ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА Г. Дейности срок отговорник отчитане I. Поставяне на

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА Г. Дейности срок отговорник отчитане I. Поставяне на"

Препис

1 ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА Г. Дейности срок отговорник отчитане I. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции и развитие на умения за учене през целия живот 1. Красимир Развиване на ефективни партньорства на ППМГ Н. Обрешков с други училища директор, /общински и частни средни, висши/, с Г.Камбурова обучителни организации и културни и Н. Качаков институции с цел осъществяване на заместник приемственост и практическа реализация на директори идеята за непрекъснато образование. 2. Продължаване на работата по националните Директор, програми: Ученически олимпиади и Ръководители състезания, Осигуряване на съвременна на групи образователна среда, модул: Подобряване на уменията за експериментална работа по природните науки, Обучение за ИТ кариера, ИКТ в системата на училищното и училищно образование, Квалификация, по Наредбата за приобщаващото образование; Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на училищното и училищно образование и други проекти на Министерство на образованието 1

2 3. Организиране на регионални, национални и Н. Качаков международни състезания по математика за заместник- ученици от 1 до 12 клас: Математическо директор и състезание Европейско кенгуру, гл. учител Математическо състезание Питагор за ученици от IV клас, Математика без граници и др. 4. Участие на ученици в национални състезания по математика, информатика, ИТ, физика, химия, биология, ключови компетентности, БЕЛ, история и др., включени в календара на МОН. По график Качаков заместникдиректор и гл. учител 5. Организиране и провеждане на различни кръгове на олимпиади по математика, информатика, ИТ, физика, химия, биология и др. По график Качаков заместникдиректор и гл. учител 6. Организиране и провеждане на дейности Предс. на към Националния център по природо- методическит математически науки: Лятна академия за е обединения ученици с изявени интереси към природоматематическите науки, Лятна школа по приложна математека в природните науки, Общинско състезание по ИТ за ученици от 1 до 12 клас, курс по роботика /ЛЕГО и инженерна/, вечери на науките, дни на отворените врати, изложби, използване на базата на други училища и организации. Засилено интердисциплинарно обучение и работа по науките за Земята и природата. 2

3 7. Участие на ученици от училището в Предс. на Национален конкурс методическо Физика на сцената, състезания по обединение роботика, Националното състезание по по природни природни науки, Турнир на младите физици науки 8. Провеждане на училищен спортен празник, участия в районни и общински спортни състезания Учителите по физическо възпитание и спорт II. Съчетаване на иновационни и традиционни практики, с цел повишаване ефективността при управление на училището. 1. Актуализиране на цялостната концепция за провеждане на образователния процес Стратегия, Етичен кодекс, учебни планове и програми, правилници, планове на методически обединения и комисии, план прием и др. документи 2. Набелязване на мерки за подобряване на качеството на цялостната дейност в ППМГ Н. Обрешков, гр. Казанлък 3. Проучване на възможностите и участие в национални и европейски проекти, включително по Програма Еразъм + 4. Привличане в училище на мотивирани ученици чрез провеждане на целенасочена рекламна кампания. Да продължи и в бъдеще приемът по професия Приложен програмист 5. Предприемане на мерки за развиване на ученическото самоуправление в училище Красимир директор Красимир директор, Рени Червенкова - учител Директор, преподавателите Красимир директор г Т. Цоневска педагогическ и ник Обществен Обществен Обществен 3

4 6. Усъвършенстване на мерките за намаляване на броя на отсъствията от учебни часове чрез Т. Цоневска педагогическ своевременно информиране на родителите и ник, класните ръководители III. Утвърждаване на доброто име на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник. 1. Доразвиване на традициите за съвместни тематични изяви с читалище Искра, музей Искра, къща музей Чудомир и др. П. Кутева, С. Ненкова, М. Цветкова 2. Продължаване на традицията за провеждане С. Бюйлекова, на благотворителни Коледни и Великденски М. Цветкова, базари и концерти. М. Иванова 3. Осъществяване на съвместни инициативи от ученици, учители, родители и Училищното настоятелство Класните ръководители 4. Провеждане на дискусия за създаване на 04. Т. Цоневска нoви символи и ритуали на училището 2020 педагогически елементи на ученическа униформа. ник, училищна комисия 5. Създаване на комисия за поддържане и Б. Сребчева р- обогатяване на уебсайта на училището. л направл. ИТТ 6. Органиране и провеждане на поредното 05. Учителите по пролетно надиграване по народни танци физическо възпитание и спорт IV. Постоянна квалификация на педагогическите специалисти и ефективна кадрова политика Обществен Обществен и УН педаго педаго 1. Ежегодно актуализиране на плана за квалификационна дейност в съответствие с потребностите на преподавателите и гл. учител педаго 4

5 училището. Провеждане на вътрешноучилищна квалификация на желаещи преподаватели за актуализация на знанията по чужд език. 2. Осъществяване на сътрудничество между гл. учител педаго учителите от училището с учители от други водещи училища и/или ВУЗ с цел обмен на добри педагогически практики 3. Осигуряване на възможности за Юни преподавателите педаго придобиване на ПКС от членове на 2020 колектива 4. Участие в различни квалификационни гл. учител форми на състав: семинар, педаго лекция, дискусия, открити уроци и др. 5. Усъвършенстване уменията на учителите за работа приложни компютърни програми и гл. учител педаго изготвяне на продукти, насочени към интегрирането на отделни метни области V. Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително финансиране 1. Осъществяване на дейности по осигуряване 06. Красимир педаго на финансови условия за функциониране на 2020 Националния център по природо- директор, математически науки. Хр. Нихтянова 5

6 ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК ПРЕЗ УЧЕБНАТА Г. През изминалата учебна учебна година колективът на ППМГ Н.Обрешков активно работи по осъществяването на плана за изпълнение на стратегията на училището. Развивахме както формално, с посредничеството на Общината и РУО, така и чрез лично съдействие на учителите - ефективни партньорства на ППМГ Н. Обрешков с други училища, с висши учебни заведения ФМИ и Технически колеж -Казанлък, с обучителни организации. Продължихме дейностите по националните програми: Ученически олимпиади и състезания, Осигуряване на съвременна образователна среда, модул: Подобряване на умениятаза експериментална работа по природните науки, Обучение за ИТ кариера, ИКТ в системата на училищното и училищно образование, Квалификация, започна ефективна работа по Наредбата за приобщаващото образование. Организирахме участието в регионални, национални и международни състезания по математика за ученици от 1 до 12 клас: Математическо състезание Европейско кенгуру, Математическо състезание Питагор за ученици от IV клас, Математика без граници и др. Наши ученици успешно участваха в национални състезания по математика, информатика, ИТ, физика, химия, биология, ключови компетентности, БЕЛ, английски език, география, история и др. включени в календара на МОН, в Националното състезание по природни науки. Организирахме и провеждане на различни кръгове на олимпиади по математика, информатика, ИТ, физика, химия, биология, а наш ученик, Александър Проданов, който участва и се стави успешно на Младежката олимпиада по природни науки на Европейския съюз в Португалия, Европейската олимпиада по физика в Литва, Международната олимпиада по физика в Израел, Международния турнир на младите естествоизпитатели в Беларус. Беше проведена Лятна академия за ученици с изявени интереси към природо-математическите науки през септември и през юли по биология и по химия, Лятна школа по приложна математика в природните науки през юли. Организирахме Общинско състезание по ИТ за ученици от 1 до 12 клас, курс по роботика, вечери на науките, дни на отворените врати, художествени изложби. Бяха осигурени възможности за придобиване на ПКС от членове на колектива. По методически обединения проведохме различни квалификационни форми на колектив: семинари, лекции, дискусии, открити уроци и др., осъществихме обучение на преподавателите по ефективно психологическо взаимодействие между училищната институция и родителите и специално обучение по усъвършенстване уменията на учителите за работа с облачни технологии, приложни компютърни програми и изготвяне на продукти, насочени към интегрирането на отделни метни области. По график от МОН се осъществяваха дейности по осигуряване на финансови условия за функциониране на Националния център по природо-математически науки. Довършват се дейностите по осъществяване на ремонта на външна спортна площадка и изграждане на съоръжения за различни видове спорт. Председател на Комисията:... 6

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ОТЕЦ ПАИСИЙ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

Приложение към Заповед РД 09-11/ г. на директора на ППМГ Никола Обрешков, гр. Казанлък СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, гр. Ка

Приложение към Заповед РД 09-11/ г. на директора на ППМГ Никола Обрешков, гр. Казанлък СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, гр. Ка Приложение към Заповед РД 09-11/15.09.2016 г. на директора на ППМГ Никола Обрешков, гр. Казанлък СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, гр. Казанлък за периода от 2016-2020 год. I. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/69-25-21.69-25-23. Ш/69-25-21. 69-25-23, 67-22-16 I ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Професионално учителско портфолио на Стоилка Гелова старши учител по математика в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Съдържание : Представяне Образование Професионален опит и стаж Моята философия

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В СУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА Годишният план за квалификация е част от Годишния план на училището за учебната 2018/2019

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ гр.балчик, общ.балчик, обл. Добрич адрес: п.код 9600 ул. Хр.Ботев 6 директор:станислав Николов служ. тел. 0579/7

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ гр.балчик, общ.балчик, обл. Добрич адрес: п.код 9600 ул. Хр.Ботев 6 директор:станислав Николов служ. тел. 0579/7 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ гр.балчик, общ.балчик, обл. Добрич адрес: п.код 9600 ул. Хр.Ботев 6 директор:станислав Николов служ. тел. 0579/72204; GSM: 0895554076 e-mail: kmbdlchik@abv.bg Утвърждавам:..

Подробно

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ ПЛАН ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТИ КЪМ ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИ

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ ПЛАН ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТИ КЪМ ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИ ПЛАН ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТИ КЪМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. ВАРНА, 2018 РАЗДЕЛ 1. ОБОСНОВКА. Планът на МО ФВС е изработен в изпълнение на СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF ( Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) I. Основни приоритети в дейността на училището: 1.Обучение и възпитание ориентирани към всеки ученик. 2. Повишаване на на функционалната грамотност на обучаваните; постигане

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЦИ В MS-WORD

СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЦИ В MS-WORD Човешки ресурси 69 души 57 учители 12 служители 734 ученици в началото на учебната година, понастоящем 728 нови учители и служители Станимир Илиев, Жулиета Андреева, Веселина Георгиева, Павлета Проданова,

Подробно

План квалификация

План квалификация Основно училище Васил Левски с.торос общ.луковит УТВЪРЖДАВАМ: Директор:/Валя Неева/ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА І. ЦЕЛИ ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане на съизмеримост с европейските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

Microsoft Word - proekt_zapoved_olimpiada_19_20.docx

Microsoft Word - proekt_zapoved_olimpiada_19_20.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД./ 2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ гр. ВАРНА бул. Сливница 189, тел: ; факс: ; tcc_varna

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ гр. ВАРНА бул. Сливница 189, тел: ; факс: ;   tcc_varna ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ гр. ВАРНА бул. Сливница 189, тел: 756-756; факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Утвърдил:... Мария Петрова Директор на ПГСАГ

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ НИКОЛА ОБРЕШКОВ УТВЪРЖДАВАМ:... (Наньо Качаков) ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ НИКОЛА ОБРЕШКОВ УЧЕБНА

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai УТВЪРЖДАВАМ : ДИРЕКТОР :.. / П. Димитрова / Г Р А Ф И К ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРИ С О У АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ, ГР. СТРАЖИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2014/ 2015 ГОДИНА Настоящият план е приет на заседание

Подробно

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО Утвърдил, Директор: Нели Николова ПЛАН за квалификационната дейност за учебната 2018/2019 година I. Анализ на квалификационната

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

Основно училище Георги Кирков гр. Казанлък, обл. Стара Загора П Р О Г Р А М А ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Основно училище Георги Кирков гр. Казанлък, обл. Стара Загора П Р О Г Р А М А ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА Основно училище Георги Кирков гр. Казанлък, обл. Стара Загора П Р О Г Р А М А ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В ОУ ГЕОРГИ КИРКОВ ГР. КАЗАНЛЪК, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , sou_rado

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: ,     sou_rado СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: 0777 8 24 18, www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕ ДИРЕКТОР

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

СУ ХРИСТО БОТЕВ - гр. БУРГАС, кв.черно МОРЕ, ОБЩИНА БУРГАС ул. Атанас Буров 10, тел , е-mail: Утвърдил: Николай Стратиев Д

СУ ХРИСТО БОТЕВ - гр. БУРГАС, кв.черно МОРЕ, ОБЩИНА БУРГАС ул. Атанас Буров 10, тел , е-mail: Утвърдил: Николай Стратиев Д СУ ХРИСТО БОТЕВ - гр. БУРГАС, кв.черно МОРЕ, ОБЩИНА БУРГАС ул. Атанас Буров 10, тел. 055182009, е-mail: ou_chmore@mail.bg Утвърдил: Николай Стратиев Директор Стратегия за развитие на училището за следващите

Подробно