МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010

Размер: px
Започни от страница:

Download "МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010"

Препис

1 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010

2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1, Reset2 активно ниво GND ISO Закъснение при възприемането на външен вход Start и Reset 16 ms max. Изходи до 6 K1,К2,K3,K4,K5,K6 Опции Триак 250 V / 2 A; Индикация и клавиатура Реле 250 V / 5,10 A NPN OC uniso 100 ma (използва се основното вътрешно захранване на уреда, напр. за управл. на SSR 250V /10,20,40 A); NPN OC iso 500 ma 70V (за консуматори с външно захранване) Дисплей 2 x 3 цифри LED 10 mm Обхват на дисплея Разделителна способност до 0.01s Формат на дисплея XXX min; s; s.10-1 ; s.10-2 Клавиатура Захранване Захранващо напрежение Честота на захранващото напрежение Работни условия Полусензорна 220V / max 20mA 50 Hz ( 1 Hz) Работна температура 0 50 C Работна относителна влажност 0 80 % RH Размери Габаритни размери (WxHxL) 96 x 48 x 128 mm Монтаж Панелен в отвор 90 x 44 mm Тегло Степен на защита Съхранение max 300 g IP40 Температура при съхранение C Относителна влажност при съхранение 0 95 % RH МОДЕЛ: До XI.2010 уредът MS8326 се произвежда под името MS8203U2-6. От V3.11 има старт по ниво. Документ редакция 2010/11/12 2

3 II. ЛИЦЕВ И ЗАДЕН ПАНЕЛ. СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ. ~ 220 V GND ISO START 1 RESET 1 RESET 2 START 2 GND ISO Фиг.2.1 Лицев и заден панел RESET, START GND ISO Фиг.2.2. Свързване входове Фиг.2.3. Свързване входове от различни уреди към един източник на сигнал. РЕЛЕЕН ИЗХОД ИЗХОД ТРИАК NPN OC неизолиран - + Uвътрешно 11-14V NPN OC изолиран U U + - U Фиг.2.4 Свързване изходи III. ОПИСАНИЕ Уредът MS8326 е организиран, като два таймерни блока, работещи независимо или с взаимовръзка помежду си. Двата таймера могат да работят в режимите: 999 min; 999 s; 999 s.10-1 ;999 s Всеки таймер отброява две времена - време tlo,и време thi, като за всяко от тях потребителят задава група изходи, които да са активни. Когато даден изход е свързан с двата таймерни модула, е валидна логика ИЛИ. Таймерите могат да бъдат стартирани от външен вход, от бутон на клавиатурата или от другия таймер. Предвидено е запомняне на текущото състояние при отпадане на захранването и възможност за автоматично или не продължаване на изпълнението. Изведени са независими входове RESET за всеки таймер, както и общ за двата модула RESET от клавиатурата. 3

4 IV. УПЪТВАНЕ ЗА РАБОТА С подаването на захранващо напрежение, таймерите са готови за работа, като на дисплея се извеждат текущите стойности, отпреди да спре захранването. В случай, че това са недовършени задания, съответния светодиод на лицевия панел мига, а ако таймерът не е бил активен при отпадане на захранването, на дисплея се вижда заданието tlo, светодиодите за този таймер са загасени. Има два начина за старт на таймера: 1. Задържане на бутон за левия ТАЙМЕР1 (за десния ТАЙМЕР2 - бутон ) стартира таймера от стойността, която се вижда на дисплея. Това представлява довършване на заданието, ако то не е завършило при изкл. на захранването. В противен случай задържането на някой от тези бутони стартира съответния таймер от начало. Този начин на стартиране може да се забрани програмно (гл.v). При необходимост може преди старт да се избере бутонната комбинация RESET - зареждат се времената tlo за двата таймера. По отделно RESET е възможен посредством съответните входове. 2. При подаването на активно ниво на някой от входовете Start, съответният таймер зарежда време tlo и се активира. След стартирането, теймерът започва са намалява текущата си стойност, до достигане на 0. През времето tlo е активна асоциираната група изходи. След изтичането му се зарежда времето thi и се активира съответстващата му група изходи. Когато приключи thi се зарежда tlo и в зависимост от режима на работа се преминава към изчакване на старт или към рестарт. Текущото състояние на таймера се индицира посредством два светодиода на лицевия панел. Таймерът не е активен. Заредено е заданието tlo - не светят Изтича време tlo - свети зеления LED Изтича време thi - свети червеният LED Пауза след вкл.захранване на етап tlo - мига зеленият LED Пауза след вкл.захранване на етап thi - мига червения т LED Състоянието на изходите се индицира посредством шестте точки на дисплея - мигаща точка означава активен изход; изгасена точка неактивен. изх.1 изх.2 изх.3 изх.4 изх.5 изх.6 Фиг.4.1 Индикация състоянието на изходите 4

5 Външен старт; старт от клавиатурата Рестарт RESET ТАЙМЕР 1 конфигурационна дума за tlo или thi за таймер 1 1 t1lo t1hi Рестарт Външен старт; старт от клавиатурата ТАЙМЕР 2 RESET конфигурационна дума за tlo или thi за таймер 2 t2lo t2hi Фиг.4.2 Блок схема ПРЕГЛЕД НА ЗАДАНИЯТА Заданията на таймерите могат да бъдат видяни с натискане и задържане на показаните бутони. tlo thi ПРОМЯНА ЗАДАНИЯТА За промяна на заданията се използват комбинациите от бутони, показани в таблицата. ТАЙМЕР ЗАДАНИЕ ТАЙМЕР 1 tlo (бутоните се натискат с предимство на левия) thi (thi>0) (бутоните се натискат с предимство на десния) ТАЙМЕР 2 Извежда се стойността на избраното задание (мига). С бутоните под мигащото число, то се редактира. Пет секунди след последния натиснат бутон, новото задание се записва и се излиза от режима на редакция Актуализацията на активно в момента задание става при неговото презареждане. ( Пример: Докато тече време tlo на таймер 1 се извършва корекция на това задание. Незабавна промяна няма, едва след рестарт се зарежда новото задание на tlo.) 5

6 RESET НА ДВАТА ТАЙМЕРА ОТ КЛАВИАТУРАТА Може да се подаде RESET на двата таймера чрез натискане на едновремено на бутони Индикация [- - -] [- - -] V. ПРОМЯНА НА ПАРАМЕТРИ В този режим се настройват начина на работа на таймерите, начина на стартиране и разрешението за вътрешното рестартиране. Влизането в този режим се осъществява с натискането и задържането за повече от 5 секунди едновремено на бутони На дисплея се извеждат следните символи: A B c С бутона под символа А се влиза в настройка на параметри на Таймер 1. С бутона под символа В се влиза в настройка на параметри на Таймер 2. С бутона под символа с се излиза от режима на настройка. С бутона под символа се влиза в меню за конфигуриране на изходите. При избор на един от двата таймера, на дисплея се извеждат следните символи: O P c С бутона под символа О се настройва вида на изхода на съответния таймер. С бутона под символа се настройва режим на старт за съответния таймер. С бутона под символа Р се настройва формата на отчитане на съответния таймер. С бутона по символа с се излиза в по-горния режим. При редактиране на съответните стойности, на дисплея се извежда следното: X X X o c където ХХХ е стойността, която се редактира с бутоните под левия дисплей. С бутона под символа о въведената стойност се потвърждава и се излиза в погорно ниво от менюто. 6

7 Име Описание Стойности О Вид изход на таймера 0 без рестартиране на другия таймер 1 - рестартиране на другия таймер след края thi. Режим стартиране, поведение след POWER ON Без автоматично довършване на заданието след подаване на захранването Автоматично довършване на заданието след подаване на захранването Старт по фронт. 1 (9*) 5 (13*) Старт по фронт. Рестарт, ако след края на цикъла вход Start е активен. 2 (10*) 6 (14*) Старт по фронт, рестарт при всеки следващ импулс Старт по ниво Рестартира, ако след края на цикъла е активен вх.start. При отпадане на Reset и активен вх. Start също стартира. 3 (11*) 7 (15*) 18 (26*) Довършва ако е активен вх.start 22 (30*) Довършва дори да не е активен вх.start (*) Разрешен старт от клавиатурата. Опцията е обща за двата таймера. За да се активира трябва и двата таймера да се конфигурират със стойностите в скобите. Иначе забранен старт от клавиатурата. Р Режим на работа на таймера 0 - режим секунди 1 - режим секунди 2 - режим 999 секунди 3 - режим 999 минути A B c Изборът на от менюто на изходите: период изходи активира меню за конфигуриране t 1 L активен изход неактивен изход изрежда периодите t1lo => t1hi=>t2lo=>t2hi => връщане към по-горно ниво превключва активен/неактивен изход премества надясно маркера Всяка конфигурация става валидна веднага след преход към следващия период, но записът в енергонезависима памет се извършва при изход от главното меню за настройка на параметрите. 7

8 ГАРАНЦИОННА КАРТА Гаранционна карта :... Гаранционен срок :... месеца Фабричен номер :... Стоката е закупена от :... с фактура :.../ г. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ Гаранцията се състои в безплатна поправка на всички фабрични дефекти, които могат да се появят по време на гаранционния срок. Поправката се извършва, като в ремонтната база се представи настоящата гаранционна карта, с която е закупен уреда. Гаранцията не се отнася до повреда, причинена от лош транспорт, лошо съхранение, неправилно използване, природни стихии, неспазване на инструкцията за работа и случаите, когато е направен опит за отстраняване на дефекти от други лица. В тези случаи дефектът се отстранява само срещу заплащане. Обслужването в гаранционния срок и уреждане на рекламациите става съгласно действащото законодателство. ИЗВЪРШЕНИ ПОПРАВКИ В СЕРВИЗА Сервиз Дата на постъпване Поръчка номер Вид на извършения ремонт Дата на предаване Извършил ремонта Продавач:... Купувач:... България, 4000 гр. Пловдив, ул. Мургаш 4 Тел.: ( ) , факс: ( )

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ

ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ 2016-11-22 * В настоящата версия е въведен параметър, определящ възходящ и низходящ

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2004 1 СЪДЪРЖАНИЕ I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ... 2 II. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ...

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT УНИВЕРСАЛЕН ДВУКАНАЛЕН ПРОГРАМИРУЕМ КОНТРОЛЕР С ТАЙМЕР ИЛИ АЛАРМА MS8111PWM3S v 1.2 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСП

COMPETENCE IN MEASUREMENT УНИВЕРСАЛЕН ДВУКАНАЛЕН ПРОГРАМИРУЕМ КОНТРОЛЕР С ТАЙМЕР ИЛИ АЛАРМА MS8111PWM3S v 1.2 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСП COMPETENCE IN MEASUREMENT УНИВЕРСАЛЕН ДВУКАНАЛЕН ПРОГРАМИРУЕМ КОНТРОЛЕР С ТАЙМЕР ИЛИ АЛАРМА MS8111PWM3S v 1.2 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018 1 Разлика спрямо предходната

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT ON/OFF контролер с потребителски настройваем аналогов вход с три/пет независими дискретни изхода и с аналогов трансмитерен и

COMPETENCE IN MEASUREMENT ON/OFF контролер с потребителски настройваем аналогов вход с три/пет независими дискретни изхода и с аналогов трансмитерен и COMPETENCE IN MEASUREMENT ON/OFF контролер с потребителски настройваем аналогов вход с три/пет независими дискретни изхода и с аналогов трансмитерен изход MS8104k5 & MS8104k3 v2.01 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT СПЕЦИАЛИЗИРАН ДВУКАНАЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЩИ MS8111-3F ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2

COMPETENCE IN MEASUREMENT СПЕЦИАЛИЗИРАН ДВУКАНАЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЩИ MS8111-3F ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2 COMPETEE IN MEASUREMENT СПЕЦИАЛИЗИРАН ДВУКАНАЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЩИ MS8111-3F ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2017 1 СЪДЪРЖАНИЕ I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 2 II. КОД ЗА ЗАЯВКА

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT МИКРОПРОЦЕСОРЕН ОБОРОТОМЕР / ЧЕСТОТОМЕР MS8205 & MS8255 v 3.12 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018

COMPETENCE IN MEASUREMENT МИКРОПРОЦЕСОРЕН ОБОРОТОМЕР / ЧЕСТОТОМЕР MS8205 & MS8255 v 3.12 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018 COMPETENCE IN MEASUREMENT МИКРОПРОЦЕСОРЕН ОБОРОТОМЕР / ЧЕСТОТОМЕР MS8205 & MS8255 v 3.12 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Входове - оптоизолирани 1 От датчик

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT КАПАЦИТИВЕН СЕНЗОР-ТРАНСМИТЕР ЗА НИВО MS9015LC ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018 Редакция докуме

COMPETENCE IN MEASUREMENT КАПАЦИТИВЕН СЕНЗОР-ТРАНСМИТЕР ЗА НИВО MS9015LC ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018 Редакция докуме COMPETENCE IN MEASUREMENT КАПАЦИТИВЕН СЕНЗОР-ТРАНСМИТЕР ЗА НИВО MS9015LC ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018 СЪДЪРЖАНИЕ Стр I. ПРЕИМУЩЕСТВА 2 II. КОД ЗА ЗАЯВКА 3 III. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален ON/OFF и P програмируем контролер MS8131A MS8131B ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2003

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален ON/OFF и P програмируем контролер MS8131A MS8131B ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2003 COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален ON/OFF и P програмируем контролер MS8131A MS8131B ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2003 СЪДЪРЖАНИЕ I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ... 3 II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ...

Подробно

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс:

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс: INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 1 І. Предназначение Релето за време е предназначено за управление на ел. вериги, като времезакъснително

Подробно

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимация с 3 светодиода и възходящ звук на дисплея, при което се изписват ID номер на термографа, версията на фърмуера и сайта на производителя.

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

KU12-3

KU12-3 Инвест Електроникс ЕООД КРАЙНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО Упътване за монтаж и експлоатация (версия 1.1 / януари 2008) Инвест Електроникс си запазва правото на промяна на този документ без предизвестие СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

?????? ?? ?????? ?? ???? ???????

?????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ПРЕХОДЕН МОДУЛ RS- 03/02.7 Общо описание Преходния модул RS- е предназначен за осъществяване на комуникация между централи, производство на и персонален компютър, използвайки интернет мрежата. Работата

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация Термоконтролер модел E5CS Серия микропроцесорни контролери с двойна индикация Внимание : Инструкция за експлоатация Моля, преди да включите и използвате уреда, прочетете тази инструкция - Този уред е с

Подробно

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT 99 канален индикатор на температура с алармен изход, DS18b20 1WIRE към MODBUS RTU конвертор MS8127 v1.2 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

COMPETENCE IN MEASUREMENT 99 канален индикатор на температура с алармен изход, DS18b20 1WIRE към MODBUS RTU конвертор MS8127 v1.2 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ COMPETENCE IN MEASUREMENT 99 канален индикатор на температура с алармен изход, DS18b20 1WIRE към MODBUS RTU конвертор MS8127 v1.2 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2014 СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които Серия представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електрои, които използват ШИМ управление: съотношението между включеното и изключеното състояние се мени в зависимост от обходимата мощност на я.

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР GAS ALARM DG910/2 2 независими канала 3 релейни изхода за сигнализация Светлинна и звукова сигнализация за активирани релейни изходи Буферно захранване (опция)

Подробно

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd Aвтоалармена Система Saturn M3 РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВЪЗМОЖНОСТИ - избор на различни алармени сигнали* - избор на сигнали за включване и изключване* - дистанционно радио управление с два бутона -

Подробно

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Microsoft Word - STI-pH2.doc

Microsoft Word - STI-pH2.doc МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ph МЕТЪР STI ph2 ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ www.stinnovators.com 2 СЪДЪРЖАНИЕ 1. ВЪВЕДЕНИЕ...3 2. ОПИСАНИЕ НА КЛЕМОРЕДА И ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРИБОРА...4 3. ОПИСАНИЕ НА ИНДИКАЦИЯТА

Подробно

User reference guide

User reference guide СПРАВОЧНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЦИФРОВ ТЕРМОСТАТ 230 V EKWCTRDI1V3 EKWCTRDI1V3 ENG Съдържание ENG 2 1 Относно настоящите инструкции...3 1.1 Валидност, съхранение и предаване на инструкциите 3 1.2

Подробно

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле Регулаторите автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение електродвигатели ( VАС / 5 6 Hz) със стандартен управляващ сигнал. Те са оборудвани с Modbus RTU комуникация и се отличават

Подробно

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 L8542077 Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Централа MISE Електронната централа MISE може

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

Паспорт

Паспорт Пожароизвестителна централа FS5200 ПАСПОРТ Редакция 5/02.11 Съдържание 1. Въведение...5 2. Терминология...5 3. Предназначение...7 4. Характеристики...7 4.1. Блокове...7 4.1.1. Видове...7 4.1.2. Блок Основен...8

Подробно