NAREDBA_11_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_prilagane_na_mqrka_211_Plasaniq_na_zemedelski_stopani_za_prirodni_ograniceniq_v_planinskite_rajoni_i_mq

Размер: px
Започни от страница:

Download "NAREDBA_11_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_prilagane_na_mqrka_211_Plasaniq_na_zemedelski_stopani_za_prirodni_ograniceniq_v_planinskite_rajoni_i_mq"

Препис

1 НАРЕДБА 11 от г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода г. Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 40 от г., изм. и доп., бр. 97 от г., бр. 17 от г., в сила от г., бр. 103 от г., в сила от г., бр. 71 от г., в сила от г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на следните мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: 1. "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планински райони"; 2. "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони". (2) Подпомагат се земеделски стопани, които извършват земеделска дейност в необлагодетелствани райони съгласно Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.). (3) Допустими за подпомагане са земеделски площи, попадащи във физически блок, повече от 50 на сто от който се намира в необлагодетелстван район. (4) Мерките по ал. 1 допринасят за постигане на следните цели: 1. поддържане на земеделската дейност в необлагодетелстваните райони и предотвратяване на изоставянето на земеделските земи; 2. противодействие на обезлюдяването на необлагодетелстваните райони; 3. поддържането на ландшафта и биологичното разнообразие; 4. рационалното използване, съхранение и устойчиво управление на земята и другите природни ресурси. Чл. 2. Земеделски стопани, които са подали заявление за подпомагане за една от мерките по чл. 1, ал. 1, извършват земеделска дейност в планинските райони или в районите с ограничения, различни от планинските, през целия период на подпомагане. Глава втора УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

2 Чл. 3. (1) За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица с площи, регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). (2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от г.) Лицата по ал. 1 ползват земеделска земя при условията на чл. 2а на Наредба 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г., бр. 14, 19, 22 и 55 от 2010 г.) с минимален размер на стопанството: 1. в планински райони - 0,5 ха; 2. в необлагодетелствани райони, различни от планинските - 1 ха. (3) Подпомагат се стопанства с минимален размер на всеки парцел от 0,1 ха. (4) Лицата по ал. 1 при поискване предоставят на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА), необходимите документи, удостоверяващи правото на ползване на земеделските земи. Чл. 4. Кандидатите за подпомагане по реда на тази наредба са длъжни да: 1. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г.) спазват условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, одобрени по реда на чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители; 2. извършват земеделска дейност в съответния необлагодетелстван район за период от най-малко пет последователни години от първото компенсаторно плащане; 3. (нова - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от г.) подават заявление за подпомагане с декларирани площи в съответния необлагодетелстван район всяка година след първото компенсаторно плащане. Глава трета ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ Чл. 5. (1) Финансовата помощ се предоставя в рамките на финансовите средства, предвидени за мерките по чл. 1, ал. 1, за съответната финансова година. (2) Финансовата помощ се предоставя под формата на ежегодни компенсаторни плащания за хектар допустима площ, която попада в обхвата на районите по чл. 1, ал. 2, като 82 на сто от помощта се осигуряват от Европейския съюз и 18 на сто - от бюджета на Република България. Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от г.) Изчисленията на финансовата помощ по мярката за всеки отделен земеделски стопанин в планинските райони по чл. 1, ал. 1, т. 1 се извършва въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи, които са определени, както следва: 1. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., бр. 103 от 2011 г., в сила от г.) за частта до 50 ха - левовата равностойност на 130 евро на хектар; 2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., бр. 103 от 2011 г., в сила от г.) за частта над 50 до 100 ха - левовата равностойност на 70 евро на хектар;

3 3. (нова - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от г.) за частта над 100 ха - левовата равностойност на 30 евро на хектар. (2) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от г.). (3) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от г.) Окончателното компенсаторно плащане за хектар за всеки отделен земеделски стопанин в планинските райони се извършва само за допустимите площи, умножени по средния размер, определен съгласно ал. 1. Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от г.) Изчисленията на финансовата помощ по мярката за всеки отделен земеделски стопанин в необлагодетелстваните райони, различни от планинските, по чл. 1, ал. 1, т. 2 се извършва въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи, които са определени, както следва: 1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от г.) за частта до 50 ха - левовата равностойност на 70 евро на хектар; 2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от г.) за частта над 50 до 100 ха - левовата равностойност на 30 евро на хектар; 3. (нова - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от г.) за частта над 100 ха - левовата равностойност на 15 евро на хектар. (2) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от г.). (3) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от г.) Окончателното компенсаторно плащане за хектар за всеки отделен земеделски стопанин в необлагодетелстваните райони, различни от планинските, се извършва само за допустимите площи, умножени по средния размер, определен съгласно ал. 1. Глава четвърта НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., бр. 17 от 2011 г., в сила от г.) Заявления за подпомагане по мерките, посочени в чл. 1, ал. 1, се подават съгласно изискванията на Наредба 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от г.). Чл. 9. Едно и също лице може да кандидатства за подпомагане по реда на тази наредба веднъж през една календарна година. Глава пета ПРАВИЛА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ Чл. 10. (1) Предишен текст на чл ДВ, бр. 97 от 2009 г.) След подаване на заявлението ДФЗ - РА: 1. извършва административни проверки на документите, заявените данни и посочените от кандидата

4 факти; 2. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от г.) извършва проверки на място на част от подадените заявления; 3. одобрява или отказва частично или изцяло изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическото съответствие на данните от заявлението. (2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2009 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, изпраща на кандидатите за подпомагане уведомителни писма за одобрената и/или отказаната помощ. Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, изплаща финансовата помощ в периода след 1 декември на годината на кандидатстване. Глава шеста САНКЦИИ Чл. 12. Изплащането на финансовата помощ може да се намали или откаже, когато се установи, че земеделският стопанин: 1. е заявил по-големи площи в сравнение с реално ползваните от него; 2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., бр. 17 от 2011 г., в сила от г.) не е спазил срока за подаване на заявлението за кандидатстване, съгласно Наредба 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от г.); 3. не спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние за съответните пощи; 4. за една и съща площ са подадени две или повече заявления и спорът между засегнатите кандидати не е разрешен. Чл. 13. Финансовата помощ се отказва в следните случаи: 1. кандидатът за подпомагане не отговаря на условията за предоставяне на финансова помощ по реда на чл. 3 ; 2. кандидатът за подпомагане или негов представител възпрепятства при извършване на проверка на място. Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., бр. 17 от 2011 г., в сила от г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от г.) ДФ "Земеделие" прекратява многогодишния ангажимент по тази наредба за земеделски стопанин, който не подаде заявление за подпомагане по време на поетия петгодишен ангажимент. (2) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от г.) Земеделският стопанин се задължава да възстанови получените до момента компенсаторни плащания за

5 необлагодетелстваните райони или част от тях в зависимост от годината, в която е прекратил участието си в мерките, както следва: 1. след първата година %; 2. след втората година - 75 %; 3. след третата година - 50 %; 4. след четвъртата година - 25 %. (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от г.) Средствата по ал. 1 се възстановяват заедно с натрупаните върху тях законни лихви от датата на уведомяването на земеделския стопанин за възникване на задължението му да възстанови сумата до датата на действителното възстановяване или приспадане на сумата. Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от г.) (1) Разпоредбите на чл. 14 не се прилагат, ангажиментът се прекратява и не се изисква частично или пълно възстановяване на получената от земеделския стопанин помощ в случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства. (2) Случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства заедно със съответните доказателства (документи, издадени от компетентен административен орган) се съобщават в писмена форма на ДФЗ - РА от земеделския стопанин или от друго упълномощено от него или наследило го лице в рамките на 10 работни дни от датата, на която земеделският стопанин или упълномощеното от него или наследилото го лице е в състояние да направи това. ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 1. По смисъла на тази наредба: 1. "Първо компенсаторно плащане" е плащането, определено за първото подадено заявление за подпомагане по мерките по чл. 1, ал "Допустими площи" са земеделски площи, за които земеделските стопани получават подпомагане след извършване на необходимите административни проверки и/или проверки на място на заявените от тях площи. 3. "Форсмажорни или изключителни обстоятелства" са: а) смърт на бенефициента; б) дългосрочна професионална нетрудоспособност на бенефициента; в) експроприация на голяма част от стопанството, ако това не е могло да бъде предвидено в деня, в който е поет ангажиментът; г) сериозно природно бедствие, което силно засяга земята на стопанството; д) (отм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г.); е) (отм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от г.).

6 1а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от г.) Не са наддекларирани земеделски площи, с които земеделските стопани, подали общо заявление за единно плащане на площ за 2007 г., са кандидатствали за подпомагане по мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и по мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони", когато тези площи попадат в землища, впоследствие отпаднали от териториалния обхват, определен с Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.). За тези площи не следва да се извършва плащане, както и да се налагат санкции за бъдещ период. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от г.) 2. Наредбата се издава на основание 35, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 18 от 2006 г.; изм., бр. 96 от 2006 г. и бр. 16 от 2008 г.). 3. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от г.) Наложените санкции за заявените по 1а площи се отменят и се извършва преизчисляване на подадените заявления.

Slide 1

Slide 1 Кампания за директни плащания 2010 1. Схемазаединноплащаненаплощ СЕПП 2. Схема за национални доплащания на площ НДП 3. Плащания за земеделски стопани в планински райони и райони с ограничения, различни

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване ИНСТРУКЦИЯ от 2.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.2 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК София, август 2019 г.

Подробно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програма за развитие на селските райони 2014-2020 МЯРКА 1

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

Microsoft Word - 11P168.doc

Microsoft Word - 11P168.doc Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 6 8 от 17 юни 2011 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ

Подробно

Microsoft Word - Мярка 6.docx

Microsoft Word - Мярка 6.docx Мярка 6: Подобряване на на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР Описание на целите: Подобряване на на видовете в мрежата Натура 2000 Обхват на мярката: Мярката обхваща видове и местообитания

Подробно

Microsoft Word - М1_ОБЯВА.docx

Microsoft Word - М1_ОБЯВА.docx ОБЯВА за прием на проектни предложения по мярка 1 Инвестиции в земеделски стопанства към СВОМР на СНЦ МИГ ПОМОРИЕ Местна инициативна група Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

Сдружение "МИГ Харманли"

Сдружение МИГ Харманли Утвърждавам:...П* /Величко Сянков Председател на УС/ *Заличена информация на осн.чл.2 от ЗЗЛД ОБЯВА за прием на проектни предложения по подмярка 7.6. - Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за приемане на ученици

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и ползването на Националния туристически регистър относно

Подробно

Microsoft Word - 73 НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.rtf

Microsoft Word - 73 НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.rtf НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ В сила от 1 януари 2000 г. Обн. ДВ. бр.6 от 21 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 19

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ОБЯВА МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙО

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ОБЯВА МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙО ОБЯВА МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно запитване за достъп Чл. 24. (1) Достъп до обществена

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно

NAREDBA_RD161117_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_izdavane_prehvyrlqne_otmqna_i_priznavane_na_garanciite_za_proizhod_na_energiqta_ot_vyzobnovqemi_

NAREDBA_RD161117_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_izdavane_prehvyrlqne_otmqna_i_priznavane_na_garanciite_za_proizhod_na_energiqta_ot_vyzobnovqemi_ НАРЕДБА РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници Издадена от министъра на икономиката,

Подробно

НАРЕДБА 8 от г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебе

НАРЕДБА 8 от г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебе НАРЕДБА 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 39 от протокол 28 от 08.11.2018 г., обн.,

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

Microsoft Word - nnaredba5.doc

Microsoft Word - nnaredba5.doc НАРЕДБА 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите,

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

Microsoft Word - Нр_ЗакрДецДарб_

Microsoft Word - Нр_ЗакрДецДарб_ НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Обн. - ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; изм., бр. 51 от 21.06.2005 г.; в сила от 21.06.2005 г.; изм.,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/16.01.2019 г./ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc)

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc) О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група -

Подробно

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.

Подробно

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г.

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. Раздел I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.(1) С тази Наредба се определят условията и реда

Подробно