26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяк

Размер: px
Започни от страница:

Download "26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяк"

Препис

1 26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяко реално число x. Ако за всяко реално число x е в сила равенството f(x) = kx + h(x), където k е константа и h(x) е периодична функция, докажете, че g(x) може по подобен начин да се представи като сбор на линейна и периодична функции. (Функция h се нарича периодична, ако за всяко реално число x е в сила равенството h(x + p) = h(x), където p е фиксирано реално ненулево число.) Решение: Нека d 0 е периода на функцията h (т.е. h(x) = h(x + d) за всяко x). Да отбележим, че k 0 (иначе f(x) = h(x), откъдето f(0) = f(d), следователно 0 = g(f(0)) = g(f(d)) = d, противоречие). Също така е ясно, че функцията f приема всички реални стойности: по условие f(g()) = за всяко (стойността се получава в точката g()). Очевидно g() = k + ( g() k да докажем, че функцията s() = g() k kd е периодът на тази функция. Първо, x = g(f(x)) и ). Функцията е линейна, затова е достатъчно k е периодична. Ще докажем, че x+d = g(f(x+d)) = g(k(x+d)+h(x+d)) = g(kx+kd+h(x)) = g(f(x)+kd). Като означим f(x) с получаваме, че g() + d = g( + kd) за всяко (тъй като f(x) приема всички реални стойности). Но тогава s( + kd) = g( + kd) + kd k ( ) = g() + d k + d = g() k = s(), т.е. s() е периодична (с период kd), което и трябваше да докажем. Задача 2. (5 точки) Двама играчи поред вземат камъни от купчина. При всеки свой ход първият играч може да вземе или 1, или 10 камъка, а вторият може да вземе или m, или n камъка. Губи този, който не може да направи ход. Ако първият има стратегия, която му гарантира победа независимо от първоначалния брой камъни в купчината, намерете m и n. Решение: Ще докажем, че числата m и n са не по-малки от 9, като модулът на разликата им не е равен на 9. Да допуснем, че някое от числата m и n е по-малко от 9 (например m). Тогава ако имаме купчина с m + 1 камъка, първият ще е длъжен с първия 1

2 си ход да вземе 1 камък (тъй като m + 1 < 10), след което вторият взема m камъка и печели противоречие. Следователно и m, и n са най-малко 9. Да допуснем, че m n = 9. Тогава ако имаме купчина с m + 1 = n + 10 камъка, първият взема 1 камък, вторият m камъка или първият взема 10 камъка, вторият n камъка, като и в двата случая вторият печели противоречие. Следователно m n = 9. Ще докажем, че при останалите стойности на m и n първият печели. За целта е достатъчно да покажем, че при произволен брой камъни в купчината първият може да направи такъв ход, че останалият в купчината брой камъни да бъде различен от m и n. Нека в купчината има k камъка и първият е на ход. Ако k 10, първият печели с един ход (вземайки 10 камъка, ако k = 10, или 1 камък, ако k 9). Ако k > 10, след своя ход първият оставя в купчината или k 1, или k 10 камъка. Ако в единия случай се получава m, а в другия n, то модулът на разликата между m и n ще бъде равен на 9 противоречие. Следователно първият може да направи ход така, че вторият след това да не спечели с един ход. Тъй като броят на камъните в купчината намалява, накрая ще спечели първия. Задача 3. (5 точки) На дъската, в някакъв ред, са записани стойностите на изразите x +, x, x и x, където x и са положителни числа. Докажете, че тази информация еднозначно определя x и. Решение: Да отбележим, че средното аритметично на числата x и x+ е равно на средното геометрично на числата x и x (иi е равно на x). Изчерпвайки възможните двойки, намираме на дъската две числа a и b, чието средно аритметично е равно на средното геометрично на останалите две числа c и d, т.е. a + b = cd. Ще докажем, че в двойката {a, b} едно 2 от числата е равно на x, а другото е равно на x +. Ако в равенството (x ) + (x + ) 2 = (x ) (x). разменим местата на едно от числата x, x + с едно от числата x, x, равенството няма да се промени само когато разместените числа са равни: в обартен случай една от частите на равенстото се увеличава, а другата се намалява. 2

3 { } x Затова двойката {a, b} е или {x, x + }, или, x. Последното е невъзможно, тъй като тогава средното геометрично на числата c и d ще бъде равно на (x + )(x ) = x 2 2 < x, а средното аритметично на x и x е не по-малко от тяхното средно геометрично, т.е. не по-малко от x. Следователно в двойката {a, b} едно от числата е равно на x, а другото е равно на x +, откъдето еднозначно определяме x (средно аритметично на a и b) и (разлика на по-голямото от числата a, b и числото x). Задача 4. (6 точки) Окръжност с център I е вътрешна за окръжност с център O. В голямата окръжност е построена хорда AB, която се допира до малката окръжност. Определете геометричното място на центъра на описаната около триъгълника IAB окръжност. Решение: Ще докажем, че търсеното ГМТ е окръжност с център O и радиус R2 d 2, където R и r са радиусите на дадените окръжности, а 2r d = OI. Нека M е средата на AB, H е пета на перпендикуляра от I към OM, X е център на описаната окръжност около IAB. Тогава XB 2 = XM 2 + MB 2 = XM 2 + R 2 OM 2, XI 2 = IH 2 + XH 2 = (d 2 (OM r) 2 ) + (XM + r) 2. Но XB = XI и от горните равенства получаваме R 2 = d 2 + 2r(OM + XM), т.е. OX = R2 d 2 не зависи от избора на хордата AB. Лесно се проверява, 2r че всички точки от окръжността с център O и радиус OX принадлежат на търсеното ГМТ. Задача 5. (7 точки) Докажете, че ако съществува правоъгълник, подобен на правоъгълника a b, който може да бъде нарязан на правоъгълници c d, то съществува правоъгълник, подобен на правоъгълника c d, който може да бъде нарязан на правоъгълници a b. Решение: За удобство ще означим с A правоъгълниците a b, а с B правоъгълниците с размери c d. Нека P е правоъгълник, подобен на A, нарязан на правоъгълници B. Тогава неговите размери са (pc + qd) (rc + sd), където p, q, r, s са неотрицателни цели числа. Първи случай. Нека отношението на страните на B е рационално, т.е c : d = m : n, където m иi n са естествени числа. Тогава отношението на страните на P е (pc + qd) : (rc + sd) = (p(c : d) + q) : (r(c : d) + s), също 3

4 рационално. От подобието на P и A следва, че и отношението на страните на A е рационално: a : b = k : l, където k и l са естествени числа. Но тогава от kl еднакви на A правоъгълника може да се сглоби квадрат. (Като разположим в ред l такива правоъгълника, за да се получи правоъгълник с височина b и дължина la; под него още един такъв ред и т.н. общо k реда; получаваме квдарат със страна la = kb.) От такива квадрати сглобяваме правоъгълник, подобен на B, като mn квадрата се разположат в n реда, съставени от по m квадрата. Втори случай. Нека отношението на страните на B е ирационално. Ще докажем следното твърдение: Всички правоъгълници, на които е нарязан правоъгълника P, са еднакво ориентирани (т.е. всички техни по-големи страни са успоредни). Да отбелжим, че ако дадено число се пресдставя във вида zc+td, където z и t са цели числа, то z и t са еднозначно определени. Това е така, защото ако zc + td = z c + t d, където z и t са цели числа, то (z z )c = (t t )d, и при z z отношението c : d ще бъде рационално, противоречие; следователно z = z и тогава и t = t. Нека P има върхове P 1, P 2, P 3, P 4 (виж чертежа). Нека от този ъгъл е изрязан правоъгълник, чиято по-дълга страна е хоризонтална. Разглеждаме най-големия правоъглник от вида P 1 UV W, който е нарязан на правоъгълници, всички по-дълги страни на които са хоризонтални (U лежи на P 1 P 2, а W на P 1 P 4 ). Да допуснем, че точка V е вътрешна за P. Разглеждаме правоъгълниците от разрязването (извън P 1 UV W ), прилежащи към страната UV. Техните по-дълги страни не са всичките хоризонтални, защото иначе правоъгълникът P U V W не е най-големият. Аналогично не са хоризонтални всички подълги страни на правоъгълниците извън P 1 UV W, прилежащи към V W. Ако допуснем, че правоъгълниците от разрязването извън P 1 UV W, прилежащи към UV, не излизат вдясно след страната UV, ще получим, че дължината на UV се представя по два начина във вида zc + td с цели z и t, противоречие. Следователно тези правоъгълници излизат вдясно. Но тогава правоъгълниците извън P 1 UV W, прилежащи към V W, не излизат нагоре от страната V W, т.е. дължината на V W по два начина се представя във вида zc + td с цели z и t, противоречие. Случаят, когато точката V лежи на границата на правоъгълника P, но не съвпада с P 3, по аналогичен начин води до противоречие. Следователно V съвпада с P 3, с което твърдението е доказано. Но тогава отношението на страните на A е равно на (zc) : (td), където z и t са цели числа. Нека (zc) : (td) = a : b. Тогава (ta) : (zb) = c : d и 4

5 можем да получим правоъгълник, подобен на B, разполагайки еднакви с A правоъгълници в редове така, че техните равни на a страни да бъдат хоризонтални, като във всеки ред има по t правоъгълника, а редовете са общо z. Задача 6. (8 точки) Нека n е фиксирано просто число, по-голямо от 3. Един триъгълник ще наричме приемлив, ако градусната мярка на всеки негов ъгъл е от вида 180m за някое естествено число m. Отначало на n масата има един приемлив триъгълник. Позволява се да се вземе триъгълник от масата и да се разреже на два приемливи триъгълника, нито един от които не е подобен на някой от тези на масата. Двата получени триъгълника също се поставят на масата. Докажете, че в момента, в който следващо разрязване е невъзможно, всеки приемлив триъгълник е подобен на някой от триъгълниците на масата. Решение: Ако приемем ъгъла 180 за 1, то сборът от ъглите на триъгълник n ще бъде n. Ще описваме триъгълниците с тройки ъгли. Да разделим приемливите триъгълници на присъстващи (като части на масата) и отсъстващи. Нека a е най-малкият ъгъл измежду ъглите на отсъстващите триъгълници. Избираме всички отсъстващи триъгълници с ъгъл a, отбелязваме в тях по един ъгъл a, а останалите им ъгли ще наречем допълнителни (някои допълнителни също могат да бъдат равни на a). Измежду допълнителните ъгли избираме ъгъл b най-големият кратен на a (ако има такъв) или просто най-големият (ако няма кратни на a). Разглеждаме отсъстващия триъгълник (a, b, c). Ще докажем, че триъгълник (a, a + b, n 2a b) присъства. Измежду допълнителните ъгли няма равен на a + b, тъй като в обратен случай бихме избрали него вместо b. Следователно, достатъчно е да покажем, че n 2a b > 0. От избора на a следва, че c a, оттук n 2a b = (a + b + c) 2a b = c a 0, като равенство е възможно само ако c = a. Но ако c = a, то измежду допълнителните ъгли има кратни на a, следователно и b е кратен на a, откъдето и простото n е кратно на a противоречие. Остана да разрежем присъстващия триъгълник (a, a + b, n 2a b) така, че ъгъл a + b да се раздели на ъгли a и b и да се получат триъгълници (b, a,...) и (a, n 2a b,...), т.е. отсъстващия (b, a, c) и (a, n 2a b, a + b), подобен на разрязания. Задача 7. (8 точки) С начало точка O са построени лъчите OA, OC, OB и OD в този ред така, че <)AOB = <)COD. Окръжност, вписана в <)AOB 5

6 пресича окръжност, вписана в <)COD в точките E и F. Докажете, че <)AOE = <)DOF. Решение: Нека окръжностите k 1 (O 1, r 1 ) и k 2 (O 2, r 2 ) са вписани съответно в <)AOB и <)COD. Да разгледаме инверсия с център точка O, която изобразява k 1 в окръжност k 1 с радиус r 2. Тогава k 2 съответно преминава в окръжност k 2 с радиус r 1. Пресечните точки E и F на k 1 и k 2 при тази инверсия преминават в пресечните точки E и F на k 1 и k 2. При това F OF и E OE. Инверсната конфигурация е симетрична на първоначалната относно ъглополовящата l на <)AOD; включително и OF и OE са симетрични относно l. Следователно l е ъглополовяща и на <)E OF, т.е. на <)EOF, откъдето <)AOE = <)DOF. 6

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1 Основен вариант за 10 12 клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n 1 + + a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1, a 0 са цели числа, са отбелязани две точки с целочислени

Подробно

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число Основен вариант, 0. 2. клас Задача. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число? a 2 a 3 + + a n Решение: Ще докажем, че n =, n > 2. При n

Подробно

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Пролетен математически турнир 7 9 март 9 г., ПЛОВДИВ Тема за 8 клас Задача. Дадено е уравнението ax + 9 = x + 9ax 8x, където a е

Подробно

1 Основен вариант за клас Задача 1. Хартиен триъгълник, един от ъглите на който е равен на α, разрязали на няколко триъгълника. Възможно ли е

1 Основен вариант за клас Задача 1. Хартиен триъгълник, един от ъглите на който е равен на α, разрязали на няколко триъгълника. Възможно ли е 1 Основен вариант за 10 12 клас Задача 1 Хартиен триъгълник, един от ъглите на който е равен на α, разрязали на няколко триъгълника Възможно ли е всички ъгли на всички получени тръгълници да са по-малки

Подробно

XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за клас РЕШЕНИЯ Задача 1. Правоъгълник е разделен на няколко по-малки право

XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за клас РЕШЕНИЯ Задача 1. Правоъгълник е разделен на няколко по-малки право XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за 10 1 клас РЕШЕНИЯ Задача 1 Правоъгълник е разделен на няколко по-малки правоъгълника Възможно ли е всяка отсечка, която свързва центровете

Подробно

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200 54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че x + y + 005 x + z + y + z е естествено число. Решение. Първо ще докажем,

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 10-11 КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмерна огледална стая във формата на правилен шестоъгълник

Подробно

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 1-1.0.011 г. Условия, кратки решения и критерии за оценяване Задача 11.1. Да се намерят всички стойности

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели числа уравнението p( + b) = (5 + b) 2, където p е просто.

Подробно

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра Тест за кандидатстване след 7 клас Невена Събева 1 Колко е стойността на израза 008 00 : 8? (А) 01; (Б) 6; (В) 197; (Г) 198 На колко е равно средното аритметично на 1, 1, и 1,? (А) 4, 15(6); (Б) 49, ;

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ Т Е М А ЗА 4 К Л А С Задача. Дуорите са същества, които имат два рога, а хепторите имат 7 рога. В едно стадо имало и от двата вида същества, а общият брой на рогата им бил 6. Колко дуори и хептори е имало

Подробно

Как да съставим задачи като използваме подобните триъгълници, свързани с височините на триъгълника

Как да съставим задачи като използваме подобните триъгълници, свързани с височините на триъгълника Съставяне на задачи с подобни триъгълници, свързани с височините на триъгълника Бистра Царева, Боян Златанов, Катя Пройчева Настоящата работа е адресирана към учителите по математика и техните изявени

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 3(x + y)(x xy + y )y(x y) 1. (Б) Преобразуваме: (x y)(x + y)(x + y ) x(x xy + y ) = 3y (x + y)(x y) x = (x + y ) 3 y x y x x + y = 3 y x (x y ) 1 ( x y ) + 1 = 3 ( 3 ) 1 9 3 ( 3 ) +

Подробно

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 7 април 0г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача. Да се реши уравнението ( n. ) ( ), където n е естествено число. ( n n.

Подробно

Глава 15 Въпрос 15: Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. Навсякъде в настоящия въпрос

Глава 15 Въпрос 15: Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. Навсякъде в настоящия въпрос Глава 15 Въпрос 15: Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. Навсякъде в настоящия въпрос полето k е с характеристика char(k = 0. За произволни

Подробно

ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ Шумен, година Б Р О Ш У Р А

ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ Шумен, година Б Р О Ш У Р А ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ Шумен, 9.03-31.03.019 година Б Р О Ш У Р А УКАЗАНИЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ V клас 1 1,5 1, 4 1 5.1. Дадени са изразите: A 3. 3 и 1 1,5 3 1, 4 1 3 3 А) Пресметнете А и В и ги сравнете.

Подробно

ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс

ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс на инерцията на тази квадратична форма. Броят на отрицателните

Подробно

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc Лекция 6 6 Уравнения на права и равнина Уравнение на права в равнината Тук ще разглеждаме равнина в която е зададена положително ориентирана декартова координатна система O с ортонормиран базис i и j по

Подробно

Глава 5 Критерий за субхармоничност Да разгледаме някои общи свойства на полу-непрекъснатите отгоре функции, преди да се съсредоточим върху онези от т

Глава 5 Критерий за субхармоничност Да разгледаме някои общи свойства на полу-непрекъснатите отгоре функции, преди да се съсредоточим върху онези от т Глава 5 Критерий за субхармоничност Да разгледаме някои общи свойства на полу-непрекъснатите отгоре функции, преди да се съсредоточим върху онези от тях, които са субхармонични. Лема-Определение 5.1. Нека

Подробно

036v-b.dvi

036v-b.dvi МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2010 MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2010 Proceedings of the Thirty Ninth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Albena, April 6 10,

Подробно

Homework 3

Homework 3 Домашно 3 по дисциплината Дискретни структури за специалност Информатика I курс летен семестър на 2015/2016 уч г в СУ ФМИ Домашната работа се дава на асистента в началото на упражнението на 25 26 май 2016

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc Лекция 5 5 Диференциални уравнения от първи ред Основни определения Диференциално уравнение се нарича уравнение в което участват известен брой производни на търсената функция В общия случай ( n) диференциалното

Подробно

Министерство на образованието и науката Съюз на математиците в България Зимни математически състезания Варна, 9 11 февруари 2007 г. Кратки решения на

Министерство на образованието и науката Съюз на математиците в България Зимни математически състезания Варна, 9 11 февруари 2007 г. Кратки решения на Министерство на образованието и науката Съюз на математиците в България Зимни математически състезания Варна, 9 11 февруари 007 г Кратки решения на задачите Задача 91 Да се намерят всички стойности на

Подробно

Министерство на образованието, младежта и науката 61. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 8-9 април 2012 г. Условия, кратки решения и кр

Министерство на образованието, младежта и науката 61. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 8-9 април 2012 г. Условия, кратки решения и кр Министерство на образованието, младежта и науката 61. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 8-9 април 2012 г. Условия, кратки решения и критерии за оценяване Задача 9.1. Да се намерят стойностите

Подробно

MATW.dvi

MATW.dvi ТЕСТ 6. Ъглополовящите AA (A BC) и BB (B AC) на триъгълника ABC се пресичат в точката O. Ъгъл A OB не може да бъде равен на: А) 90 Б) 20 В) 35 Г) 50 ( ) 2 7 3 2. Изразът е равен на: 2 6.24 А) Б) 2 8 В)

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc Лекция 6 6 Теорема за съществуване и единственост Метричното пространство C [ a b] Нека [ a b] е ограничен затворен интервал и да разгледаме съвкупността на непрекъснатите функции f ( определени в [ a

Подробно

Глава 3 Едномерни стационарни задачи 3.1 Едномерна безкрайна правоъгълна потенциална яма В тази глава ще разгледаме най-простия едномерен потенциал: б

Глава 3 Едномерни стационарни задачи 3.1 Едномерна безкрайна правоъгълна потенциална яма В тази глава ще разгледаме най-простия едномерен потенциал: б Глава 3 Едномерни стационарни задачи 3.1 Едномерна безкрайна правоъгълна потенциална яма В тази глава ще разгледаме най-простия едномерен потенциал: безкрайна правоъгълна потенциална яма. Преди това ще

Подробно

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc Лекция 9 9 Изследване на функция Растене, намаляване и екстремуми В тази лекция ще изследваме особеностите на релефа на графиката на дадена функция в зависимост от поведението на нейната производна Основните

Подробно

Глава 17 ζ-функция на Hasse-Weil. Преди да разгледаме ζ-функцията на Hasse-Weil трябва да въведем някои числови инварианти на крива, определена над кр

Глава 17 ζ-функция на Hasse-Weil. Преди да разгледаме ζ-функцията на Hasse-Weil трябва да въведем някои числови инварианти на крива, определена над кр Глава 7 ζ-функция на Hasse-Weil. Преди да разгледаме ζ-функцията на Hasse-Weil трябва да въведем някои числови инварианти на крива, определена над крайно поле. Лема 7.. Ако F е функционално поле на една

Подробно

pim_03.dvi

pim_03.dvi ТЕСТ Пробен изпит по математика за приемане на ученици след завършен 7. клас 14.04.2007 г. Драги ученици, Тестът съдържа 50 задачи.времето за работа е 3 астрономически часа. Задачите са два вида: със структуриран

Подробно

(не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварит

(не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварит (не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварителни сведения и твърдения Както е ясно от основната

Подробно

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc РЕГИОНАЛЕН ИНПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОАНИЕТО, ОФИЯ-ГРАД Национално състезание-тест по математика за VІІ клас Общински кръг, офия, февруари 009 г. Утвърдил:... аня Кастрева началник РИО, офия-град Тестът съдържа

Подробно

Microsoft Word - PMS sec1212.doc

Microsoft Word - PMS sec1212.doc Лекция Екстремуми Квадратични форми Функцията ϕ ( = ( K се нарича квадратична форма на променливите когато има вида ϕ( = aij i j i j= За коефициентите предполагаме че a ij = a ji i j При = имаме ϕ ( =

Подробно

Microsoft Word - variant1.docx

Microsoft Word - variant1.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА.05.019 г. Вариант 1 МОДУЛ 1 Време за работа 90 минути Отговорите на задачите от 1. до 0. включително отбелязвайте в листа

Подробно

16. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции Интегриране по части. Теорема 1 (Формула за интегриране по части). Ако

16. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции Интегриране по части. Теорема 1 (Формула за интегриране по части). Ако 6. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции. 6.. Интегриране по части. Теорема (Формула за интегриране по части). Ако функциите f(x) и g(x) садиференцируеми в интервала (a, b)

Подробно

Microsoft Word - nbb2.docx

Microsoft Word - nbb2.docx Коректност на метода на характеристичното уравнение за решаване на линейно-рекурентни уравнения Стефан Фотев Пиша този файл, тъй като не успях да намеря в интернет кратко и ясно обяснение на коректността

Подробно

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ:

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ: М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6 май 9 г. Вариант УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Тестът съдържа 8 задачи по математика от два вида:

Подробно