SOUNDCONCEPT.cdr

Размер: px
Започни от страница:

Download "SOUNDCONCEPT.cdr"

Препис

1 КОД: Работно място:...

2 ÄÎÑÒÀÒÚ ÍÎ ÌßÑÒÎ ÇÀ ÑÚÂÚÐØÅÍ ÇÂÓÊ Êîãàòî ñòàâà âúïðîñ çà ñúâúðøåí çâóê MAJA å áåç êîìïðîìèñ. Áåç çíàчåíèå äàëè ùå ãëåäàòå ôèëìè è ñïîòíè ïðåäàâàíèÿ èëè ùå ñëóøàòå ìóçèêà TV - øêàôîâåòå ñ àóäèî ñèñòåìà è ôðîíò ñ àêóñòèчåí ïëàò ùå âè ñúçäàäàò íåâåðîÿòíî óñåùàíå è ùå âè ïðåäîñòàâÿò êàчåñòâåí çâóê, îöåíåí ìíîãîêðàòíî îò ñïåöèàëèñòè. Ðàçíîîáðàçèåòî îò öâåòîâå è ìàòåðèàëè ïðåäëàãà ñòèëåí è ìîäåðåí äèçàéí. 2

3 всички размери Ш/ В/ Д ДЪРВО 7730 ВАРИАНТИ cm дъб ривиера тъмен дъб 160cm дъб ривиера cm тъмен дъб Каталожен- 3

4 всички размери Ш / В / Д ДЪРВО ВАРИАНТИ 7776 ВАРИАНТИ 7778 дъб ривиера дъб ривиера дъб ривиера 60 cm 60 cm max. 138 cm дъб ривиера дъб сонома дъб сонома ривиера дъб ривиера дъб VESA СТАНДАРТ 400/400 4 Всички стъклени елементи са от закалено стъкло (ESG).

5 всички размери Ш / В / Д СТЪКЛО 7736 ВАРИАНТИ cm 140 cm синьо стъкло мат червено стъкло мат 140cm cm cm cm синьо стъкло мат cm червено стъкло мат

6 всички размери Ш / В / Д СТЪКЛО 7738 ВАРИАНТИ cm синьо стъкло мат червено стъкло мат синьо стъкло мат червено стъкло мат Всички стъклени елементи са от закалено стъкло (ESG). 6

7 всички размери Ш / В / Д СТЪКЛО ВАРИАНТИ 7739 ВАРИАНТИ7740 стъкло метална визия 43 cm 43 cm max. 121 cm чåðåí ñòúêëî ìåòàëíà âèçèÿ чåðåí ñòúêëî ïÿñúчåí ìàò чåðåí áÿëî ñòúêëî ìàò чåðåí чåðíî ñòúêëî ìàò VESA СТАНДАРТ 400/400 7

8 всички размери Ш / В / Д СТЪКЛО ВАРИАНТИ 7785 ВАРИАНТИ 7735 / Фронт 43 cm 77 cm 100 cm 115 cm Êîìáèíàöèÿ ñ ìîäåë cm ñòúêëî ïÿñúчåí ìàò cm áÿëî ñòúêëî ìàò cm чåðíî ñòúêëî ìàò ! ïðèìåðíî èçîáðàæåíèå 115cm чåðåí áÿëî ñòúêëî ìàò Âúçìîæíî ñàìî ñúñ 7736, 7738 UND Всички стъклени елементи са от закалено стъкло (ESG). 8

9 всички размери Ш / В / Д СТЪКЛО ВАРИАНТИ 7774 ВАРИАНТИ 7772 Падаща врата черно IR - огледало сиво 60 cm 60 cm Клапваща врата IR - îãëåäàëî ñèâî ñòúêëî ïÿñúчåí ìàò IR чåðåí ñòúêëî ïÿñúчåí ìàò IR - îãëåäàëî ñèâî áÿëî ñòúêëî ìàò IR чåðåí áÿëî ñòúêëî ìàò IR - îãëåäàëî ñèâî чåðíî ñòúêëî ìàò IR! Íå å âúçìîæíà êîìáèíàöèÿ ñ àóäèî ñèñòåìà 9

10 всички размери Ш / В / Д Всички стъклени елементи са от закалено стъкло (ESG). ВИСЯЩИ ШКАФОВЕ ВАРИАНТИ 7782 ВАРИАНТИ 7783 / Фронт / Фронт / / / 25 cm / 25 cm 25 cm 25 cm Височина ñòúêëî ïÿñúчåí ìàò/ чåðíî ñòúêëî ìàò ñòúêëî ïÿñúчåí ìàò/ чåðíî ñòúêëî ìàò áÿëî ñòúêëî ìàò / чåðíî ñòúêëî ìàò áÿëî ñòúêëî ìàò / чåðíî ñòúêëî ìàò ñòúêëî ïÿñúчåí ìàò ñòúêëî ïÿñúчåí ìàò áÿëî ñòúêëî ìàò áÿëî ñòúêëî ìàò чåðíî ñòúêëî ìàò чåðíî ñòúêëî ìàò Всички стъклени елементи са от закалено стъкло (ESG).

11 всички размери Ш / В / Д ПОЛИЦИ ВАРИАНТИ 7784 ВАРИАНТИ 7786 Стъклен рафт Стъклен рафт прозрачно стъкло 8 cm 8 cm прозрачно стъкло 20 cm 70 cm 20 cm 70 cm ïðîçðàчíî ñòúêëî ïðîçðàчíî ñòúêëî cm ñòúêëî ïÿñúчåí ìàò ñòúêëî ïÿñúчåí ìàò cm áÿëî ñêòúêëî ìàò áÿëî ñêòúêëî ìàò cm чåðíî ñòúêëî ìàò чåðíî ñòúêëî ìàò Åäèí êîìïëåêò ñå ñúñòîè îò äâà áðîÿ Åäèí êîìïëåêò ñå ñúñòîè îò äâà áðîÿ 11

12 ÀÓÄÈÎ ÑÈÑÒÅÌÀ 9936 Ø/ Â / Ä ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АУДИО СИСТЕМАТА (ÎÏÖÈÎÍÀËÍÎ) 109,4 x 14 x 36 cm BLUETOOTH ÓÑÈËÂÀÒÅË 120 W eff. Ìîùíîñò 40 Hz äî 20 khz, ±3 db Àìïëèòóäíî-чåñòîòíà õàðàêòåðèñòèêà >80 db Îòíîøåíèåòî ñèãíàë-êúì-øóì SNR åñòîòà Îáõâàò 8 ìåòðà (áåç ïðåãðàäè) Bluetooth 4.0 Âåðñèÿ HDMI ÃÎÂÎÐÈÒÅËÈ 2 x (8 + 4 Ohm) + 8 Ohm Ïîääúðæà Ðàçìåðè íà ãîâîðèòåëèòå Âèñîêîчåñòîòåí 1,5, Ñðåäåíîчåñòîòåí 4, Áóôåð 8 Ïîääúðæà Èìïåäàíñ Ìîùíîñò 2,402 2,480 GHz 2 x 15 W + 2 x 25 W + 50 W eff. Çàõðàíâàíå HDMI ARC CEC HDMI 1.4 Ñòàíäàðò! ÎÁÙÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß 12-bit Deep Full HD è 3D âèäåî ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÂÊËÞ ÅÍÎ Â ÏÀÊÅÒÀ V ~50 60 Hz 150 W Êîíñóìàöèÿ íà åíåðãèÿ ECO-ðåæèì, Standby 0,5 W V Êîíñóìàöèÿ íà åíåðãèÿ â ðàáîòåí ðåæèì MAJA-WERK Manfred Jarosch GmbH & Co. KG maja-moebel.de

13 Описание Бяло стъкло мат - акустичен плат Стъкло пясъчен мат - акустичен плат Бяло стъкло мат - акустичен плат Черно стъкло мат - акустичен плат Синьо стъкло мат - акустичен плат Модел / размер - стъкло мат Закалено стъкло ESG и плавно отваряне и затваряне Врати с Push-бутони Опционална аудио система Ш: 1141/H: 773/T: 420 Товароносимост горен рафт 40 kг - стъкло мат Закалено стъкло ESG 4 и плавно отваряне и затваряне Опционална аудио система Товароносимост горен рафт 40 kг Ш: 1402/H: 433/T: стъкло мат Закалено стъкло ESG 4 и плавно отваряне и затваряне Опционална аудио система Товароносимост горен рафт 40 kг Ш: 1802/H: 433/T: 420 и плавно отваряне и затваряне Опционална аудио система Товароносимост горен рафт 40 kг ABS-Кант Фурнири с меламиново покритие Ш: 1611/H: 436/T: 420 Цена Червено стъкло мат - акустичен плат Стъкло пясъчен мат - акустичен плат Бяло стъкло мат - акустичен плат Черно стъкло мат - акустичен плат Синьо стъкло мат - акустичен плат Червено стъкло мат - акустичен плат Ривиера дъб - акустичен плат Eiche dunkel - акустичен плат Holzdekore Nachbildung

14 Описание Стъкло пясъчен мат - акустичен плат Бяло стъкло мат - акустичен плат Черно стъкло мат - акустичен плат IR 7772 Стъкло пясъчен мат - сиво инфрачервено огледало IR Бяло стъкло мат - сиво инфрачервено огледало IR Черно стъкло мат - сиво инфрачервено огледало IR Стъкло пясъчен мат - сиво инфрачервено огледало IR Бяло стъкло мат - сиво инфрачервено огледало IR Черно стъкло мат - сиво инфрачервено огледало Стъкло пясъчен мат - акустичен плат Бяло стъкло мат - акустичен плат - стъкло мат Закалено стъкло ESG 4 и плавно отваряне и затваряне Товароносимост TV-стойка 30 kг. TV-стойка - въртяща: +/- 90 Опционална аудио система - стъкло мат Закалено стъкло ESG Падаща врата и врати с плавно отваряне и затваряне Врати пропускащи IR сигнал от дистанционно управление Чекмеджета с Push бутон Товароносимост горен рафт 40 кг. - стъкло мат Закалено стъкло ESG Падаща врата и врати с плавно отваряне и затваряне Врати пропускащи IR сигнал от дистанционно управление Чекмеджета с Push бутон Товароносимост TV-стойка 40 kг. TV-стойка - въртяща: +/ стъкло мат Закалено стъкло ESG с плавно отваряне и затваряне Чекмеджета с Push бутон Опционална аудио система Товароносимост горен рафт 40 kг. Модел / размер Цена Ш: 1802/H: 1210/T: Ш: 1803/H: 600/T: Ш: 1802/H: 1404/T: 420 Ш: 1600/H: 600/T:

15 Описание Дъб сонома - акустичен плат Ривиера дъб - акустичен плат Ривиера дъб - акустичен плат Дъб сонома - акустичен плат Стъкло пясъчен мат - Черно стъкло мат Бяло стъкло мат - Черно стъкло мат Стъкло пясъчен мат Бяло стъкло мат и плавно отваряне и затваряне Чекмеджета с Push бутон Товароносимост горен рафт 40 kг Опционална аудио система ABS - Кантове Фурнири с меламиново покритие и плавно отваряне и затваряне Чекмеджета с Push бутон TV-стойка - въртяща: +/- 90 Товароносимост TV-стойка 30 kг. TV-стойка макс. VESA 400/400 Опционална аудио система ABS-Кантове Фурнири с меламиново покритие Висящ шкаф Стъклен корпус мат и фронтове в Закалено стъкло ESG Врата с Push бутон 2 регулируеми рафта Товароносимост за всеки рафт 10 kг Модел / размер Цена Ш: 1611/H: 604/T: Ш: 1611/H: 1404/T: Ш: 250/H: 900/T: 250 Черно стъкло мат Бяло стъкло мат - Черно стъкло мат Стъкло пясъчен мат Бяло стъкло мат Черно стъкло мат Стъкло пясъчен мат - Черно стъкло мат Висящ шкаф Стъклен корпус мат и фронтове в Закалено стъкло ESG Падаща врата с Push бутон Товароносимост за всеки рафт 20 kг. Ш: 900/H: 250/T:

16 Описание Прозрачно стъкло Модел / размер Полици Закалено стъкло ESG 8 1 комплект = 2 полици Товароносимост стъклен рафт 10kg Стъкло пясъчен мат Цена Бяло стъкло мат Черно стъкло мат Ш: 700/H: 8/T: Прозрачно стъкло Полици Закалено стъкло ESG 8 1 комплект = 2 полици Товароносимост стъклен рафт 10kg Стъкло пясъчен мат Бяло стъкло мат Ш: 900/H: 8/T: 200 Черно стъкло мат Стъкло пясъчен мат Черно стъкло мат Бяло стъкло мат Стъкло пясъчен мат Бяло стъкло мат Черно стъкло мат Шкаф Само в комбинация с Soundconcept модели 7736, 7738 und 7740 ляв и десен монтаж. и фронт стъкло мат Закалено стъкло ESG Врата с плавно отваряне и затваряне 9936 Ш: 986/H: 432/T: 420 Витрина - стъкло мат Закалено стъкло ESG Врати с Push-бутони Врата-прозрачно стъкло с метална рамка два стъклени рафта зад вратата Падаща врата с плавно отваряне Затваряне с вкл. осветление Ш: 544/H: 1700/T: 420 Аудио система dts TruSurround Bluetooth 4.0 HDMI 1.4 Дистанционно управление Ш: 1094/H: 140/T: 360

-20% ЗА ВСИЧКИ ХОЛНИ ГАРНИТУРИ СПЕСТЕТЕ 400 лв 25 ГОДИНИ ПЛОЩ ЗА СЪН 244/150 см стара цена 1299,- 899,- СПЕСТЕТЕ 30% ХОЛНА ГАРНИТУРА 290/165/88 см, по

-20% ЗА ВСИЧКИ ХОЛНИ ГАРНИТУРИ СПЕСТЕТЕ 400 лв 25 ГОДИНИ ПЛОЩ ЗА СЪН 244/150 см стара цена 1299,- 899,- СПЕСТЕТЕ 30% ХОЛНА ГАРНИТУРА 290/165/88 см, по ЗА ВСИЧКИ ХОЛНИ ГАРНИТУРИ 400 лв 25 ГОДИНИ ПЛОЩ ЗА СЪН 244/150 см стара цена 1299,- 899,- 30% ХОЛНА ГАРНИТУРА 290/165/88 см, подлакътник от ляво или дясно, функция за сън и ракла (33553011147-56/65-6)

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ BESTÅ Система за съхранение ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ Бъдете внимателни при работа с предмети от закалено стъкло. Всички стъклени из

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ BESTÅ Система за съхранение ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ Бъдете внимателни при работа с предмети от закалено стъкло. Всички стъклени из РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ BESTÅ Система за съхранение ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ Бъдете внимателни при работа с предмети от закалено стъкло. Всички стъклени изделия са чупливи и повреден ръб или надраскана повърхност

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ BESTÅ Система за съхранение ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ Бъдете внимателни при работа с предмети от закалено стъкло. Всички стъклени из

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ BESTÅ Система за съхранение ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ Бъдете внимателни при работа с предмети от закалено стъкло. Всички стъклени из РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ BESTÅ Система за съхранение ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ Бъдете внимателни при работа с предмети от закалено стъкло. Всички стъклени изделия са чупливи и повреден ръб или надраскана повърхност

Подробно

за всички Секции, Модулни системи за дневна 20%отстъпка и Фономебели 20% 499,- СПЕСТЕТЕ 399,- ХОЛНА СЕКЦИЯ 28% СПЕСТЕТЕ 69,- 49,- СТЕННА ЕТАЖЕРКА 23%

за всички Секции, Модулни системи за дневна 20%отстъпка и Фономебели 20% 499,- СПЕСТЕТЕ 399,- ХОЛНА СЕКЦИЯ 28% СПЕСТЕТЕ 69,- 49,- СТЕННА ЕТАЖЕРКА 23% за всички Секции, Модулни системи за дневна 20%отстъпка и Фономебели 20% 4 3 ХОЛНА СЕКЦИЯ 69,- 49,- СТЕННА ЕТАЖЕРКА 23% 129,- ФОТЬОЙЛ Фотьойл 62,5/58/73,5 см, бяла, кафява, черна еко кожа с контрастен

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ EKET Система за съхранение ПОДДРЪЖКА За да почистите, забършете с кърпа, напоена с мек почистващ препарат. За да подсушите,

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ EKET Система за съхранение ПОДДРЪЖКА За да почистите, забършете с кърпа, напоена с мек почистващ препарат. За да подсушите, РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ EKET Система за съхранение ПОДДРЪЖКА За да почистите, забършете с кърпа, напоена с мек почистващ препарат. За да подсушите, забършете с чиста кърпа. БЕЗОПАСНОСТ За да избегнете

Подробно

ЧЕРНА SH ОТ ДО г. PPING СЕДМИЦА ВИЖТЕ ОЩЕ НА WWW. AIKO-BG.COM ОТСТЪПКА ДДС* РАВНА НА СТОЙНОСТТА НА * Отстъпката е валидна за всички

ЧЕРНА SH ОТ ДО г. PPING СЕДМИЦА ВИЖТЕ ОЩЕ НА WWW. AIKO-BG.COM ОТСТЪПКА ДДС* РАВНА НА СТОЙНОСТТА НА * Отстъпката е валидна за всички ЧЕРНА SH PPING СЕДМИЦА ВИЖТЕ ОЩЕ НА WWW. AIKO-BG.COM ОТСТЪПКА ДДС РАВНА НА СТОЙНОСТТА НА Отстъпката е валидна за всички стоки, за които не е обявено друго намаление и е в размер на 16,67% от етикетните

Подробно

Ц Е Н О В А Л И С Т А ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИАЛИ ОФИС-ШОУРУМ: София 1415, ул. Околовръстен път 68, tel. 02/ , 02/ , GSM: 0

Ц Е Н О В А Л И С Т А ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИАЛИ   ОФИС-ШОУРУМ: София 1415, ул. Околовръстен път 68, tel. 02/ , 02/ , GSM: 0 ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИАЛИ М е х а н и з м и Цена Цена Цена Крем Алуминий без ДДС, лв без ДДС, лв без ДДС, лв Еднополюсен ключ 752101 6.90 лв 752201 6.90 лв 752301 7.90 лв Еднополюсен ключ с индикатор LED

Подробно

-20% ЗА ВСИЧКИ ТРАПЕЗНИ МАСИ И СТОЛОВЕ СПЕСТЕТЕ 400 лв ПЛОЩ ЗА СЪН 244/150 см РАКЛА стара цена 1299,- 899,- СПЕСТЕТЕ 30% ХОЛНА ГАРНИТУРА 290/165/88 см

-20% ЗА ВСИЧКИ ТРАПЕЗНИ МАСИ И СТОЛОВЕ СПЕСТЕТЕ 400 лв ПЛОЩ ЗА СЪН 244/150 см РАКЛА стара цена 1299,- 899,- СПЕСТЕТЕ 30% ХОЛНА ГАРНИТУРА 290/165/88 см - ТРАПЕЗНИ МАСИ И СТОЛОВЕ 400 лв ПЛОЩ ЗА СЪН 244/150 см РАКЛА стара цена 1299,- 899,- 30% ХОЛНА ГАРНИТУРА 290/165/88 см, подлакътник от ляво или дясно, функция за сън и ракла (33553011147-56/65-6) ИЗБОР

Подробно

-25% За всички гардероби и гардеробни системи 3-крил 329,- 236,- Ъглов 499,- 359,- 2-крил 269,- 193,- ИЗБОР ОТ 8 МОДУЛА НА СКЛАД ИЗБОР ОТ ЦВЕТОВЕ ПО П

-25% За всички гардероби и гардеробни системи 3-крил 329,- 236,- Ъглов 499,- 359,- 2-крил 269,- 193,- ИЗБОР ОТ 8 МОДУЛА НА СКЛАД ИЗБОР ОТ ЦВЕТОВЕ ПО П За всички гардероби и гардеробни системи 3-крил 329,- 236,- Ъглов 499,- 359,- 2-крил 269,- 193,- ИЗБОР ОТ 8 МОДУЛА НА СКЛАД ИЗБОР ОТ ЦВЕТОВЕ ПО ПОРЪЧКА Гардеробна система Кейс вместо 64,90 49 90 Килим

Подробно

-18% Трапезни маси и столове Миа Домашен дух вместо 449,- 349,- -22% Трапезен комплект маса Ø 80/73 см+ 4 стола бял бук, ABS, метал/стъкло (

-18% Трапезни маси и столове Миа Домашен дух вместо 449,- 349,- -22% Трапезен комплект маса Ø 80/73 см+ 4 стола бял бук, ABS, метал/стъкло ( -18% Трапезни маси и столове Миа Домашен дух вместо 449,- 349,- Трапезен комплект маса Ø 80/73 см+ 4 стола бял бук, ABS, метал/стъкло (10408020028) ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА -40% вместо 49,- 29,- Трапезен

Подробно

Microsoft Word - BG-PLASY_technical data docx

Microsoft Word - BG-PLASY_technical data docx ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ PLASY CAMPERS Шаси P 59 P 70 P 70G P 72 P 60 HP 58 HP 63 HP 69 HP71 HP75 Fiat Ducato Euro-5 33-35 L 35 L 35 L 35 L 33 / 35 L 33/35 L 35 L 35 L 35L 35L Куб. 2,0 / 2.3 2.0 / 2.3 / 3.0

Подробно

избор на цвят по поръчка 669,- ХОЛНА ГАРНИТУРА,--22% функция сън 125/210 см ракла ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА 2 табуретки ХОЛНА МАСА 125/70/45 см, ч

избор на цвят по поръчка 669,- ХОЛНА ГАРНИТУРА,--22% функция сън 125/210 см ракла ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА 2 табуретки ХОЛНА МАСА 125/70/45 см, ч избор на цвят по поръчка 669,- ХОЛНА ГАРНИТУРА,- функция сън 125/210 см ракла ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА 2 табуретки ХОЛНА МАСА 125/70/45 см, черно/бяло (81208030003) ДО стара цена 859,- 159,- ХОЛНА

Подробно

-22% Миа Домашен дух За всички кухни ПЛАВНО ЗАТВАРЯНЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР ОТ 80 МОДУЛА ИНДИВИДУАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ -23% ЗА КУХНЯ Тренд ИЗБОР ОТ 24 ЦВЯТА

-22% Миа Домашен дух За всички кухни ПЛАВНО ЗАТВАРЯНЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР ОТ 80 МОДУЛА ИНДИВИДУАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ -23% ЗА КУХНЯ Тренд ИЗБОР ОТ 24 ЦВЯТА Миа Домашен дух За всички кухни ПЛАВНО ЗАТВАРЯНЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР ОТ 80 МОДУЛА ИНДИВИДУАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ ЗА КУХНЯ Тренд ИЗБОР ОТ 24 ЦВЯТА МДФ/ПДЧ вместо 69,90 44 90-35% СТЪКЛЕН КАПАК вместо 39,90 29

Подробно

Faber_BG_04.ai

Faber_BG_04.ai www.faber.bg www.faber.bg БОТЕВГРАД Централен офис бул. Цар Освободител 8 тел.: 07/68, 07/97 000 факс: 07/68 office@leksgroup.com София бул. Ботевградско шосе, бл. 49 тел.: 0/96 0, 96 факс: 0/4 9 office_sofia@leksgroup.com

Подробно

Документация за участие в ОП - Доставка на офис оборудване

Документация за участие в ОП - Доставка на офис оборудване Приложение 13 (Образец) Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 2 1-917 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА Доставка на офис оборудване 2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 2.1. Състав на продукта Продуктът представлява

Подробно

-20% За всички холни гарнитури, канапета и осветителни тела Миа Домашен дух РАКЛА Декоративна възглавница 11,90 ФУНКЦИЯ СЪН 136/204 см ДЪРВЕНИ КРАКА в

-20% За всички холни гарнитури, канапета и осветителни тела Миа Домашен дух РАКЛА Декоративна възглавница 11,90 ФУНКЦИЯ СЪН 136/204 см ДЪРВЕНИ КРАКА в За всички холни гарнитури, канапета и осветителни тела Миа Домашен дух Декоративна възглавница 11,90 ФУНКЦИЯ СЪН 136/204 см ДЪРВЕНИ КРАКА вместо 999,- 789,- Холна гарнитура вместо 299,- 233,- TV шкаф вместо

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ BILLY Библиотека БЕЗОПАСНОСТ Артикулът трябва да се монтира към стената чрез приложения прикрепващ механизъм. Различните сте

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ BILLY Библиотека БЕЗОПАСНОСТ Артикулът трябва да се монтира към стената чрез приложения прикрепващ механизъм. Различните сте РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ BILLY Библиотека БЕЗОПАСНОСТ Артикулът трябва да се монтира към стената чрез приложения прикрепващ Различните стенни материали изискват различни видове крепежни елементи. Използвайте

Подробно

-35% ДО ВИЖТЕ ОЩЕ НА WWW. AIKO-BG.COM СПЕЦИАЛНИ НАМАЛЕНИЯ НА КУХНИ 1) Години ГАРAНЦИЯ За Вашата Dieter Knoll кухня ИНДИВИДУАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ ЦЕНИТЕ СА

-35% ДО ВИЖТЕ ОЩЕ НА WWW. AIKO-BG.COM СПЕЦИАЛНИ НАМАЛЕНИЯ НА КУХНИ 1) Години ГАРAНЦИЯ За Вашата Dieter Knoll кухня ИНДИВИДУАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ ЦЕНИТЕ СА -35% ДО ВИЖТЕ ОЩЕ НА WWW. AIKO-BG.COM СПЕЦИАЛНИ НАМАЛЕНИЯ НА КУХНИ 1) Години ГАРAНЦИЯ За Вашата Dieter Knoll кухня ЦЕНИТЕ СА ЗА ПОКАЗАНАТА + + + стара цена 3637,- 2364,- DIETER KNOLL групa 2 1273ЛВ -12%

Подробно

Leglass KSH.cdr

Leglass KSH.cdr Компоненти за плъзгане Leglass за 8 мм стъкло /опция плавно/ ВАРИАНТ 1 02-LEG01-145 - С РЕЛСА 145 СМ 1. 02-6001/145-1 бр. 2. 02-6002/145-1 бр. 3. 02-6062/ECO - 1 бр. ВАРИАНТ 2 02-LEG02-145 - С РЕЛСА 145

Подробно

CENOVA_2016_FALMEC_PHOTOS.xlsx

CENOVA_2016_FALMEC_PHOTOS.xlsx ADARA 1 790 лв инокс/стъкло white matt/black бяло мат/черно ASTRA 1 320 лв 1 320 лв Island hood 60 cm / Островен аспиратор 60 см инокс/стъкло 1 690 лв 1 690 лв ATLAS INOX 1 450 лв inox/инокс ATLAS VETRO

Подробно

-30% ДО СПЕЦИАЛНИ НАМАЛЕНИЯ НА КУХНИ! 1) ОТКРИЙ СВОЯТА КУХНЯ! -20% ЗА КУХНЕНСКИ КОМПОЗИТНИ МИВКИ FAT от до г. 1) Отстъпката е валидна

-30% ДО СПЕЦИАЛНИ НАМАЛЕНИЯ НА КУХНИ! 1) ОТКРИЙ СВОЯТА КУХНЯ! -20% ЗА КУХНЕНСКИ КОМПОЗИТНИ МИВКИ FAT от до г. 1) Отстъпката е валидна -30% ДО СПЕЦИАЛНИ НАМАЛЕНИЯ НА КУХНИ! 1) ОТКРИЙ СВОЯТА КУХНЯ! -20% ЗА КУХНЕНСКИ КОМПОЗИТНИ МИВКИ FAT 1) Отстъпката е валидна за всички кухни Celina, Novara, Cantus, Landscape. Стойността на кухните се

Подробно

-20% За всички секции и TV шкафове Миа Домашен дух -24% Холна секция 300/41/200.9 см, Холна маса 120/75/43 см Контрабюфет с 3 врати и 3 чекмеджета 104

-20% За всички секции и TV шкафове Миа Домашен дух -24% Холна секция 300/41/200.9 см, Холна маса 120/75/43 см Контрабюфет с 3 врати и 3 чекмеджета 104 За всички секции и TV шкафове Миа Домашен дух -24% Холна секция 300/41/200.9 см, Холна маса 120/75/43 см Контрабюфет с 3 врати и 3 чекмеджета 104,6/35/83 см пдч, тъмен дъб/ черен дъб (67508030002/110059/110060)

Подробно

Болнично обзавеждане Реанимационно легло VIVO Произведено В И Т А Л И Я Високотехнологично реанимационно болнично легло от ново поколение с четири сек

Болнично обзавеждане Реанимационно легло VIVO Произведено В И Т А Л И Я Високотехнологично реанимационно болнично легло от ново поколение с четири сек Реанимационно легло VIVO Високотехнологично реанимационно болнично легло от ново поколение с четири секции, задвижвано от носещи телескопични колони. Матрачна платформа с иновативна PAS (Patient Anti Slipping)

Подробно

-22% За всички легла, матраци и спално бельо Миа Домашен дух вместо 999,- 799,- Гардероб -20% ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПАСПАРТУ С ВКЛЮЧЕНИ 2 МАТРАКА И ТОП МАТРАК

-22% За всички легла, матраци и спално бельо Миа Домашен дух вместо 999,- 799,- Гардероб -20% ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПАСПАРТУ С ВКЛЮЧЕНИ 2 МАТРАКА И ТОП МАТРАК За всички легла, матраци и спално бельо Миа Домашен дух вместо 9 7 Гардероб ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПАСПАРТУ С ВКЛЮЧЕНИ 2 МАТРАКА И ТОП МАТРАК ДЪБ МАСИВ Тапицирано нощно шкафче 349,- 2 вместо 1859,- 12 Боксспринг

Подробно

-24% За всички детски стаи, офис столове и бюра -24% Детска стая Клиф -24% ВЪЗМОЖНОСТ ЗА LED ОСВЕТЛЕНИЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР ОТ 12 МОДУЛА -24% Всяка по

-24% За всички детски стаи, офис столове и бюра -24% Детска стая Клиф -24% ВЪЗМОЖНОСТ ЗА LED ОСВЕТЛЕНИЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР ОТ 12 МОДУЛА -24% Всяка по За всички детски стаи, офис столове и бюра Детска стая Клиф ВЪЗМОЖНОСТ ЗА LED ОСВЕТЛЕНИЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР ОТ 12 МОДУЛА Всяка покупка печели! ДЕТСКА СТАЯ КЛИФ пдч, дъб винтидж/бетон (67507020013-24)

Подробно

-18% За всички холни гарнитури Миа Домашен дух ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР НА ЦВЯТ И ДВА РАЗМЕРА ФУНКЦИЯ СЪН 195/140 СМ вместо 49,- 35,- 2 Помощна маса 40/40/

-18% За всички холни гарнитури Миа Домашен дух ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР НА ЦВЯТ И ДВА РАЗМЕРА ФУНКЦИЯ СЪН 195/140 СМ вместо 49,- 35,- 2 Помощна маса 40/40/ -18% За всички холни гарнитури Миа Домашен дух ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР НА ЦВЯТ И ДВА РАЗМЕРА ФУНКЦИЯ СЪН 195/140 СМ вместо 49,- 35,- 2 Помощна маса 40/40/40 см вместо 39,- 29,- 2 Помощна маса 32/32/35 см РАКЛА

Подробно

МЕБЕЛИ.cdr

МЕБЕЛИ.cdr ОБЗАВЕЖДАНЕ ИУ-ВАРНА /УЧЕБЕН КОРПУС 3/ ЕТАЖ 1 1.ПОМЕЩЕНИЕ ОХРАНА 1.1.Бюро:1400 х 700/Н - 1 бр. плот и крака ламинирано ПДЧ 25 мм, лице и царга мм,пвц кант 400 60 40 40 1.2.Шкаф:900 х 400/Н - 2 бр. 1.3.

Подробно

ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Открита процедура

ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Открита процедура Техническа спецификация 1 Стол за аудитория Метална конструкция, прахово боядисана инжектирана пяна с оребрена метална конструкция, пластмасов междинен подлакътнтик, тапицерия, негорим плат, завършващ

Подробно

Microsoft Word - gajk&kol&kompress.doc

Microsoft Word - gajk&kol&kompress.doc ПРОМОЦИЯ ГАЙКОВЪРТИ USAG Валидност до 15.12.2014 1. Гайковърт USAG Италия. Модел 928 C1 1/2, 1 015 Nm, 2.6кг Цена: 312.00 лв с ДДС дръжката, метален корпус. Размер: 1/2. Тегло 2,6 кг. Технически характеристики:

Подробно

Faber_promo_03_BG_final.indd

Faber_promo_03_BG_final.indd www.faber.bg ПРЕПОРЪЧВА Валидност от 01.04. до 30.04.2019 г. Мебели Марая 02 870 04 05; 0887 338 669 гр. София, ул. Каймакчалан 85 https://mebelimariah.com АСПИРАТОРИ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ОСТРОВНА И ДОЛНА КОМПОЗИЦИЯ

Подробно

телефон Размер: 304/218/86 см. Дълбочина 135 см. Площ за сън 123/243 см. Цвят: сив, материал: дамаска, пенополиуретан, метал, масив до -40

телефон Размер: 304/218/86 см. Дълбочина 135 см. Площ за сън 123/243 см. Цвят: сив, материал: дамаска, пенополиуретан, метал, масив до -40 телефон 0700 14 332 Размер: 304/218/86 см. Дълбочина 135 см. Площ за сън 123/243 см. Цвят: сив, материал: дамаска, пенополиуретан, метал, масив до -40% 2759 лв 2207 лв С електрически механизъм за релакс

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ РАБОТНА МАСА БЕЗОПАСНОСТ Всички плотове, подпори, крака и носещи рамки са тествани и одобрени за максимална тежест от 50 кг.

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ РАБОТНА МАСА БЕЗОПАСНОСТ Всички плотове, подпори, крака и носещи рамки са тествани и одобрени за максимална тежест от 50 кг. РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ РАБОТНА МАСА БЕЗОПАСНОСТ Всички плотове, подпори, крака и носещи рамки са тествани и одобрени за максимална тежест от 50 кг. Бъдете внимателни при работа с предмети от закалено

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ MALM Спални ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ Избършете с добре изцедена кърпа и мек сапунен разтвор. Подсушете като забършете с чиста

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ MALM Спални ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ Избършете с добре изцедена кърпа и мек сапунен разтвор. Подсушете като забършете с чиста РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ MALM Спални ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ Избършете с добре изцедена кърпа и мек сапунен разтвор. Подсушете като забършете с чиста суха кърпа. Почиствайте огледалото с препарат за прозорци.

Подробно

tel.: 02/ GSM.: ОФИС - МАГАЗИН: гр.софия1756, кв.дървеница,бл.48, вход Б, парт

tel.: 02/ GSM.: ОФИС - МАГАЗИН: гр.софия1756, кв.дървеница,бл.48, вход Б, парт Кат. ЛИЦЕВ ПАНЕЛ Цена без ДДС БЯЛ КРЕМ ТИТАН ГРАФИТ Еднополюсен ключ Девиаторен ключ Бутон Кръстат ключ Сериен ключ Еднополюсен ключ Девиаторен ключ Бутон Сериен ключ Бойлерен ключ 16А без индикация Бойлерен

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ PAX & KOMPLEMENT Система гардероби 10 години БЕЗПЛАТНА гаранция Пълни условия на БЕЗОПАСНОСТ Артикулът трябва да

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ PAX & KOMPLEMENT Система гардероби 10 години БЕЗПЛАТНА гаранция Пълни условия на   БЕЗОПАСНОСТ Артикулът трябва да РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ PAX & KOMPLEMENT Система гардероби години БЕЗПЛАТНА гаранция Пълни условия на www.ikea.bg БЕЗОПАСНОСТ Артикулът трябва да бъде монтиран към стената. Различните стенни материали

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ PAX & KOMPLEMENT Система гардероби 10 години БЕЗПЛАТНА гаранция Пълни условия на БЕЗОПАСНОСТ Артикулът трябва да

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ PAX & KOMPLEMENT Система гардероби 10 години БЕЗПЛАТНА гаранция Пълни условия на   БЕЗОПАСНОСТ Артикулът трябва да РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ PAX & KOMPLEMENT Система гардероби години БЕЗПЛАТНА гаранция Пълни условия на www.ikea.bg БЕЗОПАСНОСТ Артикулът трябва да бъде монтиран към стената. Различните стенни материали

Подробно

ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ И ТЕГЛИЛКИ ПОРТАТИВНИ ВЕЗНИ - KERN Германия. Модел Обхват Точност ТЕЕ СМ 60-2N СМ 150-1N СМ 50-С2N 150 гр 60 гр 150 гр 50 сt 0.

ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ И ТЕГЛИЛКИ ПОРТАТИВНИ ВЕЗНИ - KERN Германия. Модел Обхват Точност ТЕЕ СМ 60-2N СМ 150-1N СМ 50-С2N 150 гр 60 гр 150 гр 50 сt 0. ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ И ТЕГЛИЛКИ ПОРТАТИВНИ ВЕЗНИ - KERN Германия. Модел Обхват Точност ТЕЕ 150-1 СМ 60-2N СМ 150-1N СМ 50-С2N 150 гр 60 гр 150 гр 50 сt 0.1 гр 0.01 гр 0.1 гр 0.01 сt ТЕЕ 150-1 Блюдо, 60 х 64

Подробно

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ модел SL за открит монтаж, двутръбна система A B C D E Модел SL 200 SL 400 SL 600 SL 800 SL 1000 Обща охладителна мощност W 83

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ модел SL за открит монтаж, двутръбна система A B C D E Модел SL 200 SL 400 SL 600 SL 800 SL 1000 Обща охладителна мощност W 83 модел SL за открит монтаж, двутръбна система SL 200 SL 400 SL 600 SL 800 SL 1000 Обща охладителна мощност W 830 1760 2650 3340 3800 Осезаема охладителна мощност W 620 1270 1960 2650 3010 Воден дебит lt/h

Подробно

aiko ОТКРИВА ЛЕТНИЯ СЕЗОН С ГОРЕЩИ ОФЕРТИ! 399,- 499,- 649,- 799,- 399,- от до г. 745,- 799,- 1539,- 799,- 635,- 285,- 515,- 249,- 39

aiko ОТКРИВА ЛЕТНИЯ СЕЗОН С ГОРЕЩИ ОФЕРТИ! 399,- 499,- 649,- 799,- 399,- от до г. 745,- 799,- 1539,- 799,- 635,- 285,- 515,- 249,- 39 aiko ОТКРИВА ЛЕТНИЯ СЕЗОН С ГОРЕЩИ ОФЕРТИ! 499,- 649,- от 07.06 до 10.06.2012 г. 745,- 1539,- 635,- 285,- 515,- 249,- -12,5%1) ЗА ХОЛНИ СЕКЦИИ 1) Отстъпката е валидна за всички холни секции, за които не

Подробно

ПЛИСЕ ЩОРИ Ултрастилен аксесоар към всеки прозорец... Плисе & Дует щорите комбинират ултрамодерен дизайн и великолепен контрол на светлината, редукция

ПЛИСЕ ЩОРИ Ултрастилен аксесоар към всеки прозорец... Плисе & Дует щорите комбинират ултрамодерен дизайн и великолепен контрол на светлината, редукция ПЛИСЕ ЩОРИ Ултрастилен аксесоар към всеки прозорец... Плисе & Дует щорите комбинират ултрамодерен дизайн и великолепен контрол на светлината, редукция на температурата и видимостта. Покриват голям спектър

Подробно

брошура, валидна от до г. (включително) Слънчеви моменти ексклузивна колекция мебели за тераса и градина Oтстъпки от -15% -27% до -20%

брошура, валидна от до г. (включително) Слънчеви моменти ексклузивна колекция мебели за тераса и градина Oтстъпки от -15% -27% до -20% брошура, валидна от 28.04 до 27.05.2018г. (включително) Слънчеви моменти ексклузивна колекция мебели за тераса и градина Oтстъпки от -27% до Seville диван 3-ка + 2 въртящи се фотьойлa + кафе маса 2349

Подробно

-22% ЗА ВСИЧКИ ПРИБОРИ И СЪДОВЕ ЗА ГОТВЕНЕ И ХРАНЕНЕ -25% НА СЕРИЯ ЗА ХРАНЕНЕ БОЛЕРО ЧИНИЯ ПЛИТКА стара цена ,99 21 см 350 мл 250 мл 190 мл 380

-22% ЗА ВСИЧКИ ПРИБОРИ И СЪДОВЕ ЗА ГОТВЕНЕ И ХРАНЕНЕ -25% НА СЕРИЯ ЗА ХРАНЕНЕ БОЛЕРО ЧИНИЯ ПЛИТКА стара цена ,99 21 см 350 мл 250 мл 190 мл 380 -22% ЗА ВСИЧКИ ПРИБОРИ И СЪДОВЕ ЗА ГОТВЕНЕ И ХРАНЕНЕ - НА СЕРИЯ ЗА ХРАНЕНЕ БОЛЕРО 5 19 6, 21 см 350 мл 250 мл 190 мл 380 мл 3 ЧАША ЗА БЕЗАЛКОХОЛНО 4,49 ЧИНИЯ ДЪЛБОКА 7, 5 22,5 см СОСИЕРА 14, 11,19 КАНИЧКА

Подробно

Миа Домашен дух -20% За всички мебели и аксесоари Само от до г. Oткриване Бургас Обновен и още по-модерен център за обзавеждане и дек

Миа Домашен дух -20% За всички мебели и аксесоари Само от до г. Oткриване Бургас Обновен и още по-модерен център за обзавеждане и дек Миа Домашен дух -20% За всички мебели и аксесоари Само от 27.03 до 31.03.2019 г. Oткриване Бургас Обновен и още по-модерен център за обзавеждане и декорация на дома 1) Онлайн магазин www.moemax.bg 1) Промоцията

Подробно

Ръководство за закупуване KNOXHULT Кухненска система ПОДДРЪЖКА: Ако се налага почистване, забършете с мека кърпа, напоена във вода и мек измиващ препа

Ръководство за закупуване KNOXHULT Кухненска система ПОДДРЪЖКА: Ако се налага почистване, забършете с мека кърпа, напоена във вода и мек измиващ препа Ръководство за закупуване KNOXHULT Кухненска система ПОДДРЪЖКА: Ако се налага почистване, забършете с мека кърпа, напоена във вода и мек измиващ препарат или сапун, без абразивни частици. За да подсушите,

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА INNOVA AIRLEAF 2018 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ SL ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ; ДВУТРЪБНА СИСТЕМА Модел A B C SL 200 SL 400 SL 600 SL 800 SL 1000 Обща о

ЦЕНОВА ЛИСТА INNOVA AIRLEAF 2018 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ SL ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ; ДВУТРЪБНА СИСТЕМА Модел A B C SL 200 SL 400 SL 600 SL 800 SL 1000 Обща о SL ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ; ДВУТРЪБНА СИСТЕМА SL 200 SL 400 SL SL 800 SL 00 1760 3340 3800 620 1270 1960 30 8,4 22,5 18,6 Отоплителна мощност (50 ) 90 2350 3190 40 4860 (50 ) (50 ) 5,7 6,6 16,3 18,3 От. мощност

Подробно

БГ Терм ООД ценова листа

БГ Терм ООД ценова листа 001 MOON: SAMBA AND PASSION Луната символизира огнената атмосфера на нощта в Рио де Женейро, пълна със самба и страст в единственото по рода си творение. Луната дава една цяла нова посока за погледа към

Подробно

Камакс Продуктов & Ценови Каталог 2019/20

Камакс Продуктов & Ценови Каталог 2019/20 Създайте си светлинен комфорт... Хоризонталните щори са най-често използваният продукт за вътрешно засенчване. Те предлагат стил и контрол на светлината и видимостта на достъпни цени. Разнообразието от

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА ЗА 19" РАК ШКАФОВЕ И АКСЕСОАРИ В ЛЕВА С ДДС ВАЛИДНА ОТ г. Код EAN Описание Изображение Цена Formra

ЦЕНОВА ЛИСТА ЗА 19 РАК ШКАФОВЕ И АКСЕСОАРИ В ЛЕВА С ДДС ВАЛИДНА ОТ г. Код EAN Описание Изображение Цена Formra ЦЕНОВА ЛИСТА ЗА 19" РАК ШКАФОВЕ И АКСЕСОАРИ В ЛЕВА С ДДС ВАЛИДНА ОТ 02.01.2019 г. 071101 071102 071103 071104 Formrack - FORM SH-4U - 19" Стенен шкаф 4U SOHO 512/400mm, h=225mm., товароносимост- 50 кг.,

Подробно

Ексклузивен дистрибутор за България Модел Описание Цена лева Серия DREAM KARLA Подова тонколона

Ексклузивен дистрибутор за България Модел Описание Цена лева Серия DREAM KARLA Подова тонколона www.musicshop.bg www.davis-acoustics.com 0887 01 79 87 Ексклузивен дистрибутор за България Модел Описание Цена лева Серия DREAM KARLA Подова тонколона, система PUSH-PULL, мощност: 200W RMS/300W Max, чувствителност:

Подробно

До:

До: О Ф Е Р Т А - Блиндирана врата ips 3.0 Блиндирана врата модел ips 3.0 е промоционално предложение на достъпна цена. Тя представлява перфектното съчетание между солидна метална конструкция на вратата,стабилна

Подробно

ИНДИВИДУАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ стара цена 2908,- 2035,- СПЕСТЕТЕ 873ЛВ aiko ВАРИАНТ 255 см nobilia групa 3 КУПИ В КОМПЛЕКТ И СПЕСТИ! ПАКЕТ ЕЛЕКТРОУРЕДИ ЗА В

ИНДИВИДУАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ стара цена 2908,- 2035,- СПЕСТЕТЕ 873ЛВ aiko ВАРИАНТ 255 см nobilia групa 3 КУПИ В КОМПЛЕКТ И СПЕСТИ! ПАКЕТ ЕЛЕКТРОУРЕДИ ЗА В стара цена 2908,- 2035,- 873ЛВ групa 3 КУПИ В КОМПЛЕКТ И СПЕСТИ! ПАКЕТ ЕЛЕКТРОУРЕДИ ЗА ВГРАЖДАНЕ абсорбатор, фурна, стъклокерамичен плот арт. 04360090045» МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ФУРНА С 4 ФУНКЦИИ» СВАЛЯЩО СЕ

Подробно

гр.варна 9000, Западна Промишлена Зона - ТПК "Бриз" тел/факс: , факс: ; GSM ,

гр.варна 9000, Западна Промишлена Зона - ТПК Бриз тел/факс: , факс: ; GSM , гр.варна 9000, Западна Промишлена Зона - ТПК "Бриз" тел/факс: 052 730 888, факс: 052 916 875; GSM 0895 513 555, 0897 510 229 e-mail garvan.ltd@gmail.com 05-10-2016 Стока Картинка на стоката Стока Картинка

Подробно