No Title

Размер: px
Започни от страница:

Download "No Title"

Препис

1 Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) (1) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната лозаро-винарска камара. Лицата, които произвеждат винено грозде, вино и продукти от грозде и вино за семейна консумация, не заплащат такса при вписването си в регистъра. В удостоверението за регистрация те се вписват като производители на винено грозде, вино и продукти от грозде и вино за семейна консумация без право да предлагат винено грозде, вино и продукти от грозде и вино на пазара. (2) Производството на винено грозде, предназначено за получаване на качествено вино, произведено в определен район, производството на качествено вино, произведено в определен район, както и производството на гроздова ракия и винено бренди се осъществяват от лица - членове на регионалните лозаро-винарски камари. (3) Производство на спирт, дестилати и спиртни напитки може да се извършва само от лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, които са вписани в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки. Регистърът на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки съдържа специален раздел "Пунктове за дестилация на ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия". Той е публичен, поддържа се в електронен вид и се публикува в Интернет. (4) Производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки се регистрират в Министерството на икономиката въз основа на адресирано до министъра на икономиката заявление за регистрация, към което се прилагат следните документи: 1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър; 2. техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете и техния обем; 3. оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията; 4. оригинал или нотариално заверено копие на заверена техническа спецификация за производство на спирт, дестилати или спиртни напитки и декларация от производителя за извършване на производство по реда на наредбата по чл. 36; 5. оригинал или нотариално заверено копие на санитарното разрешение за въвеждане в редовна експлоатация на производствения обект, издадено от директора на съответната регионална хигиенно-епидемиологична инспекция; 6. списък с трите имена и ЕГН на технолозите, които водят производствения процес и извършват вписвания в дневниците по чл. 40б; 7. заверено от търговеца копие на удостоверението за регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; 8. декларация от производителя, че не е извършвал производство без регистрация, освен ако за извършеното производство без регистрация (лицензия) му е наложена административнонаказателна санкция за това по реда на чл. 76 и чл. 77, и че не е заличаван от регистъра, освен ако са изтекли 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаването; 9. документ за платена такса за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки в размер, определен по Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси. (5) Въз основа на заявлението с документите по ал. 4 министърът на икономиката или упълномощен от него заместник-министър в 14-дневен срок от подаването на документите или от отстраняването на непълнотите по тях издава или отказва със заповед издаването на удостоверение за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 11. (6) Министърът на икономиката или упълномощен от него заместник-министър отказва издаването на удостоверение за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки: 1. при непълноти и/или неточности в представените документи, които не са отстранени в срока, определен с наредбата по ал. 11; 2. когато след извършена проверка на място е установено, че заявителят не разполага с необходимите технологични възможности за производство на заявените напитки и/или продукти. (7) Министърът на икономиката или упълномощен от него заместник-министър със заповед заличава от регистъра по ал. 3 производител на спирт, дестилати и спиртни напитки: 1. по молба на производителя; 2. при прекратяване или

2 ликвидация на търговеца; 3. при смърт на физическото лице - търговец; 4. при установяване с влязъл в сила акт на контролен орган, когато: а) производителят не може да осигури необходимите технологични и санитарно-хигиенни условия за производство на спирт, дестилати и/или спиртни напитки; б) е налице спиране на производството от производителя за период от 6 месеца, констатирано от контролните органи; в) има промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки, което не е било декларирано пред органа по издаването; г) липсват дневниците по чл. 40б; при неводене или вписване на неверни данни в дневниците; при непредставяне на декларация, определена с наредбата по чл. 11 за произведените, наличните и реализираните количества и асортименти спирт, дестилати и спиртни напитки; при производство на токсични или фалшиви продукти. (8) Производител, който е заличен от регистъра при условията на ал. 7, т. 4, букви "б" - "г", може да кандидатства за вписване в регистъра на производителите по реда на ал. 5 не по-рано от 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаване от регистъра, а в случаите по ал. 7, т. 4, буква "а" - след осигуряване на необходимите условия. (9) Заповедите по ал. 5 и 7 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (10) При промяна в обстоятелствата по ал. 4 в 14-дневен срок регистрираният производител на спирт, дестилати и спиртни напитки подава заявление до министъра на икономиката и документи, удостоверяващи промяната, както и документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси. Вписването или отказът да се впишат промените в обстоятелствата в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки се извършва при условията и по реда на ал. 5 и 6. (11) Министерският съвет приема наредба за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им. Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) (1) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната лозаровинарска камара. Лицата, които произвеждат винено грозде, вино и продукти от грозде и вино за семейна консумация, не заплащат такса при вписването си в регистъра. В удостоверението за регистрация те се вписват като производители на винено грозде, вино и продукти от грозде и вино за семейна консумация без право да предлагат винено грозде, вино и продукти от грозде и вино на пазара. (2) Производството на винено грозде, предназначено за получаване на качествено вино, произведено в определен район, производството на качествено вино, произведено в определен район, както и производството на гроздова ракия и винено бренди се осъществяват от лица - членове на регионалните лозаровинарски камари. (3) Производство на спирт, дестилати и спиртни напитки може да се извършва само от лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, които са вписани в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки. Регистърът на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки съдържа специален раздел "Пунктове за дестилация на ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия". Той е публичен, поддържа се в електронен вид и се публикува в Интернет. (4) Производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки се регистрират в Министерството на икономиката въз основа на адресирано до министъра на икономиката заявление за регистрация, към което се прилагат следните документи: 1. оригинал или нотариално заверено копие на решението за съдебна регистрация и на удостоверението за актуално съдебно състояние на фирмата; 2. техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете и техния обем; 3. оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията; 4. оригинал или нотариално заверено копие на заверена техническа спецификация за производство на спирт, дестилати или спиртни напитки и декларация от производителя за извършване на производство по реда на наредбата по чл. 36; 5. оригинал или нотариално заверено копие на санитарното разрешение за

3 въвеждане в редовна експлоатация на производствения обект, издадено от директора на съответната регионална хигиенно-епидемиологична инспекция; 6. списък с трите имена и ЕГН на технолозите, които водят производствения процес и извършват вписвания в дневниците по чл. 40б; 7. заверени от търговеца копия на картата за идентификация по регистъра БУЛСТАТ и на удостоверението за регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; 8. декларация от производителя, че не е извършвал производство без регистрация, освен ако за извършеното производство без регистрация (лицензия) му е наложена административнонаказателна санкция за това по реда на чл. 76 и чл. 77, и че не е заличаван от регистъра, освен ако са изтекли 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаването; 9. документ за платена такса за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки в размер, определен по Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси. (5) Въз основа на заявлението с документите по ал. 4 министърът на икономиката или упълномощен от него заместник-министър в 14-дневен срок от подаването на документите или от отстраняването на непълнотите по тях издава или отказва със заповед издаването на удостоверение за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 11. (6) Министърът на икономиката или упълномощен от него заместник-министър отказва издаването на удостоверение за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки: 1. при непълноти и/или неточности в представените документи, които не са отстранени в срока, определен с наредбата по ал. 11; 2. когато след извършена проверка на място е установено, че заявителят не разполага с необходимите технологични възможности за производство на заявените напитки и/или продукти. (7) Министърът на икономиката или упълномощен от него заместникминистър със заповед заличава от регистъра по ал. 3 производител на спирт, дестилати и спиртни напитки: 1. по молба на производителя; 2. при прекратяване или ликвидация на търговеца; 3. при смърт на физическото лице - търговец; 4. при установяване с влязъл в сила акт на контролен орган, когато: а) производителят не може да осигури необходимите технологични и санитарно-хигиенни условия за производство на спирт, дестилати и/или спиртни напитки; б) е налице спиране на производството от производителя за период от 6 месеца, констатирано от контролните органи; в) има промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки, което не е било декларирано пред органа по издаването; г) липсват дневниците по чл. 40б; при неводене или вписване на неверни данни в дневниците; при непредставяне на декларация, определена с наредбата по чл. 11 за произведените, наличните и реализираните количества и асортименти спирт, дестилати и спиртни напитки; при производство на токсични или фалшиви продукти. (8) Производител, който е заличен от регистъра при условията на ал. 7, т. 4, букви "б" - "г", може да кандидатства за вписване в регистъра на производителите по реда на ал. 5 не по-рано от 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаване от регистъра, а в случаите по ал. 7, т. 4, буква "а" - след осигуряване на необходимите условия. (9) Заповедите по ал. 5 и 7 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (10) При промяна в обстоятелствата по ал. 4 в 14-дневен срок регистрираният производител на спирт, дестилати и спиртни напитки подава заявление до министъра на икономиката и документи, удостоверяващи промяната, както и документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси. Вписването или отказът да се впишат промените в обстоятелствата в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки се извършва при условията и по реда на ал. 5 и 6. (11) Министерският съвет приема наредба за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им. Чл. 40. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) (1) Производството на

4 винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната лозаро-винарска камара. Лицата, които произвеждат винено грозде, вино и продукти от грозде и вино за семейна консумация, не заплащат такса при вписването си в регистъра. В удостоверението за регистрация те се вписват като производители на винено грозде, вино и продукти от грозде и вино за семейна консумация без право да предлагат винено грозде, вино и продукти от грозде и вино на пазара. (2) Производството на винено грозде, предназначено за получаване на качествено вино, произведено в определен район, производството на качествено вино, произведено в определен район, както и производството на гроздова ракия и винено бренди се осъществяват от лица - членове на регионалните лозаровинарски камари. (3) Производство на спирт, дестилати и спиртни напитки може да се извършва само от лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, които са вписани в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки. Регистърът на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки съдържа специален раздел "Пунктове за дестилация на ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия". Той е публичен, поддържа се в електронен вид и се публикува в Интернет. (4) Производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки се регистрират в Министерството на икономиката въз основа на адресирано до министъра на икономиката заявление за регистрация, към което се прилагат следните документи: 1. оригинал или нотариално заверено копие на решението за съдебна регистрация и на удостоверението за актуално съдебно състояние на фирмата; 2. техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете и техния обем; 3. оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията; 4. оригинал или нотариално заверено копие на заверена техническа спецификация за производство на спирт, дестилати или спиртни напитки и декларация от производителя за извършване на производство по реда на наредбата по чл. 36; 5. оригинал или нотариално заверено копие на санитарното разрешение за въвеждане в редовна експлоатация на производствения обект, издадено от директора на съответната регионална хигиенно-епидемиологична инспекция; 6. списък с трите имена и ЕГН на технолозите, които водят производствения процес и извършват вписвания в дневниците по чл. 40б; 7. заверени от търговеца копия на картата за идентификация по регистъра БУЛСТАТ и на удостоверението за данъчна регистрация; 8. декларация от производителя, че не е извършвал производство без регистрация, освен ако за извършеното производство без регистрация (лицензия) му е наложена административнонаказателна санкция за това по реда на чл. 76 и чл. 77, и че не е заличаван от регистъра, освен ако са изтекли 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаването; 9. документ за платена такса за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки в размер, определен по Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси. (5) Въз основа на заявлението с документите по ал. 4 министърът на икономиката или упълномощен от него заместник-министър в 14-дневен срок от подаването на документите или от отстраняването на непълнотите по тях издава или отказва със заповед издаването на удостоверение за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 11. (6) Министърът на икономиката или упълномощен от него заместник-министър отказва издаването на удостоверение за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки: 1. при непълноти и/или неточности в представените документи, които не са отстранени в срока, определен с наредбата по ал. 11; 2. когато след извършена проверка на място е установено, че заявителят не разполага с необходимите технологични възможности за производство на заявените напитки и/или продукти. (7) Министърът на икономиката или упълномощен от него заместник-министър със заповед заличава от регистъра по ал. 3 производител на спирт, дестилати и спиртни напитки: 1. по молба на производителя; 2. при прекратяване или

5 ликвидация на търговеца; 3. при смърт на физическото лице - търговец; 4. при установяване с влязъл в сила акт на контролен орган, когато: а) производителят не може да осигури необходимите технологични и санитарно-хигиенни условия за производство на спирт, дестилати и/или спиртни напитки; б) е налице спиране на производството от производителя за период от 6 месеца, констатирано от контролните органи; в) има промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки, което не е било декларирано пред органа по издаването; г) липсват дневниците по чл. 40б; при неводене или вписване на неверни данни в дневниците; при непредставяне на декларация, определена с наредбата по чл. 11 за произведените, наличните и реализираните количества и асортименти спирт, дестилати и спиртни напитки; при производство на токсични или фалшиви продукти. (8) (Нова) Производител, който е заличен от регистъра при условията на ал. 7, т. 4, букви "б" - "г", може да кандидатства за вписване в регистъра на производителите по реда на ал. 5 не по-рано от 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаване от регистъра, а в случаите по ал. 7, т. 4, буква "а" - след осигуряване на необходимите условия. (9) (Нова) Заповедите по ал. 5 и 7 подлежат на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд. (10) (Нова) При промяна в обстоятелствата по ал. 4 в 14-дневен срок регистрираният производител на спирт, дестилати и спиртни напитки подава заявление до министъра на икономиката и документи, удостоверяващи промяната, както и документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси. Вписването или отказът да се впишат промените в обстоятелствата в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки се извършва при условията и по реда на ал. 5 и 6. (11) (Предишна ал. 8) Министерският съвет приема наредба за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им. Чл. 40. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2002 г.) (1) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната лозаро-винарска камара. Лицата, които произвеждат винено грозде, вино и продукти от грозде и вино за семейна консумация, не заплащат такса при вписването си в регистъра. В удостоверението за регистрация те се вписват като производители на винено грозде, вино и продукти от грозде и вино за семейна консумация без право да предлагат винено грозде, вино и продукти от грозде и вино на пазара. (2) Производството на винено грозде за производство на качествено вино от определен район, производството на качествено вино от определен район, както и производството на гроздова ракия и винено бренди се осъществяват от лица - членове на районните лозаро-винарски камари. (3) Производство на спирт, дестилати и спиртни напитки може да се извършва само от лица, които имат лицензия за тази дейност, издадена от министъра на икономиката. (4) Министърът на икономиката издава лицензия за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки на лица, които отговарят на следните изисквания: 1. регистрирани са като търговци по смисъла на Търговския закон; 2. могат да осигурят условия за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки съгласно изискванията на чл. 37; 3. не са извършвали производство без лицензия; 4. не им е отнемана лицензията за производство на спиртни напитки; 5. не им е налагана административнонаказателна санкция по чл. 77 за период, определен с наредбата по ал. 8. (5) Складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро с вино, продукти от грозде или вино, спирт, дестилати и спиртни напитки може да се извършват освен от лицата по ал. 1 и 3 и от лица, които са лицензирани от кмета на общината по местонахождението на обекта по реда на наредбата по ал. 8. (6) Търговия на дребно с вино и други продукти от грозде или вино и спиртни напитки може да се извършва в стационарни търговски обекти, вагон- ресторанти, кораби, самолети и други обекти от лица, които са лицензирани от кмета на общината по местонахождението на обекта или по месторегистрацията на превозното средство по реда на наредбата по ал. 8. (7)

6 Производителите на вино, продукти от грозде или вино, спирт, дестилати и спиртни напитки са длъжни да водят дневници, в които вписват данни, позволяващи да се определят и контролират автентичността, произходът, категорията на стоките и извършените производствени манипулации. Изискванията за воденето на дневниците, както и подлежащите на вписване данни се определят с наредбата по ал. 8. (8) Министерският съвет приема наредба за условията и реда за регистриране и лицензиране, заличаване от регистъра и отнемане на лицензиите, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху лицензираните лица и дейността им. Чл. 40. (Обн. - ДВ, бр. 86 от 1999 г.) (1) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната лозаро-винарска камара. Не подлежат на вписване в регистъра лицата, произвеждащи винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино за семейна консумация. (2) Производството на винено грозде за производство на качествено вино от определен район, производството на качествено вино от определен район, както и производството на гроздова ракия и винено бренди се осъществяват от лица - членове на районните лозаро-винарски камари. (3) Производство на спирт, дестилати и спиртни напитки може да се извършва само от лица, които имат лицензия за тази дейност, издадена от министъра на промишлеността. (4) Министърът на промишлеността издава лицензия за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки на лица, които отговарят на следните изисквания: 1. регистрирани са като търговци по смисъла на Търговския закон; 2. могат да осигурят условия за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки съгласно изискванията на чл. 37; 3. не са извършвали производство без лицензия; 4. не им е отнемана лицензията за производство на спиртни напитки; 5. не им е налагана административнонаказателна санкция по чл. 77 за период, определен с наредбата по ал. 8. (5) Складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро с вино, продукти от грозде или вино, спирт, дестилати и спиртни напитки може да се извършват освен от лицата по ал. 1 и 3 и от лица, които са лицензирани от кмета на общината по местонахождението на обекта по реда на наредбата по ал. 8. (6) Търговия на дребно с вино и други продукти от грозде или вино и спиртни напитки може да се извършва в стационарни търговски обекти, вагонресторанти, кораби, самолети и други обекти от лица, които са лицензирани от кмета на общината по местонахождението на обекта или по месторегистрацията на превозното средство по реда на наредбата по ал. 8. (7) Производителите на вино, продукти от грозде или вино, спирт, дестилати и спиртни напитки са длъжни да водят дневници, в които вписват данни, позволяващи да се определят и контролират автентичността, произходът, категорията на стоките и извършените производствени манипулации. Изискванията за воденето на дневниците, както и подлежащите на вписване данни се определят с наредбата по ал. 8. (8) Министерският съвет приема наредба за условията и реда за регистриране и лицензиране, заличаване от регистъра и отнемане на лицензиите, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху лицензираните лица и дейността им.

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf НАРЕДБА за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху търговията Приета с ПМС 192 от 30.07.2004 г.,

Подробно

Microsoft Word - 2

Microsoft Word - 2 НАРЕДБА 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

NAREDBA_RD161117_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_izdavane_prehvyrlqne_otmqna_i_priznavane_na_garanciite_za_proizhod_na_energiqta_ot_vyzobnovqemi_

NAREDBA_RD161117_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_izdavane_prehvyrlqne_otmqna_i_priznavane_na_garanciite_za_proizhod_na_energiqta_ot_vyzobnovqemi_ НАРЕДБА РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници Издадена от министъра на икономиката,

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕ

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕ Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД 11-835 / 18.06.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна на

Подробно

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД 11-1698 / 16.11.2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

Образец КВМП 8 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б

Образец КВМП 8 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б Образец КВМП 8 / Утвърден със заповед РД 11-1698 / 16.11.2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Microsoft Word - OL_219_ot_ doc

Microsoft Word - OL_219_ot_ doc ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ 219 от 15.10.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна телеграфна мрежа Приета с Решение 1873 от 15.10.2004 г. на Комисията за регулиране на съобщенията,

Подробно

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от Семейния кодекс (СК) Закон за гражданската регистрация

Подробно

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за: 1. предоставяне,

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

Microsoft Word - OL_212_ot_ doc

Microsoft Word - OL_212_ot_ doc ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ 212 от 29.07.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба (PMR) Издадена с Решение 1558 от 29.07.2004 г. на Комисията за регулиране

Подробно

№_

№_ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Критерии Показатели Максимална оценка в точки Минимална оценка в точки

Подробно

Microsoft Word - OL_220_ot_ _1.doc

Microsoft Word - OL_220_ot_ _1.doc ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ 220 от 1.10.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществени мрежи RLAN от подвижна радиослужба Приета с Решение 1809 от 1.10.2004 г. на Комисията за регулиране на съобщенията,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр.

Подробно

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от г., обн., ДВ, бр. 22

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от г., обн., ДВ, бр. 22 ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр.

Подробно

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-529-3 от 09.08.2019 г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИКА Ж.К. БАНИШОРА БЛ. 41А, ВХ. В, АП. 45 ГР. СОФИЯ, 1233

Подробно

Microsoft Word - 73 НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.rtf

Microsoft Word - 73 НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.rtf НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ В сила от 1 януари 2000 г. Обн. ДВ. бр.6 от 21 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 19

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

Microsoft Word - Rezume_amended_Drug Law_SG60_ [4]

Microsoft Word - Rezume_amended_Drug Law_SG60_ [4] Резюме за изменение на ЗПЛХМ- ДВ, бр.60/07.08.2012 В глава четиринадесета Административни разпoредби от ЗПЛХМ - ДВ, бр.60/07.08.2012 г. са направени изменения в член 289 и член 291. Промените в посочените

Подробно

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл.40 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Шифър Наименование на услугата Такса

Подробно

Приложение 2

Приложение 2 Приложение 2 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ APOSTILLE НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО НЕРЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДОСТЪП ИЛИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ

Подробно

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА

Подробно