Примерен годишен план за квалификационната дейност

Размер: px
Започни от страница:

Download "Примерен годишен план за квалификационната дейност"

Препис

1 ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ НИКОЛА ОБРЕШКОВ УТВЪРЖДАВАМ:... (Наньо Качаков) ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ НИКОЛА ОБРЕШКОВ УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА Годишният план за квалификация е приложение към Годишния план на училището за, приет на заседание на Педагогическия съвет (Протокол 11/ г.) и е утвърден със Заповед РД / г. на директора на училището. I. Анализ на състоянието на квалификационната дейност 2018/2019 г. В ППМГ Никола Обрешков, гр. Казанлък, работят 51 педагогически специалисти, заемащи длъжности, както следва: Длъжност Директор Зам.директор РИКТ Пед. съветник Главен учител Старши учител Учител Брой Носители на ПКС са 34 от тях, разпределени както следва: ПКС І ПКС ІІ ПКС ІІІ ПКС ІV ПКС V ПКС Брой педагогически специалисти стр. 1

2 През предходната учебна година всички педагогически специалисти са участвали във форми на квалификация на различни нива в следните тематични направления: Тематични направлен ия 1. Съвременни методи и иновативни практики за повишаване на мотивацията за ч организация на самостоятелната работа и проверка и оценка на знанията на учениците. 2. Знания и умения за прилагане на ИКТ в обучението (работа със специализиран софтуер за конкретния учебен предмет, с интерактивна дъска, използване на облачни технологии, курс по роботика и др.). 3. Усъвършенстване на уменията за работа с проблемни и с талантливи ученици и за по-активна комуникация с родителите. Силните страни на проведените форми за квалификация са: - обогатяване и преосмисляне на методиката на обучение, възпитание и социализация; - споделяне на добри практики при квалификации и тяхното осъвременяване чрез нови идеи и форми на реализация; - създаване на екипи, мислещи и действащи позитивно; - експериментиране с нови идеи; - създаване на нови контакти. Затруднения при организиране участието на педагогическите специалисти в извънучилищни квалификационни форми са срещани поради провеждането им по време на учебни занятия, което е свързано с отсъствия на и осигуряване на заместване. Поради добре подбрани и планирани теми и форми за квалификация не се констатират слаби страни. С участието на педагогическите специалисти в институционални и извънучилищни квалификационни форми се постигна: - осъвременяване на знанията по предметната област на те; - познаване и прилагане на съвременни методи на обучение, оценяване и възпитание; - професионална подкрепа и адаптиране на младите специалисти. В резултат от повишените професионални компетентности на те се констатира: - подобряване на ефективността на образователния процес и учебните резултати на учениците; - създаване на благоприятна и позитивна образователна среда в училището. Финансова осигуреност: стр. 2

3 От месец януари 2019 г. до края на месец август 2019 г. са изразходвани средства за квалификация на персонала на ППМГ Никола Обрешков, гр. Казанлък, в размер на: ,00 лв. по проект Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г ,00 лв. от бюджета на училището (по Наредба 12 от г. за статута и професионалното развитие на те, директорите и другите педагогически специалисти) II. Приоритетни теми за година 2019/2020 и целеви групи Изготвянето на календарния план за квалификационна дейност в ППМГ Никола Обрешков, гр. Казанлък, за г., се осъществява въз основа на Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа, приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол 11 от год., утвърдени са от директора на училището със Заповед РД / г., подлежат на актуализация по всяко време и могат да бъдат променени по писмено предложение на всеки член от колектива. Чрез проведена анкета са проучени потребностите и нагласите на педагогическия персонал от ППМГ Никола Обрешков, гр. Казанлък, за необходимостта от индивидуална и групова квалификация. След обработка на данните от анкетата са направени следните изводи: Основните теми за квалификационна дейност, по които те желаят да повишат знанията, уменията и компетентностите си продължават да са: Съвременни методи и иновативни практики за повишаване на мотивацията за учене, организация на самостоятелната работа и проверка и оценка на знанията на учениците. Знания и умения за прилагане на ИКТ в обучението (работа със специализиран софтуер за конкретния учебен предмет, с електронен дневник, с интерактивна дъска и др.). Усъвършенстване на уменията за работа с проблемни и с талантливи ученици и за поактивна комуникация с родителите. Цели Постигане на европейско качество на образованието чрез осигуряване на условия за устойчиво качество във всички аспекти на образованието по предмети като част от общото модернизиране на образователния процес в училище. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати. стр. 3

4 Да продължат усилията на педагогическия колектив за непрекъснато повишаване качеството на работа с талантливите ученици. Задачи Да се стимулират те към самоподготовка и усъвършенстване, към активно преподаване и обучение чрез ефективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически практики в образователния процес. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми на проверка на знанията в съответствие със съвременните образователни изисквания. Очаквани резултати Постигане на максимален обхват на педагогическите кадри от ППМГ Никола Обрешков, гр. Казанлък, включени в квалификационни форми, за реализация на поставените цели и задачи в Стратегията на училището; Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на педагогически специалисти, отговарящи на изискванията на съвременните условия; Повишаване мотивацията за учене на учениците и постигане на положителни и трайни промени при овладяване на знания, умения и навици (успешно усвоено учебно съдържание); Повишаване на ефективността на методическите обединения като форма за самоусъвършенстване и професионално израстване на кадрите. стр. 4

5 III. Календарен план на квалификационните дейности Вътрешноучилищна квалификационна дейност Тема Време на провеждане септември 2019 г. Форма съвещание Целева група (брой) Извънучилищна квалификационна дейност Органи Тема затор Форма (семинар, тренинг и др.) Време на прове ждане Целева група (брой) Фин ан сир ане съвещание Участие на преподавателите в съвещание с експерти септември 2019 г. заседание на МО Обсъждане на указания на експерти за новата учебна година септември 2019 г. събеседване Приемане плановете на методичните обединения септември 2019 г. курс Използване на ИТ за sъздаване на дидактически материали, курс Работа с електронен дневник месец октомври 2019 г. курс курс курс Работа с електронен дневник (работа по Национална програма Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование ). Работа по Национална програма ИТ бизнесът преподава. Работа по Национална програма Обучение за ИТ кариера. Учители по информа тика и ИТ те по информ атика и ИТ стр. 5

6 курс Усъвършенстване на уменията за работа с проблемни и с талантливи ученици и за поактивна комуникация с родителите. курс Съвременни методи и иновативни практики за повишаване на мотивацията за учене, организация на самостоятелната работа и проверка и оценка на знанията на учениците на заседание на МО заседание на ПС заседание на ПС Споделяне на добри практики по методически обединения Анализ на резултатите от учебновъзпитателнат а работа първи срок на и набелязване на мерки за тяхното подобряване Проблеми на външното оценяване на учениците от VII, X, XII клас съгласно плановете на МО месец февруари 2020 г. до г. директор, открити уроци и обмяна на добри практики работни срещи Организиране на открити уроци по плановете на МО Методически работни срещи за правилното водене на училищната документация съгласно плановете на МО октомври 2019 г. март 2020 г. стр. 6

7 събеседва не Оказване на методическа помощ на новоназначени специалисти в училище курс Английски език заседание на ПС Анализ на цялостната учебно-възпитателна работа г г., директор семинар Синдром на емоционално то прегаряне г. стр. 7

8 Извънучилищната квалификационна дейност, организирана от МОН по регионални, национални и международни проекти и програми и от други институции, се осъществява според условията на институцията и проектите или националните програми. Финансова осигуреност Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна година и са в размер на не по-малко от 1% от годишния ФРЗ. Приложение: Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа. стр. 8

9 ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА УЧЕБНА 2019/2020 ГОД. 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ В ППМГ Никола Обрешков, гр. Казанлък, се осъществява както вътрешноинституционална, така и външна квалификационна дейност от обучителни организации, висши училища и научни организации (съгласно Наредба 15/ г. за статута и професионалното развитие на те, директорите и другите педагогически специалисти) Методическите обединения в ППМГ Никола Обрешков, гр. Казанлък, 2019/2020 година са както следва: - методическо обединение на преподавателите по български език и литература; - методическо обединение на преподавателите по чужди езици; - методическо обединение на преподавателите по Математика и Информатика; - методическо обединение на преподавателите по Обществени науки; - методическо обединение на преподавателите по природни науки и екология; - методическо обединение на преподавателите по музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество и физическо възпитание и спорт Настоящият план за квалификационна дейност е приет на заседание на педагогическия съвет в ППМГ Никола Обрешков, гр. Казанлък, с Протокол 11/ г. Този документ определя правилата за участие на работещите в ППМГ Никола Обрешков, гр. Казанлък, в квалификационната дейност за и включва механизъм за финансова подкрепа на участниците. Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на децата и учениците (съгласно чл. 221, ал. 3 от ЗПУО) Педагогическият и непедагогическият персонал на училището има право да повишава образованието и професионалната си квалификация и да получава информация за възможностите за повишаване на образованието и професионалната си квалификация. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови и др.) се договарят от една страна между педагогическите кадри и директора на училището и от друга между директора на училището и обучаващата институция по реда на стр. 9

10 чл. 234 от Кодекса на труда и в съответствие с чл. 223, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си в рамките на вътрешноинституционалната квалификация в не по-малко от 16 годишни часа годишно (съгласно чл. 47, т. 2 от Наредба 15/ г. за статута и професионалното развитие на те, директорите и другите педагогически специалисти) 1.4. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на организациите по чл. 43, т. 1 и 2 от Наредба 15/ г. за статута и професионалното развитие на те, директорите и другите педагогически специалисти, в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране. 2. УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 1. педагогически персонал 1.непедагогически персонал 3. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ: 3.1. адекватност на обучението 3.2. актуалност на обучението 3.3. обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие 3.4. осигуряване на равен достъп до обучение на персонала в зависимост от заеманата длъжност 3.5. индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с личните възможности и интереси на преподавателите и служителите 3.6. ефективност на обучението резултатите от обучението да допринасят за повишаване на качеството на дейността на служителите 4. ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 4.1. анализ на кадровия потенциал 4.2. проучване на потребности от обучение и квалификация определяне на приоритетите за обучение и квалификация планиране на обучението финансово осигуряване на обучението организиране и провеждане на обучението. стр. 10

11 4.7. анализ и оценка на ефективността на обучението. 5. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 5.1. Педагогическият съвет избира Комисия по квалификационната дейност /ККД/, която да бъде в състав: главни и председатели на методическите обединения. Решенията на ККД се съгласуват с директора на училището Квалификационната дейност на педагогическия персонал на училищно равнище се осъществява по План за квалификационната дейност на училището, който се изготвя в началото на всяка учебна година от ККД и се приема на заседание на ПС В началото на година ККД проучва мнението на преподавателите за избор на теми и форми за квалификация, както и предложенията на обучителни организации Повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, с резултата и препоръките от атестацията му, както и с националната, регионалната, общинската и училищната политика (съгласно чл. 224, ал. 1 от ЗПУО) Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел: - да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри; - да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и за тяхното професионално развитие; - повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е насочено и към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на образователните им резултати (съгласно чл. 224, ал. 2 от ЗПУО) Квалификационната дейност на регионално, национално и международно равнище се реализира със съдействието на РУО Стара Загора, университети, колежи, квалификационни институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в национални и международни проекти и програми в съответствие чл. 43, т. 1 и 2 от Наредба 15/ г. за статута и професионалното развитие на те, директорите и другите педагогически специалисти Във формите за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически кадри, които работят в училището. стр. 11

12 5.8. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на квалификацията: - по собствено желание; - по препоръка на работодателя; - по препоръка на експерти от РУО - гр. Стара Загора и МОН За участие в процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени директорът на училището осигурява ползването на поисканата от учителя част от редовния платен годишен отпуск за календарната година Вътрешноинституционалната квалификационна дейност на педагогическите специалисти, организирана в ППМГ Никола Обрешков, гр. Казанлък, се осъществява в съответствие с чл. 45, ал. 1, т. 1 от Наредба 15/ г. за статута и професионалното развитие на те, директорите и другите педагогически специалисти, съответно: въвеждаща за адаптиране в образователната среда и за методическо и организационно подпомагане и е задължителна за педагогическите специалисти, които: а) са постъпили за първи път на работа в системата на предучилищното и училищното образование; б) са назначени на нова длъжност, включително по управление на институцията; в) заемат длъжност след прекъсване на учителския си стаж за повече от две учебни години; г) ще прилагат нови или променени учебни планове и учебни програми в училищата и програмни системи в предучилищното образование Извънучилищната квалификационна дейност на педагогическите специалисти, организирана в ППМГ Никола Обрешков, гр. Казанлък, се осъществява в съответствие с чл. 45, ал. 1, т. 2 от Наредба 15/ г. за статута и професионалното развитие на те, директорите и другите педагогически специалисти, съответно: продължаваща за непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване, за кариерно развитие и успешна реализация чрез периодично актуализиране и допълване на знанията, уменията и компетентностите: а) по учебни програми за съответния учебен предмет или програмни системи; б) по професионалния профил на педагогическия специалист; в) за развитие на умения за преподаване по ключовите компетентности; г) за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес; д) за кариерно ориентиране и консултиране на учениците; е) за организационни и консултативни умения; ж) за управление на институцията и работа със заинтересовани страни; з) за участие в проучвания, изследователска и творческа дейност; стр. 12

13 и) за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен; й) за придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или специализация Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват педагогически кадри, които: - преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови държавни образователни изисквания; - заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на образованието; - преминават на нова педагогическа длъжност, - заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече от две учебни години; - при обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с приоритет този преподавател, коит о предходната учебна година не е посещавал такъв; - преподавателите, преминали даден квалификационен курс, се задължават да разпространят резултатите от квалификационните обучения; - постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва разработени материали, които доказват активното му участие в реализирането на политиката на детската градина или училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с децата и учениците. Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия специалист. (съгласно чл. 226, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО). 6. ПРАВИЛА, РЕД И МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 6.1. Директорът на училището е длъжен да осигури необходимите условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти съгласно чл. 221, ал. 4 от ЗПУО. Осъществяването на обучителни курсове с вътрешноквалификационен характер да става по предложение на Комисията по квалификационна дейност и съгласувано с директора на училището. Финансирането на вътрешноквалификационната дейност да се осъществява по предложение на ККД и съгласувано с директора на училището. 7. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ стр. 13

14 7.1. Непедагогическият персонал има право да повишава образованието и професионалната си квалификация и да получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация Квалификационната дейност се реализира със съдействието на РУО Стара Загора, университети, колежи, квалификационни институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в проекти и програми за квалификационни дейности Непедагогическите кадри се включват във форми за повишаване на образованието и квалификацията си: - по собствено желание; - по препоръка на директора на училището; - по препоръка на експерти от съответната област Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови и др.) се договарят между непедагогическите кадри и директора на училището по реда на чл. 234 от Кодекса на труда. 8. УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ: 8.1. Педагогическите кадри, придобили професионално квалификационни степени, имат право да ръководят дейности за повишаване на квалификацията на училищно равнище На педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени, се признава по-високо професионално равнище при оценяването и заплащането на труда по ред, определен от МОН и вътрешните правила за формиране на РЗ в училището Стимулиране на професионално изявените служители годината чрез подходящи отличия, предвидени във вътрешните Правила на училището, приети на заседание на Педагогическия съвет Възможност за кариерното развитие Допълнително заплащане на придобилите ПКС. 9. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА: 9.1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна година и са в размер на не по-малко от 1% от годишния ФРЗ Вътрешноинституционалната (вътрешна) квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището. стр. 14

15 9.3. Финансирането на извънучилищната (продължаваща) квалификационна дейност се осигурява в рамките на бюджета на училището, дарения по волята на дарителя, средства от проекти и програми за квалификационна дейност, и др Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовият лимит за квалификация в училището, при желание на преподавателя, финансирането става с лични средства При наличие на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с директора на училището, да му се предоставя тази възможност Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионалноквалификационна степен се заплащат от те. 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ Предложените правила за реда на участието в квалификационна дейност са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол No 11 от год., утвърдени са от директора на училището със Заповед РД / г., подлежат на актуализация по всяко време и могат да бъдат променени по писмено предложение на всеки член стр. 15

План квалификация

План квалификация Основно училище Васил Левски с.торос общ.луковит УТВЪРЖДАВАМ: Директор:/Валя Неева/ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА І. ЦЕЛИ ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане на съизмеримост с европейските

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В СУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА Годишният план за квалификация е част от Годишния план на училището за учебната 2018/2019

Подробно

I. КРАТЪК АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕТО. През учебната 2018/2019 година в ПТГ,Цар Симеон Велики са проведени различни квалификации н

I. КРАТЪК АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕТО. През учебната 2018/2019 година в ПТГ,Цар Симеон Велики са проведени различни квалификации н I. КРАТЪК АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕТО. През учебната 2018/2019 година в ПТГ,Цар Симеон Велики са проведени различни квалификации на педагогически кадри на ниво вътрешноучилищно, общинско,

Подробно

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО Утвърдил, Директор: Нели Николова ПЛАН за квалификационната дейност за учебната 2018/2019 година I. Анализ на квалификационната

Подробно

AНАЛИЗ………

AНАЛИЗ……… УТВЪРЖДАВАМ: Албена Иванова-Неделчева Директор на СУ Сава Доброплодни, гр. Шумен ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ НА УЧИЛИЩНО РАВНИЩЕ УЧЕБНА 2017 2018 г. 1 І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩЕТО 1. СУ

Подробно

План квалификация

План квалификация Утвърдил: Ася Чилингирян Директор Трета ПМГ Акад. Методий Попов Варна ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 208/209 ГОДИНА Планът за квалификационна дейност на училището е приет с решение от

Подробно

П Л А Н

П Л А Н ДЕТСКА ГРАДИНА 20 ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ 6300 гр.хасково, ул. Филип Тотю 4, тел 038/624 971 E- mail veseliochichki_20@abv.bg УТВЪРДИЛ: Д.Нейкова Директор ДГ 20 П Л А Н ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ДГ 20 Весели очички

Подробно

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: , сайт: www

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: ,   сайт: www ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел. 600 805, факс: 601 797, e-mail: thti_vd@yahoo.com, сайт: www.pgaz.org, http://www.facebook.com/pg.asen.zlatarov.vidin

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/69-25-21.69-25-23. Ш/69-25-21. 69-25-23, 67-22-16 I ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ СТАРА ЗАГОРА ул. Августа Траяна 44, п.к. 302 телефони: директор: 042/605062, зам. директор:042/624408, канцелария: 042/627688, факс: 042/605062; e-mail:

Подробно

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8>

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8> Приложение 15 към т. 1, буква п НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИТ ФИРМИ В УЧИЛИЩА И УЧИТЕЛИ В ИТ ФИРМИ 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Бързите технологични промени и дигитализацията променят всички ежедневни и професионални

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА Г. Дейности срок отговорник отчитане I. Поставяне на

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА Г. Дейности срок отговорник отчитане I. Поставяне на ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 2020 Г. Дейности срок отговорник отчитане I. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Професионално учителско портфолио на Стоилка Гелова старши учител по математика в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Съдържание : Представяне Образование Професионален опит и стаж Моята философия

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

г г ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА" - ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/ ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБН

г г ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА - ГР.ПЛОВДИВ УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 102: ТЕЛ.:032/ ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБН ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА" - ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/69-25-21. 69-25-23. 67-22-16 ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА Настоящият план е приет с решение на

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО на Жана Стоянова Василева Старши учител по Български език и литература, Английски език в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре, обл. Плевен Съдържание:

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона за професионалното

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно