ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ"

Препис

1 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИНИ И ЧЕТвЪРТА ПГ ГРУПА 6-7 ГОДИНИ) 1 Кое къде е Редувам цветове По вид и по цвят Редувам цветове По вид и по цвят Еднакви и различни По вид и по цвят Равнинни Определя пространственото разположение на обекти спрямо себе си, като използва горе, долу, пред, зад, до. Установява пространствени между обекти и ги определя с пред, зад, до, върху. Открива признаци за редуване на обекти. Открива зависимост в дадена редица и я продължава. Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични. Разпознава признак за групиране на обекти. Открива принадлежност и непринадлежност на обект към дадена. Открива признаци за редуване на обекти. Открива зависимост в дадена редица и я продължава. Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични. Образува предметни групи по словесно зададен признак. Самостоятелно избира признак за групиране на предмети. Открива зависимост в редица и довършва подреждането ѝ. Разпознава и назовава геометрични Разпознава признак за групиране на обекти. Открива принадлежност и непринадлежност на обект към дадена. Групира обекти по вид. Отделя обект, непринадлежащ към дадена. Открива принадлежност и непринадлежност на обект към дадена. Отделя обект, непринадлежащ към дадена. Открива признаци за редуване на обекти. Открива зависимост в дадена редица и я продължава. Познавателна книжка 1, с. 6 Познавателна книжка 1, с. 7 Жетони Познавателна книжка 1, с. 6 Познавателна книжка 1, с. 7 Жетони Табло Математика Дидактична игра В коя кошничка е моето място Познавателна книжка 1, с. 12 Познавателна книжка 1, с. 13

2 2 Кое къде е посоките посоките числата. Едно числата. Две Числото едно и неговата цифра 1 Числото две и неговата цифра 2 Числата едно и две и цифрите им Времеви Определя пространственото разположение на обекти, като използва вляво/вдясно спрямо себе си. Определя пространственото разположение на обекти, като използва между/по средата. Определя пространственото разположение на обекти, като използва горе/долу спрямо себе си. Определя пространственото разположение на обекти, като комбинира горе/долу и ляво/дясно. Определя взаимното разположение на обекти (над, под, пред, зад, до, върху, на и др.). Представя графично пространствени. Определя посоката на движение на обект от ляво надясно или от дясно наляво спрямо себе си (надясно, наляво). Определя посока на движение на обект. като комбинира горе/долу и вляво/вдясно (например от горе вляво надолу вдясно). Назовава части на собственото си тяло, като определя лява/дясна ръка, ляв/десен крак, ляво/дясно ухо/око. Ориентира се в двумерното пространство по план. Определя пространствените (вътре, вън, между, затворено, отворено). Проследяване на постиженията на децата Разпознава и назовава цифрата на числото 1. Отброява 1 предмет. Определя броя на обекти и ги свързва със съответната цифра на Разпознава и назовава цифрата на числото 2. Определя броя на обекти и ги свързва със съответната цифра на Разпознава и назовава цифрите на числата 1 и 2 в скрита картина. Брои до 2. Има конкретна представа за количествения смисъл на числото 1. Разпознава и назовава цифрата на число 1. Съотнася количество от един обект към цифрата на Определя първи обект в редица. Има конкретна представа за количествения смисъл на числото 2. Разпознава и назовава цифрата на число 2. Съотнася количество от два обекта към цифрата на числото 2. Брои до две. Определя реда на обект в редица от десет обекта. Определя броя на обекти и ги свързва със съответната цифра на Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях. Разпознава ден и нощ като две части на едно денонощие. Познавателна книжка 1, с. 12 Познавателна книжка 1, с. 23 Подвижна игра Подай си дясната ръка Дидактична игра Карта на съкровище Познавателна книжка 1, с. 22 Цифри и жетони Познавателна книжка 1, с. 23 Цифри и жетони Познавателна книжка 1, с. 22 Познавателна книжка 1, с. 23 Табло Математика Подвижна игра Ден и нощ

3 6 6 Кои са тези Картина от 6 Кой къде е Геометрични Части на денонощието числата. Три 7 По колко са 7 Числото три и неговата цифра 3 Времеви Дава примери за познати предмети, които имат формата на кръг, квадрат и триъгълник. Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник. Комбинира познати геометрични. Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник. Движи се в определена посока по словесни сигнали, включващи думите над, под, най-горе, най-долу, между, вляво, вдясно. Определя посоките и направленията нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно. Ориентира се в двумерното пространство по план. Определя местоположения и пространствени, като използва: съседство, отляво, отдясно, по средата, горе вляво, долу вдясно. Открива и назовава геометричните кръг, квадрат, правоъгълник, триъгълник. Открива познати геометрични в двумерното пространство и ги назовава. Свързва по форма обекти от околната среда и познати геометрични. Графично възпроизвежда геометрични. Разпознава и назовава ден и нощ като две части на едно денонощие. Разпознава и назовава частите на деня сутрин, обед, вечер. Разбира значението на преди обед и следобед. Използва понятията по-рано, по-късно, преди и след. Разпознава и назовава цифрата на числото 3. Брои до 3. Определя броя на обекти до 3 и ги свързва със съответната цифра на Сравнява две предметни групи и ги назовава: поравно, повече и по-малко. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях. Определя броя на обекти до 3 и ги свързва със съответната цифра на Има конкретна представа за количествения смисъл на числото 3. Образува предметни групи от 3 предмета. Разпознава и назовава цифрата на число 3. Брои до три. Съотнася количество от три обекта към цифрата на числото 3. Определя реда на обект в редица от десет обекта. Познавателна книжка 1, с. 28 Геометрични Познавателна книжка 1, с. 29 Геометрични Познавателна книжка 1, с. 28 Познавателна книжка 1, с. 29 Дидактична игра Кога се случва това Насочва се вниманието към обичайни действия, случващи се през деня, според личния опит. Познавателна книжка 1, с. 38 Цифри и жетони Познавателна книжка 1, с. 39 Цифри и жетони Познавателна книжка 1, с. 38

4 Повече, помалко, поравно По-лек, по-тежък числата.четири числата Пет Числото четири и неговата цифра 4 Числото пет и неговата цифра 5 Времеви Времеви Установява количествено равенство, неравенство на две групи от предмети. Използва изразите по-малко, повече, поравно. Сравнява две предметни групи чрез съпоставяне на предметите им. Моделира количествени в две предметни групи, като превръща количествено равенство в неравенство и обратно. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях. Познава, назовава и подрежда месеците на годината, отнасящи се към сезона есен. Практически определя тежестта на предмет (играчка) лек или тежък. Сравнява тежестта на предмети по време на игри, като използва лек/тежък. Сравнява обекти, като използва по-лек, по-тежък. Разпознава и назовава цифрата на числото 4. Определя броя на обекти и ги свързва със съответната цифра на Брои до 4 в прав и обратен ред. Определя реда на обект в редица до 4 обекта. Разпознава и назовава цифрите на числата до 5. Определя броя на обекти и ги свързва със съответната цифра на Брои и отброява предмети до 5. Има конкретна представа за количествения смисъл на числото 4. Образува предметни групи от 4 предмета. Разпознава и назовава цифрата на число 4. Съотнася количество от четири обекта към цифрата на числото 4. Брои до четири. Ориентира се в последователността на годишните сезони. Определя реда на обект в редица от 10 обекта. Има конкретна представа за количествения смисъл на числото 5. Образува предметни групи от 5 предмета. Брои до пет. Разпознава и назовава цифрата на число 5. Сравнява броя на обектите (до 5) в две множества. Съотнася количество от пет обекта към цифрата на числото 5. Разбира и използва редното значение на числото 5 пети. Определя реда на обект в редица от десет обекта. Познавателна книжка 1, с. 39 Природен календар Дидактична игра Пълната торбичка Познавателна книжка 1, с. 44 Цифри и жетони Познавателна книжка 1, с. 45 Цифри и жетони Познавателна книжка 1, с. 44 Познавателна книжка 1, с. 45

5 8 9 Числова редица до 5 Кои са тези 9 Кое къде е? Картина от Рисувам в квадратна мрежа Геометрични 10 Броя до 5 10 По колко са Изобразява количество, зададено чрез цифра на число. Подрежда редицата на числата до 5 (с жетони, магнитни фигурки и др.). Разбира, че всяко следващо число е по-голямо от предишното с 1. Разбира количественото и редно значение на числата до 5 и познава циф рите им. Брои до 5 в прав и обратен ред. Сравнява броя на обектите (до 5) в две множества. Продължава алгоритмична поредица от познати геометрични. Разпознава и назовава кръг, квадрат и триъгълник. Дава примери за познати предмети, които имат формата на кръг, квадрат и триъгълник. Определя мястото на предмети в пространството, като използва съседство, вътре, вън. Установява пространствени между повече обекти; на всеки спрямо всеки. Ориентира се в двумерното пространство по план, в квадратна мрежа. Открива геометрични в композиция. Установява независимостта на геометричната фигура от нейните несъществени признаци. Създава композиция от геометрични по собствен замисъл и по даден модел. Свързва по форма обекти от заобикалящата среда с геометрични. Комбинира познати геометрични. Графично възпроизвежда геометрични. Пренася очертана геометрична фигура в квадратна мрежа. Подрежда елементите на симетрично изображение. Ориентира се в двумерното пространство (в квадратна мрежа). Композира квадрат и правоъгълник от няколко квадрат, правоъгълник и триъгълник. Търси повече от едно решение и начин на изпълнение на задачата. Моделира те квадрат и правоъгълник, като използва разнообразни материали и предмети. Брои до 5. Разпознава и назовава цифрите на числата до 5. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях. Определя броя на обекти и ги свързва със съответната цифра на Сравнява две предметни групи, като използва повече, по-малко, поравно. цифри и жетони Табло Математика Дидактична игра Намери и поправи грешката Познавателна книжка 1, с. 52 Познавателна книжка 1, с. 53 Табло Познавателна книжка 1, с. 52 Познавателна книжка 1, с. 53 Практически обследва модел на геометрични и от дадени създава нови чрез прегъване, прилагане, разрязване Познавателна книжка 1, с. 60 Познавателна книжка 1, с. 61

6 По-висок и понисък Повече, по-малко, поравно Числото шест и неговата цифра 6 Числова редица до 6 По-дълъг и покъс Числото седем и неговата цифра 7 Дните на седмицата Времеви Определя броя на обекти до 5 и го означава със съответната цифра. Брои до пет и отброява указан брой предмети/обекти. Установява количествено равенство или неравенство. Сравнява броя на обектите (до 5) в две множества и използва изразите повече, по-малко, поравно. Има конкретна представа за количествения смисъл на числото 6. Образува предметни групи от 6 предмета. Разпознава и назовава цифрата на числото 6. Групира обекти по вид и според броя им ги съотнася към цифра. Брои до 6 в прав и обратен ред. Подрежда редицата на числата до 6. Определя реда на обект в редица от десет обекта. Разбира и използва редното значение на числото 6 шести. Брои до 6 в прав и обратен ред. Подрежда редицата на числата до 6 с предмети. Сравнява броя на обектите (до 6) в две множества. Употребява изразите повече, по-малко, поравно. Назовава и показва дължина на предметите, като използва дълъг, къс, по-дълъг, по-къс. Измерва дължината на обекти с условна мярка (лентичка, пръчица и др.). Определя броя на обекти и ги свързва със съответната цифра на Назовава и показва височина на предметите, като използва по-висок, по-нисък, равни по височина. Подрежда обекти по височина във възходящ и низходящ ред. Разбира резултата от измерването и го определя с числата до 5. Има конкретна представа за количествения смисъл на числото 7. Образува предметни групи от 7 предмета. Разпознава и назовава цифрата на числото 7. Брои до 7 в прав и обратен ред. Подрежда множества в зависимост от броя на обектите в тях (до 7 обекта). Определя реда на обект в редица от десет обекта. Разбира и използва редното значение на числото 7 седми. Познава и назовава дните от седмицата. Подрежда дните на седмицата в тяхната последователност. Разбира редното значение на числата до 7 и определя дните на седмицата като първи, втори, трети и т.н. Познавателна книжка 1, с. 58 Познавателна книжка 1, с. 59 цифри и жетони (Детско портфолио) Табло Математика Дидактична игра Брой наум Познавателна книжка 1, с. 68 Познавателна книжка 1, с. 69 Познавателна книжка 1, с. 68 Познавателна книжка 1, с. 69

7 11 Височина, дължина, ширина 12 По колко са По колко са Вляво вдясно Числото осем и неговата цифра 8 12 Броя до 8 Времеви Назовава и показва дължина, височина, ширина на предмет. Подрежда във възходящ и в низходящ ред предмети по тяхната височина/ширина/дължина. Открива мястото на пропуснат обект в сериационен ред. Използва понятията висок/нисък, по-висок/нисък, най-висок/нисък, широк/тесен, по-широк/тесен, най-широк/тесен, дълъг/къс, по-дълъг и т.н. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет обекта). Използва поравно, повече и по-малко. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на Сравнява две предметни групи и ги назовава: поравно, повече, по-малко. Определя мястото на предмети в пространството, като използва вътре, вън. Назовава части на собственото си тяло, като определя: лява/дясна ръка, ляв/десен крак, ляво/дясно ухо/око. Има конкретна представа за количествения смисъл на числото 8. Образува предметни групи от 8 предмета. Разпознава и назовава цифрата на числото 8. Брои до 8 в прав и обратен ред. Определя реда на обект в редица от десет обекта. Разбира и използва редното значение на числото 8 осми. Подрежда редицата на числата до 8. Разбира, че всяко следващо число е по-голямо от предишното с 1. Разбира количественото и редно значение на числата до 8 и познава цифрите им. Изобразява количество по зададена цифра. Познава, назовава и подрежда месеците на годината, отнасящи се към сезона зима. Дидактична игра Строители Конструиране с кубчета на различни по височина кули, ширина и дължина пътища, мостове Познавателна книжка 1, с. 74 Цифри и жетони Познавателна книжка 1, с. 75 Познавателна книжка 1, с. 74 Познавателна книжка 1, с. 75 Природен календар 12 Денонощие Времеви Разпознава и назовава частите на деня сутрин, обед, вечер. Разбира значението на преди обед и следобед. Разбира редуването на три денонощия, като използва вчера, днес и утре. Природен календар Дидактична игра Кога се случва това

8 13 сезоните 13 Броя до шест Повече, помалко, поравно По-висок, по-нисък Времеви Времеви представи Разпознава и назовава годишните сезони. Ориентира се в последователността на сезоните. Ориентира се в последователността на събитията във времето, като използва в началото после; преди след това. Брои до 6 в прав ред. Сравнява две предметни групи и ги назовава: поравно, повече и по-малко. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях. Открива прилики и разлики в изображения. Установява количествено равенство, неравенство в две групи от предмети. Използва изразите по-малко, повече, поравно. Сравнява две групи от обекти чрез съпоставяне на предметите им. Брои до 8. Измерва височина чрез брой мерителни линийки в изобразена ситуация. Сравнява предмети по височина. Нарежда предмети по височина в практически ситуации. Подрежда три обекта във възходящ и низходящ ред по височина. Намира мястото на пропуснат обект в сериационна редица. Познавателна книжка 1, с. 82 Природен календар Познавателна книжка 1, с. 83 Познавателна книжка 1, с. 82 Познавателна книжка 1, с Числата до 8 Брои до 8 в прав и обратен ред, отброява предмети до 8. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях. Сравнява броя на обектите (до 8) в две множества. Табло Математика 14 Числата до шест Брои до 6 в прав ред. Групира обекти по вид и цвят. Подрежда редицата на числата до 5. Познавателна книжка 2, с Числа и цветове Групира обекти по вид и според броя им. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на Групира обекти по цвят и големина. Брои до 6. Познавателна книжка 2, с. 7

9 Числото девет и неговата цифра 9 Редица на числата Подреждам по брой и по вид 15 Дневен режим Времеви 15 Кое къде е Картина от По-широк, по-тесен Открий скритите подаръци Има конкретна представа за количествения смисъл на числото 9. Образува предметни групи от 9 предмета. Разпознава и назовава цифрата на числото 9. Определя броя на обекти в и ги свързва със съответната цифра. Разбира и използва редното значение на числото 9 девети. Определя реда на обект в редица до десет обекта. Подрежда редицата на числата до 9. Разбира, че всяко следващо число е по-голямо от предишното с 1. Разбира количественото и редно значение на числата до 9 и познава цифрите им. Открива мястото на предмет в серия. Брои до 9 в прав и обратен ред. Разпознава признаци за групиране на обекти (форма, цвят, брой, вид). Образува подгрупи от образувани групи. Определя принадлежност и непринадлежност на обект към дадена. Разпознава и назовава частите на денонощието сутрин, обед, вечер, нощ. Ориентира се в последователността на събитията във времето, като използва в началото после; по-рано по-късно; преди след това. Разпознава и назовава кръг, квадрат и триъгълник. Установява пространствени между повече от два обекта на всеки спрямо всеки в практически игрови ситуации. Определя посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно. Ориентира се в двумерното пространство по план в мрежа от квадрати. Брои и разпознава цифрите на числата до 5. Открива геометрични в композиция. Установява независимостта на геометричната фигура от нейните несъществени признаци. Свързва по форма обекти от заобикалящата среда с геометрични. Графично възпроизвежда геометрични. Измерва ширина чрез брой мерителни линийки в изобразена ситуация и я означава с цифра. Сравнява предмети по ширина. Нарежда предмети по ширина в практически ситуации. Движи се в пространството по предварително зададен план (карта). Използва термини за посоки, направления и местоположения. Познавателна книжка 2, с. 6 Познавателна книжка 2, с. 7 цифри и жетони (Детско портфолио) Познавателна книжка 2, с. 14 Познавателна книжка 2, с. 15 Познавателна книжка 2, с. 14 Познавателна книжка 2, с. 15 Дидактична игра Открий скритите подаръци

10 По-дълъг и повисок Фигури и цветове Рисувам в мрежа от квадрати Годишни сезони Височина и дължина Времеви 16 Денонощие Времеви Кои са тези Колко станаха Добавяне на 1 Колко станаха Добавяне на 1 Разпознава и назовава кръг, квадрат и триъгълник. Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични. Ориентира се в двумерното пространство в квадратна мрежа и по план. Комбинира познати геометрични в практически ситуации. Разпознава и назовава годишните сезони. Ориентира се в последователността на сезоните. Свързва годишните сезони със съответните климатични промени. Сравнява предмети по височина. Нарежда предмети по височина в практически ситуации. Подрежда пет предмета във възходящ ред по височина. Намира мястото на пропуснат обект в сериационна редица. Подрежда три предмета в низходящ ред по дължина. Разпознава и назовава частите на денонощието: сутрин, обед, вечер, нощ. Разбира значението на преди обед и следобед. Използва понятията по-рано, по-късно, преди и след. Дава примери за познати предмети, които имат формата на кръг, квадрат и триъгълник. Разпознава и назовава кръг, квадрат и триъгълник. Създава композиция от геометрични по собствен замисъл в практически ситуации. Назовава и показва дължина на предмети, като използва дълъг, къс, по-дълъг, по-къс. Подрежда пет обекта във възходящ и низходящ ред по височина. Възприема събирането като практическо добавяне на обект към. Брои обектите в получената. Разбира, че след добавянето полученото количество е повече от първоначалното. Анализира изобразена ситуация за добавяне на обект към дадена. Брои до 9. Определя броя на обекти и го представя чрез пръстите на ръцете си, точки и др. Разбира че след добавянето полученото количество е повече от първоначалното. Познавателна книжка 2, с. 20 Геометрични Познавателна книжка 2, с. 21 Геометрични Познавателна книжка 2, с. 20 Природен календар Познавателна книжка 2, с. 21 Дидактична игра Кога се случва това Познавателна книжка 2, с. 28 Геометрични Познавателна книжка 2, с. 29 Познавателна книжка 2, с. 28 Познавателна книжка 2, с. 29

11 17 Кое къде е? 18 По колко са Редицата на числата Числата нула и десет 18 Часовник 18 Часовник от 19 Лабиринт 19 Редица на числата Времеви Времеви Движи се в определена посока по словесни сигнали, включващи думите: над, под, най-горе, най-долу, между, вляво, вдясно. Определя посоките и направленията нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно. Използва пространствени термини за местоположения и пространствени, като използва съседство, отляво, отдясно, по средата, горе вляво, долу вдясно. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет обекта). Използва изразите поравно, повече, по-малко. Проявява наблюдателност при откриване на разлики в две сходни изображения. Брои до 6 в прав ред. Подрежда редицата на числата до 5. Определя броя на обекти в и отбелязва резултата от броенето графично със символ. Разпознава празно множество и начина на записване с 0. Разпознава и назовава числото 10. Образува предметни групи по брой. Брои до 10 в прав и обратен ред. Подрежда модел на числова редица с предмети. Познава предназначението на часовника като уред за измерване на времето. Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на Определя реда на обект в редица от десет обекта. Разпознава и назовава геометрични. Свързва по форма обекти от околната среда и познати геометрични. Създава композиция от геометрични. Ориентира се в двумерното пространство по план в лабиринт. Определя посоките: нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно. Назовава части на собственото си тяло, като определя лява/дясна ръка, ляв/десен крак, ляво/дясно ухо/око. Брои до 6 в прав ред. Определя реда на обект в редица от пет обекта. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на Подвижна игра Весел влак Познавателна книжка 2, с. 36 Познавателна книжка 2, с. 37 Познавателна книжка 2, с. 36 Познавателна книжка 2, с. 37 Създава композиция от геометрични (часовници с различна форма кръгли, правоъгълни, квадратни) Познавателна книжка 2, с. 44 Познавателна книжка 2, с. 45

12 19 Броя до Редица на числата Повече, по-малко, поравно Кои са тези 20 Календар Времеви 20 Числата до Добавям 1 и 2 20 Геометрични Брои до 10 в прав и обратен ред. Отброява предмети до десет. Подрежда редицата на числата до 10. Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на Разпознава цифрите на числата. Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на Определя реда на обект в редица от десет обекта. Разпознава цифрите на числата. Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества. Използва изразите повече, по-малко, поравно. Практически добавя обект към за превръщане на количествено неравенство в равенство. Дава примери за познати предмети, които имат формата на кръг, квадрат и триъгълник. Разпознава и назовава кръг, квадрат и триъгълник. Комбинира познати геометрични в композиция по образец или по собствен замисъл. Разпознава и назовава частите на денонощието: сутрин, обед, вечер, нощ. Ориентира се в последователността на събитията във времето като използва преди, след, по-рано, по-късно. Разбира редуване на три денонощия вчера, днес и утре. Разбира информацията, която съдържа календарът. Брои и определя количества. Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества. Използва поравно, повече и по-малко. Добавя обект към и установява резултата чрез броене. Познава цифрите на числата и тяхното място в числовата редица. Възприема събирането като практическо добавяне на обект към. Определя броя на обекти и го представя чрез пръстите на ръцете си, точки и др. Разбира, че след добавянето полученото количество е повече от първоначалното. Свързва по форма обекти от заобикалящата среда с геометрични. Моделира по образец познати геометрични. Познавателна книжка 2, с. 44 Познавателна книжка 2, с. 45 Табло Математика цифри и жетони (Детско портфолио) Познавателна книжка 2, с. 50 Познавателна книжка 2, с. 51 Познавателна книжка 2, с. 50 Познавателна книжка 2, с. 51

13 21 посоките 21 По колко са Колко останаха Отнемане Колко останаха? Отнемане Числова редица до 10 Кои са тези 22 Мога да броя 22 Геометрични Определя посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно. Разпознава цифрите на числата до 5. Знае мястото на числата в числовата редица до 5. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет обекта). Сравнява две предметни групи (до пет предмета) и ги назовава: поравно, повече, по-малко. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на Възприема изваждането като практическо отнемане на част от. Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества. Анализира изобразена ситуация за отнемане на обект от дадена. Брои обектите в получената. Разбира, че след отнемането полученото количество е по-малко от първоначалното. Възприема изваждането като практическо отнемане на част от. Определя броя на обекти и го представя чрез пръстите на ръцете си, графично (точки и др.). Възприема на нагледно-действена основа задачи за отнемане на един обект от дадена. Брои до десет в прав и обратен ред, отброява предмети до десет. Подрежда редицата на числата до 10. Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от. Разпознава и назовава геометричната фигура правоъгълник. Дава примери за познати предмети, които имат формата на кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник. Открива правоъгълник сред други геометрични. Ориентира се в двумерното пространство по план. Брои до седем в прав ред. Отброява обекти. Определя реда на обект в редица от пет предмета в практически ситуации. Разпознава и назовава познати геометрични. Брои до 10. Определя броя на обекти и го представя графично (записване с точки). Графично възпроизвежда геометрични. Познавателна книжка 2, с. 58 Познавателна книжка 2, с. 59 Познавателна книжка 2, с. 58 Познавателна книжка 2, с. 59 цифри и жетони (Детско портфолио) Табло Математика Познавателна книжка 2, с. 64 Познавателна книжка 2, с. 65 Познавателна книжка 2, с. 64

14 22 Кое къде е 22 Природен календар 23 По колко са 23 Игри с цифри 23 Близо и далече По-дълъг, по-висок Геометрични 24 Мога да броя 24 По колко са Времеви Разпознава и назовава познати геометрични. Ориентира се в двумерното пространство по план. Установява пространствени наляво, надясно,нагоре, надолу в изобразена ситуация. Разпознава и назовава годишните сезони. Ориентира се в последователността на сезоните. Разбира информацията, която съдържа календарът. Сравнява две предметни групи и ги назовава: поравно, повече, по-малко. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет обекта). Разпознава цифрите на числата до 5. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на Подрежда редицата на числата до 5. Измерва дължина чрез брой мерителни линийки в изобразена ситуация. Използва пространствени термини за посоки, местоположения, разстояния и пространствени (отпред/отзад; близо/далече; по-рано/ по-късно). Сравнява обекти по техни признаци: дължина и височина. Подрежда обекти по височина, дължина в низходящ ред. Намира мястото на пропуснат обект в сериационна редица. Свързва по форма обекти от околната среда и познати геометрични. Моделира геометрични. Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични. Определя броя на обекти и свързва със съответната цифра на числото до 5. Определя мястото на всяко число в редицата на числата до 5. Сравнява предметни групи, установява количествено равенство и неравенство и използва изразите повече, по-малко, поравно. Брои до седем в прав ред. Отброява обекти. Сравнява предметни групи и ги назовава с повече и по-малко. Познавателна книжка 2, с. 65 Природен календар Познавателна книжка 2, с. 74 Познавателна книжка 2, с. 75 Познавателна книжка 2, с. 74 Познавателна книжка 2, с. 75 Практически обследва модел на геометрични и от дадени създава нови чрез прегъване, прилагане, разрязване. Дидактична игра Познай коя фигура съм Познавателна книжка 2, с. 80 Познавателна книжка 2, с. 81

15 24 Дневен режим Времеви Геометрични Геометрични 25 Броя до осем Еднакви и различни Височина, дължина и ширина Колко останаха Отнемане Редица на числата Времеви Актуализира знанията за последователността на събитията във времето, като използва в началото, после, по-рано, по-късно, преди и след това. Разпознава и назовава частите на денонощието: сутрин, обед, вечер, нощ. Разбира значението на преди обед и следобед. Открива познати геометрични в изображение. Комбинира познати геометрични по образец и по собствен замисъл. Графично възпроизвежда геометрични. Свързва по форма обекти от заобикалящата среда с геометрични. Моделира геометрични с пръчици, лентичка, сламки и др. Брои до осем в прав ред. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях. Сравнява две предметни групи и ги назовава: поравно, повече, по-малко. Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник. Комбинира познати геометрични. Определя мястото на предмети в пространството, като използва съседство, вътре, вън. Сравнява броя на обекти в две предметни групи. Измерва обекти чрез броене на мерителни линийки в изобразена ситуация. Сравнява обекти по техни признаци: дължина, височина и ширина. Подрежда три предмета във възходящ и низходящ ред по височина, дължина или ширина в практически ситуации. Възприема изваждането като практическо отнемане на част от. Определя броя на обекти и го представя графично (с точки). Възприема на нагледно-действена основа задачи за отнемане на един обект от дадена. Познава, назовава и подрежда месеците на годината, отнасящи се към сезона пролет. Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества. Познава мястото на всяко число в числовата редица. Подрежда редицата на числата до 10. Познавателна книжка 2, с. 82 Познавателна книжка 2, с. 83 Моделира геометрични с пръчици, клечки, сламки. От дадени създава нови, като премества, отнема или добавя елемент по зададено указание Познавателна книжка 3, с. 6 Познавателна книжка 3, с. 7 Познавателна книжка 3, с. 6 Познавателна книжка 3, с. 7 Природен календар цифри и жетони (Детско портфолио) Табло Математика

16 26 посоките 26 По колко са 26 Кое къде е 26 Кой къде отива 26 По-лек и по-тежък 27 Мога да броя 27 числата 27 Денонощие Височина, дължина, ширина Височина, дължина, ширина Времеви Определя посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно. Ориентира се в двумерното пространство по план в мрежа от квадрати. Брои и отброява обекти. Групира обекти по вид. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет обекта). Сравнява количествено предметни групи чрез броене, като използва изразите повече, по-малко, поравно. Определя пространствените (вътре, вън, между). Определя взаимното разположение на обекти (над, под, пред, зад, до, върху, на и др.). Ориентира се в двумерното пространство по план. Определя взаимното разположение на обекти. Използва пространствени термини за местоположения и пространствени като съседство, отляво, отдясно, по средата, горе вляво, долу вдясно. Сравнява тежестта на предмети по време на игри. Определя тежестта на предмети и използва лек/тежък. Брои и отброява обекти. Сравнява предметни групи чрез броене, като използва изразите повече, по-малко, поравно. Определя броя на обекти и свързва със съответната цифра на числата до 5. Определя мястото на всяко число в редицата на числата до 5. Подрежда редицата на числата до 5. Разпознава и назовава частите на денонощието: сутрин, обед, вечер, нощ. Използва понятията по-рано, по-късно, преди и след. Познава предназначението на часовника като уред за измерване на времето. Ориентира се в двумерното пространство по план. Сравнява обекти по техни признаци дължина, височина и ширина. Намира мястото на обект според размера му. Ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна мрежа). Сравнява обекти по техни признаци: дължина, височина и ширина. Измерва един и същи обект с различна условна мярка и разбира, че резултатът зависи от мерната единица и може да има различно количествено изразяване. Познавателна книжка 3, с. 12 Познавателна книжка 3, с. 13 Познавателна книжка 3, с. 12 Познавателна книжка 3, с. 13 Дидактична игра По-лек, по-тежък Познавателна книжка 3, с. 22 Познавателна книжка 3, с. 23 Познавателна книжка 3, с. 22 Познавателна книжка 3, с. 23

17 По-висок и поширок числата Редица на числата Геометрични Месеците на годината 29 По колко са Еднакви и различни Еднакви и различни Времеви Подрежда пет предмета във възходящ ред по височина. Разбира резултата от измерването и го определя с числата до 5. Назовава и показва широчина на обекти, като използва по-широко, по-тясно. Измерва дължина, като използва лентичка или друг предмет в практически ситуации. Сравнява две групи от обекти и в практически ситуации ги назовава: поравно, повече, по-малко. Подрежда редицата на числата до 5. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на Брои до 10 в прав и обратен ред. Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на Подрежда редицата на числата до 10. Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник. Свързва по форма обекти от околната среда и познати геометрични. Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични. Разпознава и назовава годишните сезони. Познава месеците на годината. Подрежда месеците на годината към всеки сезон, като използва модел на календар. Брои до 9 в прав ред. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях. Сравнява две предметни групи и ги назовава: поравно, повече, по-малко. Установява пространствени между обекти. Проявява наблюдателност при откриване на разлики в две привидно еднакви изображения. Назовава части на собственото си тяло, като определя лява/дясна ръка, ляв/десен крак, ляво/дясно ухо/око. Открива прилики и разлики в изобразени обекти. Определя пространствените (вътре, вън, между, затворено, отворено). Определя взаимното разположение на обекти (над, под, пред, зад, до, върху, на и др.). Познавателна книжка 3, с. 28 Познавателна книжка 3, с. 29 Цифри и жетони Познавателна книжка 3, с. 28 Познавателна книжка 3, с. 29 Природен календар Познавателна книжка 3, с. 36 Познавателна книжка 3, с. 37 Познавателна книжка 3, с. 36

18 Брои до 10 и отброява обекти. Разпознава и назовава цифрите на числата. Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на Брои до 10 в прав и обратен ред. Установява количествено равенство и неравенство в две предметни групи. Използва изразите поравно, повече, по-малко. Практически добавя или отнема обект към за превръщане на количествено неравенство в равенство. Брои до 10 в прав ред. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет обекта). Сравнява две предметни групи и ги назовава: поравно, повече и по-малко. Различава и назовава познати геометрични. Комбинира познати геометрични. Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични. Ориентира се в двумерното пространство в лабиринт. Спазва алгоритъм при движение в лабиринт. Ориентира се в двумерното пространство по план. Използва пространствени термини за посоки (надясно/наляво; нагоре/ надолу). Познава и назовава дните от седмицата. Разпознава една седмица в модел на календар. Подрежда и назовава дните на седмицата в тяхната последователност. Разбира редното значение на числата до 7 и определя дните на седмицата като първи, втори, трети и т.н. Броене и отброяване на предмети до 10. Броене до 10 в прав и обратен ред. Познава количественото и редно значение на числата. Брои и отброява обекти. Открива мястото на обект в числовата редица от 5 обекта. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на Разпознава и назовава годишните сезони. Ориентира се в последователността на сезоните. Разбира информацията, която съдържа календарът. 29 Броя до Повече, по-малко, поравно 30 По колко са 30 Кои са тези 30 Лабиринт 30 Календар Времеви 30 Броя до Мога да броя 31 Природен календар Времеви Познавателна книжка 3, с. 37 жетони и цифри (Детско портфолио) Табло Математика Познавателна книжка 3, с. 44 Познавателна книжка 3, с. 45 Геометрични Познавателна книжка 3, с. 42 Познавателна книжка 3, с. 43 Табло Математика Познавателна книжка 3, с. 52 Цифри и жетони Познавателна книжка 3, с. 53 Природен календар

19 Геометрични Височина и ширина Дължина, височина, ширина Редица на числата 32 По колко са 32 Игри с цифри 32 Кое къде е? 32 Кое къде е? 33 Кои са тези Свързва по форма обекти от околната среда и познати геом.. Разпознава и назовава геометричните кръг, квадрат, триъгълник и правоъгълник. Графично възпроизвежда геометрична фигура в мрежа от квадрати. Комбинира познати геометрични. Сравнява обекти по техни признаци височина и ширина. Измерва и определя резултата с числата до 10. Намира мястото на обект според размера му. Подрежда три обекта във възходящ и низходящ ред по височина, дължина или ширина. Намира мястото на пропуснат обект в сериационна редица. Брои до пет в прав ред и отброява предмети до пет. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на Подрежда редицата на числата до 5. Открива зависимост в дадена поредица и довършва подреждането ѝ. Брои до 10 в прав ред. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях. Сравнява две предметни групи и ги назовава: поравно, повече, по-малко. Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на Разпознава и назовава числата до 10. Открива цифрите на числата в изображение (скрита картина). Определя и назовава пространствени между обекти в картина. като използва горе, долу, отляво, отдясно, между, горе вляво, горе вдясно, долу вляво, долу вдясно. Систематизира обекти според пространственото им разположение. Определя пространствените вътре/вън. Определя взаимното разположение на обекти (над, под, пред, зад, до, върху, на и др.). Движи се по словесни сигнали за посока в практически ситуации. Използва пространствени термини за посоки, местоположения, разстояния и пространствени. Дава примери за познати предмети, които имат формата на кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник. Свързва по форма обекти от заобикалящата среда с геометрични. Комбинира познати геометрични. Ориентира се в двумерното пространство по план. Познавателна книжка 3, с. 52 Познавателна книжка 3, с. 53 Апликация на тема Разходка в града Екипна работа на групи Познавателна книжка 3, с. 58 Познавателна книжка 3, с. 59 Познавателна книжка 3, с. 58 Познавателна книжка 3, с. 59 Подвижна игра Къде е скрита (топката, куклата, количката), Сляпа баба Познавателна книжка 3, с. 66

20 33 По цвят и форма 33 Игри с Открива признаци за редуване на обекти. Открива зависимост в дадена редица и я продължава. Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични. Свързва по форма обекти от околната среда с познати геометрични. Графично възпроизвежда геометрични. Ориентира се в двумерното пространство по план. Познавателна книжка 3, с. 67 Познавателна книжка 3, с Игри с цифри и числа Определя броя на обекти и ги свързва със съответната цифра на Ориентира се в ред и колона в мрежа от квадрати. Открива мястото на обект по зададено указание за номер на редица и номер на колона. Познавателна книжка 3, с Колко станаха? Добавяне и отнемане Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от. Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества. Подрежда редицата на числата до 10. цифри и жетони 34 Мога да броя 34 Мога да броя Математика в природата Природен календар Дните на седмицата Времеви Времеви Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на Подрежда редицата на числата до 5. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет обекта). Брои до десет в прав ред. Ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна мрежа). Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на Моделира количество по зададена цифра. Разпознава и назовава годишните сезони. Познава месеците на годината. Подрежда месеците на годината към всеки сезон, като използва модел на календар. Познава и назовава дните от седмицата. Разпознава една седмица в модел на календар. Подрежда дните на седмицата в тяхната последователност. Разбира редното значение на числата до 7 и определя дните на седмицата като първи, втори, трети и т.н. Проследяване на постиженията на децата Познавателна книжка 3, с. 74 Цифри и жетони Познавателна книжка 3, с. 75 Познавателна книжка 3, с. 74 Познавателна книжка 3, с. 75 Природен календар Дидактична игра Кой ден е

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 тично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за ) 1 По вид и по цвят Разпознава признак за групиране на обекти. Открива принадлежност и непринадлежност на обект към дадена група. 1, с. 6

Подробно

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуац

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуац Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуации Годишно 108 педагогически ситуации МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 1 Кое къде е 2 3 4 По колко са 5 По големина 6 По цвят и по вид Определя мястото на предмет, като използва горе, долу, отпред, отзад. Извършва

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ за 2018/2019 учебна година първи

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро тема очаквани резултати забележка ІХ 1 Броене / 2 /

Подробно

Разпределение МАТ 1 клас 2019

Разпределение МАТ 1 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет МАТЕМАТИКА за 1. клас Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

Разпределение МАТ 2 клас 2019

Разпределение МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор :... /име, фамилия, подпис/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_ Приложение 2 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС І. Вид и времетраене Изпитът от националното външно оценяване е писмен. Равнището на компетентностите

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 08 учебни часа I срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа II срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа на урок Вид на урока

Подробно

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература Годишно

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература Годишно СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература... 3 2. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група

Подробно

1-11 Figuri ukaz.doc

1-11 Figuri ukaz.doc «Фигури» 1-11 Ниво 1 Упражнение 1 Цели Приложение (примери) - Разпознаване и разполагане, изразяване с точност и яснота, използвайки ориентирите дясно/ляво и горе/долу. - Запознаване и обучение в четене

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други участници в процеса на проследяване на постиженията

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 Песен Хей, момиченца, момченца музика: Клер Колева, текст: Димитър Тодоров Песен Хей, момиченца,

Подробно

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други участници в процеса на проследяване на постиженията

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА СЛОЖНИ ПЪЗЕЛИ

КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА СЛОЖНИ ПЪЗЕЛИ КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА СЛОЖНИ ПЪЗЕЛИ ВЪВЕДЕНИЕ С ПОМОЩТА НА ТАЗИ КНИЖКА С ПЪЗЕЛИ УМЪТ ВИ ЗА НУЛА ВРЕМЕ ЩЕ ВЛЕЗЕ ВЪВ ВЪРХОВНА ФОРМА. Готови ли сте за предизвикателството? От първата до последната

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации 1 Отново заедно Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Използва ясен

Подробно

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя 18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати 1 1 2 2 3 4 Моята детска градина Дай си дясната ръка от Иван Николов

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) Самостоятелно довършва модел по собствена идея. Работи с допълнителни

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( 1 Eдин летен ден Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства. Планира

Подробно

Microsoft Word - 07niv1.doc

Microsoft Word - 07niv1.doc Въртеливо движение «Разположение на карти» 7-11 Ниво1 Упражнение 1 Цели Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение - Упражняване

Подробно

Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината,

Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината, Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината, тя създава образи, форми. Във формите се виждат вече

Подробно

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 1

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 1 МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 019 00 ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

Подробно

Microsoft Word - 30niv2.doc

Microsoft Word - 30niv2.doc «Форми» 30-21 Ниво 2 Упражнение1 Цели Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение - Абстрактно запознаване с дробни числа. - Абстрактна

Подробно

puzzles-final.indd

puzzles-final.indd Български Шампионат по Главоблъсканици 2007 Квалификационен кръг юни 2007, :30 часа Продължителност: 0 минути Общо точки: 350 Този файл съдържа шампионатните задачи, които ще трябва да решите по време

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

ЕКСПЛОДИРАЩИ ТОЧКИ ГЛАВА 1 МАШИНИ Добре дошли на борда на нашето приключение. Това е математическо приключение базирано върху една моя история (аз съм

ЕКСПЛОДИРАЩИ ТОЧКИ ГЛАВА 1 МАШИНИ Добре дошли на борда на нашето приключение. Това е математическо приключение базирано върху една моя история (аз съм ЕКСПЛОДИРАЩИ ТОЧКИ ГЛАВА 1 МАШИНИ Добре дошли на борда на нашето приключение. Това е математическо приключение базирано върху една моя история (аз съм Джеймс), която не е истинска. Когато бях дете, аз

Подробно

1 ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ Тези упражнения се препоръчват както за начинаещи, така и за възрастни и слаби хора. Необходимо е да правите последователно

1 ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ Тези упражнения се препоръчват както за начинаещи, така и за възрастни и слаби хора. Необходимо е да правите последователно 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ Тези упражнения се препоръчват както за начинаещи, така и за възрастни и слаби хора. Необходимо е да правите последователно вляво и вдясно по 20-30 крачки от описаните по-долу

Подробно

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА НА 6 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В Книга за учителя е предвидено измерване на физическата дееспособност

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА НА 6 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В Книга за учителя е предвидено измерване на физическата дееспособност ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА НА 6 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В Книга за учителя е предвидено измерване на физическата дееспособност по различни показатели. Извършва се два пъти годишно

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г, тел/факс. 032/ GSM GSM

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г,   тел/факс. 032/ GSM GSM І модул (време за работа 60 минути) доц. Рангелова и екип преподаватели Верният отговор на всяка задача от 1 до 5 вкл. се оценява с 2 точки 1 зад. Стойността на израза 3,2 16 : ( 2 ) е : А) 4,8 Б) 4,8

Подробно

Тематично разпределение на основните допълващи педагогически ситуации по седмици в четвърта подготвителна група Месец/ седмица Направление Ядро Тема I

Тематично разпределение на основните допълващи педагогически ситуации по седмици в четвърта подготвителна група Месец/ седмица Направление Ядро Тема I тично разпределение на основните допълващи педагогически ситуации по седмици в четвърта подготвителна група IX/1. Български език и литература СР Живея в България Математика РФ Хвърчило от геометрични фигури

Подробно

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА I ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА /БДП/ Обучението по БДП е вид социално учене,

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

Задача D

Задача D Задача 1. РЕЗУЛТАТ В час по математика Дора Янкова написала на дъската последователно n числа: първо, второ, трето, четвърто и т.н. Първият ученик от първото число извадил второто, прибавил третото, извадил

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Отново в детската градина 1 Песен Семейство музика и текст: Диляна

Подробно