<4D F736F F D20372EC8CDD1D2D0D3CAD6C8C820C7C020D3CFCED2D0C5C1C02E646F6378>

Размер: px
Започни от страница:

Download "<4D F736F F D20372EC8CDD1D2D0D3CAD6C8C820C7C020D3CFCED2D0C5C1C02E646F6378>"

Препис

1 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА Панел за настройка Натиснете, за да включите и изключите (задръжте бутона за 2 секун) и за да излезете от менюто по време на програмиране За достъп до менюто по време на програмиране За увеличаване на съответните стойности За намаляване на съответните стойности (зареждане с пелети/бутон, показващ оставащото количество пелети) Натиснете веднъж, за да информирате паметта на камината, че бункерът е зареден с 15 кг пелети, като така устройството започва да следи оставащото количество пелети. (Бутон за настройка на бойлера) Този бутон, заедно с бутоните +/, контролира вторичния кръг, т.е. този на бойлера. Дясната страна на дисплея показва температурата на всички външни резервоари/бойлери (ако сензорът за бойлер е включен). Натиснете бутон бойлер, за да видите стойностите. Ако сензорът за бойлер не е включен, на екрана ще се появят черти вместо стойности на температурата ( C). Зареждане с пелети/оставащо количество Бойлер Ляв дисплей Приемник на дистанционното управление Десен дисплей Въвеждане в експлоатация Камината задължително се въвежда в експлоатация от Дистрибутор. При въвеждане в експлоатация на камината се консултирайте с Дистрибутора във Вашия регион, за да може камината да бъде калибрирана в зависимост от вида на пелетите и условията за монтаж. Дистрибуторът е длъжен: - Да потвърди, че хидравличната система е монтирана правилно и че е оборудвана с разширителен съд, който е достатъчно голям, за да гарантира сигурност при

2 ползване. Наличието на разширителен съд в камината НЕ гарантира необходимата защита от топлинно разширение в системата. - Да свърже захранването с камината и да извърши студен тест (да се извършва само от Дистрибутора). - Да напълни системата посредством крана (препоръчва се налягането да не надвишава 1 bar). При пълнене на системата, обезвъздушете помпата и предпазния клапан. Внимание: При въвеждане в експлоатация на камината използвайте ръчните клапани (V1 V2 V3), разположение под чугунения капак, за да обезвъздушите системата. Това действие трябва да се повтори през първите няколко дни на експлоатация, както и всеки път, когато системата се презарежда, дори частично. Наличието на въздух в тръбната система на камината може да възпрепятства нейното правилно функциониране. Клапани V1 и V2 са снабдени с гумени тръбички, за да се улесни действието. Първи включвания на камината При първите няколко включвания на камината може да се усеща мирис на боя, който ще изчезне бързо. Преди да включите камината, уверете се, че: *камината е монтирана правилно/ *камината е свързана правилно към електрическата мрежа/ *вратата на камината се затваря плътно; *горивната камера е чиста/ *дисплеят е в режим на готовност (времето и температурата са настроени). Пълнене на захранващия винт Ако бункерът е напълно празен, това означава и че Архимедовият винт е също празен. Преди да рестартирате камината, трябва да изпълните следните стъпки: натиснете бутоните +/ едновременно (от радио управлението/дистанционното управление или командния панел) за няколко секунди, след което освободете бутоните и на екрана ще се появи Reload (Презареди).

3 Възможно е да има пелетни остатъци в бункера това е количеството пелети, които захранващият винт не може да повдигне. Веднъж месечно бункерът трябва да се почиства, за да се избегне наслояването на пелетни остатъци и прах. Автоматично запалване Когато камината е режим на готовност, задръжте бутон 0/1 за 2 секунди (от командния панел или радио управлението/дистанционното управление). Това ще задейства процесът на възпламеняване, на дисплея ще се появи Старт и ще започне обратно броене в секунди (1020). Няма предварително настроено време за извършване на процеса на възпламеняване: продължителността на процеса ще бъде съкратена, ако командният панел установи, че определени тестове са извършени успешно. Пламъкът ще се появи след около 5 минути. Ръчно запалване (в случаи на грешки при включването) Ако температурата е под 3 C, твърде ниска за електрическото съпротивление да се нажежи, или ако съпротивлението временно не работи, може да използвате подпалки, за да включите камината. Поставете горящи подпалки в горивната камера, затворете вратата и натиснете бутон 0/1 от командния панел или радио управлението/ дистанционното управление. Режими на работа Настройват се от командния панел или радио управлението/дистанционното управление. Когато камината работи или е в режим на готовност, използвайте командния панел: - Натиснете бутон + или, за да увеличите или намалите желаната температура на водата. - Ако натиснете бутон, Вие можете да смените предварително настроената температура на бойлера или на втория кръг, като използвате бутони +/. Температурата на бойлера или друг външен резервоар може да бъде показана на дисплея (ако сондата на бойлера е свързана), чрез натискане на бутона бойлер ; настройките могат да бъдат променени, чрез натискане на бутони +/, докато на екрана е показана текущата стойност на бойлера. Ако сондата на бойлера не е свързана, на екрана ще се появят чертички вместо температурата (, C). - Изключване на камината Ако задържите бутон 0/1 за 2 секунди по време на работа, това ще задейства процеса на изключване на камината, като на дисплея се появява Off (за 10 минути). Процесът на изключване на камината се характеризира с: - Спиране на подаването на пелети; - Циркулация на течащата вода.

4 Никога не изключвайте захранването на камината по време на процеса на изключване. N.B. Моля, имайте предвид, че циркулационната помпа ще работи, докато температурата на водата падне под 40 C. Настройка на часовника Задръжте бутон MENU за 2 секунди и използвайте бутони +/, за да изпълните инструкциите, които се появяват на дисплея, за достъп до меню Clock (Часовник). Така Вие ще можете да настроите часовника на електронното командно табло. Натиснете бутон MENU и на екрана ще се появят следните данни (като тяхната последователност може да бъде променена): ден, месец, година, час, минути, ден от седмицата. Когато на екрана се появи Save? (Запази?), проверете дали сте въвели правилно данните. Натиснете бутон MENU, за да запазите промените. (На екрана ще се появи Save OK (промените бяха въведени успешно)). Програматор за включване и изключване на камината в определен час през седмицата Задръжте бутон MENU от радио управлението или дистанционното управление за 2 секунди, за да включите функцията за настройка на времето и натиснете бутон +, за да стигнете до менюто за програмиране на седмичния таймер, като на екрана ще се появи Program ON/OFF. Седмичният таймер Ви позволява да зададете редица включвания и изключвания на камината през деня (до максимум три), за всеки ден от седмицата. След потвърждаване чрез бутон MENU, на екрана ще се появи една от следните възможности: - No prog. (няма зададена програма) - Program/daily (една и съща програма е зададена за всички дни от седмицата) - Program/weekly (за всеки ден от седмицата е зададена отделна програма). Изберете желаната програма, като използвате бутони +/. Използвайте бутон MENU, за да потвърдите функция Daily Program и за да получите достъп до менюто за избор на желаната програма (включване/изключване) за деня. Използвайте бутон Program/daily, за да зададете една и съща програма/и за всички дни от седмицата. Ако натиснете бутон +, на екрана ще се появи следното: - No prog. - Prog. 1 (едно включване и едно изключване на ден), Prog. 2 (две включвания и две изключвания), Prog. 3 (три включвания и три изключвания). Използвайте бутона, за да ги покажете в обратен ред. Ако изберете първата програма, на дисплея се показва времето за включване. На дисплея се показва: 1 Включване Час 10:30; използвайте бутони +/, за да промените часа и натиснете MENU, за да потвърдите промените.

5 На дисплея се показва: 1 Включване Минути 10:30; използвайте бутони +/, за да промените минутите и натиснете MENU, за да потвърдите промените. Използвайте същите команди, за да настроите времето за изключване. Програмата се потвърждава чрез натискане на бутона MENU и на дисплея се появи Saved (промените са запазени). При избор на Program/week, Вие ще трябва да изберете деня за съответната програма: 1 понеделник; 2 вторник; 3 сряда; 4 четвъртък; 5 петък; 6 събота; 7 неделя Използвайте бутони +/, за да изберете ден от седмицата и потвърдете избора си, чрез натискане на бутона MENU. Продължете с настройката на програмите по същия начин, както при Program/daily, като изберете дали да зададете отделна програма за всеки ден от седмицата и настроите времето за различните операции. Ако допуснете грешка при настройката на програмите, можете да излезете от менюто без да запаметявате промените, като натиснете бутон 0/1, след което на екрана ще се появи Saved. Ако бункерът остане без гориво, камината ще се изключи, като на екрана ще се появи Stop Flame (Спри пламъка). Предупреждение за нивото на горивото Пелетните камини са снабдени с електронна система за следене на нивото на горивото. Системата за следене на нивото на горивото е свързана с електронното командно табло, като това позволява постоянен контрол на нивото на горивото в системата. Проверката се извършва постоянно по време на работа на камината. За да работи правилно камината, следната процедура трябва да бъде спазена при въвеждането в експлоатация на камината (това задължително се извършва от Дистрибутора). Преди да започнете да използвате системата за следене на нивото на горивото, трябва да заредите и изгорите един пълен пакет с пелети. Това ще позволи на системата да се задейства. След това заредете 15 кг пелети. Натиснете бутон reserve (ниво на горивото), за да може системата да запамети количеството заредено гориво. Отсега нататък на дисплея ще се показва оставащото ниво на гориво в килограми ( ). Всеки път, когато зареждате камината, трябва да въведете съответното количество пелети. Например, когато заредите камината с 15 кг пелети, натиснете бутон pellet load (зареждане на пелети) и въведете количеството в паметта. За зареждане на други количества или при грешка, въведете количеството, като използвате меню pellet reserve (ниво на горивото) по следния начин: Задръжте бутон MENU за 2 секунди, докато на екрана се появи SETTINGS (настройки).

6 Натиснете последователно бутони + или, докато на екрана се появи T. Max exit. Запазете промените, като натиснете бутон MENU. Оставащото количество пелети ще бъде показано на екрана, плюс количеството пелети, които сте заредили (количеството гориво по подразбиране е 15 кг, като стойностите могат да бъдат променени чрез бутони +/ ). Ако бункерът остане без гориво, камината ще се изключи, като на екрана ще се появи Stop Flame (Спри пламъка). Радио управление код (ОТАВА/АТЛАНТА) Радио управлението управлява всички функции. За повече информация, моля свържете се с нашия център за обслужване на клиенти. Легенда на бутоните и дисплея: включване и изключване (за превключване от режим на готовност на дистанционното управление към радио управлението) +/ за увеличаване/намаляване на съответните стойности A За избор на функция M За достъп до менютата за управление и програмиране - Ако иконата мига: радио управлението търси обхват - Ако иконата не мига: радио управлението се е свързало към мрежата Изтощена батерия (три алкални батерии с размер AAA) Клавиатурата е заключена (задръжте бутони A и M едновременно за няколко секунди, за да заключите или отключите клавиатурата) Включен режим на програмиране Цифров дисплей, състоящ се от 16 цифри, подредени в два реда от по 8 цифри - Ако иконата мига: камината се включва - Ако иконата не мига: камината е в режим на действие

7 Автоматична функция (дисплеят показва температурата) На дисплея се изписва и друга полезна информация, която не е посочена чрез иконите, обяснени по горе. Режим на готовност: Показва фабричната настройка на температура на водата (Set 70 C), температурата на водата за отопление (Tm 65 C), оставащото количество гориво (15 kg) в бункера и времето (15:33) - Автоматично управление: Показва фабричната настройка на температура на водата (Set 70 C), температурата на водата за отопление (Tm 65 C), оставащото количество гориво в бункера и времето за самостоятелна работа (50 KG 10H) и времето (15:33) Натиснете бутон А на радио управлението, за да превключите от класическия режим Power_Module (Захранващ модул) към режим Comfort _Climate (Климатичен комфорт). Възможни са следните ситуации: - Ако температурата в помещението е по ниска от зададената, пелетната камина ще измени подаваната мощност, за да достигне зададените стойности. - Ако желаната температура в помещението е достигната, пелетната камина ще премине в режим на мощност P1. - Стойностите на желаната температура се задават от радио управлението, което трябва да се използва в указания обхват (пряк достъп в рамките на 15 м). - Ако не бъде осъществена връзка между радио управлението и пелетната камина, камината ще продължи да работи в режим P1. Съществува и алтернативна система за наблюдение на температурата. Възможно е към серийния порт на камината да се включи външен термометър, измерващ температурата в помещението (такъв вече се предлага на пазара): Пелетната камина автоматично ще разпознае връзката на термостата със серийния порт, в резултат на което са възможни следните ситуации: - Ако температурата в помещението е по ниска от зададената на външния термостат, пелетната камина ще измени подаваната мощност, за да достигне зададените стойности. - Ако желаната температура в помещението е достигната, пелетната камина ще премине в режим на мощност P1. - Звездичката на дисплея показва, че според външния термостат температурата в помещението трябва да се покачи.

8 Настройка на часовника Задръжте бутон М за 2 секунди, за да влезете в меню CLOCK (ЧАСОВНИК). Менюто позволява настройка на часовника на вътрешното електронно командно табло. При натискане на бутон М се появяват следните данни, като тяхната последователност може да бъде променяна: ден, месец, година, час, минути, ден от седмицата. На дисплея ще се появи SAVE? (запази промените?), за да потвърдите въведената чрез бутон М информация. Преди да потвърдите промените, имате възможност да проверите дали въведените данни са верни (при потвърждение на екрана се изписва SAVE (промените са запазени). Седмичен таймер Задръжте бутон М за 2 секунди. Така ще включите менюто за настройка на часовника, а чрез натискане на бутон +, ще зададете стойностите за седмичния таймер, като на дисплея ще се появи PROGRAM ON/OFF (ПРОГРАМАТА Е ВКЛЮЧЕНА/ИЗКЛЮЧЕНА). Тази функция позволява задаването на време за включване и изключване на камината през деня (максимум 3), за всеки ден от седмицата. След потвърждение на настройката чрез натискане на бутон М, на екрана ще се появи една от следните възможности: NO PROG. (няма зададена програма) DAILY PROGRAM (една и съща програма е зададена за всички дни от седмицата) WEEKLY PROGRAM (за всеки ден от седмицата е зададена отделна програма). Използвайте бутони +/, за да превключвате програмите. Използвайте бутон М, за да потвърдите избора на DAILY PROGRAM (дневна програма), и изберете броя на програмите (включване/изключване), които трябва да се извършат през деня. Използвайте DAILY PROGRAM (дневна програма), за да настроите еднаква програма/и за всички дни от седмицата. Натиснете бутон + и на екрана ще се появи следното: - Prog. ( на програмата) - 1 st prog. (едно включване и едно изключване на ден), 2 nd prog. (две включвания и две изключвания), 3 rd prog. (три включвания и три изключвания). Използвайте бутон, за да покажете програмите в обратен ред. Ако изберете първата програма, времето за включване се показва на дисплея. Дисплеят показва: 1 ON (Включване) в 10. Използвайте бутони +/, за да промените часа. Потвърдете чрез натискане на бутон М. Дисплеят показва: 1 ON (Включване) в 30. Използвайте бутони +/, за да промените минутите. Потвърдете чрез натискане на бутон М. Използвайте същите бутони, за да зададете времето за изключване, както и за всички останали включвания и изключвания на камината.

9 Потвърдете избора си чрез натискане на бутон М. На екрана ще се появи SAVE? (запази промените?). При избор на WEEKLY PROGRAM (седмична програма), Вие ще трябва да изберете деня за съответната програма: 1 понеделник; 2 вторник; 3 сряда;4 четвъртък; 5 петък; 6 събота; 7 неделя След избор на ден, използвайте бутони +/ и потвърдете избора си чрез бутон М. Програмирайте режимите за останалите дни по същия начин, както в меню DAILY PROGRAM (дневна програма), като изберете дали да включите отделна програма за всеки ден от седмицата. Ако да, изберете броя на включвания и изключвания и съответното време за това. Ако допуснете грешка по време на настройване на програмите, излезте от менюто без да запаметявате промените. При натискане на бутон, на екрана ще се появи NO SAVE (ПРОМЕНИТЕ НЕ БЯХА ЗАПАЗЕНИ). Промяна на количеството пелети (ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО СЛЕД КОНСУЛТАЦИЯ С ДИСТРИБУТОРА) Задръжте бутон М за 2 секунди. Използвайте бутони +/, за да достигнете меню ADJ PELLET (ПРОМЕНИ ПЕЛЕТИ). При потвърждаване на функцията чрез натискане на бутон М, може да промените количеството на пелетите. При намаляване на зададената стойност, Вие намалявате и количеството на пелети, зареждани в камината; при увеличаване на зададената стойност, Вие увеличавате и количеството на пелети, зареждани в камината. Тази функция се използва при промяна на вида на използваните пелети, когато вече не се използва видът пелети, за който е калибрирана камината и съответно се налага промяна в настройките за зареждане на камината. Ако извършената промяна не Ви удовлетворява, моля свържете се с оторизиран Дистрибутор на Edilkamin, който да зададе правилните настройки. Забележки относно промяна на пламъка: Състоянието на пламъка зависи от вида на използваните пелети, от нормалните отклонения на пламъка при използване на твърдо гориво и от периодичното почистване на стоманените части, което камината извършва автоматично. (Забележка: Това НЕ заменя необходимостта от почистване на уреда преди включване). Индикатор за батерията Когато индикаторът за батерията светне, това означава, че батериите на радио управлението са почти изтощени. Подменете ги с три батерии от един и същ модел (размер AAA 1.5 V). - Не използвайте нови и използвани батерии едновременно. - Не използвайте батерии от различни марки и различни видове едновременно, тъй като различните марки и видове имат различна мощност. - Не използвайте обикновени със зарядни батерии едновременно. - Не презареждайте алкални и въглерод цинкови батерии, тъй като това може да повреди тяхната цялост и/или да предизвика теч.

10 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ В съответствие с чл. 13 от Решение. 151, издадено на , Въвеждане в сила на директиви 2002/95/EC, 2002/96/EC и 2003/108/EC, отнасящи се до намаляване на употребата на опасни вещества в електрически уреди и електронни устройства, както и до изхвърлянето на такива отпадъци. Задрасканият контейнер, показан на уреда или опаковката, означава, че уредът трябва да се изхвърли на определените за това места. Когато уредът е вече негоден за употреба, потребителят трябва да предаде уреда в подходящ пункт за съхранение на електрически и електронни отпадъци или да го върне на Дистрибутора, когато потребителят закупува еквивалентен на стария уред. ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ код (КВЕБЕК/ТОРОНТО/МОНРЕАЛ/ДЕТРОЙТ/БОСТЪН/МАЯМИ) Това дистанционно управление управлява всички функции. Нужно е да го насочите директно към камината. За повече информация, моля свържете се с нашия център за обслужване на клиенти. Легенда на бутоните и дисплея: Включване и изключване (задръжте за около 1 секунда); този бутон също може да се използва за изход от менюто за програмиране + Бутон за увеличаване на мощността/работната температура (когато бутонът се използва в дадено меню, той увеличава зададената стойност) Бутон за намаляване на мощността/работната температура (когато бутонът се използва в дадено меню, той намалява зададената стойност) A M Бутон за избор на програма EASY TIMER (ЛЕСЕН ТАЙМЕР) Бутон за преглед/настройка на зададената температура (Set 70 C) и килограмите на използваните пелети (Pellt KG UTE 200)

11 Показва пренос на данни между дистанционното управление и командното табло Изтощена батерия; подменете батериите, като изхвърлите старите батерии в указаните за това места. Клавиатурата е заключена; избягвайте да включвате дистанционното управление без причина (задръжте бутони A и M едновременно за няколко секунди, за да заключите или отключите клавиатурата). Показва, че камината е включена/изключена чрез програма EASY TIMER (ЛЕСЕН ТАЙМЕР) Показва температурата в помещението, измерена чрез дистанционното управление (показва предварително зададени параметри по време на техническата настройка) Иконата показва, че камината се включва или че вече е в режим на експлоатация Иконата показва, че температурата на водата за отопление може да се настрои ръчно Индикатор за настройка на дистанционно управление на пелетни камини или на камини с водна риза Използване на програма EASY TIMER (ЛЕСЕН ТАЙМЕР) Новият вид дистанционно управление Ви позволява да управлявате програмата за таймера по много лесен начин:

12 - Ако камината е включена: от дистанционното управление може да бъде зададена опция за отложено изключване на камината от един до дванадесет часа. Оставащото време до изключване на камината се показва на командното табло. - Ако камината е изключена: от дистанционното управление може да бъде зададена опция за отложен старт на камината от един до дванадесет часа. Оставащото време до включване на камината се показва на дисплея. - Настройка: следвайте указанията, за да настроите таймера: а) Натиснете бутон А и икона ще се покаже на дисплея, потвърждаваща, че сте избрали програма EASY TIMER (ЛЕСЕН ТАЙМЕР). б) Настройте часовника чрез натискане на бутони +/, например: в) Насочете дистанционното управление към командното табло г) Потвърдете избора си, като задържите бутон А за няколко секунди; икона ще се изключи и оставащото време ще се появи на командното табло, след което програма EASY TIMER (ЛЕСЕН ТАЙМЕР) ще се задейства. д) Повторете стъпки а), б), в), г), за да откажете настройката и задайте стойности на часовника 00H. Заключена клавиатура Клавиатурата на дистанционното управление може да се заключи, за да се предотврати случайно включване. Натиснете бутони А и М едновременно и на дисплея ще се появи икона, за да потвърди, че клавиатурата е заключена. Натиснете бутони А и М едновременно още веднъж, за да отключите клавиатурата. Индикатор за батерията Когато индикаторът за батерията светне, това означава, че батериите на дистанционното управление са почти изтощени. Подменете ги с три батерии от един и същ модел (размер AAA 1.5 V). - Не използвайте нови и използвани батерии едновременно. - Не използвайте батерии от различни марки и различни видове едновременно, тъй като различните марки и видове имат различна мощност. - Не използвайте обикновени със зарядни батерии едновременно. - Не презареждайте алкални и въглерод цинкови батерии, тъй като това може да повреди тяхната цялост и/или да предизвика теч.

13 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ В съответствие с чл. 13 от Решение. 151, издадено на , Въвеждане в сила на директиви 2002/95/EC, 2002/96/EC и 2003/108/EC, отнасящи се до намаляване на употребата на опасни вещества в електрически уреди и електронни устройства, както и до изхвърлянето на такива отпадъци. Задрасканият контейнер, показан на уреда или опаковката, означава, че уредът трябва да се изхвърли на определените за това места. Когато уредът е вече негоден за употреба, потребителят трябва да предаде уреда в подходящ пункт за съхранение на електрически и електронни отпадъци или да го върне на Дистрибутора, когато потребителят закупува еквивалентен на стария уред.

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Contact us: PELLSTAR ВНИМАНИЕ!! При възникване на недоразумения и всякакви въпроси относно превода, за водещ и

Contact us: PELLSTAR ВНИМАНИЕ!! При възникване на недоразумения и всякакви въпроси относно превода, за водещ и PELLSTAR ВНИМАНИЕ!! При възникване на недоразумения и всякакви въпроси относно превода, за водещ и финален текст се счита оригиналният текст/ изготвен от производителя/, а не превода на български език,

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия www.danfoss.bg Бележка за безопасност Необходимата работа по монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка трябва да се извършва само

Подробно

Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG

Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea MFAU-FNXD0 Модел Напрежение Обхват m Темпетатурен диапазон - C ~ 0 C Съдържание Характеристики на дистанционното Функции на бутоните Индикатори на дисплея Как да използвате бутоните

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless)

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Преди да свързвате или използвате този продукт, моля, прочетете внимателно тези инструкции и запазете това ръководство за бъдеща

Подробно

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране на радара 1. Монтирайте радара като го закрепите на прозореца със скобата или го залепете върху таблото на автомобила 2. Включете

Подробно

Артикул

Артикул 1. Описание Вътрешно тяло GEH(09)AA-K3DNA1B/I GEH(12)AA-K3DNA1B/I GEH(18)AA-K3DNA1B/I Дистанционно управление YAA1FB1 2. Технически характеристики Модел GEH (09)AA-K3DNA1B/I (12)AA-K3DNA1B/I (18)AA-K3DNA1B/I

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

Модел ST620VBC Безжичен сензорен терморегулатор, оборудван с модул за управление на котел Инструкция за обслужване Модел ST620VBC

Модел ST620VBC Безжичен сензорен терморегулатор, оборудван с модул за управление на котел Инструкция за обслужване Модел ST620VBC Модел ST620VBC Безжичен сензорен терморегулатор, оборудван с модул за управление на котел Инструкция за обслужване Модел ST620VBC 2 Инструкция за обслужване на модел ST620 VBC ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

Microsoft Word - ERV Technical Service Manual

Microsoft Word - ERV Technical Service Manual Рекуперативни блокове Сервизно ръководство GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI СЪДЪРЖАНИЕ ПРОДУКТ... 3 1 СПИСЪК С МОДЕЛИ... 3 2 НОМЕНКЛАТУРА... 3 3 ХАРАКТЕРИСТИКИ... 4 4 ДАННИ НА ПРОДУКТА... 5 4.1

Подробно

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039 Упътване за употреба IN 5061 Крачкомер insportline PR039 Въведение Благодарим ви, че избрахте този крачкомер. Това е кракомер, който показва време, брой стъпки, калории и др. полезна информация. За да

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

4PWBG C.book

4PWBG C.book Ръководство за експлоатация Вътрешно тяло за термопомпена система въздух-вода и опции EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1

Подробно

User reference guide

User reference guide СПРАВОЧНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЦИФРОВ ТЕРМОСТАТ 230 V EKWCTRDI1V3 EKWCTRDI1V3 ENG Съдържание ENG 2 1 Относно настоящите инструкции...3 1.1 Валидност, съхранение и предаване на инструкциите 3 1.2

Подробно