи за следните модели. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Дефиниции на бележките Ние използваме

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

ZE500 Бързо ръководство

ZE500 Бързо ръководство Използвайте това ръководство, за да работите с Вашия принтиращ механизъм ежедневно. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Посока на поставяне на принтиращия механизъм Принтиращите

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

Ръководство за потребителя QL-800 QL-800 Първо прочетете Ръководство за безопасност и след това Ръководство за бързо инсталиране за правилната процеду

Ръководство за потребителя QL-800 QL-800 Първо прочетете Ръководство за безопасност и след това Ръководство за бързо инсталиране за правилната процеду Ръководство за потребителя QL-800 QL-800 Първо прочетете Ръководство за безопасност и след това Ръководство за бързо инсталиране за правилната процедура за настройка. След като прочетете ръководството,

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно Кратка инструкция за инсталиране (За Windows & Mac OS) Външна HD P2P IP Камера Mодел:FI9803EP Mодел:FI9803P Mодел:FI9903P Съдържание на опаковката IP Камера Адаптер CD Ethernet Кабел Монтажна стойка Wi-Fi

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

Ръководство за потребителя (български) Версия 02

Ръководство за потребителя (български) Версия 02 Ръководство за потребителя (български) Версия 02 Ръководство за потребителя (български) Благодарим ви, че закупихте модел P300BT, P-TOUCH CUBE! Прочетете това ръководство, включително всички предпазни

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

‍ Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален Ethernet печатен сървър РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ Настоящото Ръководство за мрежовия потребител

Подробно

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управлвние на климатика. GWG04Eng-1 Отворете панела 1. Инсталиране

Подробно

105SLPlus™ Бързо ръководство

105SLPlus™ Бързо ръководство 05SLPlus Бързо ръководство Използвайте това ръководство за изпълнение на ежедневни задачи с вашия принтер. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Компоненти на принтера Фигура

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

Помощно ръководство Безжични стерео слушалки WI-SP500 Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Първи стъпки Какво можете да прави

Помощно ръководство Безжични стерео слушалки WI-SP500 Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Първи стъпки Какво можете да прави Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Първи стъпки Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth За гласовите указания Приложени аксесоари Проверка на съдържанието на

Подробно

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качите на вашия компютър общо са групирани в 6 файла: DRemover98_2K.exe

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

Installation manuals

Installation manuals 4P359542-2S Мрежова карта за безжична LAN връзка Ръководство за монтаж Мрежова карта за безжична LAN връзка Ръководство за монтаж Начална страница: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

Помощно ръководство Безжични стерео слушалки WH-XB700 Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Актуализирайте софтуера на слушалк

Помощно ръководство Безжични стерео слушалки WH-XB700 Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Актуализирайте софтуера на слушалк Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Актуализирайте софтуера на слушалките и приложението Sony Headphones Connect до най-новата версия. За повече информация вижте следния уеб сайт:

Подробно

Lenovo Ideapad Yoga11S Ug Bulgarian User Guide - IdeaPad Yoga 11s Yoga 11s Laptop (ideapad) - Type 80AB ideapad_yoga11s_ug_bulgarian

Lenovo Ideapad Yoga11S Ug Bulgarian User Guide - IdeaPad Yoga 11s Yoga 11s Laptop (ideapad) - Type 80AB ideapad_yoga11s_ug_bulgarian Lenovo IdeaPad Yoga 11S Ръководство за потребителя Прочетете свързаните с безопасността забележки и важните съвети, включени в това ръководство, преди да започнете да използвате вашия компютър. Забележки

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Ръководство за безопасност P900W/P950NW P900W/P950NW Само за Европа Прочетете цялото ръководство, преди да използвате продукта, и го запазете за после

Ръководство за безопасност P900W/P950NW P900W/P950NW Само за Европа Прочетете цялото ръководство, преди да използвате продукта, и го запазете за после Ръководство за безопасност P900W/P950NW P900W/P950NW Само за Европа Прочетете цялото ръководство, преди да използвате продукта, и го запазете за последващи справки. BUL Въведение Благодарим ви, че закупихте

Подробно