Microsoft Word - Res-KS

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Res-KS"

Препис

1 ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Пловдив. *Кандидати: Мария Илиева Златанова и Членове на ВСС Мария Илиева Златанова Мария Илиева Златанова Мария Илиева Златанова Мария Илиева Златанова Мария Илиева Златанова Гласували: Произнасяне на решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело 1/2016 г. по описа на ВСС. *предложение за отлагане 1

2 3. Проект на решение относно определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открити с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол 3/ г. (обн., ДВ, бр. 13/ г.) 1.1. Окръжен съд, гр. Хасково г Административен съд, гр. Разград г Административен съд, гр. Ямбол г Районен съд, гр. Берковица г Районен съд, гр. Чирпан г. Гласували: Извлечение от протокол 10/ г. на Комисия по атестирането и конкурсите относно предоставена на Комисия Бюджет и финанси информация за нуждите за планиране на бюджетни средства за нови дейности за периода г. *делегират се права на председателя на КАК или на заместника му Гласували:

3 4-2. Извлечение от протокол 10/ г. на Комисия по атестирането и конкурсите относно предоставена на Комисия Бюджет и финанси информация за нуждите за планиране на бюджетни средства за нови дейности за периода г. *упълномощава представляващия Гласували: Извлечение от протокол 10/ г. на Комисия по атестирането и конкурсите относно предоставена на Комисия Бюджет и финанси информация за нуждите за планиране на бюджетни средства за нови дейности за периода г. *разходите за сметка на ВСС 4-4. Извлечение от протокол 10/ г. на Комисия по атестирането и конкурсите относно предоставена на Комисия Бюджет и финанси информация за нуждите за планиране на бюджетни средства за нови дейности за периода г. *предложение на Ю. Ковачева за равно възнаграждение 3

4 Гласували: Извлечение от протокол 10/ г. на Комисия по атестирането и конкурсите относно предоставена на Комисия Бюджет и финанси информация за нуждите за планиране на бюджетни средства за нови дейности за периода г. *предложение на К. Неделчева - да се изпрати за становище на КПИВ 5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд Дупница за периодично атестиране на Людмила Василева Панайотова заместник на административния ръководител на Районен съд Дупница, с ранг съдия в АС. 6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд - Видин за периодично атестиране на Люлин Венелинов Лозанов - съдия в Окръжен съд - Видин, с ранг съдия във ВКС и ВАС. 4

5 7. Повишаване на място в по-горен ранг: 7.1. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд Берковица за повишаване на Елеонора Любомирова Филипова съдия в Районен съд Берковица, с ранг съдия в ОС, на място в по-горен ранг съдия в АС Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд Берковица за повишаване на Десислава Цветкова Миланова съдия в Районен съд Берковица, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС Проект на решение по предложението на Стоян Димитров Мадин съдия в Софийския районен съд, с ранг съдия в ОС за повишаване на място в по-горен ранг съдия в АС Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд Пловдив за повишаване на Спасимир Спасов Здравчев административен ръководител на Районен съд Първомай, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд Пловдив за повишаване на Асима Костова Вангелова - Петрова административен ръководител на Районен съд Карлово, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС Проект на решение по предложението на Емилия Димитрова Панчева и.ф. административен ръководител на Районен съд Каварна, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Административен съд Габрово за повишаване на Емилия Кирилова Кирова - Тодорова съдия в Административен съд Габрово, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд - Шумен за повишаване на Мирослав Георгиев Маринов съдия в Окръжен съд - Шумен, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС Проект на решение по предложението на Маринела Георгиева Стефанова административен ръководител на Районен съд Попово, с ранг съдия в ОС, на място в по-горен ранг съдия в АС Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд Попово за повишаване на Поля Павлинова Иванова съдия в Районен съд Попово, с ранг съдия в ОС, на място в по-горен ранг съдия в АС Проект на решение по предложението на Иво Николаев Петров съдия в Софийския районен съд, с ранг съдия в АС за повишаване на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд - Пловдив за повишаване на Зоя Иванова Богданова съдия в Районен съд - Пловдив, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС. *ОБЩО ГЛАСУВАНЕ* всички 12 подточки 5

6 21-1. Проект на решение относно оптимизиране на щатната численост на Административен съд Враца, във връзка с проведено събеседване и избор на административен ръководител по Протокол 11/ г. на Съдийската колегия на ВСС. *подточка Проект на решение относно оптимизиране на щатната численост на Административен съд Враца, във връзка с проведено събеседване и избор на административен ръководител по Протокол 11/ г. на Съдийската колегия на ВСС. *подточка 2 Гласували: Проект на решение по заявление за отвод от резервен член на втора конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за младши съдия в окръжните съдилища, обявен с решение на Съдийската 6

7 колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол 5/ г. *определя чрез жребий - Валентин Димитров Бойкинов СГС на мястото на Ваня Ангелова Маркова 23. Проект на решение по молбата на Светлозар Георгиев Рачев и. ф. административен ръководител на Административен съд Габрово, за назначаване на длъжност съдия в Административен съд Габрово, на основание 205, ал. 1 от ПЗР на ЗСВ Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд - Варна за даване на съгласие за трансформиране на 1 /една/ свободна щатна бройка за длъжност съдебен деловодител в 1 /една/ щатна бройка за длъжност съдебен помощник и назначаване на съдебен служител. *предложение на К. Калпакчиев за отлагане Гласували:

8 8-2. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд - Варна за даване на съгласие за трансформиране на 1 /една/ свободна щатна бройка за длъжност съдебен деловодител в 1 /една/ щатна бройка за длъжност съдебен помощник и назначаване на съдебен служител. Гласували: Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд - Бургас за даване на съгласие за трансформиране на 1 /една/ заета щатна бройка за длъжност съдебен секретар в длъжност завеждащ служба - съдебни секретари, 1 /една/ заета щатна бройка за длъжност призовкар в длъжност завеждащ служба - призовкари и преназначаване на съдебни служители, на основание чл. 343, ал. 2 от ЗСВ. 10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд - Бургас за даване на съгласие за трансформиране на 1 /една/ заета щатна бройка за длъжност съдебен секретар в длъжност завеждащ служба - наказателни секретари, 1 /една/ заета щатна бройка за длъжност призовкар в длъжност завеждащ служба - призовкари и преназначаване на съдебни служители, на основание чл. 343, ал. 2 от ЗСВ. 12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд - Горна Оряховица за даване на съгласие за трансформиране на длъжност административен секретар в длъжност съдебен администратор и преназначаване на съдебен служител, на основание чл. 343, ал. 2 от ЗСВ. 13. Становище на Комисия Съдебна администрация по извършени трансформации на длъжности за съдебни служители от административните ръководители на Административен съд - Пловдив, Районен съд - Козлодуй, Районен съд - Харманли и Окръжен съд - Кюстендил. *ОБЩО ГЛАСУВАНЕ* 9, 10, 12 и Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд - Стара гора за 8

9 увеличаване на щатната численост на съда с 1 /една/ щатна бройка за длъжност системен администратор. Гласували: Предложения за законодателни промени във връзка с подсъдността на делата, разглеждани от районните съдилища, в изпълнение на решение по Протокол 28/ г., т. 54 на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. *приема предложенията и ги изпраща на Министъра на правосъдието 15. Предложение за провеждане на дискусия за статуса правомощията и реда за назначаване на съдебните помощници в съдилищата. *възлага на комисия "Съдебна администрация" анализ Гласували:

10 16. Доклад от Работна група, създадена с решение по Протокол 5/ г. на Съдийската колегия за изготвяне на проект на Вътрешни правила за ефективен контрол върху оправомощени лица с право на достъп до информацията от Регистъра на банковите сметки и сейфове. *информацията да се изпрати до всички председатели на районни съдилища 17. Проект на решение по молбата на Александър Ангелов - съдия в Софийския районен съд, за кандидатстване за 3 /три/ длъжности за командировани експерти по Първа заявка за 2017 г. за принос към Мисията на ЕС в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX Kosovo), с краен срок за кандидатстване 3 април 2017 г. 18. Проект на решение за командироване на Мариета Неделчева заместник на административния ръководител на Специализирания наказателен съд София, член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНД) за участие във Втората среща на Регионалната експертна работна група за укрепване на способностите за употреба на техники за разследване и прекъсване на незаконните финансови потоци, произтичащи от незаконното превеждане на мигранти в Югоизточна Европа, която ще се проведе в гр. Будва, Черна гора, в периода г. 19. Проект на решение за приемане на доклад от Мария Гецова Димитрова съдия в Районен съд Русе, за проведен шестмесечен стаж в Съда на Европейския съюз в гр. Люксембург, Велико Херцогство Люксембург, в периода г г. 20. Проект на решение за приемане на доклад от Валентина Бошнякова съдия в Окръжен съд - Смолян и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела 10

11 търговски дела (НСМГТД), за участие в 63-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 2 март 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия. *ОБЩО ГЛАСУВАНЕ* Проект на решение относно оптимизиране на щатната численост на Административен съд Враца, във връзка с проведено събеседване и избор на административен ръководител по Протокол 11/ г. на Съдийската колегия на ВСС. *изменя диспозитива на подточка 2 Гласували: бележка: Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя. Проверил: Гл.секретар Д. Тончев 11

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 11.04.2017 г. ДР. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23-27 в дневния ред Гласували: 12 10 2 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.01.2019 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 38 в дневния ред. 1. Изслушване на административния ръководител на Окръжен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 12.05.2016 г. ДР. Дневен ред Георги Колев Гласували: 14 8 6 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Окръжен съд гр. Велико

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и 35 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 03.10.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 19 и 20. Гласували: 10 10 0 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 05.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 27-33 Васил Петров Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.11.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 13 13 0 1. Административен ръководител председател на Районен съд Мадан. Кандидат: - Димитър Иванов Стратиев

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 14.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21 и 22 Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.11.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 в дневния ред. Гласували: 10 10 0 1. Проект на решение относно

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.11.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 39. Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2018 г. 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Девин. Кандидат: Мария Василева Дамянова прокурор в Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.02.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 30-32 в дневния ред. Гласували: 11 4 7 ДТ. Постъпило предложение за включване

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.11.2018 г. ДР. Дневен ред 2. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Ихтиман. Кандидат: Десислава Иванова Стоименова

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 02.10.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 35 и 36 в дневния ред. Гласували: 12 12 0 1. Произнасяне по решение на

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.07.2016 г. ДТ. Допълнителна точка ДР. Дневен ред Резултати от избор Гласували: 9 9 0 Гласували: 9 9 0 1. Административен ръководител районен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 15.11.2017 г. ДР. Дневен ред *точки 4 и 16 - оттеглени от вносителите Гласували: 8 8 0 1. Проект на решение по заповед на административния ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.03.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 27. *точка 3 - оттеглена Георги Кузманов Гласували: 11

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.02.2018 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 22 в дневния ред. ДР. Дневен ред. *точки от 13 до 17 - оттеглени от вносителя

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 01.06.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 56-59. Гласували: 18 18 0 2. Проект на решение по искането на административния

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.03.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. 1. Проект на решение по предложението на административния

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.06.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 19. Резултати от избор 1-1. Проект на решение относно

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

П Р О Т О К О Л № 2

П Р О Т О К О Л   №  2 П Р О Т О К О Л 32 от заседание на комисия Бюджет и финанси, проведено на 14 август 2019 г. ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев председател Калина Чапкънова Севдалин Мавров Георги Кузманов От

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 20 24. *точки 23 и 24 да се разгледат след точка 3 Елка

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ 1 ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 Г. 31.12.2017 Г. І. Образувани

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 10.03.2016 г. Дневен ред Георги Колев Милка Итова Гласували: 16 16 0 0 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Районен съд гр. Разлог Членове

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 4 от заседание на Комисията за провеждане на III етап - събеседване от конкурс за заемане на длъжно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 4 от заседание на Комисията за провеждане на III етап - събеседване от конкурс за заемане на длъжно РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 4 от заседание на Комисията за провеждане на III етап - събеседване от конкурс за заемане на длъжността съдебен деловодител съдебно изпълнение 1 щатна

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т П Р О Т О К О Л 31 от заседание на Комисия Публична комуникация на ВСС, проведено на 28.09.2015 г. Днес, 28.09.2015 г. (понеделник) от 10,00 часа се проведе

Подробно