Уч. сед м. 1 2 дата Тема на урочната единица Зелено и чисто училище. Моят безопасен път до училище Права, задължения и отговорности 3 03

Размер: px
Започни от страница:

Download "Уч. сед м. 1 2 дата Тема на урочната единица Зелено и чисто училище. Моят безопасен път до училище Права, задължения и отговорности 3 03"

Препис

1 Уч. сед м. 1 2 дата Тема на урочната еднца Зелено чсто учлще. Моят безопасен път до учлще Права, задълженя отговорност Урочна еднца за Компетентност като очакван резултат от обученето Предлагат се де за опазване озеленяване на околната среда в учлще.разбрат ползата правлата за разделно събране на отпадъц Разбра нов права, задълженя отговорност Нашата класна стая упражнене Планране органзране на дейност похгензране украсяване на кл. стая Учлщнте правла ГЗ-Действя пр авар катастроф. Евакуаця пр пожар Практческо заняте БДП Кръстовще Практческо заняте разшряване разшряване Празнц разшряване Лчн празнц БДП-Кръстовще със ГЗ-Прродн бедствя Разбра своте права, задълженя отговорност Усвояват знаня за действя пр бедствя авар Да спазват схемата правлата за евакуаця Алгортъм за безопасно премнаване на кръстовще с без. Разшряват знаня за празнц уменя за органзрането м. Усвояват знаня за лчн празнц уменя за органзрането м. разшряване Разпознава светлннте сгнал значенето м. Познава посочва основнте опасност пр прродн разшряване бедствя Здравословно хранене разшряване Запознават се с хрантелната прамда Нов понятя Разделно събране на отпадъц Закон за закрла на детето Споделяне на отговорност, калндар Самоконтрол, взамна толерантност Схема да евакуаця, пожарен кран технка Т-, Х кръгово кръстовще Празнк народн будтел Традця Почт Прзнателност Съпрчастност Вдове Кртчна стуаця, безопасно поведене Здравословно меню съчетаване на хран Контекст дейност за всяка урочна еднца дскусгенерране на де, засаждане на растеня в у-щен двор дскуся, защта на позця зготвяне на украса, проектране на календар на времето дскус проучване решаване на проблем, разграване на стуаця дскуся, запознаване с правла, разграване на стуаця аналзрат, дскутрат лепене, рсуване решаване на проблем, оцветяване, практческо заняте дскуся, псане украсяване дскуся, Метод форм Наблюдене Конструктвно-практ. дейност Дскуся Наблюдене Констр.- практ.дейност Дскуся Наблюдене практческа дейност Дскуся практческа дейност Дскуся практческа дейност Дскуся Разказ Дскуся Ролева гра Практческа работа Дскуся Дскуся Забележка

2 Патронен празнк Коледн празнц Щастлва Годна Нова БДП-Светофар, знац пешеходн пътектест по БДП Потребтелска култура Лчна хгена разшряване Запознаване с жвота творчеството на Пенчо Райков разшряване разшряване разшряване разшряване Важнте неща разшряване Да пазм Българя чста. Васл Левск. БДП -Регулровчк Мартенск празнц. 3 март разшряване разшряване.формра съпрчасност разбране на разлчята пр празнцте на разлчнте етнос Разшрява знанята с за спецфката на празнка Обяснява значенето на пешеходна пътека, збр.пътн знац по ме, форма цвят Орентра се в данн като тегло, състав, прозводтел Знаят спазват правла за лчна хгена Запознаване с жвота творчеството на Лев Толстой Разбра значенето смсъла на разлчн ценност, степенува Познават ползте правлата за разделно събране на отпадъц Разпознават знацте сгналте на регулровчка Знаня за сторята на обчате традцте в Българя. Добр манер Познава правлата за добро поведене манер на обществено място ГЗ Проз. авар катастроф. Защта. БДП Кръстовща без регулровчк Усвояват основн понятя определеня за аварте катастрофте Обобщене, разшрене Разпознават пътн знац маркровка тяхното значене Бографя Разказ, Разказ Дскуся Традця обча за Коледа проучване,украсяване опаковане, практческ дейност Разлчя, обча зготвяне на меню дскуся Разказ Дскуся Пътн знац регулране на кръстовще Еткет,тегло, качество,промоця, спестяване Мкроб, врус, сантарен полуден Ценност, значм неща Сстема за разделно събране на отпадъцте Регулровчк, сгналте на регулровчка Решаване на проблем, аналз, дскуся Дскуся, аналз, решаване на проблем Дскуся провеждане на сантарен полуден аргументране на позця, подреждане на ценност, зр. на гора на добрте дела Проучване аналз Дскуся, Аналз гра, коментар на проблемн стуац Разказ Дскуся, тест, практческ дейност Дскуся Игра Традця, обчай Дскуся, украса Проучване беседа Манер, толерантност Пром.авар катастроф, отровн в-ва Маркровка, огражденя Проучване, дскуся, аналз Аналз, дскукя Дскуся, аналз Самостоятелна работа Дскуся, смулатвна гра Дскуся гра

3 Велкденск празнц Българя европейскя съюз ГЗ Първа помощ на пострадал. Дшане сърдечна дейносте ГЗ Пожар в полето гората юн Ден на Ботев на загналте за свободата БДП Улц без знац маркровка Практ. занмане Всчк сме разлчн. Да посрещнем лятото. в разшряване Дскутране на българскте народн обча традц Работ с елементарн понятя за ЕС Усвоява поведене към пострадал разшряване Познават правлата за безопасно поведене на открто пожарна безопасност Усвояват знаня за традцята за честване на 2 юн Началн уменя за безопасно премнаване на кръстовще без БДП Показват нвото на знаня, получен по БДП разшряване Разбра разлчята във външвя вд, културата вярата Срн заговезн Дскуся, зработване на велкденска украса Стран членк Дскуся, зработване на знамена Травм, съдечна дейност, нцдент Познават прав. за безоп. пов. на открто пожарна безопасност Ртуал, заря, шестве, любов към родната Улц без маркровка Практческо заняте пробно оказване на първа помощ аналз, дскуся, разучаване на правла Дскуся, проучване Дскуся, аналз, решаване на проблемна стуаця, практческ дейност Преглед на работата в екп Смулатвна гра Самостоятелна работа Дскуся, беседа Самосоятелна работа Тест Практческа работа Попълване на тест Многообразе, разлчност агреся Дскуся, зразяване отстояване на позця КОНКРЕТНИТЕ ТЕМИ ПО БДП СА : 1.Кръстовще. 2. Кръстовще със. 3.Светофар, знац пешеходн пътек. 4. Регулровчк. 5. Кръстовще без регулровчк. 6. Улц без знац маркровк.

4

5

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА КЛАСА за 2018/2019 учебна година I клас първи учебен

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_slov-m.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_slov-m.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СЛОВАШКИ ЕЗИК - ХІІ клас, Втор чужд езк-профлрана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавнте образователн зскваня за учебно съдържане

Подробно

УТВЪРДИЛ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за V клас Директор:... (име, фамилия, подпис) по ре

УТВЪРДИЛ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за V клас Директор:... (име, фамилия, подпис) по ре УТВЪРДИЛ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебня предмет Технолог предпремачество за V Дректор:... (ме, фамля, подпс) по ред Учебна седм ца по ред Тема на урочната еднца Вд урочна еднца Компетентност

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

гр

гр Гр. 2770, пл. 1, тел. (07) 8 8611, факс (07) 8 8633, obabansko@dir.bg КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БАНСКО 2016 Дата Място Културна проява Органзатор За контакт 01 януар Празнчен фолклорен концерт традцонен

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

код на спец. код на дисципли ната Специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" / магистърска програма "Предучилищна и на училищна педагоги

код на спец. код на дисципли ната Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика / магистърска програма Предучилищна и на училищна педагоги код на спец. код на дсцпл ната Спецалност "Предучлщна начална учлщна педагогка" / магстърска програма "Предучлщна на учлщна педагогка" (след професонален бакалавър) Наменоване на учебната дсцплната за

Подробно

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011,   Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, e-mail: sou_4emi_lom@yahoo.com Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град Лом УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО IT МАТЕМАТИКА ЗА III КЛАС КРАТКО

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА КОТЕЛ ЗА 2008ГОДИНА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА КОТЕЛ ЗА 2008ГОДИНА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА КОТЕЛ ЗА 2016 ГОДИНА ПРИОРИТЕТ 1: НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 1.1. Подкрепа доходте родтелте (основтел),

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Интерактивен графичен дизайн в

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА I КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Въведение във Визуалното

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА I ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА /БДП/ Обучението по БДП е вид социално учене,

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С. КАРАБУНАР УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР /КАТЯ МИХОВА/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Настоящата програма е

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С. КАРАБУНАР УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР /КАТЯ МИХОВА/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Настоящата програма е ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С. КАРАБУНАР УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР /КАТЯ МИХОВА/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Настоящата програма е прета заседане ПС, впса в Протокол 10 / 14.09.2018

Подробно

Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, къд

Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, къд Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, където се движат пешеходци и автомобили. Тя крие опасности

Подробно

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор ...... (пълно наименование на училището) твърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по информационни технологии за 10. клас Изготвил:... (подпис).

Подробно

О Б Щ И Н А Х А С К О В О ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017г.

О Б Щ И Н А Х А С К О В О ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017г. О Б Щ И Н А Х А С К О В О ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017г. А. КОНТЕКСТ И ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ I. ВЪВЕДЕНИЕ Общнската програма за закрла детето 2017г. е разработе в снхрон с хорзонталнте полтк за закрла

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

Разпределение ОС 2 клас 2019

Разпределение  ОС 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Околен свят за 2. клас 32 седмици X 1 час седмично = 32 часа годишно Седмица на урока Вид на урока

Подробно

Изх

Изх ОБЩИНА БРЕЗНИК ОТЧЕТЕН ДОКЛАД За дейността на Местната комся за борба срещу протвообщественте прояв на малолетнте непълнолетнте към Общна Брезнк през 2018 годна І. Органзацонно състояне на Местната комся

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЗЕМЕН ЗА 2013 Г. Месец/дата Място Културна проява Организатори Лице за контакти Телефон Януари г. Земен -площад

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЗЕМЕН ЗА 2013 Г. Месец/дата Място Културна проява Организатори Лице за контакти Телефон Януари г. Земен -площад КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЗЕМЕН ЗА 2013 Г. Месец/дата Място Културна проява Организатори Лице за контакти Телефон Януари 01.01.2013 г. Земен -площада Новогодишна наздравица Община, НЧ Р.Хаджиева 0886177098

Подробно

Разпределение ТП 4 клас 2019

Разпределение ТП 4 клас 2019 по ред Уч. седмица УТВЪРДИЛ Директор:...... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 4. клас Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ІІІ

ІІІ ІІІ. Учебно съдържане Дата Ядро Стандарт Тема Очакван резултат Спецфчн метод форм за оценяване 1. 29.09. Ученкът разказва, опсва, задава въпрос, дава отговор, участнцте в нея, темата, целта условята. Строеж

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 318 ОТ 24 НОЕМВРИ 2016 Г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователноквалификац

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 318 ОТ 24 НОЕМВРИ 2016 Г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователноквалификац ПОСТАНОВЛЕНИЕ 318 ОТ 24 НОЕМВРИ 2016 Г. за премане на Наба за държавнте зскваня за прдобване на всше образоване на образователноквалфкацонна степен бакалавър спецалност от регулраната професя Инженер в

Подробно

PDF: Завърши първият ден от квалификационния семинар за журналисти в Троянската св. Обител

PDF: Завърши първият ден от квалификационния семинар за журналисти в Троянската св. Обител 08/06/2019 Завърш първят ден от квалфкацоння семр журлст в Троянската св. Обтел В Троянскя мастр поч двудневнят обучтелен семр журлст Църква, вяра, мед общество 7-9 юн. Открването меропрятето поч с поздравтелен

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ АПРИЛОВ БУРГАС Иновативно училище I.ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА по ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ОКОЛЕН СВЯТ Уче

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ АПРИЛОВ БУРГАС Иновативно училище I.ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА по ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ОКОЛЕН СВЯТ Уче I.ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА по ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ОКОЛЕН СВЯТ Учебната програма за Факултативни учебни часове /ФУЧ/ Околен свят за първи клас е разработена в съответствие с

Подробно