ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ ТЕМАТИЧЕН ОТДЕЛ В : ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ ПРАВНИ ВЪПРОСИ Животът в ЕС при трансгранични си

Размер: px
Започни от страница:

Download "ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ ТЕМАТИЧЕН ОТДЕЛ В : ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ ПРАВНИ ВЪПРОСИ Животът в ЕС при трансгранични си"

Препис

1 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ ТЕМАТИЧЕН ОТДЕЛ В : ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ ПРАВНИ ВЪПРОСИ Животът в ЕС при трансгранични ситуации Сравнително проучване относно гражданското състояние ОБОБЩЕНИЕ PE BG

2 Настоящият документ е съставен по искане на комисията по правни въпроси на Европейския парламент. АВТОР Име: Mariolina ELIANTONIO Организация: Milieu Ltd Адрес: 15 Rue Blanche, 1050, Белгия ОТГОВОРЕН АДМИНИСТРАТОР Vesna NAGLIČ Тематичен отдел В : Граждански права и конституционни въпроси Европейски парламент B-1047 Брюксел Ел. поща: ЕЗИКОВИ ВЕРСИИ Оригинал: EN Превод: BG/CS/DA/DE/EL/ES/ET/FR/IT/LV/LT/HU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV ОТНОСНО ИЗДАТЕЛЯ За връзка с тематичния отдел или абонамент за месечния му информационен бюлетин, моля, пишете на: Европейски парламент, документът e завършен през ноември 2012 г. Европейски съюз, 2012 г. Настоящият документ е достъпен в интернет на адрес: ИЗКЛЮЧВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА За изразените в настоящия документ мнения носи отговорност единствено авторът, като тези мнения не отразяват непременно официалната позиция на Европейския парламент. Възпроизвеждането и преводът с нетърговски цели са разрешени, при условие че се посочи източникът и издателят получи предварително известие, както и копие. 2

3 Сравнително проучване относно гражданското състояние ОБОБЩЕНИЕ Може би един от най-големите успехи на Европейския съюз е създаването на пространство без граници, в което хора, стоки и услуги се движат свободно. Само през 2010 г. е имало почти 11 милиона граждани, живеещи в друга държава членка. Хората могат да се окажат в трансгранични ситуации по много причини от работа в чужбина до получаване на стоматологични услуги в друга държава. При все това те често се сблъскват с трудности, дължащи се на разлики в начина на разглеждане на документи, свързани със събития от живота на гражданите като раждане, брак или дори, отнасящи се до собственото им име. Това може да означава, че бракът им не се признава или те не са признати за родители на осиновеното им дете. ЕС и международната общност вече признават въздействието на тези пречки върху гражданите. Съществуват подробно международно право и съдебна практика на Европейския съд по правата на човека. Европейският съюз също така действа чрез законодателство, за да се улесни живота на гражданите зад граница, или чрез проучвания и публични консултации. При все това компетентността на ЕС да действа е ограничена, като законодателното действие до голяма степен се ограничава само до признаването на съдебни решения извън границите. В резултат на това се получава сложна смесица от национално, европейско и международно право с променлива ратификация, многобройни ограничения и голяма свобода на преценка, като най-често националните правила за гражданското състояние остават непроменени, което води до големи разлики между системите и правилата на държавите членки. Признавайки тези опасения, Европейският парламент възложи провеждането на това проучване. То разглежда най-съществените пречки, пред които са изправени гражданите на ЕС по отношение на: необходимостта да докажат своето гражданско състояние в държава членка, различна от тази, в която се е състояло събитието по получаване на съответния граждански статус; необходимостта да се регистрира събитие във връзка с гражданското състояние; необходимостта документ за гражданското състояние или неговото приложение да бъдат признати в друга държава членка. За определянето и разбирането на тези пречки беше анализирано международното право и правото на ЕС относно гражданското състояние, както и девет системи за гражданско състояние на България, Италия, Франция, Германия, Латвия, Холандия, Шотландия, Словения и Швеция. Тези системи принадлежат към различни правни семейства. Те представляват северните, южните, новите и старите държави членки. Интервюта със заинтересованите страни предоставиха информация относно практическите аспекти на правилата за гражданското състояние и помогнаха за определяне на възможните решения на ЕС. 3

4 Тематичен отдел В : Граждански права и конституционни въпроси Правните системи се различават в значителна степен. Някои са фокусирани върху индивидуалното документиране на събитията от живота на гражданите, докато други са насочени към всяко събитие поотделно. По този начин, докато Швеция има единен регистър на населението, Шотландия има десет регистри за различни събития. Издадените документи също се различават между държавите членки, както и техните видове и съдържание, а също и организацията, която регистрира гражданското състояние. След проведения анализ бяха определени четири групи препятствия, които гражданите на ЕС срещат при въпроси, свързани с гражданско състояние в трансгранични ситуации. Първо, административните и процедурни формалности могат да създадат тежко бреме за гражданите, да увеличават разходите и да забавят или дори да правят невъзможно признаването на документите. Например Лива латвийска гражданка, и Марко италианец, трябва да регистрират новороденото си дете в Латвия. За тази цел те отиват в кметството, но там им казват, че латвийските органи не могат да приемат италианското им удостоверение за граждански брак и искат превод на латвийски. Възможните решения варират от премахване на изискванията за легализация до използването на стандартизирани многоезични формуляри, както е предвидено от МКГС, или до подобряване на обмена на информация например чрез онлайн платформи. Освен това гражданите са изправени и пред общи практически трудности, тъй като службите по регистрация работят на националния език и информацията относно документите за гражданското състояние не е лесно достъпна за чужденци. Тези проблеми могат да бъдат преодолени чрез достъп до основната информация на много езици и чрез различни медии, както и посредством разширяване на езиковите познания на служителите. На второ място, има проблеми с признаването на съдържанието на даден акт поради различия в материалното право. Така данните, съдържащи се в даден документ в една държава членка, могат да се различават от тези, които се съдържат в същия документ в друга държава членка, или може да се изисква документ, който не съществува в държавата членка, от която се очаква да го издаде. Също така съдържанието на документа може да бъде в противоречие с правото на някоя държава членка или даден правен институт, който следва да предостави информация, може да не съществува в някоя държава членка. Мари с белгийско гражданство, и Карол поляк, пребивават във Финландия. Те искат да се оженят, но трябва да представят удостоверение за липса на пречки за сключване на брак. Белгийските органи не издават такъв документ, а за полските граждани, пребиваващи в чужбина преди навършване на 16 години, удостоверението може да бъде издадено единствено от консулските служби. Това не се приема във Финландия. Мари и Карол не могат да се оженят във Финландия. В идеалния случай, някои от тези проблеми могат да бъдат решени чрез хармонизиране на материалното семейно право; ЕС обаче не разполага с компетентност да приема законодателни актове тази област. Алтернативно, по- 4

5 Сравнително проучване относно гражданското състояние ограничено решение би било използването на единни документи за гражданско състояние, подобни на европейската шофьорска книжка. Трето, гражданите се сблъскват с пречки при признаването на съдържанието на акта поради различия в международното частно право. Такъв е случаят, когато стълкновителни норми на две държави членки посочват, че следва да се прилагат законите на другата държава. Това може да забави вземането на решения, а също така и коренно да промени резултата на всяко решение в зависимост от това кое право се прилага. Например може да има спор за бащинство Джулия, с германско гражданство, живее с детето си и германския си партньор в Словения. Нейният бивш съпруг Майкъл, живее в Германия и претендира за бащинство. В Германия приложимото право се определя според обичайното местопребиваване на родителите (т.е. Словения), докато в Словения от гражданството на родителите (т.е. германско). Тези проблеми могат да бъдат решени, както частично е направено, чрез хармонизиране на нормите на международното частно право, за които ЕС има правомощия. На четвърто място, може да има проблеми с признаването на приложението на даден акт поради разлики в материалното или международното частно право. Например Паоло и Марко се преместват във Франция, където сключват гражданско партньорство. Те се връщат в Италия и искат признаване на това партньорство, за да започнат заедно семеен бизнес. Италианските власти отказват, тъй като Италия не признава гражданските партньорства. Така те не могат да започнат семеен бизнес. Тези пречки могат да бъдат решени чрез автоматичното признаване на приложението на документите за гражданско състояние. Би било трудно обаче да се постигне споразумение между държавите. Става ясно, че гражданите на ЕС продължават да се сблъскват с многобройни проблеми, когато упражняват правото си на свободно движение. Причината за тези проблеми са големите различия в националните законодателства. Въпреки това комбинацията от ограничена компетентност на ЕС за хармонизиране и дълбоките социални, политически и културни причини за тези различия възпрепятстват приемането на решения за целия ЕС. Това изправя гражданите на ЕС пред непредвидим спектър от закони, несигурност за това как трябва да се действа или какво може да се очаква, както и допълнителна тежест, разходи и дори дискриминация. Независимо от това ЕС е постигнал известен напредък и както показват международните действия, съществуват повече възможности, особено когато пречките се дължат на тежести от процедурен или практически характер. ЕС може също така да използва пълната гама от своите ресурси за постигане на положителна промяна в тази област за подобряване на положението на милиони граждани на ЕС, които се оказват в трансгранична ситуация. 5

Малцинствените езици и образованието: най-добри практики и евентуални предизвикателства

Малцинствените езици и образованието: най-добри практики и евентуални предизвикателства ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ НА ЕС ТЕМАТИЧЕН ОТДЕЛ Б: СТРУКТУРНИ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИКА НА СБЛИЖАВАНЕ КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ ПРОУЧВАНЕ ЗА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ЕЗИЦИ

Подробно

prilojenie_11

prilojenie_11 Калкулация на разходите за определяне на таксите по отдели на Община Шумен Таблица Услуга работна заплата материали и консумативи Разход за управление и контрол Непреки разходи (ел. енергия, газ, вода

Подробно

Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Запл

Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Запл Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Заплати Стeфанка Петкова 483 5796 Осигуровки 19,% 9,83

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите за Европейски парламент преобладава положителната представа

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.3.2017 A8-0251/123 123 Съображение 4 (4) Организациите, чиято дейност е свързана с културните или историческите аспекти на оръжията и които са признати за такива от държавата членка, на чиято територия

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно ак

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно ак ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 10.2.2016 г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно актуалното състояние във връзка с изпълнението на приоритетните

Подробно

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от Семейния кодекс (СК) Закон за гражданската регистрация

Подробно

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

Center for the Study of Democracy Presentation

Center for the Study of Democracy Presentation Свободно движение за ЛГБТИ двойките в България: човешки истории Международна конференция, София 8 ноември 2018 This project was funded by the European Union s Rights, Equality and Citizenship Programme

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда Европейски икономически и социален комитет Секция Заетост, социални въпроси и гражданство / Обсерватория на пазара на труда Проучване на изпълнението на препоръката на Съвета от 15 февруари 2016 г. относно

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистически институт на България Данни от ноември 2015 г. Настоящата

Подробно

Presentazione standard di PowerPoint

Presentazione standard di PowerPoint EU MERCI Съгласувани практически методи и процедури за ефективно изпълнение на политиката и мерките в подкрепа на енергийната ефективност на промишлеността в Европейския съюз Проучване на прилагането на

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

C(2014)7594/F1 - BG (annex)

C(2014)7594/F1 - BG (annex) ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 22.10.2014 г. C(2014) 7594 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение за изпълнение на Комисията за изменение на Решение за изпълнение C(2011)5500 окончателен, що се отнася до заглавието

Подробно

Microsoft Word - orden de proteccion - BG.doc

Microsoft Word - orden de proteccion - BG.doc ФОРМУЛЯР ЗА МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ НА СПЕШНИ МЕРКИ Този документ е преведен за да се улесни разбирането му, но може да бъде попълнен и на испански език. ОБРАЗЕЦ НА МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ НА СПЕШНИ МЕРКИ ДАТА: ЧАС:

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2015 г. населението на област Добрич е 180 601 души, което представлява

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

What is the European Health Insurance Card (EHIC)

What is the European Health Insurance Card (EHIC) MEMO/11/406 Брюксел, 16 юни 2011 г. Здраве готвите се за почивка? Винаги пътувайте със своята Европейска здравноосигурителна карта! Когато сте на почивка, очаквайте... неочакваното! Планирате да пътувате

Подробно

Naredba DG

Naredba DG НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САДОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се

Подробно

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

Предложения за допълнение и изменение на проекта за Наредба за Административния регистър Боян Юруков 16 октомври 2014 Боян Юруков 1/8

Предложения за допълнение и изменение на проекта за Наредба за Административния регистър Боян Юруков 16 октомври 2014 Боян Юруков 1/8 Предложения за допълнение и изменение на проекта за Наредба за Административния регистър Боян Юруков 16 октомври 2014 Боян Юруков 1/8 Точките включени в това предложение целят увеличаване на ефективната

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно