Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Показатели Описание мярка

Размер: px
Започни от страница:

Download "Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Показатели Описание мярка"

Препис

1 Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Р Население О Население П Население Б Население Население в района на Реалистична прогноза за населението Р ДРБУВ в ДРБУВ бр Население в района на О ДРБУВ Оптимистичен бр Население в района на П ДРБУВ Песимистичен бр Население в района на Бизнес на всяка цена (базов Б ДРБУВ сценарии) бр Дял на населението, включено към централно Р водоснабдяване Дял на населението, включено към централно водоснабдяване към общото население в ЗБР. Делът на водоснабденото население се увеличава, до достигане на 100% от населението на ЗБР % Дял на населението, включено към централно О водоснабдяване Дял на населението, включено към централно водоснабдяване към общото население в ЗБР. Делът на водоснабденото население се увеличава, до достигане на 100% от населението на ЗБР % Дял на населението, включено към централно П водоснабдяване Дял на населението, включено към централно водоснабдяване към общото население в ЗБР. Делът на водоснабденото население се увеличава, до достигане на 100% от населението на ЗБР % Дял на населението, включено към централно водоснабдяване към общото население в ЗБР. Делът на Дял на населението, водоснабденото население в включено към централно прогнозния период остава равен на Б водоснабдяване този през 2007 г. % Брой на населението, включено към Население, включено към централно водоснабдяване Р централно водоснабдяване (произведение от 1 и 2 ред) брой Брой на населението, включено към Население, включено към централно водоснабдяване О централно водоснабдяване (произведение от 1 и 2 ред) брой Брой на населението, включено към Население, включено към централно водоснабдяване П централно водоснабдяване (произведение от 1 и 2 ред) брой Брой на населението, включено към Население, включено към централно водоснабдяване Б централно водоснабдяване (произведение от 1 и 2 ред) брой Очаква се консумация на вода да Консумация на питейна достигне 120 л/ж/д или 43,8 куб.м. на Р вода жител на година. куб.м Очаква се консумация на вода да Консумация на питейна достигне 120 л/ж/д или 43,8 куб.м. на О вода жител на година. куб.м Очаква се консумация на вода да Консумация на питейна достигне 120 л/ж/д или 43,8 куб.м. на П вода жител на година. куб.м Очаква се консумация на вода да Консумация на питейна достигне 120 л/ж/д или 43,8 куб.м. на Б вода жител на година. куб.м

2 Общо количество вода за Р населението Общо количество вода за О населението Общо количество вода за П населението Общо количество вода за Б населението Данни на НСИ и следващите години изчисление на база произведение от броя на населението, включено към централно водоснабдяване и консумацията на питейна вода (/1000, за да е в хил.куб.м.) хил.куб.м Данни на НСИ и следващите години изчисление на база произведение от броя на населението, включено към централно водоснабдяване и консумацията на питейна вода (/1000, за да е в хил.куб.м.) хил.куб.м Данни на НСИ и следващите години изчисление на база произведение от броя на населението, включено към централно водоснабдяване и консумацията на питейна вода (/1000, за да е в хил.куб.м.) хил.куб.м Данни на НСИ и следващите години изчисление на база произведение от броя на населението, включено към централно водоснабдяване и консумацията на питейна вода (/1000, за да е в хил.куб.м.) хил.куб.м Р Разходи за 1000 куб.м. Вода Разходи за доставяне на питейна вода за населението на куб.м. Разходите са изчислени на база прогнозни разходи за от бизнес плана на най-голямото ВиК в района - Софийска Вода лв О Разходи за 1000 куб.м. Вода Разходи за доставяне на питейна вода за населението на куб.м. Разходите са изчислени на база прогнозни разходи за от бизнес плана на най-голямото ВиК в района - Софийска Вода лв П Разходи за 1000 куб.м. Вода Разходи за доставяне на питейна вода за населението на куб.м. Разходите са изчислени на база прогнозни разходи за от бизнес плана на най-голямото ВиК в района - Софийска Вода лв Б Разходи за 1000 куб.м. Вода Разходи за доставяне на питейна вода за населението на куб.м. Разходите са изчислени на база прогнозни разходи за от бизнес плана на най-голямото ВиК в района - Софийска Вода лв Разходи за вода, подавана количество вода за населението и Р на населението разходите за хил.куб.м. хил.лв Разходи за вода, подавана количество вода за населението и О на населението разходите за хил.куб.м. хил.лв Разходи за вода, подавана количество вода за населението и П на населението разходите за хил.куб.м. хил.лв Разходи за вода, подавана количество вода за населението и Б на населението разходите за хил.куб.м. хил.лв

3 Дял на население, включено към Р Дял на населението, включено към към общото население в ЗБР. Увеличението на дела се дължи на увеличението на броя на населението, което ще се включи към новоизградената канализация според Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС % Дял на население, включено към О Дял на населението, включено към към общото население в ЗБР. Увеличението на дела се дължи на увеличението на броя на населението, което ще се включи към новоизградената канализация според Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС % Дял на население, включено към П Дял на населението, включено към към общото население в ЗБР. Увеличението на дела се дължи на увеличението на броя на населението, което ще се включи към новоизградената канализация според Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС % Дял на население, включено към Б Остава непроменен % Р Население, включено към Увеличение на населението, което ще се включва към новоизградената канализационна мрежа според Директивата след 2010 г., когато се включва население от селищата с е.ж. между 2-10 хил. След 2014 г. За селища извън агломерациите, както и за територии в канализирани населени местта. бр О Население, включено към Увеличение на населението, което ще се включва към новоизградената канализационна мрежа според Директивата след 2010 г., когато се включва население от селищата с е.ж. между 2-10 хил. След 2014 г. За селища извън агломерациите, както и за територии в канализирани населени местта. бр П Население, включено към Увеличение на населението, което ще се включва към новоизградената канализационна мрежа според Директивата след 2010 г., когато се включва население от селищата с е.ж. между 2-10 хил. След 2014 г. За селища извън агломерациите, както и за територии в канализирани населени местта. бр

4 Б Население, включено към Увеличение на населението, което ще се включва към новоизградената канализационна мрежа според Директивата след 2010 г., когато се включва население от селищата с е.ж. между 2-10 хил. След 2014 г. За селища извън агломерациите, както и за територии в канализирани населени местта. бр Промяна на обема на каналната вода. Количество отпадна вода на Изчислена на база 90% от подадената Р един жител питейна вода на населението. бр Промяна на обема на каналната вода. Количество отпадна вода на Изчислена на база 90% от подадената О един жител питейна вода на населението. бр Промяна на обема на каналната вода. Количество отпадна вода на Изчислена на база 90% от подадената П един жител питейна вода на населението. бр Промяна на обема на каналната вода. Количество отпадна вода на Изчислена на база 90% от подадената Б един жител питейна вода на населението. бр Произведение от броя на населението, включено към Общо и количеството на канална вода Р от населението (/1000, за да е в хил.куб.м.) хил.куб.м Произведение от броя на населението, включено към Общо и количеството на канална вода О от населението (/1000, за да е в хил.куб.м.) хил.куб.м Произведение от броя на населението, включено към Общо и количеството на канална вода П от населението (/1000, за да е в хил.куб.м.) хил.куб.м Произведение от броя на населението, включено към Общо и количеството на канална вода Б от населението (/1000, за да е в хил.куб.м.) хил.куб.м от Р населението от населението на куб.м. Разходите са изчислени на база прогнозни разходи за от бизнес плана на найголямото ВиК в района - Софийска Вода лв от О населението от населението на куб.м. Разходите са изчислени на база прогнозни разходи за от бизнес плана на найголямото ВиК в района - Софийска Вода лв от П населението от населението на куб.м. Разходите са изчислени на база прогнозни разходи за от бизнес плана на найголямото ВиК в района - Софийска Вода лв

5 от Б населението Р от населението О от населението П от населението Б от населението от населението на куб.м. Разходите са изчислени на база прогнозни разходи за от бизнес плана на найголямото ВиК в района - Софийска Вода лв от населението и разходите за хил.куб.м. хил.лв от населението и разходите за хил.куб.м. хил.лв от населението и разходите за хил.куб.м. хил.лв от населението и разходите за хил.куб.м. хил.лв Р Дял на население, обслужвано от ПСОВ Дял на населението, обслужвано от ПСОВ към общото население в ЗБР. Увеличението на дела се дължи на увеличението на броя на населението, което ще се включи към новопостроените ПСОВ според Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС % О Дял на население, обслужвано от ПСОВ Дял на населението, обслужвано от ПСОВ към общото население в ЗБР. Увеличението на дела се дължи на увеличението на броя на населението, което ще се включи към новопостроените ПСОВ според Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС % П Дял на население, обслужвано от ПСОВ Дял на населението, обслужвано от ПСОВ към общото население в ЗБР. Увеличението на дела се дължи на увеличението на броя на населението, което ще се включи към новопостроените ПСОВ според Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС % Б Дял на население, обслужвано от ПСОВ Дял на населението, обслужвано от ПСОВ към общото население в ЗБР. Остава непроменен след 2009 г. % Р Население, обслужвано от ПСОВ Броят на населението, обслужвано от ПСОВ се увеличава с броя на населението, което ще се включи към новоизградените ПСОВ според Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС бр

6 О Население, обслужвано от ПСОВ Броят на населението, обслужвано от ПСОВ се увеличава с броя на населението, което ще се включи към новоизградените ПСОВ според Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС бр П Население, обслужвано от ПСОВ Броят на населението, обслужвано от ПСОВ се увеличава с броя на населението, което ще се включи към новоизградените ПСОВ според Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС бр Б Население, обслужвано от ПСОВ Броят на населението, обслужвано от ПСОВ се увеличава с броя на населението, което ще се включи към новоизградените ПСОВ според Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС бр Р Вода от населението с ПСОВ Изчисленията са на база вода от населението в канализацията. куб.м О Вода от населението с ПСОВ Изчисленията са на база вода от населението в канализацията. куб.м П Вода от населението с ПСОВ Изчисленията са на база вода от населението в канализацията. куб.м Б Вода от населението с ПСОВ Изчисленията са на база вода от населението в канализацията. куб.м Р Общо количество вода от населението с ПСОВ Произведение от броя на населението, обслужвано от ПСОВ и количеството на третираната вода (/1000, за да е в хил.куб.м.) хил.куб.м О Общо количество вода от населението с ПСОВ Произведение от броя на населението, обслужвано от ПСОВ и количеството на третираната вода (/1000, за да е в хил.куб.м.) хил.куб.м П Общо количество вода от населението с ПСОВ Произведение от броя на населението, обслужвано от ПСОВ и количеството на третираната вода (/1000, за да е в хил.куб.м.) хил.куб.м Б Общо количество вода от населението с ПСОВ Произведение от броя на населението, обслужвано от ПСОВ и количеството на третираната вода (/1000, за да е в хил.куб.м.) хил.куб.м вода от населението Р третирана в ПСОВ Разходи за третиране на отпадъчна вода в ПСОВ от населението на куб.м. Разходите са изчислени на база прогнозни разходи за от бизнес плана на най-голямото ВиК в района - Софийска вода лв вода от населението О третирана в ПСОВ Разходи за третиране на отпадъчна вода в ПСОВ от населението на куб.м. Разходите са изчислени на база прогнозни разходи за от бизнес плана на най-голямото ВиК в района - Софийска вода лв

7 вода от населението П третирана в ПСОВ Разходи за третиране на отпадъчна вода в ПСОВ от населението на куб.м. Разходите са изчислени на база прогнозни разходи за от бизнес плана на най-голямото ВиК в района - Софийска вода лв вода от населението Б третирана в ПСОВ третирана в ПСОВ от Р населението третирана в ПСОВ от О населението третирана в ПСОВ от П населението третирана в ПСОВ от Б населението Разходи за третиране на отпадъчна вода в ПСОВ от населението на куб.м. Разходите са изчислени на база прогнозни разходи за от бизнес плана на най-голямото ВиК в района - Софийска вода лв количество вода тетирана в ПСОВ от насението и разходите за хил.куб.м. хил.лв количество вода тетирана в ПСОВ от насението и разходите за хил.куб.м. хил.лв количество вода тетирана в ПСОВ от насението и разходите за хил.куб.м. хил.лв количество вода тетирана в ПСОВ от насението и разходите за хил.куб.м. хил.лв Р Разходи население - общо Сума от всички разходи - подаване на вода, канализация и третиране хил.лв Сума от разходите за подаване на вода, отвеждане и пречистване на О Разходи население - общо отпадъчни води от населението хил.лв Разходи за премахване на режима на П Разходи население - общо водоснабдяване хил.лв Разходи за постигане на добро качество на подаваната питейна вода Б Разходи население - общо за населението хил.лв Р Промишленост О Промишленост П Промишленост Б Промишленост стойност (БДС) за Р промишлеността Реалистична прогноза хил.лв стойност (БДС) за О промишлеността Оптимистичен хил.лв стойност (БДС) за П промишлеността Песимистичен хил.лв стойност (БДС) за Бизнес на всяка цена (базов Б промишлеността сценарии) хил.лв Използвана вода в индустрията на единица БДС, след 2007 г. Намаление Количество вода на единица дължащо се на намаляване на Р БДС в промишлеността водоемкостта л Използвана вода в индустрията на единица БДС, след 2007 г. Намаление Количество вода на единица дължащо се на намаляване на О БДС в промишлеността водоемкостта л Използвана вода в индустрията на единица БДС, след 2007 г. Намаление Количество вода на единица дължащо се на намаляване на П БДС в промишлеността водоемкостта л Използвана вода в индустрията на Количество вода на единица единица БДС - не се предвижда Б БДС в промишлеността подобряване на водоемкостта л

8 използвано в Р промишлеността Произведение на БДС в промишлеността и използваната вода на единица БДС в промишлеността хил.куб.м използвано в О промишлеността Произведение на БДС в промишлеността и използваната вода на единица БДС в промишлеността хил.куб.м използвано в П промишлеността Произведение на БДС в промишлеността и използваната вода на единица БДС в промишлеността хил.куб.м използвано в Б промишлеността използвано от промишлеността от Р оператори използвано от промишлеността от О оператори използвано от промишлеността от П оператори използвано от промишлеността от Б оператори използвано от промишлеността от Р собствени източници използвано от промишлеността от О собствени източници използвано от промишлеността от П собствени източници използвано от промишлеността от Б собствени източници Произведение на БДС в промишлеността и използваната вода на единица БДС в промишлеността хил.куб.м Дял на използваната вода в промишлеността, доставена от оператори. хил.куб.м Дял на използваната вода в промишлеността, доставена от оператори. хил.куб.м Дял на използваната вода в промишлеността, доставена от оператори. хил.куб.м Дял на използваната вода в промишлеността, доставена от оператори. хил.куб.м Дял на използваната вода в промишлеността от собствено водоснабдяване. хил.куб.м Дял на използваната вода в промишлеността от собствено водоснабдяване. хил.куб.м Дял на използваната вода в промишлеността от собствено водоснабдяване. хил.куб.м Дял на използваната вода в промишлеността от собствено водоснабдяване. хил.куб.м Разходи за хил.куб.м.на води Разходи за на куб.м. вода, доставена Р на промишлеността на промишлеността от оператори лв Разходи за хил.куб.м.на води Разходи за на куб.м. вода, доставена О на промишлеността на промишлеността от оператори лв Разходи за хил.куб.м.на води Разходи за на куб.м. вода, доставена П на промишлеността на промишлеността от оператори лв Разходи за хил.куб.м.на води Разходи за на куб.м. вода, доставена Б на промишлеността на промишлеността от оператори лв Разходи за хил.куб.м.на води на промишлеността Р от собствени източници Разходи за вода от собствени източници на куб.м. Изчислено като 8% от цената на оператора хил.лв Разходи за хил.куб.м.на води на промишлеността О от собствени източници Разходи за вода от собствени източници на куб.м. Изчислено като 8% от цената на оператора хил.лв Разходи за хил.куб.м.на води на промишлеността П от собствени източници Разходи за вода от собствени източници на куб.м. Изчислено като 8% от цената на оператора хил.лв

9 Разходи за хил.куб.м.на води на промишлеността Б от собствени източници Общо разходи доставяне на вода за консумация за Р промишлеността Общо разходи доставяне на вода за консумация за О промишлеността Общо разходи доставяне на вода за консумация за П промишлеността Общо разходи доставяне на вода за консумация за Б промишлеността отпадъчни води, включени Р в канализацията отпадъчни води, включени О в канализацията отпадъчни води, включени П в канализацията отпадъчни води, включени Б в канализацията Разходи за вода от собствени източници на куб.м. Изчислено като 8% от цената на оператора хил.лв подадена от оператори на промишлеността и за вода от собствени водоизточници хил.лв подадена от оператори на промишлеността и за вода от собствени водоизточници хил.лв подадена от оператори на промишлеността и за вода от собствени водоизточници хил.лв подадена от оператори на промишлеността и за вода от собствени водоизточници хил.лв използваните води. % използваните води. % използваните води. % използваните води. % Р канализацията използваните води. хил.куб.м О канализацията използваните води. хил.куб.м П канализацията използваните води. хил.куб.м Б канализацията използваните води. хил.куб.м от Р промишлеността от промишлеността на куб.м. Разходите са изчислени на база прогнозни разходи за от бизнес плана на най-голямото ВиК в района - Софийска Вода лв от О промишлеността от промишлеността на куб.м. Разходите са изчислени на база прогнозни разходи за от бизнес плана на най-голямото ВиК в района - Софийска Вода лв

10 от П промишлеността от промишлеността на куб.м. Разходите са изчислени на база прогнозни разходи за от бизнес плана на най-голямото ВиК в района - Софийска Вода лв от Б промишлеността Р от промишлеността О от промишлеността П от промишлеността Б от промишлеността от промишлеността на куб.м. Разходите са изчислени на база прогнозни разходи за от бизнес плана на най-голямото ВиК в района - Софийска Вода лв от промишлеността и разходите за хил.куб.м. хил.лв от промишлеността и разходите за хил.куб.м. хил.лв от промишлеността и разходите за хил.куб.м. хил.лв от промишлеността и разходите за хил.куб.м. хил.лв третирани води в Р промишлеността Заустено водно количество от промишлеността със третиране. Темпът на изменение на генерираните количества следва темпа на коефициен изменение на използваните води. т третирани води в О промишлеността Заустено водно количество от промишлеността със третиране. Темпът на изменение на генерираните количества следва темпа на коефициен изменение на използваните води. т третирани води в П промишлеността Заустено водно количество от промишлеността със третиране. Темпът на изменение на генерираните количества следва темпа на коефициен изменение на използваните води. т третирани води в Б промишлеността Заустено водно количество от промишлеността със третиране. Темпът на изменение на генерираните количества следва темпа на коефициен изменение на използваните води. т Р промишлеността Използваните в промишлеността води минус водното количество от промишлеността без третиране. Темпът на изменение на генерираните количества следва темпа на изменение на използваните води. хил.куб.м

11 О промишлеността Използваните в промишлеността води минус водното количество от промишлеността без третиране. Темпът на изменение на генерираните количества следва темпа на изменение на използваните води. хил.куб.м П промишлеността Използваните в промишлеността води минус водното количество от промишлеността без третиране. Темпът на изменение на генерираните количества следва темпа на изменение на използваните води. хил.куб.м Б промишлеността Използваните в промишлеността води минус водното количество от промишлеността без третиране. Темпът на изменение на генерираните количества следва темпа на изменение на използваните води. хил.куб.м вода третирана вода от Р промишлеността Разходи за третиране на отпадъчна вода от индустрията са изчислени като 10% от прогнозните разходи за третиране на отпадъчната вода от населението за от бизнес плана на най-голямото ВиК в района - Софийска Вода лв вода третирана вода от О промишлеността Разходи за третиране на отпадъчна вода от индустрията са изчислени като 10% от прогнозните разходи за третиране на отпадъчната вода от населението за от бизнес плана на най-голямото ВиК в района - Софийска Вода лв вода третирана вода от П промишлеността Разходи за третиране на отпадъчна вода от индустрията са изчислени като 10% от прогнозните разходи за третиране на отпадъчната вода от населението за от бизнес плана на най-голямото ВиК в района - Софийска Вода лв вода третирана вода от Б промишлеността Разходи за третиране на отпадъчна вода от индустрията са изчислени като 10% от прогнозните разходи за третиране на отпадъчната вода от населението за от бизнес плана на най-голямото ВиК в района - Софийска Вода лв Общо разходи третиране на отпадъчни води в Р промишлеността количество третирана вода и разходите за хил.куб.м. хил.лв Общо разходи третиране на отпадъчни води в О промишлеността количество третирана вода и разходите за хил.куб.м. хил.лв Общо разходи третиране на отпадъчни води в П промишлеността количество третирана вода и разходите за хил.куб.м. хил.лв

12 Общо разходи третиране на отпадъчни води в Б промишлеността количество третирана вода и разходите за хил.куб.м. хил.лв Р Разходи mпромишленост - общо Сума от всички разходи - подаване на вода, канализация и третиране хил.лв Сума от разходите за подаване на Разходи mпромишленост - вода, отвеждане и пречистване на О общо отпадъчни води от населението хил.лв Разходи mпромишленост - Разходи за премахване на режима на П общо водоснабдяване хил.лв Разходи за постигане на добро Разходи mпромишленост - качество на подаваната питейна вода Б общо за населението хил.лв Дял от БДС за Съотношение на разходите към БДС Р промишлеността за промишлеността % Дял от БДС за Съотношение на разходите към БДС О промишлеността за промишлеността % Дял от БДС за Съотношение на разходите към БДС П промишлеността за промишлеността % Дял от БДС за Съотношение на разходите към БДС Б промишлеността за промишлеността % Р Селско стопанство О Селско стопанство П Селско стопанство Б Селско стопанство стойност (БДС) за Р селското стопанство Реалистична прогноза хил.лв стойност (БДС) за О селското стопанство Оптимистичен хил.лв стойност (БДС) за П селското стопанство Песимистичен хил.лв стойност (БДС) за Бизнес на всяка цена (базов Б селското стопанство сценарии) хил.лв Използвана вода в селското стопанство на единица БДС, след Количество вода на единица 2007 г. Намаление дължащо се на Р БДС в селското стопанство намаляване на водоемкостта л Използвана вода в селското стопанство на единица БДС, след Количество вода на единица 2007 г. Намаление дължащо се на О БДС в селското стопанство намаляване на водоемкостта л Използвана вода в селското стопанство на единица БДС, след Количество вода на единица 2007 г. Намаление дължащо се на П БДС в селското стопанство намаляване на водоемкостта л Използвана вода в селското стопанство на единица БДС, след Количество вода на единица 2007 г. Намаление дължащо се на Б БДС в селското стопанство намаляване на водоемкостта л използвано в селското Р стопанство Произведение на БДС в селското стопанство и използваната вода на единица БДС в селското стопанство хил.куб.м използвано в селското О стопанство Произведение на БДС в селското стопанство и използваната вода на единица БДС в селското стопанство хил.куб.м използвано в селското П стопанство Произведение на БДС в селското стопанство и използваната вода на единица БДС в селското стопанство хил.куб.м

Приложение Таблица Песимистичен сценарий Показатели Описание мярка

Приложение Таблица Песимистичен сценарий Показатели Описание мярка риложение 6.10-3 Таблица 6.10-3. - есимистичен сценарий оказатели Описание мярка 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Население Население

Подробно

Черноморски район за басейново управление на водите (ЧРБУВ) Приложение VI - 5 Р Р Р Р Р Население Показатели Население в района на ЧРБУВ Дял на населе

Черноморски район за басейново управление на водите (ЧРБУВ) Приложение VI - 5 Р Р Р Р Р Население Показатели Население в района на ЧРБУВ Дял на населе Черноморски район за басейново управление на водите (ЧБУВ) Приложение VI - 5 Население Население в района на ЧБУВ Дял на населението, включено към централно водоснабдяване Население, включено към централно

Подробно

Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Показатели Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка

Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Показатели Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Население 2 Население в района на ЧРБУ Реалистична

Подробно

I

I ТОМ 5 БЯЛА РЕКА РАЗДЕЛ 6 КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА ВОДОВЗЕМАНЕТО В настоящия раздел е представен икономическия анализ на водовземането за басейна на р. Бяла. Методологични указания за начина

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

РАЗДЕЛ 6 КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА ВОДОВЗЕМАНЕТО

РАЗДЕЛ 6 КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА ВОДОВЗЕМАНЕТО РАЗДЕЛ 6 КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА ВОДОВЗЕМАНЕТО Увод: Изготвеният икономически анализ на водовземането за БДЧР стъпва на данни от 1998 г. до 2003 г. С цел да се осигури необходимата кохерентност

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1,

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2018 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2017 г. ПРОЕКТ На основан чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22,

Подробно

№ В – Дк – ………

№ В – Дк – ……… ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а ПК7б Коефициент Qр - в бизнес плана на Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД за периода 2017 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от.. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал.

Подробно

Икономически прогнози за развитие на Дунавски речен басейн

Икономически прогнози за развитие на Дунавски речен басейн Таблица 6.7-11. Прогноза за развитие на БДС в Черноморски район до 2027 г., млн. лв. Приложение 6.7 Реалистична прогноза 530 522 515 508 501 494 488 481 475 468 462 456 450 444 438 Песимистична прогноза

Подробно

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. Приложение 6.4.2.1 на те за отделните водни услуги за периода 2008 2011 г. Таблица 6.4.2.1-1. на те за водни услуги, 2011 г. и на те на те Обществено водоснабдяване 221 143 275 305 165 115 106 822 3 368

Подробно

Приложение 6.9. Таблица Прогнозни равнища на социално поносими цени на ВиК услугите за населението в ЧРБУВ до 2027 година (лв.)

Приложение 6.9. Таблица Прогнозни равнища на социално поносими цени на ВиК услугите за населението в ЧРБУВ до 2027 година (лв.) Приложение 6.9. Таблица 6.9.-1. Прогнозни равнища на социално поносими цени на населението в ЧРБУВ до 2027 година (лв.) І-ви вариант - при база "общ год. домакинство" Общ ГОДИШЕН ДОМАКИНСТВО в ЧРБУВ -

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 95 96 1, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -025 от 14.06.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Microsoft Word - res__.doc

Microsoft Word - res__.doc ДЪРЖАВНА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. няз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 076/18.12.2008 г. ДЪРЖАВНАТА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Приложение 6.8. Прогноза за развитието на доходите на населението в РБ на Черноморски добруджански реки до 2027 г. Таблица Развитие на общия го

Приложение 6.8. Прогноза за развитието на доходите на населението в РБ на Черноморски добруджански реки до 2027 г. Таблица Развитие на общия го Приложение 6.8. Прогноза за развитието на доходите на населението в РБ на Черноморски добруджански реки до 2027 г. Таблица 6.8-1. Развитие на общия годишен доход на домакинствата в РБ на Черноморски добруджански

Подробно

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. Приложение 6.3.2.4.1 Прогноза за социалната поносимост на цените на ВиК услугите за населението по основни поречия Таблица 6.3.2.4.1-1. Прогнозни равнища на социално поносими цени на ВиК услугите за населението

Подробно

Приложение 6.5. Изходните данни Таблица БДС, произведена в индустрията Страна, район, речен басейн

Приложение 6.5. Изходните данни Таблица БДС, произведена в индустрията Страна, район, речен басейн Приложение 6.5. Изходните данни Таблица 6.5-1. БДС, произведе в индустрията Стра, район, речен басейн 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 млн.лв млн.лв млн.лв млн.лв млн.лв млн.лв млн.лв

Подробно

Приложение 9-06 по ред речен басейн община 1 Арда Смолян 2 Арда Смолян проект етап на проектното предложение подаден за оценяване Интегриран воден про

Приложение 9-06 по ред речен басейн община 1 Арда Смолян 2 Арда Смолян проект етап на проектното предложение подаден за оценяване Интегриран воден про Приложение 9-06 1 Арда Смолян 2 Арда Смолян етап на ното пложение подаден за оценяване Интегриран воден и изготвен идеен ; и финансиране по ПСОВ2 - кв."смолянски езера" строителство не е започнало Интегриран

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА) Към 31 декември 2018 г. населението на област София (столица) е 1 328 120 души, което представлява 19.0% от населението на България.

Подробно

ДО ПРОФ

ДО ПРОФ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 014 от 12.02.2007 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 044 от 27.12.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през второто на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

Демографски процеси в област Бургас през 2017 година

Демографски процеси в област Бургас през 2017 година ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Към 31 декември 2017 г. населението на област Бургас е 411 579 души, което представлява 5.8% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Увеличава се абсолютният

Подробно

Приложение 6.4. Таблица Отведени отпадъчни води във водни обекти, г. Страна, район, речен басейн

Приложение 6.4. Таблица Отведени отпадъчни води във водни обекти, г. Страна, район, речен басейн Приложение 6.4. Таблица 6.4-1. Отведени отпадъчни води във водни обекти, 2003-2013г. Страна, район, речен % % % Общо за страната 1193984 1191908 727807 775819 799360 793089 756675 811182 791385 786587

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2015 г. населението на област Добрич е 180 601 души, което представлява

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Текуща демографска ситуация в област Габрово през 2016 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява; Задълбочава

Подробно

Microsoft Word - res_c36_09.doc

Microsoft Word - res_c36_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 36 от 26.10.2009 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЕРНИК Текуща демографска ситуация в областта през 2015 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Намалява абсолютният брой на живородените

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през първото на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Демографска ситуация в областта през 2018 година: Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; Задълбочава се дисбалансът

Подробно

NSI

NSI ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА 1. Основни показатели за икономическата активност и заетостта на населението на възраст 15-64 навършени години

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2017 г. населението на област Добрич е 176 145 души, което представлява

Подробно

Население и демографски процеси в област Сливен през 2018 година

Население и демографски процеси  в област Сливен през 2018 година 1. Брой на населението НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Населението на област Сливен към 31.12.2018 г. е 186 495 души или 2.7 % от населението на страната и нарежда областта

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2012 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2012 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА През 2012 г. икономически активните лица на възраст 15-64 навършени години са 3 303.9 хил., или 67.1% от населението на същата възраст.

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние

Подробно

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА 697 По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово

Подробно

Slide 1

Slide 1 Българската енергетика: 1 Рискове и политики за смекчаване на последиците д-р инж. Богомил Манчев, Изпълнителен директор инж. Георги Халев, Директор, Ядрена енергетика Относно презентацията: 2 Описва общата

Подробно