<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320>

Размер: px
Започни от страница:

Download "<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320>"

Препис

1 ПРОТОКОЛ 3 От заседание на Общински съвет Сатовча проведено на година Дневния ред: 1. Приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. 2. Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет - Сатовча. 3. Определяне възнаграждението на председателя на общински съвет Сатовча. 4. Избор на заместник-председател на Общински съвет Сатовча. 5. Разни. Постъпили са три докладни от Кмета на Общината д-р Арбен Мименов. РЕШЕНИЕ 10 Общински съвет Сатовча на основание чл.47 и чл.48 от Правилника за взаимодействието му с общинска администрация реши: приема за разглеждане внесената докладна от Кмета на Община Сатовча относно: Промяна състава на Комисията към Общински фонд С един лев в помощ на болните деца от Община Сатовча. РЕШЕНИЕ 11 Общински съвет Сатовча на основание чл.47 и чл.48 от Правилника за взаимодействието му с общинска администрация реши: приема за разглеждане внесената докладна от Кмета на Община Сатовча относно: Изпълнението на проект Енергийна тематична мрежа на трансграничните гръцко-български местни власти В1.1, съфинансиран по Програма Европейски териториално сътрудничество Гърция България и националните фондове на България и Гърция. РЕШЕНИЕ 12 Общински съвет Сатовча на основание чл.47 и чл.48 от Правилника за взаимодействието му с общинска администрация реши: приема за разглеждане внесената докладна от Кмета на Община Сатовча относно: Одобрение за финансиране на проект Снови възможности отново на работа, с който Община Сатовча кандидатства по обявена от Агенцията за социално подпомагане процедура за подбор на проекти по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

2 BG051PO НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ финансирана от ОП Развитие на човешките ресурси РЕШЕНИЕ 13 самоуправление и местната администрация реши: приема глава първа Общи положения и конституиране на Общинския съвет на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. РЕШЕНИЕ 14 самоуправление и местната администрация реши: приема глава втора Ръководство на Общинския съвет на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. РЕШЕНИЕ 15 самоуправление и местната администрация реши: приема глава трета Общински съветник на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. РЕШЕНИЕ 16 самоуправление и местната администрация реши: приема глава четвърта Поведение на общинския съветник. Конфликт на интереси на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. РЕШЕНИЕ 17 самоуправление и местната администрация реши: приема глава пета Комисии на Общинския съвет на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. 2

3 РЕШЕНИЕ 18 самоуправление и местната администрация реши: приема глава шеста Планиране, подготовка и провеждане на заседания на Общинския съвет на Правилника за взаимодействието му с Общинска администрация. РЕШЕНИЕ 19 самоуправление и местната администрация реши: приема глава седма Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на Общинския съвет на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. РЕШЕНИЕ 20 самоуправление и местната администрация реши: приема глава осма Контрол върху актовете на кмета на Общината, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. РЕШЕНИЕ 21 самоуправление и местната администрация реши: приема глава девета Взаимодействие между Общински съвет и Общинска администрация на Правилника за взаимодействието му с общинска администрация. РЕШЕНИЕ 22 самоуправление и местната администрация реши: приема глава десета Преходни и заключителни разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. 3

4 РЕШЕНИЕ 23 самоуправление и местната администрация реши: приема Правилника за взаимодействието му с Общинска администрация. РЕШЕНИЕ 24 Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.33 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет Сатовча реши: приема определения поименен състав на постоянните комисии и техните председатели. 1. Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: 1. Нафие Бошнакова ЧЛЕНОВЕ: 2. Савко Манов 3. Зайра Ибишева 4. Пламен Поюков 5. Елхан Кълков 6. Руси Камбошев 7. Сюлейман Арунов 2. Комисия по образование, култура, младежта, спорта и евроинтеграцията ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: 1. Нели Бурова ЧЛЕНОВЕ: 2. Венцислав Манов 3. Халил Мусов 4. Нафие Бошнакова 5. Сюлейман Арунов 6. Руси Камбошев 7. Христо Заимов 3. Комисия по здравеопазване и социална политика ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: 1. Радослав Кастаманов ЧЛЕНОВЕ: 2. Зайра Ибишева 3. Ани Моллова 4. Искрен Кальонев 5. Венцислав Манов 4. Комисия по устройството на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: 1. Елхан Кълков ЧЛЕНОВЕ: 2. Венцислав Манов 4

5 3. Нели Бурова 4. Михаил Парпелов 5. Христо Заимов 5. Комисия по туризъм, горско и селско стопанство и промишленост ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: 1. Пламен Поюков ЧЛЕНОВЕ: 2. Савко Манов 3. Халил Мусов 4. Михаил Парпелов 5. Емил Гулев 6. Комисия по бедствия, аварии и катастрофи, противообществени прояви ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: 1. Искрен Кальонев ЧЛЕНОВЕ: 2. Ани Моллова 3. Радослав Кастаманов 4. Сюлейман Арунов 5. Емил Гулев РЕШЕНИЕ 25 Общински съвет Сатовча на основание чл.26, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.12, ал.2 от вече приетия Правилник за взаимодействието му с общинска администрация реши: определя средно дневно работно време от 6 часа, при сумирано отчитане работното време за месеца считано от година. Като база за определяне на възнаграждението на Председателя на Общински съвет Сатовча да послужи възнаграждението на Кмета на Общината. С 14 за, без против 1 и въздържали се. Общински съвет Сатовча приема: РЕШЕНИЕ 26 Общински съвет Сатовча на основание чл.24, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.13, ал.1 от вече приетия Правилник за взаимодействието му с общинска администрация реши: да има един заместникпредседател на Общински съвет Сатовча. С 11 за, 1 против, и 2 въздържали се. Общински съвет Сатовча приема: РЕШЕНИЕ 27 Общински съвет Сатовча на основание чл.24, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.13, ал.1 от вече приетия Правилник за взаимодействието му с общинска администрация реши: избира за заместникпредседател на Общински съвет Сатовча да бъде г-н Сюлейман Арунов. 5

6 Докладна записка от д-р Арбен Мименов относно: Изпълнението на проект Енергийна тематична мрежа на трансграничните гръцко-български местни власти В1.1, съфинансиран по Програма Европейски териториално сътрудничество Гърция България и националните фондове на България и Гърция. РЕШЕНИЕ 28 Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема предложението на кмета на община Сатовча и дава съгласие да се осигурят оборотни средства в размер на лева за целите на проект: Енергийна тематична мрежа на трансграничните гръцкобългарски местни власти, които в последствие същите да бъдат възстановени от бюджета на проекта. Докладна записка от д-р Арбен Мименов относно: Одобрение за финансиране на проект С нови възможности отново на работа, с който Община Сатовча кандидатства по обявена от Агенцията за социално подпомагане процедура за подбор на проекти по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ финансирана от ОП Развитие на човешките ресурси РЕШЕНИЕ 29 Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА и в съответствие с чл.51 и следващи от ЗОС, в съответствие с поетите ангажименти с Решение на ОС 349 / г.: 1. Във връзка с одобрение на проект С нови възможности отново на работа по ОП Развитие на човешките ресурси , Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика, Област на интервенция 5.1. Подкрепа на социалната икономика по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO Нови възможности поема ангажимент за правно организационната форма на новосъздаденото социално предприятие Социално предприятие за озеленяване и благоустройство на територията на община Сатовча. 2. За осъществяване на целите на проекта Общински съвет село Сатовча предоставя помещение за офис на новосъздаденото социално предприятие, като се обособи в един от неизползваните офиси на втори етаж от двуетажна масивна сграда (бивш младежки дом, собственост на община Сатовча, съгласно Акт 217 за частна общинска собственост, с местонахождение: село Сатовча, община Сатовча, област Благоевград, УПИ I, пл. 756, кв. 18 по план, одобрен със Заповед 51 / 1992 година за периода на проекта и пет години след приключването на проекта. 3. Общински съвет Сатовча предоставя безвъзмездно за целите на проекта имот номер в землището на село Годешево, с площ от 1,596 декара, представляващ неизползвана нива в местността Лозята от землището на село Годешево, съгласно скица К00274 / година и дава съгласието си същият да се използва за 6

7 създаване на разсадник за трайни насаждения, производство на посадъчен материал и цветя рязан цвят, луковични и саксийни цветя за периода на проекта и пет години след приключване на проекта; 4. Упълномощава кмета на община Сатовча д-р Арбен Мустафов Мименов да предприеме всички необходими действия: - да подписва или да упълномощи представител, с право да подписва всеки изискуем документ във връзка със спецификата и условията на проект С нови възможности отново на работа по ОП Развитие на човешките ресурси , Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика, Област на интервенция 5.1. Подкрепа на социалната икономика по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO Нови възможности. Докладна записка от д-р Арбен Мименов относно: Промяна състава на комисията към Общински фонд С един лев в помощ на болните деца от Община Сатовча РЕШЕНИЕ 30 Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема предложението на кмета на община Сатовча и Председател на Комисията към Общински фонд С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча промяна в състава на Комисията и определя за свой представител в нея д-р Радослав Кастаманов. С 15 за, без против и въздържали се. Общински съвет Сатовча приема РЕШЕНИЕ 31 Общински съвет Сатовча на основание чл.21, ал.1, т.14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация реши: на всяка сесия да бъдат спирани по 10 лв., на всеки Общински съветник, които ще бъдат внесени по сметка на Общински фонд С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча 7

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРОТОКОЛ 3 година От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 30 декември 2015 Дневен ред: 1. Докла

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРОТОКОЛ 3 година От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 30 декември 2015 Дневен ред: 1. Докла ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРОТОКОЛ 3 година От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 30 декември 2015 Дневен ред: 1. относно актуализация на Поименния списък за капиталови разходи

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-100 / 22.08.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-79 / 20.06.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. БЕЛИЦА 2780-БЕЛИЦА,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, ул. Георги Андрейчин 15, тел./факс 07444/22-68;07444/22-77, П Р О Т

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. БЕЛИЦА 2780-БЕЛИЦА,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, ул. Георги Андрейчин 15, тел./факс 07444/22-68;07444/22-77,  П Р О Т П Р О Т О К О Л 1 от заседание на Общински съвет гр. Белица, проведено на 13.11.2015 Решение 4 На основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА, Избира АХМЕД МУСА АХМЕД за Председател на Общински съвет - Белица.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: 08.06.2017 година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 14.12.2007г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: От ОбА Роман :инж.красимир Петков-Кмет

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 12 / 21.01.2015 На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ п.к. 4150, гр.раковски, област Пловдив, пл. България 1, тел/факс: , Р Е Ш Е Н И Е 1 Взе

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ п.к. 4150, гр.раковски, област Пловдив, пл. България 1, тел/факс: ,  Р Е Ш Е Н И Е 1 Взе Р Е Ш Е Н И Е 1 Относно: Избор на Комисия за провеждане на избор за Председател на Общински съвет -. На основание: чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 48, ал. 1 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 10 от Правилника

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА * гр.силистра, ул. С.Велики 16 ( 086/821938, факс: 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 146/15.06.2012г. ОТНОСНО: Участие на Църковно настоятелство Православен храм Св. Неделя гр.неделино и кандидатстване за подпомагане

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност Р Е Ш Е Н И Е 308 Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници /за периода 207-2020г./ Р Е Ш Е Н И Е 308 На основание чл.2 ал. и ал.2 от Закона за

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  – ПОМОРИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Р Е Ш Е Н И Я ОТ 25-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.05.2013г. /мандат 2011-2015г. / Решенията ще влязат в сила след изтичане н сроковете по чл.45 от ЗМСМА 07.06.2013г.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 25.11.2011г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: 1.Тихомир Вълчев 2.Божидар Нинов

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

П Р О Т О К О Л

П  Р  О  Т  О  К  О  Л П Р О Т О К О Л 9 от 21.09.2012 година Днес 21.09.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 Дженгиз Рубил

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН ПРОТОКОЛ 15 С.ВЕНЕЦ 16.06.2009 година Днес 16.06.2009 година от 10.00 часа в заседателната зала на община Венец се проведе заседание на Общински съвет село Венец. На

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ 7.07.209 год. /сряда/ от 5.00 часа в зала 22 на Община Кричим Председател на Общински съвет при

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел. 086 811 634 e-mail: obc_alfa@abv.bg ПРОТОКОЛ 64 от 09.10.2015 г. Днес, 09.10.2015 година от 11:00 часа в ритуалната зала

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

reshenie_28_03_2013

reshenie_28_03_2013 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на нова Наредба 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. След направените изказвания

Подробно

Zasedanie_45

Zasedanie_45 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА приети на 45-то редовно заседание, проведено на ДНЕВЕН РЕД: 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 2. Ново обсъждане на Решение 457/12.03.2014 г.

Подробно

ОБС - Покани - Комисии

ОБС - Покани - Комисии ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ Кмет, относно допълнение на Програмата за управление и Кмет, относно преобразуване чрез сливане

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА гр.роман тел.09123 2064 бул. Христо Ботев 132-136 e-mail: romanoa@mail.bg П Р О Т О К О Л 17 Днес 20.12.2012г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно