Слайд 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Слайд 1"

Препис

1

2 Предложеният проект за бюджет за 2019 г. на община Криводол е разработен в съответствие с изискванията на: -Закон за публичните финанси -Решение на Министерски съвет 51 от 31 януари 2018 г. за бюджетната процедура за 2019 г. -БЮ 1 от г. на МФ Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за г. -Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. -Решение на Министерски съвет 776 от 30 октомври 2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г. -Бюджетен календар на община Криводол -Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Криводол -Решения на Общински съвет Криводол

3 ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2019 г. Проектобюджетът на община Криводол за 2019 година е разработен съобразно утвърдената нормативна уредба Закон за публичните финанси /ЗПФ/, ЗДБРБ, Решения на Общински съвет Криводол. Собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните години резултати и тенденциите в тяхното развитие. Община Криводол ще продължи да предоставя публични услуги при повишаване на качеството им. За финансиране на капиталовата програма се разчита освен на собствени приходи и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на ЕС.

4 Проектобюджет на Община Криводол за 2019 г. Проект на Бюджет 2019 г. Приходи за делегирани държавни дейности в т.ч. Обща субсидия за ДДД Преходен остатък Местни приходи ОБЩО

5 ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ г. Проект на Бюджет 2019 г. І. Приходи за делегирани държавни дейности - Начален план 2018 г Проект 2019 г Предвидено увеличение на общата субсидия от централния бюджет за 2019 год. спрямо предходната в размер на лв. ІІ. Местни приходи: - Начален план 2018 г Проект 2019 г

6 Взаимоотношения на Община Криводол с централния бюджет за 2019 г., сравнени с 2018 г. в лева: Наименование на взаимоотношенията с централния бюджет /ЦБ/ Параграф ЗДБРБ за 2018г. ЗДБРБ за 2019г. Увеличение /намаление к.4-к А/ Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ ,31% Б/ Трансфери за местни дейности от Централния бюджет, в т.ч ,13% обща изравнителна субсидия ,26% трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища ,82% В/ Целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи ,98% ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ /А+Б+В/: ,8% Увеличени са стандартите за издръжка във функциите Общи държавни служби, Отбрана и сигурност, Образование, Здравеопазване и Култура за 2019г. Трансферът за зимно поддържане и и снегопочистване е завишен с лв.. Изравнителната субсидия е завишена със лв.

7 ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ Имуществени и други данъци Проект 2019г. Патентен данък Имуществени данъци в т.ч.: Данък върху недвижими имоти Данък върху превозните средства Данък при придобиване на имущество Други данъци 500 Всичко:

8 НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ Неданъчни приходи Проект 2019г. Приходи и доходи от собственост, в т.ч.: приходи от наеми на имущество приходи от наеми на земя *от лихви по текущи.банкови сметки 100 Общински такси, в т.ч.: за ползване на детски градини за ползване на детски ясли за ползване на домашен патронаж за ползване на пазари за битови отпадъци за технически услуги за административни услуги такса за кучета други общински такси глоби, санкции Други неданъчни приходи Приходи от продажби Приходи от концесии Операции с финансови активи и пасиви

9 Операции с финансови активи и пасиви: За погасяване на главница по дългосрочен заем от банки в страната /-/ лв. За погасяване на краткосрочен заем от централния бюджет /-/ лв. Преходен остатък за 2018 година лв.

10 ПЛАН ЗА РАЗХОДИТЕ г. При подготовката на разходната част на проекта на бюджета за 2019 година са спазени изискванията на Закона за публичните финанси и нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети, а именно: Решение 776 от 30 октомври 2018г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019г. и БЮ 1 от г. на МФ. Разходи за делегирани държавни дейности лв. Разходи за местни дейности лв. Дофинансиране лв. ОБЩО РАЗХОДИ лв.

11 Справка за разходите в бюджета на Община Криводол по видове функции Функции Начален бюджет 2019г. с преходен остатък и КР общо държавни местни доф-не Функция І "Общи държавни служби" Функция ІІ "Отбрана и сигурност" Функция ІІІ Образование Функция ІV "Здравеопазване" Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" Функция VІ "Жил. строителство, БКС и опазване на ок. среда" Функция VІІ " Почивно дело, култура, религиозни дейности" Функция VІІІ "Икономически дейности и услуги" Функция IX Други Общ бюджет

12 Функция I Общи държавни служби След приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019г., първостепенният разпоредител с бюджетни кредити разпределя средствата, получени по единни разходни стандарти, между училищата, детските градини и обслужващите звена въз основа на формули за всяка отделна дейност. При изчисляване на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са спазeни утвърдените стойностни показатели съгласно Приложение 6 от Закона за държавния бюджет за 2019г.. В общинска администрация са взети предвид броя на населението по постоянен адрес и броя на кметовете на населени места. В държавното финансиране са разчетени средства за: Фонд работна заплата и осигурителни вноски за 15 щатни бройки кметове на община и кметства лв. Фонд работна заплата и осигурителни вноски за 34 щатни бройки служители в общинска администрация лв. В общинското финансиране са разчетени средства за: Веществена издръжка на общинска администрация и кметства За общински съвет фонд работна заплата, разходи за ДОО, възнаграждения общински съветници и веществена издръжка. Капиталови разходи Дофинансиране на фонд работна заплата, осигурителни вноски и обещетения на 16,5 бр.служители общинска администрация и кметства и 15 бр. кметове на община и кметства.

13 Функция II Отбрана и сигурност Във функция «Отбрана и сигурност» стандартите са определени по видове разходи отбрана; вътрешен ред и сигурност и защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии; Държавното финансиране осигурява средства за: Заплати и осигурителни вноски на щатен персонал -5 бр. денонощни дежурни; Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 3 бр. обществени възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН ); Общинско финансиране осигурява средства за: *Функция Отбрана и сигурност, дейност 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от БАК

14 Функция III Образование Във функция «Образование» годишният размер на стандартите е завишен спрямо тези от 2018 година. Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват: Възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала в целодневните детски градини и част от издръжката на децата в подготвителните групи. Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в общообразователните училища. Осигурени са целево - средства за стипендии, за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за ученици от І до VII клас, добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас, добавка за подобряване на материалната база на училищата, средства за защитени училища, добавка за създаване на условия за приобщаващо образование, добавка за самостоятелна форма на обучение. Общинското финансиране в тази функция е насочено за: Издръжка на детските градини и подготвителни групи към ДГ Дофинансиране

15 Функция IV Здравеопазване Единният стандарт за финансиране на дейностите Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ и Здравен кабинет в детски градини и училища осигурява средства за заплати, осигурителни вноски и издръжка, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала в детските ясли и здравните кабинети, за медицинско обслужване в здравен кабинет на деца от целодневните детски градини, деца от подготвителни групи в училище и ученици в дневна форма на обучение от училищата в общината. Дофинансиране на фонд работна заплата в дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ с 1800 лева.

16 Функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи Планирани местни средства за финансиране на следните дейности: Дейност 524 Домашен социален патронаж за възнаграждения, осигурителни вноски и веществена издръжка на ОПСКД, Домашен социален патронаж, за 26 щатни бройки персонал. Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др. за веществена издръжка на пенсионерските клубове в общината. Дейност 532 Програми за временна заетост средства за материали. Преходен остатък държавни средства за издръжка на работници по Програми от социални помощи към заетост към ОПСКД.

17 Функция VI Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда. Тази функция обхваща следните дейности: Дейност 604,,Осветление на улици и площади, с планирани лв., за подмяна на осветителни тела за улично осветление, подмяна на консумативи за осветителни тела, както и разходи за ел.енергия на уличното осветление, фонд рабтна заплата и осигурителни вноски на 2 бр.персонал. Дейност 606,,Ремонт и поддържане на уличната мрежа, с планирани лв./ предвидени средства за текущ ремонт на улична мрежа в размер на лв. и капиталови разходи лв./ Дейност 622,,Озеленяване е свързана с озеленяването на паркове, градинки където са планирани 800 лв. Дейност 623 Чистота планирани 1000 лв. Дейност 627 Управление на дейности по отпадъците планирани лв. съгласно утвърдената за 2019 г.,план-сметка по чл.66,ал.1 от ЗМДТ, и капиталови разходи лева, за закупуване на сметосъбирачна машина.

18 Функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности За 2019 година за функция VІІ Почивно дело, култура, религиозни дейности се планират средства за следните дейности: Дейност 714,,Спортни бази за спорт за всички местна дейност, с планирани лв. за възнаграждения и осигурителни вноски на 2 бр.персонал и за субсидии на спортни клубове са планирани лв. Дейност 738,,Читалища делегирана от държавата дейност, с планирани лв. за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 20 щатни бройки. Общинското дофинансиране е в размер на лв. / за реализиране на годишната програма на културните събития/. Дейност 745,,Обредни домове и зали местна дейност, с планирани 800 лв. За погребения на социално слаби, без близки и роднини жители на общината.

19 Функция VІІІ Икономически дейности и услуги -общинско финансиране лв. Функция ІХ Разходи некласифицирани в други функции общинско финансиране лв. За 2019 година за функция VІІІ «Икономически дейности и услуги» се планират средства за следните дейности: Дейност 832,,Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища - местна дейност, с планирани лв. за ремонт и зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища. Дейност 878 «Приюти за безстопанствени животни» предвидени 3500 лв. Функция ІХ «Разходи некласифицирани в други функции» Дейност 910 «Разходи за лихви «планирани лева за плащане на лихвите по дългосрочен заем на общината.

20 ПРОГРАМА за капиталовите разходи на Община Криводол за 2019 г. Инвестиционни разходи в размер на лева., по източници на финансиране: ОР на ул. Александър Стамболийски гр.криводол лв. собствени средства. Ремонт на тротоари на ул. Георги Димитров и ул. Димитър Благоев лева / целева субсидия за КР/. ОР покрива на сграда бивше ученическо общежитие гр.криводол лева /целева субсидия за КР/. Закупуване на сметосъбирачна машина лева./целева субсидия за КР/.

21 По проекта на бюджет са разчетени средствата, съгласно Закона за държавния бюджет за: Разходи за представителни цели на Общината СБКО в размер на 3% Помощи по решение на Общинския съвет Членски внос за участие в нетърговски организации и дейности Субсидии за организации с нестопанска цел.

22 В заключение трябва да отбележим, че приходната част на бюджета за 2019 година, за да се изпълни, следва да се насочат усилията към събиране на текущите и просрочените общински вземания от данъци, такси, наеми и др. Планираните разходи задоволяват основните потребности на разпоредителите с бюджетни кредити и от ръководителите на бюджетните звена се изисква да прилагат стегната политика на разходване на средствата. Окончателния вариант на бюджет 2019 година, ще бъде съобразен със Закона за държавния бюджен на Република България и указанията на министерството на финансите за съставянето му. За обсъждане в Общинския съвет ще бъдат включени след обсъждането всички решения, становища, мнения и предложения. С помощта на Общиникия съвет и ръководителите на бюджетните звена в Общината, общинска администрация ще положи максимални усилия за законосъобразно и целесъобразно разходване на бюджетните средства.

23 Вашите мнения и предложения за проектобюджет-2019г., могат да се изпращат на електронната поща на общината както и в деловодството на общината. Всяко мнение и предложение е ценно и всеки може да го изкаже. ОБЩИНА КРИВОДОЛ БЛАГОДАРИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls ОБЩИНА СИЛИСТРА Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2017 г. - НАЧАЛЕН РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ Начален план 2016г. 2017г. Годишен Годишен план план ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00

Подробно

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за 2 0 1 3 година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протокол 43 от 27.11.2014 г. Наименование План Отчет Изпълнение на прихода

Подробно

<CFF0E5E4EBEEE6E5EDE8E520E7E020F0E0E7F5EEE4E820EFEE20E1FEE4E6E5F E32E2E786C7378>

<CFF0E5E4EBEEE6E5EDE8E520E7E020F0E0E7F5EEE4E820EFEE20E1FEE4E6E5F E32E2E786C7378> Приложение 2 О Б Щ И Н А А Й Т О С О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е за разходите по бюджета на община Айтос за 2019 г. НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ БЮДЖЕТ 2019 г. ДЕЛЕГИРАНИ

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2017 г. Предложеният проект за бюджет за 2017 г. на Община Ивайловград е разработен в съответствие с изискванията на: Закон за публичните финанси

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:    Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ Докладна записка относно: Приемане бюджета на Община Любимец за 2019г. Докл.: инж. Анастас Анастасов Кмет на Община Любимец Р Е Ш Е Н И Е 446 на ОбС, прието с протокол

Подробно

Приложения № 1 и 2 Приходи разходи.xls

Приложения № 1 и 2  Приходи разходи.xls Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2 0 18 г. по Наименование на функцията и групата ; Бюджет 2018 ред ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ І. Функция общи държавни служби Държ.и общ.сл. и дейн. по изборите 1-1-117 - Др.възнагр.и плащания

Подробно

Приложения № 1 и 2 Приходи разходи.xls

Приложения № 1 и 2  Приходи разходи.xls Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2 0 19 г. по Наименование на функцията и групата ; Бюджет 2019 ред ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ І. Функция общи държавни служби Държ.и общ.сл. и дейн. по изборите 1-1-117 - Др.възнагр.и плащания

Подробно

Докладна записка отчет г г..xls

Докладна записка отчет г г..xls Изх.... До Общински Съвет Брусарци ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2014г. ДО 30.06.2014г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 6

Подробно

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2013 2016 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза

Подробно

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата НАИМЕНОВАНИЕ 2016 г. 2017 г. % 4/3 1 2 3 4 5 IV. НИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 46 976 617 42 950 858 91,4% ТРАНСФЕРИ М/У А НА НАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (НЕТО) 3100 43 299

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 28.2.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на физически лица:

Подробно

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls Община Силистра Приложение ОБЩО ПРИХОДИ по А на Община Силистра 207г. І. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 206г. 207г. Данък върху доходите на физически лица 0-00 82 000 20 000 Окончателен годишен / Патентен /

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 31.1.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ Уточнен план под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на

Подробно

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 2017 Г. КЪМ 31.03.2017 Г. 1 2 3 4 5 6 7 5

Подробно

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су Приложение 1 към Решение 25 от 07.03.2013 г. Вид приход Параграф Актуализиран план към 31.12.2012 г. Отчет към 31.12.2012 г. Държавни дейности Обща субсидия 3111 2163042 2161042 Получени целеви трансфери

Подробно

Microsoft Word - Приложение 1

Microsoft Word - Приложение 1 ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ПО ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА 2013 Г. & НАИМЕНОВАНИЕ НА Проектобюджет 2013г. МЕСТНИ ПРИХОДИ 103 Окончателен патентен данък 13-00 Имуществени и др. данъци 20-00 Други

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

714bf4cc8befa123243dc1d3d39eb32b.xls

714bf4cc8befa123243dc1d3d39eb32b.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Бюджетна дейност, параграф делегирани от държавата дейности дофинансиране на делегирани от държавата дейности местни дейности план 2019 план 2019 план 2019 І Общи държавни служби 11А Изп.и

Подробно

Microsoft Word - Copy of 458.doc

Microsoft Word - Copy of 458.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 4 5 8 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 9 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.03.2014 г. Към 31.03.2014 г. приходите по бюджета на

Подробно

Microsoft Word - Copy of 258

Microsoft Word - Copy of 258 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 5 8 на Столичния общински

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2019 за периода от до 000 565 359 януари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2019 - ПРИХОДИ Отчет 2019 -

Подробно

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за Държавни и Местни и 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 1 I. ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 1 480 017 522 497 0 522 497 130 102 434 900 565 002 392 518 0 392 518 122 Общинска

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79 e-mail: obs_garmen@bifex.bg, web: www.garmen.bg ДОКЛАД Относно : Приемане бюджети на обшина

Подробно

ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2019 г. приходи - общо местни и държавни дейности 6es преходни остатъци от 2018 г. ПОКАЗАТЕЛИ Проекто - Бюджет 20

ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2019 г. приходи - общо местни и държавни дейности 6es преходни остатъци от 2018 г. ПОКАЗАТЕЛИ Проекто - Бюджет 20 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2019 г. приходи - общо местни и държавни дейности 6es преходни остатъци от 2018 г. ПОКАЗАТЕЛИ Проекто - Бюджет 2019 г. N А ~ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 1. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 01

Подробно

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) 01.1.2013 г. 31.12.2013 г. (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ местни

Подробно

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ "СТЕФАН АНГЕЛОВ" НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ СТЕФАН АНГЕЛОВ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ КОД ПО ЕБК 1790 ПЕРИОД КЪМ 01.01.2015 г. ДО 31.12.2015 г. /дд.мм.гггг/ /дд.мм.гггг/

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

budjet

budjet СБОРЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ЗА 2014 ГОДИНА ПРИХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН Име на прихода начален план 2014 І.Имуществени и други данъци 683500 Окончателен годишен /патентен/ данък 103 22000 данък въру недвижимите

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 май код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 юли код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

Microsoft Word - RE6ENIE 374.doc

Microsoft Word - RE6ENIE 374.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ РЕ Ш Е Н И Е 374 Препис-извлечение: На Общински съвет Ценово, област, Русе, взето на заседание с Протокол 65/29.06.2010г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал.

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 октомври код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от 01.02.2018г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2, 5, 6, чл. 52, ал.1

Подробно

Microsoft Word - Copy of 2

Microsoft Word - Copy of 2 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 на Столичния общински съвет

Подробно