Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx"

Препис

1 МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 1. Цели на Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ ) в ІV клас Националното външно оценяване по български език и литература в края на IV клас цели да установи постигането на изискванията за резултатите от обучението по български език и литература в края на началния етап на основно образование, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка (Наредба 5 от г. за общообразователната подготовка). С Националното външно оценяване по български език и литература в IV клас се проверяват следните знания и умения на учениците: - уменията за четене и разбиране на текстове в различен жанр (включително анотации на детски книги, кратки текстове от детски енциклопедии, инструкции за използване на уреди или указания за игри или др.); - уменията за възприемане и интерпретация на кратки по обем и достъпни като съдържание значими произведения от българската и световната литературна класика за деца; - уменията за създаване на текст с определена комуникативна цел; - базови знания за строежа на езика и езиковите, и речевите единици; - уменията за прилагане на основни правила на българския книжовен език. 2. Специфика на теста по български език и литература за НВО в ІV клас 2.1. Структурни особености на теста Тестът за НВО в края на IV клас включва 3 части, всяка от които съдържа различен брой задачи, обвързани с конкретен текст: 1) Диктовка и езикови задачи с избираем отговор 2) Текст за четене с разбиране и тестови задачи към него - с избираем и със свободен отговор 3) Речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор Първата част на теста включва диктовка и езикови задачи. Диктовката е с обем от 40 до 60 думи и с прогнозно време за изпълнение 10 минути. Чрез диктовката се проверяват умения за прилагане на изучени правописни, но не и

2 пунктуационни правила. Езиковите задачи към диктовката са 6-10 броя с избираем отговор и са насочени към базови, свързани с приложния характер на езика. Избираемите отговори са три, като само един е верен. Прогнозното време за изпълнение на задачите е 10 минути. Втората част на теста се състои от текст и задачи за четене с разбиране към него 3 задачи с избираем отговор и 6 задачи със свободен отговор. Прогнозното време за изпълнение на теста е 25 минути и включва времето за решаване на задачите и съставянето на свободните отговори, както и времето за четене на текста. Третата част на теста (субтест 3) включва задача с творчески характер, която може да е свързана със: създаване на кратък текст със свободен отговор на въпрос; редактиране на текст; създаване на кратък текст по картинка/ картинки; създаване на текст по картинка и словесна опора. Създаваният от учениците текст е с обем от 3-5 изречения и с прогнозно време за изпълнение 15 минути Проверявано учебно съдържание през учебната година Подборът на учебното съдържание, проверявано през учебната година, гарантира проверка на очаквани резултати от обучението по определените области на компетентност в Държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка. Езиковата компетентност, проверявана чрез диктовка, е свързана с прилагане на изучените правила на книжовния език, базови за езиковата култура правописни правила за озвучаване и обеззвучаване на съгласни, за правилно записване на гласни в неударена позиция, за правилно писане на думи без свое ударение и др. Област на компетентност Езикови Комуникативнорече ви Знания, умения и отношения Прилага правописни правила за гласни и за съгласни звукове в различни фонетични позиции Пише под диктовка текст в съответствие с изучените правописни правила. Езиковите задачи проверяват онези аспекти на езиковата компетентност, които са определени с очакваните резултати от Държавния образователен стандарт

3 за общообразователната подготовка, и допълват информацията за владеенето на книжовните норми, проверявани с диктовката. Област на компетентност Езикови Знания, умения и отношения Разпознава видове морфеми (представка и корен). Образува нови думи с изучените морфеми: сродни думи, сложни думи. Разпознава частите на речта (съществителни имена, прилагателни имена, глаголи, лични местоимения и числителни имена). Определя граматически признаци на изучените части на речта. Употребява уместно в речта думи с близко значение и думи с противоположно значение (синоними и антоними). Разграничава словосъчетание от изречение. Разграничава просто изречение от сложно изречение. Уменията за четене с разбиране, проверявани със субтест 2, обхващат литературната и социокултурната компетентност, като се фокусират върху приложния аспект на езика. Текстът за четене с разбиране е кратък, печатен, линейно последователен. Освен от познатите на учениците жанрове може да се включат и текстове от ежедневната речева практика на ученика/учениците: анотация на детска книга, инструкция за домакински уред или указание за игра. Задачите за четене с разбиране на художествен текст са насочени към откриване спецификата на такъв вид текст, изразните му средства и смисъла на прочетеното. Литературни Социокултурни Разграничава художествен и нехудожествен текст. Прави коментар в отговор на въпроси, свързани със съдържанието на художествения текст. Открива повторение, сравнение и олицетворение. Открива значението на непознати думи в контекста на произведението. Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното. Чете с разбиране материали от детски списания, енциклопедии, достъпна информация от интернет. Задачата с творчески характер може да включва допълнителни условия, които са свързани с комуникативноречевите и социокултурните.

4 Комуникативноречев и Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого говори? Защо? Кога? Как? Къде?). Уместно употребява езикови и неезикови средства според комуникативната ситуация. Прави умозаключения и изводи, свързани със съдържанието, с езика и със структурата на текста Изразява собствено мнение и го аргументира с оглед на ситуацията на общуване. Съчинява текст по словесна опора, по картина и словесна опора или по серия от картини. 3. Вид и времетраене на изпита - Националното външно оценяване на учениците от IV клас се осъществява чрез писмено изпитване. Времетраенето е 60 минути, а за учениците със специални образователни потребности e до 40 минути над определеното време. 4. Примерни текстове и видове задачи Тестът по български език и литератува за НВО в IV клас съдържа: 9-13 задачи с избираем отговор с три възможности за отговор, от които само един е правилен; 6 задачи с кратък свободен отговор; 1 задача с разширен свободен отговор Примерен текст за диктовка Бездомната птичка В градския парк едно самотно гълъбче трепереше от студ. Измъчваше го глад и си търсеше храна. На едно близко дърво то зърна къщичка за птички. В нея имаше трохички хляб. Птичето се приюти на топло и беше много щастливо. То заспа спокойно в студената нощ Примерна задача със структуриран отговор с три възможности за отговор: Каква част на речта е думата девет? А) съществително име Б) числително име В) прилагателно име 4.3. Примерен текст за четене с разбиране

5 В тази книжка са събрани 101 гатанки - най-хубавите от българския фолклор. Прочетете ги внимателно и се опитайте сами да ги отгатнете! Ако се затрудните, вгледайте се в цветните илюстрации - с тяхна помощ по-лесно ще откриете верните отговори. Година на издаване: 2007, изд. ХХХХ, корица мека, страници Пример за задача с кратък свободен отговор Защо ти би прочел тази книжка? Посочи поне две причини според теб. Първа причина... Втора причина Примерни задачи с разширен свободен отговор: Твой любим роднина (майка, татко, баба, дядо или друг - избери един от тях) има рожден ден. Как ще се обърнеш към него и какво ще му пожелаеш? Запиши с 3-4 изречения. Състави кратък текст по снимката, като си помагаш с дадените ключови думи. Ключови думи: училищен двор, засаждат, копаят, поливат, зариват, доволни, ще расте, ще дава плодове, ще радва децата. 5. Оценяване Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, съобразно със спецификата, трудността и логиката на решението на задачата. Всеки критерий към диктовката се оценява според броя на съотнесените с него думи, съдържащи съответните правописни особености. Всяка вярно решена тестова задача с избираем отговор се оценява с 1 точка за правилен отговор и с 0 т. за грешен отговор. Задачите с кратък свободен отговор се оценяват по двустепенна и по тристепенна скала, която освен за приемлив и неприемлив отговор, включва и критерий за частично приемлив отговор. Броят точки за речевата задача със свободен отговор се определя в зависимост от степента на постигане на определените критерии, свързани със смисловото

6 единство и езиковата свързаност на написаното, с уместната употреба на думите, правопис и пунктуация. Примерни критерии за оценяване на речевата задача: Жанрова идентичност на текста Смислово единство на текста Езикова свързаност на текста Уместна употреба на думите Правилно изграждане на изреченията Резултатът от теста се образува като сбор от получения брой точки за всички задачи. Оценките от националното външно оценяване в края на IV се изразяват в брой точки, без да се приравняват към оценки, и се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН УТВЪРДИЛ Директор:...... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2часа седмично = 36 часа 18 седмици

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

ІІІ

ІІІ I. Общо представяне програмата Учебта програма по ЗИП БЕЛ е разработе в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и е съобразе с Учебта програма по БЕЛ за трети клас /МОН,

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ КЛАС Място на Брой ове 1. Думи с т д, с з, к г 20.05.2019 12:30 49 кабинет 2 2. Думи с п б, ф в,

Подробно

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В X КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на НВО по български език и литература в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 7 часа седмично = 126 часа по ред Учебна

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation НВО по математика в VІІ и Х клас при условията, определени от ЗПУО и Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците Гергана Василева старши експерт по математика в РУО

Подробно

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 1

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 1 МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 019 00 ГОДИНА 1. Цели на НВО в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

Подробно

УТВЪРДИЛ

УТВЪРДИЛ УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 7. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за 2018/2019 учебна

Подробно

3 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц

3 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми ученици, ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! Бургас, 24.03.2019 г. ІІІ клас Състезателният

Подробно

Slide 1

Slide 1 Оценяването на резултатите от обучението по български език. Какво да се оценява, как да се оценява, защо да се оценява? Нови отговори на стари въпроси проф. д-р Татяна Ангелова, СУ Св. Кл. Охридски 3-ти

Подробно

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_ Приложение 2 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС І. Вид и времетраене Изпитът от националното външно оценяване е писмен. Равнището на компетентностите

Подробно

Microsoft Word - 5 kl ivrit

Microsoft Word - 5 kl ivrit Приложение 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА V КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знания, умения

Подробно

Входящи тестове

Входящи тестове Ученици правят истории от думи в картини на Майстора и бабините ракли С думи открити в картини на Майстора или в предмети от бабините ракли, свои истории съставяха учениците включени в проекта Приятно

Подробно

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата 8.12.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.47 Наредба 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка МИНИСТЕРСТВО

Подробно

Microsoft Word - u4ebna_programa_4_kl_4ngbina-last.doc

Microsoft Word - u4ebna_programa_4_kl_4ngbina-last.doc Приложение 4 АДАПТИРАНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА І. Общо представяне на учебната програма В четвърти клас обучението

Подробно

2 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц

2 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми ученици, ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! Бургас, 24.03.2019 г. ІІ клас Състезателният

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 1 1 Моята детска градина Дай си дясната

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации 1 Отново заедно Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Използва ясен

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

Анализ на резултатите

Анализ на резултатите Анализ на резултатите от външното оценяване в ІVа клас през учебната 17/18 година в ОУ Проф.П.Н.Райков В началото на учебната годината учениците в класа бяха 17, в края на първи срок едно дете се премести,

Подробно

Развитие на речта

Развитие на речта Езиково развитие в ПУВ Говорът и езикът са вродени способности, но се развиват след раждането и зависят от социалната среда. Тяхното правилно развитие зависи от здравословното състояние на детето, от неговата

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

Microsoft Word - Bulgarian MS 2010.doc

Microsoft Word - Bulgarian MS 2010.doc Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission LEAVING CERTIFICATE 2010 MARKING SCHEME BULGARIAN HIGHER LEVEL 1 Български Схема за оценяване и критерии Първа част (30 /100) 1. Какво е значението

Подробно

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА I КЛАС Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по японски език в начален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения,

Подробно

Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас

Национално външно оценяване  и  кандидатстване  след 7. клас Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас 2019 година ЗПУО Външно оценяване в 7. клас Националното външно оценяване в 7. клас се осъществява, съгласно Заповед РД09-1709/29.08.2018 г. на

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Мотивировка на темата Форум Изследователски подходи в обучението по български език Съвременните динамични процеси в езика и трудностите

Подробно

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучението по дисциплината е огласено в раздел Анотация в учебната

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА М ИИСТРСТВО А ОБРАЗОВАИТО И АУКАТА У Ч БА ПРОГРАМА ПО ИВРИТ В Т ОРИ ЧУЖД ЗИК ЗА ДИАДСТИ КЛАС З П СОФИЯ, 2014 г. I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебта програма по иврит като втори чужд език за едидесети

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК-ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за

Подробно

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР Г. СПЕЦИАЛНОСТ "УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ" Пояснeния: 1) Подробна информация за технологията за записване пр

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР Г. СПЕЦИАЛНОСТ УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ Пояснeния: 1) Подробна информация за технологията за записване пр ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 06-07 Г. СПЕЦИАЛНОСТ "УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ" Пояснeния: ) Подробна информация за технологията за записване през СУСИ е публикувана в Указания за записване на избираеми

Подробно

Прием

Прием График Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 03.07.2019г. 04.07.2019г. 05.07.2019г. 08:00 18:00 стая 11 стая 12 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране 12.07.2019г.

Подробно

Microsoft Word - romanian_12kl.doc

Microsoft Word - romanian_12kl.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XII КЛАС, ПЪРВИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като първи чужд език са разработени в съответствие

Подробно

Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc

Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc МИНИСТЕРСТВО НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ОСМИ КЛАС София, 2009 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗА VІІI КЛАС ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА

Подробно

Български език и история (задочно обучение)

Български език и история (задочно обучение) Учебен план на специалност Български език и история (задочно обучение) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х

Подробно

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства Новият учител в клас - трудности и предизвикателства (Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование)

Подробно

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище: Фамилия, име на ученика: ТЕСТ 1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

Подробно

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище: Фамилия, име на ученика: ТЕСТ 2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

ІІІ

ІІІ ІІІ. Учебно съдържане Дата Ядро Стандарт Тема Очакван резултат Спецфчн метод форм за оценяване 1. 29.09. Ученкът разказва, опсва, задава въпрос, дава отговор, участнцте в нея, темата, целта условята. Строеж

Подробно