Microsoft Word - RES_HEAT_ doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - RES_HEAT_ doc"

Препис

1 ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел , факс Р Е Ш Е Н И Е Ц 010 от г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 1, 2 и 3, чл. 31, т. 1 и 2, чл. 32, ал. 2 и чл. 33 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 1 и 2, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 2, 3 и 4, чл. 26 и чл. 33 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия, чл. 2, т. 1 от Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия и Указанията на ДКЕВР за образуване и прилагане на цените и тарифите на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство, приети с Протоколни решения на ДКЕР 46 от 5 юли 2004 г. и 60 от 29 септември 2004 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Р Е Ш И: 1. Утвърждава, считано от г. преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин и пределни цени на топлинната енергия на следните лицензианти: І. Топлофикация София АД 95,31 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 60,25 - цена за енергия 50,04 - цена за мощност 10,53 лв./квт/год. 5. Преференциална цена за енергия за асоциация по чл.151, ал.1 от ЗЕ - 47,55 6. Преференциална еднокомпонентна цена за асоциация по чл.151, ал.1 от ЗЕ 57,24 Необходими годишни приходи хил.лв. Регулаторна база на активите хил.лв. Норма на възвръщаемост 3,46 %. ІІ. Топлофикация Пловдив ЕАД 131,16 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 66,91

2 - цена за енергия 54,77 - цена за мощност 8,31 лв./квт/год. 5. Преференциална цена за енергия за асоциация по чл.151, ал.1 от ЗЕ - 51,46 6. Преференциална еднокомпонентна цена за асоциация по чл.151, ал.1 от ЗЕ 62,86 Необходими годишни приходи хил.лв. Регулаторна база на активите хил.лв. Норма на възвръщаемост 4,04 % ІІІ. Топлофикация Русе ЕАД 78,47 лв./ МВтч 3. Еднокомпонентна цена с топлоносител гореща вода 52,01 - цена за енергия 41,93 - цена за мощност 12,38 лв./квт/год. Необходими годишни приходи хил.лв. Регулаторна база на активите хил.лв. Норма на възвръщаемост 4,74% ІV. Топлофикация Сливен ЕАД 124,76 3. Еднокомпонентна цена с топлоносител гореща вода 85,17 - цена за енергия 71,03 - цена за мощност 8,99 лв./квт/год. Необходими годишни приходи хил.лв. Регулаторна база на активите хил.лв. Норма на възвръщаемост 5,97 % V. Топлофикация Шумен ЕАД 50,47 лв./ МВтч 3. Еднокомпонентна цена с топлоносител гореща вода 72,59 - цена за енергия 57,32 - цена за мощност 12,97 лв./квт/год. 2

3 Необходими годишни приходи хил.лв. Регулаторна база на активите хил.лв. Норма на възвръщаемост 3,63 % VІ. Топлофикация Варна ЕАД 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 71,29 - цена за енергия 52,66 - цена за мощност 13,94 лв./квт/год. Необходими годишни приходи хил.лв. Регулаторна база на активите хил.лв. Норма на възвръщаемост 6,84% VІІ. Топлофикация Правец ЕАД 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода - 98,65 - цена за енергия 50,20 - цена за мощност 26,86 лв./квт/год. Необходими годишни приходи 504 хил.лв. Регулаторна база на активите 566 хил.лв. Норма на възвръщаемост 5,88% VІІІ. ТЕЦ Свилоза АД 29,69 лв./ МВтч 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 31,87 лв./ МВтч Необходими годишни приходи хил.лв. Регулаторна база на активите хил.лв. Норма на възвръщаемост 9,23% ІХ. ЯМБОЛЕН АД 3

4 Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС 60,51 Необходими годишни приходи хил.лв. Регулаторна база на активите 556 хил.лв. Норма на възвръщаемост 8,24% Х. Херос ЕООД Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС 113,27 Необходими годишни приходи 313 хил.лв. Регулаторна база на активите 326 хил.лв. Норма на възвръщаемост 9,14% ХІ. БРИКЕЛ ЕАД 1. Преференциална цена на електрическа енергия 85,82 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 40,48 Необходими годишни приходи хил.лв. Регулаторна база на активите хил.лв. Норма на възвръщаемост 8,24% ХІІ. Топлофикация Плевен ЕАД 74,56 3. Еднокомпонентна цена с топлоносител гореща вода 65,64 - цена за енергия 52,84 - цена за мощност 10,84 лв./квт/год. Необходими годишни приходи хил.лв. Регулаторна база на активите хил.лв. Норма на възвръщаемост 5,12 % ХІІІ. Топлофикация Перник ЕАД 46,39 3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода - 59,32 4

5 - цена за енергия 48,87 - цена за мощност 10,69 лв./квт/год. Необходими годишни приходи хил.лв. Регулаторна база на активите хил.лв. Норма на възвръщаемост 3,79% ХІV. Топлофикация Габрово ЕАД 114,27 3. Еднокомпонентна цена с топлоносител гореща вода 73,78 - цена за енергия 67,02 - цена за мощност 9,85 лв./квт/год. Необходими годишни приходи хил.лв. Регулаторна база на активите хил.лв. Норма на възвръщаемост 3,62% ХV. Топлофикация Бургас ЕАД 1. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара 70,41 2. Еднокомпонентна цена с топлоносител гореща вода 65,36 - цена за енергия 51,25 - цена за мощност 12,89 лв./квт/год. Необходими годишни приходи хил.лв. Регулаторна база на активите хил.лв. Норма на възвръщаемост 4,78% ХVІ. Топлофикация Враца ЕАД 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 66,94 - цена за енергия 52,74 - цена за мощност 9,04 лв./квт/год. Необходими годишни приходи хил.лв. Регулаторна база на активите хил.лв. 5

6 Норма на възвръщаемост 4,15% ХVІІ. Топлофикация Разград ЕАД 1. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара 58,96 2. Еднокомпонентна цена с топлоносител гореща вода 69,75 - цена за енергия 54,83 - цена за мощност 11,24 лв./квт/год. Необходими годишни приходи хил.лв. Регулаторна база на активите хил.лв. Норма на възвръщаемост 4,82% ХVІІІ. Топлофикация ВТ АД 1. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 84,43 2. Двукомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода: - цена за енергия 75,43 - цена за мощност 9,78 лв./квт/год. Необходими годишни приходи хил.лв. Регулаторна база на активите хил.лв. Норма на възвръщаемост 3,80% 2. Задължава дружествата по т. 1 да прилагат до извършването на регулаторен преглед само една от утвъдените цени на топлинна енергия с топлоносител гореща вода - еднокомпонентна или двукомпонентна цена. 3. Задължава дружествата по т. 1, в съответсвие с разпоредбата на чл. 33, ал. 3 от Наредбата за регулиране цените на топлинната и електрическата енергия, да обявят в един централен и един местен всекидневник утвърдената от ДКЕВР пределна цена, както и цената, която възнамеряват да прилагат до извършването на регулаторен преглед, ако същата е различна от утвърдената пределна цена, в 7 (седем) дневен срок след получаване на решението. 4. Задължава дружествата по т. 1 да изпратят до ДКЕВР доказателства за изпълнението на указанието по т. 3 от решението в 7 (седем) дневен срок от изпълнението му. 6

7 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14- дневен срок. 7

Microsoft Word - res_c11_2014.doc

Microsoft Word - res_c11_2014.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -11 от 30.06.2014 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 045 от 27.12.2010 г. Държавната комисия за енергийно и водно

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 17 от 28.03.2013 г. Държавната комисия за енергийно

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10;тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 РЕШЕНИЕ Ц от...06.2015 г. ПРОЕКТ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8а във връзка

Подробно

Microsoft Word - res_c16_09.doc

Microsoft Word - res_c16_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.:988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 16 от 28.05.2009 г. на закрито заседание, проведено на 28.05.2009

Подробно

Microsoft Word - res__.doc

Microsoft Word - res__.doc ДЪРЖАВНА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. няз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 076/18.12.2008 г. ДЪРЖАВНАТА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от 01.06.2017 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 01.06.2017 г., след като разгледа влязло в сила Решение 3907 от 08.06.2016 г. на Административен

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 95 96 1, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -025 от 14.06.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С- 06 от 11.04.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

vazrajenia

vazrajenia КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 14 от 30.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 044 от 27.12.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Microsoft Word - res_c36_09.doc

Microsoft Word - res_c36_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 36 от 26.10.2009 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от.. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал.

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С-07 от 02.05.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1,

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на

Подробно

Microsoft Word - res_c01_10.doc

Microsoft Word - res_c01_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 01 от 18.01.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

ДО ПРОФ

ДО ПРОФ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 014 от 12.02.2007 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2017 г. ПРОЕКТ На основан чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2018 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 9 от 16.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за

Подробно

№ В – Дк – ………

№ В – Дк – ……… ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а ПК7б Коефициент Qр - в бизнес плана на Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД за периода 2017 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти

Подробно

ДО

ДО ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомявам Ви, че на основание чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта /ЗХ/ свиквам заседание на Държавната комисия по хазарта /ДКХ/

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

Списък на делата в СпНС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейска

Списък на делата в СпНС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейска Списък на делата в СпНС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 год. в рамките на Механизма

Подробно

Списък на делата в СпНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейска

Списък на делата в СпНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейска Списък на делата в СпНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 год. в рамките на Механизма

Подробно

Списък на делата във СпНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейс

Списък на делата във СпНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейс Списък на делата във СпНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 год. в рамките на Механизма

Подробно

бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ

бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) 963 52 45, факс: (02) 865 68 63 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА УАСГ: ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАН МАРКОВ Г Р А Ф И К

Подробно

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда

Подробно

ДО

ДО ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 28 от 12.08.2013 г. на закрито заседание,

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А Ф И Н А Н С И Т Е Д Ъ Р Ж А В Н А К О М И С И Я П О Х А З А Р Т А ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомявам

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

Microsoft Word - res_s06_10.doc

Microsoft Word - res_s06_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С-06 от 26.04.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

ДО

ДО С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) Ви уведомяваме, че на свое заседание, проведено на 27.06.2014 г. Държавната комисия по хазарта (ДКХ) РЕШИ: І. Допълва списък и определя

Подробно

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ВиК - Батак град Батак " ВиК - Белово" град Белово ВиК

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ П Р О Т О К О Л 52 София, 17.03.2017 година Днес, 17.03.2017 г. от 10:20 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц.

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А Ф И Н А Н С И Т Е Д Ъ Р Ж А В Н А К О М И С И Я П О Х А З А Р Т А ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомявам

Подробно

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ Мотиви към пре

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ Мотиви към пре ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 2045 e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Методиката за

Подробно

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни) ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените

Подробно