Publenef template

Размер: px
Започни от страница:

Download "Publenef template"

Препис

1 Supporting PUBLic Authorities to Implement Energy Efficient Policies Моделиране на сценарии- пътни карти на енергийни политики за по-добро качество на въздуха в българските градове Милена Агопян Асоциция на Българските Енергиийни Агенции

2 Качество на въздуха- Европа Качество на въздуха в Европа- Доклад на Европейската Агенция по околна среда 2017г/ Air quality in Europe 2017 report (EEA Report) 2

3 Качество на въздуха- България 3 Брой превишения на СДН на ФПЧ 10 за 2015г./ ИАОС

4 µg/m³ µg/m³ Качество на въздуха в българските градове Фонова станция - АИС Рожен, средномесечни стойности, г I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Средномесечни стойности г, Град I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII месец Средномесечни стойности г, Град 2 месец Не е възможно добро качество на атмосферния въздух без прилагане на мерки за енергийна ефективност 4 месец

5 5 Дисперсионно моделиране на КАВ в градовете

6 6 Дисперсионно моделиране на точкови източници

7 7 Дисперсионно моделиране на линейни източници

8 Сценарий 1: прилагане на краткосрочни и средносрочни мерки-10% намаление битово отопление Дисперсионно моделиране на сценарии- Град 1 Сценарий 2: прилагане на дългосрочни мерки -40% намаление битово отопление Сценарий 3: 50% намаление (битово отопление)- достигане на целите 8

9 Дисперсионно моделиране на сценарии Град 2 Сценарий 1: 10% намаляване на емисиите Сценарий 2: 20% намаляване на емисиите Сценарий 3: 30% намаляване на емисиите 9

10 Основни източници на емисии в българските градове Битово отопление- над 50 % от емисиите Град 1, ФПЧ г транспорт 0,8% индустрия 7,7% Битово отопление 91,5% София ФПЧ г Индустрия Транспорт 10 индустрия 1% Битово отопление 42% други 0% Транспорт 57%

11 Енергийно потребление на Община Бургас Енергийно потребление по сектори в Община Бургас г Община Бургас: потребление на енергия през 2011 г. - 1,41 ТВтч 33.4, 2% 215.6, 15% Община Бургас: потребление на енергия през 2011 г. - 1,41 ТВтч 33.4, 2% 215.6, 15% 494.5, 35% 661.7, 47% 494.5, 35% 661.7, 47% 7.2, 1% 7.2, 1% Общински сгради и съоръжения Жилищни сгради Общински сгради и съоръжения Жилищни сгради Общинско осветление Индустрия Общинско осветление Индустрия Общински транспорт Общински транспорт 11

12 Потенциал за енергийни спестявания За постигане на устойчиви енергийни спестявания политиките трябва да се насочат към секторите с най- висок потенциал за спестявания: Енергийни спестявания по сектори (ГВтч), община Бургас Общински сгради и осветление Жилищни сгради Индустрия Транспорт Структура на енергопотреблението за сградите (1 ТВтч), община Бургас, 2015г Електриче ска енергия Топлинна енергия Природен газ Пропанбутан Пелети Въглища и дърва Общински сгради и съоръжения Жилищни сгради Индустрия

13 Сектор Жилищни сгради, Община Бургас В рамките на НПЕЕ е заложено прогнозно намаление на потреблението на едно домакинство от 4 МВтч. За да се изпълни целта от 170 ГВтч намаление следва да се санират около домакинства- 40%. Реализирани енергийни спестявания г. Община Бургас - потребление на енергия по енергоизточници в сектор "Жилищни сгради", 2015 г. 4% 86% 6% 4% Общински сгради и осветление Жилищни сгради Индустрия Транспорт Очаквани енергийни спестявания г. 10% 5% 1% 84% Общински сгради и осветление Жилищни сгради Индустрия 6837, 1% , 18% , 21% 60130, 9% 34687, 5% Дърва Пелети - отопление Ел. енергия за БГВ Ел. енергия за битови нужди , 27% 87357, 14% , 3% 14107, 2% Въглища Ел. енергия за отопление Ел. енергия за охлаждане Природен газ Транспорт 13

14 Проект Publenef- пътни карти на политики за ЕЕ PUBLENEF е 3- годишен проект ( ), финансиран по програма Horizon 2020 на EC. Цел- подпомагане на местните власти при изпълнение на политиките за ЕЕ като им дава възможност да се възползват от най- добрите практики и мерки, прилагани в другите държави на национално, регионално и местно ниво. Консорциум- 13 партньора от 12 европейски държави Добри практики- събрани 55 добри практики, топ 20 от добрите практики са публикувани в сайта на проекта и са достъпни за ползване: 14

15 Добри практики 15 Всички добри пракрики са свързани с единадесет члена от Европейската директива за ЕЕ. По- голямата част от тях касаят: член 3 Цели за енергийна ефективност, член 5 Ролята на образец на сградите на публичните органи, член 8 Енергийни обследвания и системи за управление на енергията член 18 Енергийни услуги. Топ 20 от добрите практики са реализирани в 6 от 11 страни, участващи в проекта. Според техния обхват биват разпределни на три нива- национално, регионално и местно. Докладът от анализа на добрите практики е качен на проекта.

16 Оценка на нуждите В рамките на проекта беше изготвен и разпространен въпросник, чрез който се идентифицираха нуждите на заинтересованите страни. След оценката бяха адресирани 150 нужди на национално ниво и 224 на регионално/ местно ниво в 12- те партньорски страни, които също бяха отнесени към членовете на Европейската директива за ЕЕ. Разпределение на нуждите на Национално, Регионално/ местно ниво според членовете на ЕДЕЕ 16

17 Оценка на нуждите Основни резултати от оценка на нуждите: Член на Директивата за ЕЕ Брой държави, в които е идентифицира на нуждата Брой идентифицира ни нужди % от общо идентифицираните нужди Чл. 12: Програма за информиране и овластяване на потребителите ,9% Чл. 17: Информация и обучение ,6% Чл. 20: Национален фонд за ЕЕ, финансиране и техническа подкрепа ,5% 17

18 Съпоставка нужди- добри практики След като нуждите бяха оценени се извърши съпоставка с добрите практики. 18

19 Opportunities & challenges За подпомагане преодоляването на конкретни нужди консорциумът направи анализ на съществуващите инструменти, софтуер, ръководства и др. материали, които лесно могат да бъдат модифицирани и изпоплзвани в други държави. Събраните инструменти и ресурси са класифицирани и качени в он- лайн платформа със свободен достъп. Платформата все още е в тестов период, но е достъпна на следния линк: 19

20 Пътна карта за реализиране на енергийни спестявания Пътна карта за реализиране на енергийни спестявания от сектор Жилищни сгради на Община Бургас Сценарий Мерки Домакинст ва МВтч Сценарий 1 Обновени жилища (40%) Сценарий 2 Обновени жилища (23%) Собст. обновяване (10%) Други мерки (26%) Намаляване на енергийната бедност (10%, 600 квтч/дом) Насърчаване на индивидуални ВЕИ инсталации слънчеви бойлери (5%) PV панели (1%) Промяна на поведението (5%) Замяна на старите електроуреди (10%) Допълнителна нужда за обновяване

21 Комуникация Добрите практики трябва да бъдат споделяни. В тази връзка Проектът предвижда: - Консултации със заинтересованите страни- за да бъдат идентифицирани техните нужди, да бъде подпомогната дейността им като се посочат конкретни реализирани добри практики и съществуващи инструменти- под формата на софтуер, базирани на Excel, ръководства; - Организиране на работни срещи- диалогът със заинтересованите страни, споделянето на добри практики и постигнати резултати са от ключово значение за успешното реализиране на проекта и реалното му изпълнение - Организиране на конференция на Европейско ниво в Брюксел- ще бъдат представени добрите практики от страните, участващи в консорцуима на проекта, както и разранотените пътни карти 21

22 Интегриране на пътната карта Пътната карта- инструмент за постигане енергийните цели: - Сектор жилищни сгради формира до 50% от КЕП - Възможности за интегриране- програми, планове, стратегии на общинско, регионално и национално ниво - Енергийните агенции и центрове, както и експерти в областта на ЕЕ и УЕР могат да поплзват този инструмент при консултиране на местните, регионалните и нациоалните власти за ефективно9 изпълнение на политики за ЕЕ 22

23 Supporting PUBLic Authorities for Implementing Energy Efficiency Policies БАЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Милена Агопян Асоциация на Българските Енергийни Агенции

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation От Естония до Хърватска: интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради в страните от Централна и Източна Европа INTENSE За проекта Основна причина за иницииране повишаване на енергопотреблението

Подробно

Slide 1

Slide 1 Енергийната ефективност и ВИЕ част от действията по ограничаване на климатичните промени и устойчиво развитие Ивайло Алексиев Изпълнителен директор ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Мястото и ролята на ЕЕ и ВИЕ в

Подробно

Diapositive 1

Diapositive 1 Централното топлоснабдяване в България Дял в енергийния баланс на страната Илия Николаев Председател Асоциация на Топлофикационните Дружества в България Панел 1 Стабилен енергиен пазар: Фактор на икономически

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Преглед и оценка на постигнатите резултати ТРЕТО МЕСТНО ОБУЧЕНИЕ 02 ЮНИ 2015 ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ КАКВО НАПРАВИХМЕ ДО МОМЕНТА Всички данни за енергопотреблението на петте общини са събрани Община Чепеларе данни

Подробно

Please give an overview of your "concept and vision" for your National Platforms:

Please give an overview of your concept and vision for your National Platforms: Синергия за енергийна ефективност в жилищата Мисия и цели на Националната платформа Power House за България Националната платформа Power House за България има за цел да посрещне нуждата от координирани

Подробно

PAKKENDE PROJECTTITEL

PAKKENDE PROJECTTITEL Семинар Енергийна ефективност Техническа паспортизация София 24 февруари 2010 Закон за управление на етажната собственост и енергийна ефективност какво е необходимо за започване на мащабни обновителни

Подробно

Haskovo_Presentation_Housing rev za sait

Haskovo_Presentation_Housing rev za sait МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Проект BG161PO001-1.2.01-0001 Енергийно обновяване на българските домове по Оперативна програма Регионално развитие 21.06.2012 г., гр. Хасково

Подробно

ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИНА ЕФЕКТИВНОСТ

ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЩИНА СТАМБОЛОВО О Б Щ И Н А С Т А М Б О Л О В О О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т ОБЩИНСКA СТРАТЕГИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЦЕЛИ 1. ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

Presentazione standard di PowerPoint

Presentazione standard di PowerPoint EU MERCI Съгласувани практически методи и процедури за ефективно изпълнение на политиката и мерките в подкрепа на енергийната ефективност на промишлеността в Европейския съюз Проучване на прилагането на

Подробно

Отчет за 2018г., по изпълнение на Програма за намаляване нивата на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ10) и кадмий (Cd) и достигане на установенит

Отчет за 2018г., по изпълнение на Програма за намаляване нивата на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ10) и кадмий (Cd) и достигане на установенит Отчет за 2018г., по изпълнение на Програма за намаляване нивата на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ10) и кадмий (Cd) и достигане на установените норми в атмосферния въздух, с План за действие 2016

Подробно

Center for the Study of Democracy Presentation

Center for the Study of Democracy Presentation Индекс на рискове за енергийната сигурност на България Пресконференция гр. София, 25 септември 2013 г. Мартин Цанов, Анализатор, Икономическа програма Съдържание Измерване на енергийната сигурност: значение

Подробно

Slide 1

Slide 1 КАЧЕСТВО НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБСЛЕДВАНИЯ В СГРАДИ. ПРОБЛЕМИ В ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИТЕ Лидия Костова, Главен експерт Дирекция Контрол и информация ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Подробно

XXI ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОМЕЕ ЕКОЕНЕРГИЯ КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ: ПОЛИТИКИ, ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ И ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 2

XXI ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОМЕЕ ЕКОЕНЕРГИЯ КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ: ПОЛИТИКИ, ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ И ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 2 XXI ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОМЕЕ ЕКОЕНЕРГИЯ КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ: ПОЛИТИКИ, ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ И ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 23-24 април 2019 г. гр. Габрово, Библиотека на Технически

Подробно

IDEA

IDEA Project funded by: Erasmus+ / Key Action 2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnerships for youth (European Commission, EACEA). Обучителна програма по проект

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Печатница ЕА

Печатница ЕА Кратко описание на проекта: Проектът предвижда да се инвестира в подмяна на остарялото оборудване със съвременно, по-високо технологично, енергоспестяващо, с цел намаляване на себестойността и повишаване

Подробно

Certificate EE-Strelbishte_bl.87

Certificate EE-Strelbishte_bl.87 за енергийните характеристики на сграда в експлоатация Номер 363СОФ099 Валиден до: 17.09.2018 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ Сграда/Адрес Жилищна сграда ЕПЖС Блок 87 ; София,

Подробно

Форсайт SPRING През месец февруари 2013 г. успешно приключи проектът Проучване на научните постижения и основната изследователска инфраструктура в обл

Форсайт SPRING През месец февруари 2013 г. успешно приключи проектът Проучване на научните постижения и основната изследователска инфраструктура в обл SPRING През месец февруари 2013 г. успешно приключи проектът Проучване на научните постижения и основната изследователска инфраструктура в областта на околната среда в Китай: форсайт, потенциални възможности

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7 за енергийни характеристики на сграда в експлоатация Номер 335АТД020 Валиден до: 06.07.2023 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ СГРАДА ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ: 1983г.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома SMARTEL Цели на проекта Приемането на мерки за енергийна ефективност насочва индустрията на сградни

Подробно

contribution_bg_Sofia

contribution_bg_Sofia КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ ДИРЕКЦИЯ КОНСУЛТАТИВНИ ДЕЙНОСТИ Комисия COTER и отдел Мрежи & Субсидиарност ВЪПРОСНИК ОТНОСНО ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ COM (2009) 490 окончателен представен за консултация

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:    Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно