РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Наук

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Наук"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Науки за Земята (Социална и икономическа география) обявен в Държавен вестник бр.51 от г. за нуждите на катедра Социално-икономическа география, Геолого-географски факултет, Софийски университет Св. Климент Охридски 1. Данни за конкурса Конкурсът за доцент по социална и икономическа география е обявен по предложение на катедра Социално-икономическа география при ГГФ на СУ Св. Климент Охридски, след последователни положителни решения на Факултетския съвет на ГГФ и Академическия съвет на Университета. Същият е обнародван в Държавен вестник, бр. 51/ г. Документи за конкурса е подал един кандидат гл. ас. д-р Калинка Димитрова Милкова. В съответствие със законовите държавни изисквания и вътрешноуниверситетските правила и нормативни документи отбелязваме правното основание за реализиране на процедурата. Формирането на научно жури, със заповед на Ректора на СУ Св. Климент Охридски, в което съм включен и аз, е също съгласно с правилниците и разпоредбите на университета. 1

2 2. Данни за кандидата Калинка Димитрова Милкова е родена на г., в град Антоново. Средното си образование завършва във Втора гимназия Н. Й. Вапцаров, в гр. Шумен. Висше образование завършва през 1981г. в СУ Св. Кл. Охридски, Геолого-географски факултет, със специалност География на стопанските отрасли и комплекси и Географ, учител по география. След завършване на висшето си образование работи като преподавател по география в I езикова гимназия Варна, през г. От 1982 до 1988г. е преподавател по география във II математическа гимназия Варна, а от 1988 до 1992г, е асистент в Икономически университет - Варна. През 1992г. спечелва конкурс за редовен асистент по Икономическа и социална география на България в СУ Св. Климент Охридски. От 1992г. до момента работи, като асистент, старши асистент и главен асистент в катдера Социално-икономическа география към Геолого-Географски факултет. През 2015г. защитава успешно дисертация на тема Географски анализ на преките чуждестранни инвестиции в България в контекста на регионалното развитие и получава образователната и научна степен доктор по професионалното направление 4.4. Науки за земята (Икономическа и социална география). От 1993 до 2017г. организира и ръководи учебна практика за студенти от специалност География по Социално-икономическа география на България. Административно обслужва магистърска програма Регионално развитие и управление. Участва в разработването на 2

3 научно-изследователски проекти към НИС и е академичен наставник на студентски програми и стажове към МОН, финансирани от ОП НОИР. Автор и съавтор на множество учебници и учебни помагала за нуждите на средното образование. 3. Научно творчество на кандидата В конкурса за доцент гл. ас. д-р Калинка Милкова представя пълен списък на всички публикации, който се състои от 65 публикации, включващи монографии, студии, статии, публикувани доклади от конференции, както и учебници, книги за учителя и учебни тетрадки за средното образование.. Конкретно за конкурса д-р Калинка Милкова представя общо 31 публикации, от които 26 на кирилица и 5 на латиница. Представени са две монографии, публикувани през 2017г.: Природно-обществени райони/региони в България теоретични фокуси и географски идентичности, в обем от 239стр, и Пространствени социалноикономически и инвестиционни модели в ЕС и България в дискурса на регионалното развитие, в съавторство с д-р Хр.Доков и обем от 162 стр. И двете издания определено носят всички аспекти и приноси на едни сериозни научни монографични трудове. Останалата част от публикациите са статии в специализирани научни издания и доклади публикувани в сборници от Национални и меджународни научни конференции и прояви. Общо канидадатът е представил две монографии, две научни студии, 6 статии, 14 доклада в чужбина и България. Повечето от публикациите, включително и едната монография са самостоятелни. 3

4 Диапазонът на публикациите е в широки граници от специализирани научни издания като Годишник на СУ, книга География, сп. Обучението по география, Военен журнал, до множество сборници от национални и международни конференции. Също така д-р Милкова е предоставила списък от 27 учебници и учебни помагала за средното образование на авторитетни издателства, като Прозорец, Просвета, Анубис и др. Монографии Двете монографии на канидадатът са издадени през 2017г, което е след придобиване на степента доктор, което ги прави още по-важни за настоящия конкурс. И двете представляват задълбочени и сериозно аналитични трудове в областта на социално-икономическта и регионлната география. Монографията Природно-обществени райони/региони в България теоретични фокуси и географски идентичности е самостоятелно разработена от д-р Милкова. Тя е разделена в две части теоретикометодологична и регионална. В първата част се поставя много широк и научно обоснован базис за регионалните географски изследвания. Разгледани са основните понятия и термини, най-вече е обърнато внимание на категориите район и регион в Обществената география, за чийто изясняване се водят много научни спорове и дискусии. Особено ценно от теоретична гледна точка е изясняването на същността и технологиите на районирането, защото определните граници и съдържание на отделните региони може да бъде защитено само, ако тяхното определяне почива на научно обосновани и защитими фактори и индикатори. Във втората част на монографията се определят границите и идентичностите на географските региони в България. Авторът прави свое 4

5 собствено райониране на България, което се базира на природнообществени обективни фактори и индикатори и както самата тя подчертава в увода поставя във фокуса осмисляне на силно изразените различия и неравенства в националното пространство на България и потребността от нови креативни идеи и подходи при интерпретацията на районната тематика в българската обществена география. Това е изключително важно, защото в последните 27 години от равзитието на България се очертаха драстични социално-икономически и демографски диспропорции, които поставят под заплаха цялостното развитие и функциониране на икономиката и социалните институции на страната. Втората монография Пространствени социално-икономически и инвестиционни модели в ЕС и България в дискурса на регионалното развитие, която е в съавторство с д-р Христо Доков, е посветена на по специализирани въпроси и проблеми, в областта на регионалната география. Тя е структурирана в шест глави, като логично за един сериозен научен труд започва с изясняване на теоретичния и терминологичен базис, който стои в неговата основа, разкривайки процесите на конвергенция и дивергенция в контекста на пространствените-икономически теории. В следващите глави се върви от общото към частното, като се анализират пространствено-икономическите модели и моделите на инвестиционна активност, първо на европейско равнище, а след това и на национално българско. Много важна е и шеста глава, която прави обобщение на целия труд и извежда на преден план правенето на политики по отношение на инвестиците и регионалните различия и нужди съответно. Като много съществен принос в монографията можем да определим авторските индекси за комплексна оценка на социално-икономически потенциал, на развитие и благополучие, за комплексна оценка на регионалното развитие и за инвестиционен потенциал. 5

6 Статии и студии Голяма част от предложените за рецензиране статии и студии са свързани с основните научни направления, в които работи д-р Милкова и пряко с темата на дисертационния и труд. Те са насочени към проблеми и позитивни аспекти от социално-икономическата и социална география, географските регионални изследвания и пространствения анализ на преките чуждестранни инвестиции в България. Една от статиите е посветена на сравнително новата темтаика за изследване на местните политики, в контекста на териториалния маркетинг и имидж. Авторът използва системният и комплексен географски подход за анализ на важни регионани проблеми за страната и задълбочени изследвания в областта на социално-икономическата география, а също така и интердисциплинарния подход при разглеждане на влиянието на преките чуждестранни инвестиции за националната икономика и изграждането на териториален маркетинг и бранд за отделните региони на страната. Научни доклади Кандидатът д-р Милкова прилага голям списък от публикувани доклади. Те също са основно в областта на социално-икономическата и социална география, както и за преките чуждестранни инвестиции и влиянието им върху регионалното и икономическо развитие на България. Кандидатът е приложил също така списък с 6 проекта към фонд Научни изследвания на СУ Св. Климент Охридски, в които участва, като те са основно с тертетико-методолигчна стойност в облстт на социалноикономическата география. 6

7 Гл.ас. д-р Калинка Милкова кандидатства за доцент с тематични публикации в областта на социално-икономическата география, регионалната и социална география, което напълно кореспондира с научните интереси и развиваните научни направления от катедра Социално-икономическа география. Научно-теоретични и научно-приложни приноси В приложената справка кандидата е обобщил основните приноси в своите научни изследвания. Те са както следва: авторски интерпретации, систематизация и акценти върху същността на понятията район/регион, пресъздаване и прилагане на различни районни и регионални дискурси идейно-текстови, струтурни и картографски акценти, приложени културноландшафтен, стопански и инвестицонно-идентичностен и пространственообразен подход в регионализацията на България, изведени разнообразни регионални модели на движението на външни капитали чрез авторски индекс на инвестицонен потенциал и качествени географски социалноикономически индикатори, основани на необходимостта от идентифициране на социалната география, чрез итерпретация на темите за териториална справедливост, простанствени образи и идентичности. Всеки един от приносите е представен подробно, като са дадени разлинчен брой акценти към него за по-пълното му изясняване, което прави отлично впечатление. Положителната ми оценка се подкрепя от справката за публикационната и цитатната активност на д-р Калинка Милкова, както и от приложената справка от системата АВТОРИТЕ на СУ Св. Кл. Охридски за научната дейност на кандидата, която отразява цялостния му научен профил в работата му, като преподавател в СУ. 7

8 . 4. Преподавателска дейност Преподавателската дейност има изключително важно значение и тежест, когато става въпрос за конкурс за доцент в СУ Св. Климент Охридски. Аудиторната заетост на кандидата надхвърля изискуемият норматив. Кандидатът чете лекции и води семинарни занятия и практически упражнения в бакалавръска степен на специалностите География, Регионално разивтие и политика, История и география, Туризъм, Стопанско управление и магистърската програма Регионално развитие и управление. Водещите дисциплини, които тя води са: Социалноикономическа география на България, Райониране и райони на България, Регионално развитие и политика, Регионална социално-икономическа география на България, Теоретична география, Социално-икономическа среда за развитие на туризма, Регионален анализ на населението и стопанството, за балалавърска степен и Териториален маркетинг, Регионално развитие и местни идентичности, Методолгия на регионалното развитие, Регионална и градска икономика, за магистърска степен. Всички тези дисциплини отговарят напълно на шифъра и направлението на конкурса и доказват, че д-р Калинка Милкова е важна част от научния и научно-изследователски живот и състав на катедра Социалноикономическа география. Нейното академично израстване ще спомогне за цялостното развитие и израстване на катедрата и е особено необходимо, за да може тя да изпълнява своите научни и преподавателски задължения в Геолого-географски факултет на СУ. 8

9 5. Заключение Като отчитам спазването на изискванията по процедурата, научноизследователските качества на кандидата, неговите компетенции, умения и потенциала, които показва чрез всичките си публикации и научнопреподавателска дейност предлагам на уважаемите членове на Научното жури да гласуват положително ЗА присъждане на академичното звание ДОЦЕНТ на Калинка Димитрова Милкова в научната област 4.4. Науки за Земята (Социална и икономическа география) г., София Доц. д-р Георги Бърдаров СУ Св. Климент Охридски Ръководител катедра Социално-икономическа география 9

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол / До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геологогеографски факултет, СУ Св. Климент Охридски. Относно:

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-прилож

ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-прилож ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-приложната дейност на доц. д-р Любен Димитров Христов от

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

Становище

Становище Становище на проф. дпн Галя Михайлова Христозова, Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни науки, Програмен съвет по Педагогика член на научно жури, заповед ЛС - 54/22.02.2017 г. Конкурс за

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. за заемане на академичната

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

Microsoft Word - Рецензия Найденов.docx

Microsoft Word - Рецензия Найденов.docx Р Е Ц Е Н З И Я от доц. д-р Климент Минев Найденов СУ Св. Климент Охридски, ГГФ, катедра Регионално развитие (председател на Научно жури утвърдено с Заповед на Ректора на СУ Св. Климент Охридски със Заповед

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От

До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От : проф. д-р ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА, Университет

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р НАДЕЖДА ПЕТРОВА МАДЖАРОВА, ДМН Хоноруван преподавател към ПУ Паисий Хилендарски Пловдив Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в областта на висшето

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН Относно: конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: конкурс за заемане на академична длъжност доцент в Университет

Подробно