УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ ou_k

Размер: px
Започни от страница:

Download "УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ ou_k"

Препис

1 УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗДУД ЗА УЧЕБНАТА 2018 /2019 година І. Обект и предмет на контролната дейност на зам.-директора по УД са педагогическата, методическата и организационната дейност на учителите. Обект: педагогическият персонал и учениците от НЕ и ПЕ Предмет: 1. Дейност на учителите, в която се осъществява учебен процес. 2. Правилно водене и съхраняване на учебната и училищната документация (съгласно Наредба за информацията и документите). 3. УВР на учителите в учебните часове по отношение на организация и методика, реализация на цели, реализация на учебни планове, постигнати резултати. 4. Провеждане на изпити изпити за определяне на срочна/годишна оценка, поправителни, приравнителни, изпити за промяна на оценка, НВО 5. Спазване на ПВТР, ПДУ, графиците за дежурство, консултации с родители и ученици, контролни и класни работи, ЧК І и ИКФ. 6. Консултативна работа на учителите по учебни предмети. ІІ. Цели на контролната дейност 1. Цели на административния контрол 1.1. Контрол по правилното водене и съхранение на ЗУД (годишни тематични планове за ЗП и ИУП, учебни програми за ИУП, план за ЧК І и ЧК ІІ) с цел организиране и оптимално провеждане на УВП в училището Корекции на грешки и пропуски при оформянето и воденето на дневници, бележници, документация, свързана с новопостъпили и напуснали ученици Контрол върху воденето на книгите за регистриране на издадени документи, книгата за подлежащите на задължително обучение, книгите за регистриране на поправителните, приравнителните изпити и изпитите на учениците на самостоятелна и индивидуална форма Контрол върху функционирането и спазването на системата на дежурство и нарушаване на работната дисциплина с оглед създаване на условия за организация и провеждане на УВР, осигуряващ реализация на УП по учебни предмети Контрол върху дейностите за превенция на фиктивни ученици в ОУ Кирил и Методий гр.ботевград 1.6. Да се следи спазването на нормативните документи, планове, графици, правилници, заповеди и други. 1.7.Да се следи за спазване на здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана 1.8. Да се следи за опазване и обогатяване на материално- техническата база Да се следи как се спазват препоръките и инструкциите на експерти от РУО.

2 2. Цели на предметния контрол 2.1.Учебни програми, учебно съдържание: - подготовка на учителя за урока (методика, дидактични средства, използвани учебни помагала, учебно-помощна литература, научна литература); актуалност на информацията; обем учебно съдържание с оглед информационната претовареност; формиране и развитие на компетенции и социални модели на поведение; реализиране на ДОС; - използване на интерактивни методи; - взаимоотношения в учебния процес с оглед утвърждаване на партньорство на участниците в учебния процес; - организация на урока; - спазване на годишния тематичен план; - реализация на ДОС за учебно съдържание и учебни програми по предмети Запознаване и подготовка на учениците от 4 и 7 клас с учебно-изпитните програми за НВО и графика на дейностите, свързани с НВО Състояние на обучението по определен учебен предмет резултати, постижения, проблеми, насоки за решаване Организиране и провеждане на олимпиади, състезания, спортни празници, изяви в областта на науката, културата и изкуствата, посещение на културни и природни обекти, дейности по интереси и комуникация с родители. ІІІ. Методи на контролната дейност: Проверка, проучване и анализ на документацията, свързана с учебната дейност на учителите, ежедневни непосредствени наблюдения, текущи проверки, анализиране, коригиране и оценяване, анализ на наблюдавани урочни единици и на дейности, свързани с учебния процес, разговори с учители и ученици. ІV. Дейности, свързани с организацията на контролната дейност 1. Спазване, прилагане и изпълнение на нормативните документи в средното образование. 2. Спазване, прилагане и изпълнение на ПДУ. 3. Спазване на утвърдените графици със задълженията на учителите в ОУ Кирил и Методий, на седмичното разписание и работната дисциплина. 4. Изпълнение на решенията на ПС. 5. Опазване, актуализиране и обогатяване на МТБ в учебните кабинети с оглед успешна реализация на учебните програми и тематични планове. V. Форми на контрол. График на контролната дейност 1.Административен контрол 1.1.Проверка на годишните тематични планове по учебни предмети и контрол на съответствието им при попълване на дневниците. Срок: веднъж годишно 1.2.Проверка на ЗУД 1 7 клас: - дневници сумиране, нанасяне и пренасяне на отсъствия в дневниците на паралелките и съответствието им с ученическите книжки и документи за

3 извиняване на отсъствията, ритмичност на изпитвания, проблематика на родителските срещи, лична информация за учениците, информация за наказаните ученици основание, заповед, съобщение за неизвинени отсъствия, корекции на оценки; - бележници подписи на учители, вписано седмично разписание, вписани текущи оценки и съответствието им с дневниците на паралеката, отсъствия и родителски срещи, подписи на родители и проверки на класния ръководител; - дневник за учебни часове по индивидуален учебен план Срок: веднъж на всеки срок 1.3. Контрол на системата за дежурство в училище и изпълненията на дежурните учители Контрол върху работната дисциплина на учителите и изпълнението на длъжностните характеристики Разговори с ученици и родители по възникнали проблеми в учебния процес Контрол върху обхвата на децата, подлежащи на задължително обучение в ОУ Кирил и Методий 1.7. Проверки по спазване и изпълнението на седмичното разписание 1.8. Проверки по спазване на училищния правилник. 1.9.Проверки по спазването на организацията на учебния процес Проверки на спазването на графика за времетраене на учебните часове Проверка на планове на класния ръководител за час на класа и съответствието им при попълване на дневника. Срок: веднъж годишно 1.12.Контрол върху спазване графиците за обучение по БДП, Защита при бедствия, контролни и класни работи, консултации по учебни предмети, консултиране на родители и ученици съответствието им при попълване на дневниците. Срок: всеки учебен срок Контрол върху воденето на книгата за подлежащи на задължително обучение деца да 16-годишна възраст и съответствието й с документите, отразяващи движението на учениците и дневниците на паралелките.

4 2. Педагогически контрол Срок: месец септември и всеки учебен срок 1.Превантивни проверки 1.1. Провеждане на разговори, оперативки, работни срещи с педагогически специалисти. Срок: г Провеждане на разговори и срещи с ученици и родители. Срок: г. 1.3 Провеждане на разговори с методически обединения по предмета за проблеми, свързани с преподаването, учебници, форми на оценяване и др. Срок: г. 1.4.Проверка и установяване на входното равнище на резултатите от учебно - възпитателната работа. Срок: г Проверка на изходното ниво по отделните учебни предмети, проверка и анализ на резултатите в края на 1 учебен срок и на учебната година по учебни предмети. Срок: февруари, юни 2019г. 2. Текущи проверки 2.1. Проверка на организацията на образователно възпитателната работа на педагогическите специалисти в учебни часове Срок: задължително веднъж годишно за всеки учител Проверка на планирането и организацията на учебния час на учителите, преподаващи избираеми учебни часове (ИУЧ) и факултативни учебни часове (ФУЧ). Срок: г Посещение в час на класа/ БДП и Защита при бедствия/. Срок: г Проверка на организацията и провеждане на допълнителна работа с учениците Контрол върху допълнителната работа на учители с ученици със специфични образователни потребности. Срок: г Периодични проверки на работата на педагогическия съветник Контрол върху организацията и провеждането на различни видове изпити Срок: г Проверка на посещаемостта на учениците в училище. Срок: ежемесечно. 2.9 Проверка на организацията и провеждане на дейностите в групите за ЦДО

5 2.10. Контрол върху провеждането на вътрешноинституционалната квалификация в МО и на дейностите на МО 2.11.Проверка на вписаните и взети лекторски часове, съответствие Срок: ежемесечно Контрол върху организацията и провеждане на изпити Срок: м.юни и м. септември Контрол върху организацията и провеждане на писмени изпитвания от НВО Срок: м.май 2019г. VІ. Отразяване и отчет на резултатите от контрола 1. Отразяване на резултатите в бланка за констативни протоколи и в ревизионната книга на зам.-директора.отразяването включва констатации и препоръки със срокове за корекция на даден пропуск. Констативните протоколи се поставят в отделен класьор и са неделима част от книгата за контрол. 2. Коментар на организационно-методическите аспекти на урочните единици. Коментар на интересни методически варианти на сбирки по предметни комисии. 3. Доклад до директора на ОУ Кирил и Методий, при повторни нарушения или тревожни констатации по отношение на материалната база, работната дисциплина, ПВТР, ПДУ. Настоящият план е приет с решение на педагогическия съвет- протокол Планът е отворен за изменения и допълнения. Заместник директор УД: / Нина Дюлгерска/

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/66 902 e-mail:ou_kiril_metodii@abv УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧАЛНИК НА РИО ) П Л А Н ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТНА ДИРЕКТОРА

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai З А УЧЕБНАТА 2014 / 2015 ГОДИНА Настоящият план е приет на заседание на Педагогически съвет на 01.09.2014 г. 1 Настоящия план за контролната дейност е изготвен и съобразен с Инструкция 1/23.01.2003 г.

Подробно

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , , П

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , ,   П СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, www.souphd.info, souphd@abv.bg ПЛАН за та дейност Виолета Инкьова Директор СЕУ Св.

Подробно

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45 тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45   тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна УТВЪРЖДАВАМ: Татяна Михайлова /Директор на 44. СУ Неофит Бозвели / ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА НА 44. СУ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА Този план е част от годишния план на училището,

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai УТВЪРЖДАВАМ : ДИРЕКТОР :.. / П. Димитрова / Г Р А Ф И К ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРИ С О У АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ, ГР. СТРАЖИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2014/ 2015 ГОДИНА Настоящият план е приет на заседание

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ С. ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР УЛ. МИХАИЛ ДОЙЧЕВ 14 Утвърждавам! Директор:... (подпис и печат) ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТ

ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ С. ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР УЛ. МИХАИЛ ДОЙЧЕВ 14 Утвърждавам! Директор:... (подпис и печат) ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТ ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ С. ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР УЛ. МИХАИЛ ДОЙЧЕВ 14 Утвърждавам! Директор:... (подпис и печат) ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

На Ваш №: /03

На Ваш №: /03 Утвърдил: Георги Сеизов, Директор на 57 СУ ГОДИШЕН ПЛАН на 57 Спортно училище Св. Наум Охридски, град София за учебната 2018/2019 година Приет с решение на Педагогическия съвет (Протокол 9 от 28.08.2018

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ , pgit_p

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ ,   pgit_p ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/2-29-29, e-mail: pgit_petrich@mail.bg УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за превенция и намаляване

Подробно

36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел /канцелария/; /директор/; факс: ,

36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел /канцелария/; /директор/; факс: , 36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел. 02 858 61 48 /канцелария/; 02 858 61 49 /директор/; факс: 02 858 61 49, e-mail: soy_36@abv.bg, www.36 SOU.com Утвърдил:... /Светла Нотева-директор/

Подробно

Е З И К О В А Г И М Н А З И Я П Л О В Д И В Пловдив 4003, бул. България 123, тел ; ,

Е З И К О В А Г И М Н А З И Я П Л О В Д И В Пловдив 4003, бул. България 123, тел ; , Е З И К О В А Г И М Н А З И Я П Л О В И В Пловдив 4003, бул. България 123, тел. 032 956 096; 032 956 051, e-mail: ezikova_gimnazia_plovdiv@eg-plovdiv.com, www.eg-plovdiv.com КАЛЕНАР НА ЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ОТЕЦ ПАИСИЙ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

1 СУ Христо Смирненски с. Кочан, общ. Сатовча тел/факс:07545/2275,07545/2227, Утвърждавам: Гълъб Чаушев: Директор на СУ Христ

1 СУ Христо Смирненски с. Кочан, общ. Сатовча тел/факс:07545/2275,07545/2227, Утвърждавам: Гълъб Чаушев: Директор на СУ Христ 1 СУ Христо Смирненски с. Кочан, общ. Сатовча тел/факс:07545/2275,07545/2227, E-mail:sou_kochan@abv.bg Утвърждавам: Гълъб Чаушев: Директор на СУ Христо Смирненски Заповед РД-07-946 Г о д и ш е н к о м

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

План квалификация

План квалификация Основно училище Васил Левски с.торос общ.луковит УТВЪРЖДАВАМ: Директор:/Валя Неева/ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА І. ЦЕЛИ ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане на съизмеримост с европейските

Подробно

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: 66 76 87 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Подробно

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО 81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 e-mail:sou81@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Учебна2018 2019 година Приет с

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3.docx)

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3.docx) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието гр. Русе Изх. 02- /.2016 г. ДО Г-Н СТЕФКО БУРЖИЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ Относно: отчет за резултатите

Подробно

1 СУ Христо Смирненски с. Кочан, общ. Сатовча Тел.:07545/2275,07545/2227, Утвърждавам: Гълъб Чаушев: Директор на СУ Христо См

1 СУ Христо Смирненски с. Кочан, общ. Сатовча Тел.:07545/2275,07545/2227, Утвърждавам: Гълъб Чаушев: Директор на СУ Христо См 1 СУ Христо Смирненски с. Кочан, общ. Сатовча Тел.:07545/2275,07545/2227, E-mail:sou_kochan@abv.bg Утвърждавам: Гълъб Чаушев: Директор на СУ Христо Смирненски Г о д и ш е н к о м п л е к с е н план на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-668/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Подробно