СТАНОВИЩЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТАНОВИЩЕ"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Живко Димитров Жеков относно дисертационен труд на тема ПОДХОДИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ СЕМЕЙСТВОТО, УЧИЛИЩЕТО И ОБЩЕСТВОТО В УСЛОВИЯТА НА ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ за придобиване на образователна и научна степен Доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2 Педагогика (Специална педагогика - Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност) Докторант: Поликсения Цветанова Кисимова Научен ръководител: доц. д-р Емилия Евгениева I. Основания за провеждане на защита на дисертационния труд и описание на представените материали Възложено ми е становището със заповед на Ректора на СУ Св. Климент Охридски на основание чл. 4 и чл. 9 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн. ДВ, бр. 38 от г., изм. ДВ бр. 81 от г., изм. ДВ бр. 101 от г.). Автор на дисертационния труд на тема Състояние на равнищата на езиковата компетентност при заекващи деца от ПУВ е докторант Поликсения Цветанова Кисимова с научен ръководител доц. д-р Емилия Евгениева. II. Съдържание и качества на дисертационния труд Представеният за оценяване и изработване на становище комплект материали е във формат и със съдържание, съответстващи на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав на СУ Св. Кл. Охридски. Освен дисертационния труд са приложени Автореферат и 7 публикации по темата на дисертационното изследване. 1

2 Дисертационният труд е с общ обем 260 страници основен текст, от които 206 представляват същинската част на разработката и 11 приложения. В текста са включени 35 таблици, 19 диаграми и 1 фигура, а библиографията съдържа 165 заглавия, от които 138 заглавия на кирилица и 27 заглавия на латиница. Трудът включва следните самостоятелно обособени части: 1. Увод 2. Първа глава теоретични параметри на проблема 3. Втора глава представяне на изследователската програма 4. Трета глава анализ на резултатите от проведеното изследване 5. Изводи и препоръки 6. Заключение 7. Основни научни приноси 8. Списък на използваната литература 9. Приложения. Актуалност и значимост на проблема Редица държавни и неправителствени институции полагат множество усилия вече двадесет години да намерят верния път за интеграцията на децата със специални образователни потребности. Найновата форма е приобщаващо образование, което има за цел да осигури равнопоставеност, равни възможности и права за всички учащи, поспециално за онези, които са застрашени от маргинализация и изключване като например учениците с увреждания и/или със специални образователни потребности. Чрез различни доклади и публикации Европейската агенция за адаптирано и приобщаващо образование допринася за формирането на политиките на ЕС по въпросите на образованието в ранна детска възраст, преждевременното отпадане от училище на учащи със специални образователни потребности и предоставянето на възможности на учителите за 2

3 постигането на приобщаващо образование. Имайки предвид това и заложените цел и задачи в представения ми за рецензия дисертационен труд, определям темата като актуална и значима за специалната педагогика. В този контекст актуалността на темата и нейната дисертабилност не предизвикват съмнение. Още повече, че в предложения дисертационен труд са обхванати базисни маркери на тази сложна проблематика, в резултат на което са направени значими обобщения и изводи за повишаване на ефективността на социализиращите и развиващи педагогически интервенции. Съдържание и качества на теоретичната част Първа глава е разделена на три самостоятелно обособени части: 1.1. Особености и роля на семейството за развитието и интеграцията на децата със СОП, 1.2. Роля на обществото за развитието и приобщаването на децата със СОП, 1.3. Роля на училището за интеграцията и приобщаването на децата със СОП, и с общо тринадесет параграфа. Структурата и съдържанието на първата глава на дисертационния труд са демонстрация на добра информираност и познаване на базисната и актуална научна проблематика, върху които е изградена концепцията на изследването. Във всяка част от тази глава е видна добре очертана авторска позиция в сравнителния анализ и при обобщенията. Подходът при селектирането, систематизирането и анализа на литературните източници показва отличните умения на докторанта да интерпретира и обобщава научните постижения по тематиката на дисертацията. Спазен е научният стил на цитиране, което сочи, че са формирани умения за работа с източници на научна информация. Докторантът обстойно разглежда основните подходи за интерпретация на релацията семейство-общество, определяйки я като 3

4 отправна точка за цялостен подход към социализацията и възпитанието на детето и ролята на родителите в този процес. Умело са очертани теоретичните параметри на изследването, с фокус върху ролята и значението на семейство, общество и училището като трите най-важни звена в процеса на интеграцията и приобщаването на децата със СОП, без които е невъзможна тяхната реализация. Съдържание и качества на експерименталната процедура Във втора глава е представена изследователската програма. С поставената цел се декларира намерението на автора да се предложи ефективен модел за оптимизация на взаимодействието между семейството, училището и обществото в условията на интегрирано обучение и приобщаващо образование. Поставените седем задачи кореспондират помежду си. Структурирани са в логическа последователност и следват основната цел. Поставената цел е основа за формулиране на хипотезата, която е насочена към това на семейството, учителите и обществото им се зададе модел от дейности, които да ги информират, инструктират и интегрират към спецификата на децата със СОП, то те ще придобият необходимата чувствителност и мотивация за повишаване качеството на интеграционния процес. Би било удачно формулирането на втора хипотеза, за да се избегнат обясненията и условностите, които авторът прави в контекста на представената ни хипотеза. Лично мое мнение е, че описанието на използвания модел с подходи за оптимизация на взаимодействието семейство-училище-общество в условията на интегрирано обучение и приобщаващо на формиращият етап от изследването е напълно излишно и само утежнява четенето и възприемането на текста в дисертацията. 4

5 Конструирането на диагностичния инструментариум кореспондира със заложените цел и хипотези. В изследването са използвани обсервационни, диагностични, социометрични, статистически и експериментални методи като: анкета, педагогически експеримент, количествени и качествени методи, наблюдение и др. Контингентът на научното изследване е добре обоснован и е разделен в две основни групи: участници в изследването са 4 ресурсни учители, 4 педагози от общообразователни училища /масови учители/, 40 родители на деца със СОП, 40 родители на здрави деца, 5 доброволци от НПО и 5 доброволци, избрани на случаен принцип; членовете на експертната комисия са 2 психолози и 6 родители на деца със СОП. Представените количествени данни за контингента на научното изследване от 106 участници в изследването могат да се определят като добра извадка за статистическа обработка на данните. Подбрани са и коректни статистически методи за анализ на получените резултати с оглед доказване или отхвърляне на хипотезата. В изследването е използван научен инструментариум, обособен в 3 групи. Първата група включва два теста, насочени към всички участници в изследването: тест на Белбин, който определя способността за работа в екип на всяко изследвано лице и тест на Ленсиони, предназначен за оценка на екипната работа. Втората група е предназначена за учители и родители и включва: въпросник за учители и родители, с който се изследват нагласите на учителите и родителите към децата със СОП и потребността им от образование как всяка страна възприема потребностите на децата със СОП, мненията на родителите и учителите относно: новата образователна реформа в сферата на приобщаващото образование; въпросник Мениджърски способности на учителите, който определя дали учителят като професионалист, притежаващ набор от подходящи знания, умения и качества, да влезе и в ролята на мениджър, 5

6 който направлява взаимодействието си с родителите и обществото. Третата група е предназначена за доброволците като представители на обществото. Анкетната карта цели оценка на апробирания модел за оптимизация на взаимодействието семейство-училище-общество в условията на интегрирано обучение и приобщаващо образование. Необходимо е да отбележим, че изследователският инструментариум е в съответствие с поставените цели и задачи и фактът, че двата въпросника и анкетата във втората и третата част са създадени от докторанта специално за целите на настоящото изследване. Съдържание и качества на трета глава В трета глава са представени резултатите и техният анализ, които са подкрепени нагледно от фигури, таблици и диаграми. Структурно те са разделени на шест основни части, в които се представят и анализират: (1) Анализ на резултатите от констатиращия етап; (2) Анализ на резултатите от формиращия етап; (3) Анализ на резултатите от контролния етап; (4) Анализ на заключителния етап; (5) Статистически анализ на данните и (6) Анализ на заключителния етап. Очакванията ми в тази глава и отделните и параграфи спрямо заглавието и бе да видя резултатите от проведени анкети и тестове, но в параграф 3.1. се наблюдава повторение на цели текстове от предходната глава, в която липсва какъвто и да е анализ на данни. От резултатите, представени в параграф 3.2., става ясно, че експертите, участващи в изследването, оценяват положително предложения модел с подходи за оптимизация на взаимодействието семейство-училище-общество в условията на интегрирано обучение и приобщаващо образование по критериите и показателите в експертната карта. Това от своя страна доказва, че предложеният модел е приложим. В параграф 3.3. резултатите показват промяна в нагласите на учителите, родителите и обществото към потребностите от образование на децата със СОП в положителна посока, 6

7 както и факта, че и трите целеви групи осъзнават своето значение и лична отговорност в процеса на интеграция на децата със СОП. Получените резултати, анализирани в параграф 3.4., сочат, че и при трите групи участници се наблюдава промяна в нагласите на учителите, родителите и обществото към потребностите от образование на децата със СОП в положителна посока. Всяка една от групите осъзнава своето значение и лична отговорност в процеса на интеграция на децата със СОП и все по-активно да участват в процеса на взаимодействието училищесемейство-общество. Най-големите слабости в екипната работа след обобщаване на резултатите от проведения Тест на Ленсиони са страхът от конфликти и избягването на търсене на отговорност и др. Статистическият анализ на данните от изследването е представен в отделен параграф 3.5., но би било добре, ако за всяка една от получените величини, бъде пояснено нейното значение и връзка, а не само да бъде констатирано дали получената стойност има, или няма статистическа значимост. Така представени резултатите, според мен, не дават достатъчно яснота. В тази част от дисертацията проличават уменията на докторанта за анализиране и интерпретиране на получените от изследването данни. Обобщавайки написаното в трета глава, мога да посоча, че направените изводи са базирани на получените от изследването данни. В по-голямата си част те са формулирани ясно и отговарят на поставените във втора глава цел и задачи. Всички резултати са представени нагледно и подробно в табличен и графичен вид и са придружени с писмена интерпретация. От казаното дотук оценявам положително анализа и дискусията на резултатите, в които докторантът показва умения за самостоятелна интерпретация на данни във връзка с хипотезата. 7

8 Съдържание и качества на заключението, препоръките, изводите и приносите Заключението обобщава постигнатите от проведения експеримент резултати, отчитащи поставената цел и проверката на поставената хипотеза. Изводите произтичат от тези резултати и от интерпретацията на приложените методи за статистическа обработка. Формулирани са конкретни препоръки, основани на получените резултати. Изведените приноси отразяват практическата стойност на труда. III. Автореферат и публикации Докторантът представя шест (6) публикации, от които четири (4) в сп. Специална педагогика и две (2) в сборници от научни форуми. Авторефератът е в обем от 83 стр. и доста обширно представя дисертационния труд. Достатъчно е информативен и в него са отразени основните моменти от частите на труда, с акцент върху резултатите от изследването и приносите. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дисертационният труд на Поликсения Цветанова Кисимова Подходи за оптимизация на взаимодействието между семейството, училището и обществото в условията на интегрирано обучение е прецизно планирана и проведена разработка, съдържаща резултати от проведен експеримент по актуален проблем. Мога да го определя като изследване с практическа стойност за сферата на специалната педагогика. С труда си докторантът доказва способност за самостоятелно провеждане на научно изследване и интерпретация на резултатите. Считам, че дисертационният труд отговаря на изискванията за придобиване на образователна и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика - Специална педагогика. 8

9 Предвид общото положително впечатление от компетенциите на докторанта, давам своята положителна оценка и предлагам да се присъди на Поликсения Цветанова Кисимова образователната и научна степен доктор в професионално направление 1.2. Педагогика - Специална педагогика. гр. Варна г. доц. д-р Живко Жеков: 9

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценяване на училищната организация Докторант: Таня Петрова

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ВАСИЛИКИ КАРАКЕПЕЛИ на тема: СПЕЦИАЛНОТО СРЕЩУ ВКЛЮЧВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ: ЕФЕКТИ ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на образователната и научна степен Доктор Професионално

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Иван Петров Видолов относно: Дисертационен труд на тема: Експертизи при разследване на престъпления против стопанството Област на висше образование: 3. Социални, стопански

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образователна и научна степен доктор в Област на висше образование:

Подробно

Левтерова рецензия

Левтерова рецензия РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.п.н. Дора Левтерова Гаджалова ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по професионално направление: 1.3. Педагогика на обуче

Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по професионално направление: 1.3. Педагогика на обуче Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението в детската градина

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/07.05.2019 На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийска, Преподавател в катедра Туризъм към Стопански факултет

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигитална обработка на фотографски изображения в обучението

Подробно

СТАНОВИЩЕ от дпн Дора Стоилова Левтерова, професор в ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор на науките в

СТАНОВИЩЕ от дпн Дора Стоилова Левтерова, професор в ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор на науките в СТАНОВИЩЕ от дпн Дора Стоилова Левтерова, професор в ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор на науките в област на висше образование 1. Педагогически науки

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 1574 София, бул. " Шипченски проход " N 69 а, тел ;

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 1574 София, бул.  Шипченски проход  N 69 а, тел ; СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 1574 София, бул. " Шипченски проход " N 69 а, тел. 872-05-61; 872-08-93 РЕЦЕНЗИЯ на дисертация за присъждане на образователната

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я На проекта за дисертация за присъждане на образователна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професиона

Р Е Ц Е Н З И Я На проекта за дисертация за присъждане на образователна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професиона Р Е Ц Е Н З И Я На проекта за дисертация за присъждане на образователна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика ( Специална педагогика-логопедия)

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р инж. Ангел Сотиров Смрикаров за дисертационния труд на маг. Стоян Съйков Съев на тема: Web базираните технологии средство за оптимизиране на обучението (Web 2.0 технологиите

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Еп

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Еп РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Епископ Константин Преславски на дисертационен труд за

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна степен доктор по Педагогическа и възрастова психология

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология 5.11.02 и Философия на културата, политиката, правото и икономиката 5.01.13 на:

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на об

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на об РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно