izmenenie pyrvi klas

Размер: px
Започни от страница:

Download "izmenenie pyrvi klas"

Препис

1 ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят по прилежащи райони на обхват на училищата от гр. Шумен, съгласно Приложения от 3.1 до 3.8 Районът определя близостта на местоживеенето на ученика до училището. Стар текст на ал. 2: За всяко училище се изготвят и индивидуални списъци на база определените в Приложения от 3.1 до 3.8 прилежащи райони. Районът определя близостта на местоживеенето на ученика до училището. Ал. 3 се изменя така: В срок до училището изпраща в Община Шумен сведения за децата, записани в първи клас. В срок до Община Шумен осъществява дейности по установяване на причините за непостъпване в първи клас на учениците от списъка по ал. 1. Стар текст на ал. 3: Община Шумен съвместно с училищата, проследява обхвата на всички деца, фигуриращи в списъците по ал. 2. При установяване на деца без заявления за кандидатстване, представители от учебните заведения изясняват причините и информират родителите за задължителния характер на училищното образование.. В чл. 7 се правят следните изменения: Създава се нова ал. (3) със следния текст: Когато броят на местата за прием в първи клас в проекта за училищния план-прием е по-голям от броя на децата от прилежащия район за обхват на училището, преди утвърждаването на училищния план - прием, директорът след съгласуване с финансиращия орган задължително информира началника на Регионалното управление на образованието, спазвайки изискванията на ч. 44 а от Наредба 10 от г. на МОН за организацията на дейностите в училищното образование. Създава се нова ал. (4) със следния текст: Срокът за реализиране на дейносттите по смисъла на ал. 3 се указва в Графика за дейностите към Наредбата за прием на учениците в първи клас на територията на община Шумен. Сегашна ал. 3 става ал. 5 и се изменя така: Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март на съответната година след становище на обществения съвет и съобразно становището на началника на РУО Шумен.

2 Стар текст на ал. (3): Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март на съответната година след становище на обществения съвет. Създава се нова ал. (6) със следния текст: Директорът до 10 април информира началника на регионалното управление на образованието и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година. Сегашна ал. 4, става ал. 7. В чл. 12. се добавя точка в) със следния текст: В Община Шумен, от упълномощено от кмета на община Шумен лице..чл. 13 се изменя така: чл. 13, ал. (1) При регистриране на заявлението в електронната система за прием се извършва автоматична проверка в Локална база данни Население (ЛБДН). (2) Заявители и деца, подлежащи на класиране, които имат постоянен/настоящ адрес на територията на община Шумен, могат да кандидатстват по електронен път или на място в избрано училище. (3) Заявители и деца, които не фигурират в ЛБДН, но са регистрирани в Община Шумен, могат да получат входящ номер само на място в Община Шумен Отдел Образование, наука и развитие, след представяне на необходимите документи, удостоверяващи регистрацията им. (4) Ако заявителят е с Личен номер на чужденец (ЛНЧ), може да получи входящ номер само на място в Община Шумен Отдел Образование, наука и развитие, след представяне на документ за самоличност и документ за адресна регистрация. (5) Ако детето е с Личен номер на чужденец (ЛНЧ), заявителят може да получи входящ номер само на място в Община Шумен Отдел Образование, наука и развитие, след представяне на документ за самоличност и документ за адресна регистрация. (6) Ако заявителят и детето нямат постоянен или настоящ адрес на територията на община Шумен, могат да регистрират заявление за участие в класиране само на място в Община Шумен Отдел Образование, наука и развитие, след представяне на документ за самоличност. (7) За всички случаи, извън хипотезата на ал. (2) на настоящия член, регистрациите в електронната система се извършват в отдел Образование, наука и развитие на Община Шумен от упълномощено от кмета лице. Стар текст на чл. 13: (1) Родителят (настойникът) и детето, подлежащо на класиране, следва да са с постоянен/настоящ адрес в община Шумен. При регистриране на заявлението по електронен път се извършва автоматична проверка в Локална база данни Население (ЛБДН) на община Шумен.

3 (2) Родители (настойници) и деца, които не фигурират в ЛБДН, но са регистрирани в Община Шумен, могат да получат входящ номер само на място в училището, след представяне на необходимите документи, удостоверяващи регистрацията им. (3) Ако родителят (настойникът) няма Единен граждански номер /ЕГН/, а има Личен номер на чужденец /ЛНЧ/, може да регистрира заявление само на място в училището, след представяне на документ за адресна регистрация на територията на община Шумен и документ за самоличност. (4) Ако детето няма ЕГН, а има ЛНЧ, родителят (настойникът) може да регистрира заявление само на място в училището, след представяне на документ за адресна регистрация на територията на община Шумен. (5) Ако родителят (настойникът) или детето нямат постоянен или настоящ адрес в община Шумен, е необходимо да регистрират такъв, за да могат да участват в централизирано класиране за прием чрез електронната система. (6) Ако родителят (настойникът) или детето нямат постоянен или настоящ адрес в община Шумен и не са регистрирали такъв, могат да регистрират заявление за участие в класиране само на място в съответното училище..в чл. 15. изразът двата начина се заменя с начините. Нов текст на чл. 15: Регистрацията в електронната система се извършва само веднъж по реда на чл. 12 от настоящата наредба. Начините, посочени в чл 12. на подаване на заявлението са равностойни. Стар текст: Регистрацията в електронната система се извършва само веднъж по реда на чл. 12 от настоящата наредба. Двата начина посочени в чл 12. на подаване на заявлението са равностойни.. В чл. 18. след думите в училището се добавя или в Община Шумен. Нов текст на чл. 18: При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн, на място в училището или в Община Шумен, където е подал заявлението, без да се губи вече полученият входящ номер. В класирането се участва с последния вариант на заявлението. Стар текст: При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн, на място в училището, където е подал заявлението, без да се губи вече полученият входящ номер. В класирането се участва с последния вариант на заявлението.. В чл. 24 ал. 1 се изменя така: При избора на училище за кандидатстване за прием в първи клас се спазват разпоредбите на чл. 12 от Закона за предучилищното и училищното образование. Стар текст: Водещ критерий за прием в първи клас е изборът на родителите (родителя) на училище за детето. Ал. 2 се изменя така: При повече кандидати за първокласници в едно училище от определения брой деца, които могат да бъдат приети в първи клас, водещ критерий е близостта на училището до постоянен/настоящ

4 адрес на детето, според определените прилежащи райони по чл. 6, ал. 2 от настоящата наредба. Стар текст: При повече кандидати за първокласници в едно училище от определения брой деца, които могат да бъдат приети в първи клас, приоритет ще бъде близостта на училището до постоянен/настоящ адрес на детето, според определените прилежащи райони по чл. 6, ал. 2 от настоящата наредба.. В чл. 25. се правят следните изменения: В ал. 1 - думата приоритет се заменя с водещия критерий Нов текст на ал.1: При спазване на водещия критерий, посочен в чл. 24, ал. 2, децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи: Стар текст: При спазване на приоритета, посочен в чл. 24, ал. 2, децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи. Създава се нова ал. 3 със следния текст: Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище се разпределят в първа група по ал. 1, т. 1 независимо от постоянния/настоящия им адрес. Създава се нова ал. 4 със следния текст: Осиновените деца и/или децата настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител може да се разпределят в групите по ал. 1 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето. Сегашна ал. 3 става ал. 5 Сегашна ал. 4 става ал. 6 и към нея се правят следните изменения: Нов текст на т. 2: Дете с един или двама починали родители 30 т. Стар текст: Дете с двама починали родители 30 т. Нов текст на т. 3: Други деца от семейството над 12 годишна възраст, обучаващите се в училището. Стар текст: Други деца от семейството, обучаващи се в училището. Създава се нова т. 5 със следния текст: Дете от семейство с повече от две деца 50 т. Сегашна т. 5, става т. 6 Сегашна т. 6, става т. 7

5 . В Чл. 35, ал. 2, т. 3 се добавя следния текст: и оригинал на акта за раждане на детето за сверяване на данните, след което се връща на родителя. Нов текст на ал. 2, т. 3: Оригинал на акта за раждане на детето за сверяване на данните, след което се връща на родителя. В ал. 3 - текстът: по чл. 25, ал. 4 се изменя на: чл. 25, ал. 6 Нов текст на ал. 3: Документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 25, ал. 6 от настоящата Наредба са както следва. Стар текст: Документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 25, ал. 4 от настоящата Наредба са както следва: Създава се нова по т. 5 със следния текст: Декларация от родител с данни за всички деца в семейството. Точка 5, става точка 6.. В приложение 2, към чл. 35, ал. 2, т. 1 в таблица: Прилагам следните документи: се правят следните изменения: т.2 се изменя на: Оригинал на акта за раждане на детето за сверяване на данните, след което се връща на родителя. т.10 се изменя на: Декларация с данни за всички деца от семейството.. В приложение 3-8: Адреси на секции: да отпаднат номера 69,70,71 и прилежащите към тях адреси.. Към Допълнителни разпоредби се добавя: Измененията в наредбата, приети с Решение..на Общински съвет - Шумен влизат в сила от публикуването им в местен ежедневник. МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 3A ПPИEM НА УЧЕНИЦИ B ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН

6 Във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проект за приемане на нормативен акт, с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на община Шумен се приемат предложения и становища в деловодството на Общински съвет Шумен, относно така изготвения проект за приемане на Наредба за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Шумен. На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните мотиви за проект на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Шумен. 1. Причини, които налагат изменение и допълнение на Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Шумен Съгласно изискванията на чл. 43, ал. 1 от Наредба 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование, за осъществяване на прием в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците. Във връзка с настъпилите изменения на горецитираната Наредба от г. се налагат и промени в Наредбата за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на Община Шумен, приета с Решение 674 от г.на Общински съвет Шумен. 2. Цели, които се поставят Въвеждане на ясни общи правила за прием в първи клас за всички училища на територията на община Шумен; Улесняване на родителите при реализиране на процедурата по прием на децата в първи клас чрез въвеждане на централизиран електронен прием за училищата на територията на град Шумен, при който желанието на родителите за избор на училище е водещо и само при наличие на повече кандидати, отколкото са местата за прием в дадено училище да се дава предимство на децата, които живеят в близост до училището; Оптимизиране работата на училищните администрации, свързана с приема в първи клас; Повишаване ефективността на работа на общинска администрация, по смисъла на чл. 256, ал. 1, т. 2 от ЗПУО, отнасящ се до обхвата на подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици 3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на изменението на Наредбата За прилагане на измененията и допълненията на Наредбата за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на гр. Шумен не е необходимо разходването на бюджетни средства.

7 Очаквани резултати от прилагането Да бъдат въведени и прилагани общи правила за прием в първи клас във всички общински училища. Чрез централизирания електронен прием да се улеснят родители и учители при организиране и провеждане на приема на ученици в първи клас. Да се постигне по-висока ефективност на проследяване обхвата на подлежащите на задължително образование ученици. 4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз Предложената за изменение на Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Шумен е в съответствие с нормативните изисквания на национално ниво, както и с изискванията на европейското законодателство.

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1 НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/28.02.2017 год.; изм. с р-е 687/19.12.2017г.; изм. с р-е 1006/24.01.2019 г./ РАЗДЕЛ I ОБЩИ

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за осъществяването на приема на деца в I клас в общинските

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за приемане на ученици

Подробно

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI 43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ 8229276; 02/9203488, 02/9208240, E-MAIL: ou43 mail.bg Задължител информация Образователни

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта услуга административта административта услуга/издава 4 Процедура по предоставяне административта услуга/издаване Преместване ученици в държавните

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги /издаването индивидуалния / издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148.

Подробно

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г., изм. и доп., бр. 78 от 2017 г. и бр. 82 от 2018 г.)

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛАСИРАНИЯ ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА 2019 ГОДИНА 07 януари 2019г. 10:00 Публикуване на свободните места за предстоящото кла

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛАСИРАНИЯ ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА 2019 ГОДИНА 07 януари 2019г. 10:00 Публикуване на свободните места за предстоящото кла ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛАСИРАНИЯ ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА 2019 ГОДИНА 07 януари 2019г. Публикуване на свободните места за 11 януари 16:30 Системата се затваря за 14 януари От 14 януари до 16:30ч.

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: /687 00; факс: /620 57,

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: /687 00; факс: /620 57, ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА

Подробно

Microsoft Word - Naredba

Microsoft Word - Naredba ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 7150 Две могили, бул. България 84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg ОБЩИНСКИ СЪВЕТ тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg Н А Р Е Д Б А 29 ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50 9280 гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на 3 Орган, който предоставя административната

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

Slide 1

Slide 1 2017 2018 г. НАРЕДБА 10 ОТ 01.09.2016г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАРЕДБА 11 ОТ 01.09.2016 Г ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 0Т ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ Чл.130. (1) Учениците,

Подробно

Microsoft Word - Проект на НАРЕДБА .docx

Microsoft Word - Проект на НАРЕДБА .docx НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Раздел I. Общи положения Чл.1. С тази Наредба се определят условията

Подробно

No Title

No Title НАРЕДБА на ОбС Пловдив за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Приета с Решение 540, взето с Протокол 22 от 22.12.2016 г., изм. и

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно