R4BP 3 Print out

Размер: px
Започни от страница:

Download "R4BP 3 Print out"

Препис

1 Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Murin Facoum Pasta Продуктов(и) тип(ове): ПТ 14 - Родентициди ПТ 14 - Родентициди Номер на разрешението: Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3): BG

2 Съдържание Административна информация 1.1. Търговско наименование на продукта 1.2. Притежател на разрешение 1.3. Производител(и) на биоцидите 1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а) 2. Състав и формулиране на продукта 2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида 2.2. Тип на формулирането 3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност 4. Разрешена(и) употреба(и) Специфични инструкции за употреба Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение Специфични инструкции за употреба Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение 9 5. Общи указания за употреба 5.1. Инструкции за употреба 5.2. Мерки за намаляване на риска 5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка 5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение Друга информация

3 Административна информация 1.1. Търговско наименование на продукта Murin Facoum Pasta 1.2. Притежател на разрешение Име и адрес на притежателя на разрешението Име Адрес Vebi Istituto Biochimico s.r.l. via Desman, Borgoricco Италия Номер на разрешението Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3) Дата на издаване на разрешението Дата на изтичане срока на валидност на разрешението BG /04/ /12/ Производител(и) на биоцидите Име на производителя Vebi Istituto Biochimico s.r.l. Адрес на производителя Местонахождение на производствените обекти via Desman, Borgoricco (PD) Италия via Desman, Borgoricco (PD) Италия 1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а) 1

4 Активно вещество 11 - Бродифакум Име на производителя Dr Tezza s.r.l. Адрес на производителя Местонахождение на производствените обекти via Tre Ponti, Santa Maria di Zevio (VR) Италия via Tre Ponti, Santa Maria di Zevio (VR) Италия 2. Състав и формулиране на продукта 2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида Общоприето име IUPAC име Функция CAS номер EО номер Бродифакум 3-[3-(4'-bromobiphenyl- 4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro - 1-napthyl]-4- hydroxycoumarin Активно вещество Съдържание (%) 2.2. Тип на формулирането PA - Паста 3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност Категория на опасност Причинява увреждане на органите (кръв)посредством продължителна или повтаряща се експозиция.. Може да увреди плода. Препоръки за безопасност Преди употреба се снабдете със специални инструкции. Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. Използвайте предпазни ръкавици. ПРИ явна или предполагаема експозиция:потърсете медицински съвет. Да се изхвърли съдържанието в съответствие с националната уредба. 2

5 4. Разрешена(и) употреба(и) 4.1 Описание за използване Употреба 1 - Професионални потребители Продуктов тип Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие) ПТ 14 - Родентициди Не се отнася за отрови за гризачи. Rattus norvegicus-сив плъх-възрастни Насекоми, бозайници (например гризачи) Rattus norvegicus-сив плъх-ювенилни напр. гризачи Rattus rattus-черен плъх-възрастни Насекоми, бозайници (например гризачи) Rattus rattus-черен плъх-ювенилни напр. гризачи Mus musculus-домашна мишка-възрастни Насекоми, бозайници (например гризачи) Mus musculus-домашна мишка-ювенилни напр. гризачи Област на употреба На закрито На открито На закрито и на открито около сгради. Метод(и) на прилагане Залагане на примамки - Готова примамка за използване в защитени срещу манипулации поставки за примамка. Дозировка(и) и честота на прилагане Плъхове: 200 g, мишки: 50 g Мишки: Продукти за примамка: - 50 g примамка на една поставка. Ако е необходима повече от една поставка за примамка, минималното разстояние между поставките за примамка трябва да бъде 5 метра. При масово нахлуване, разстоянието между местата за прилагане трябва да е 2 метра. Мишки - Поставките за примамка трябва да се посещават най-малко веднъж на всеки 2 3 дни в началото на третирането и поне седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали поставките за примамка са невредими и за да се отстранят труповете на гризачите. Примамката се зарежда отново при необходимост. Плъхове: Продукти за примамка: g примамка на една поставка. Ако е необходима повече от една поставка за примамка, минималното разстояние между поставките за примамка трябва да бъде 10 метра. При масово нахлуване, разстоянието между местата за прилагане трябва да е 5 метра. Плъхове - Поставките за примамка трябва да се посещават само в период от 5 7 дни след началото на третирането и поне седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали поставките за примамка са невредими и за да се отстранят труповете на гризачите. Примамката се зарежда отново при необходимост. 3

6 Категория(и) потребители Индустриална Професионална Размери и материал на опаковките Murin Facoum Pasta е опакован по два различни начина: 1. Примамки с паста, всяка съдържаща от 10 до 15 g, увити в хартия за храна или с PE покритие; 2. Пластмасови тавички, всяка съдържаща: 25, 30, 40, 50, 75, 80, 100 g Разфасовки: от 1,5 kg до 25 kg Опаковките над 10 kg са разделени в оделни опаковъчни торби с максимален размер от 5 или 10 kg. Опаковъчен материал: - обвивка, пластмаса: коекструдиран / HDPE / полиетилен, - Метална кутия, хартия, картон, - Кутия, хартия, картон с вътрешна обвивка от коекструдиран / HDPE / полиетилен - Кофа: HDPE - пластмасова обвивка: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45 - пластмасова обвивка: PP MAT20 + PET MET 12 + PE Специфични инструкции за употреба - Прочетете и спазвайте информацията за продукта и данните, придружаващи продукта или предоставени на мястото на продажба, преди да го използвате. - Извършете проучване на нападнатата област преди поставянето на примамката и оценка на място, за да идентифицирате видовете гризачи, техните места на действие и да определите вероятната причина и мащабите на нахлуването. - Отстранете леснодостъпната за гризачите храна (напр. разсипано зърно или хранителни отпадъци). Не правете обаче друго почистване на нападнатата област непосредствено преди третирането, защото това само ще обезпокои популацията от гризачи и ще затрудни приемането на примамката. - Продуктът трябва да се използва само като част от система за интегрирана борба с вредители (ИБВ), включваща освен всичко друго мерки за хигиена и при възможност физически методи за контрол. - Преценете възможните превантивни мерки (запушване на дупки, възможно най-пълно отстраняване на потенциалните места за хранене и пиене), за да подобрите приемането на продукта и намалите вероятността от повторно нахлуване. - Поставките за примамка трябва да се поставят в непосредствена близост до местата със забелязани преди това действия на гризачи (напр. пътеки, свърталища, хранилки, дупки, тунели и пр.). - Където е възможно, поставките за примамка трябва да се закрепват за земята или за други конструкции. - Поставките за примамка трябва да бъдат ясно надписани, че съдържат отрови за гризачи и че не трябва да се преместват и отварят (вижте раздел 5.3 за информацията, която надписът трябва да съдържа). - Когато продуктът се използва на обществени места, третираните площи трябва да бъдат обозначени по време на периода на третирането и до примамките трябва да бъде поставена табела с обяснение на риска от първично или вторично отравяне с антикоагуланта и мерките за първа помощ при евентуално отравяне. - Примамката трябва да бъде закрепена така, че да не може да бъде отнесена от поставката. - Поставяйте продукта извън досега на деца, птици, домашни любимци, селскостопански и други нецелеви животни. - Поставяйте продукта далеч от храни, напитки и фураж, както и от съдове, прибори или повърхности в контакт с такива. - Носете устойчиви на химикали защитни ръкавици (UN UNI 374) по време на боравенето с продукта. - Докато използвате продукта, не се хранете, не пийте и не пушете. Измийте ръцете и изложената на пряк контакт кожа, 4

7 след като използвате продукта. - Ако поемането на примамката е сравнително слабо спрямо явните мащаби на нахлуването, помислете за преместване на поставките за примамката и евентуално за преминаване към друга формула на примамката. - Ако след 35-дневен период на третиране примамките продължават да се изяждат и не се наблюдава спад в действията на гризачите, трябва да се определи вероятната причина за това. След като се изключат другите възможности, най-вероятно става дума за резистентни гризачи, затова преценете възможността за употреба на неантикоагулантна ако има или посилна антикоагулантна отрова за гризачи. Също така преценете възможността за използване на капани като алтернативна мярка за контрол. - Отстранете останалата примамка или поставките за примамка в края на периода на третирането. - Не отваряйте сашетата с примамката. - Когато се използва продукт в еднодозови пласмасови тавички, след поставянето, разрежете покривния защитен слой Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби - Когато е възможно, преди третирането уведомете евентуалните минувачи (напр. потребителите на третираната площ и нейните околности) за кампанията за борба с гризачите. - За да намалите риска от вторично отравяне, редовно търсете и отстранявайте мъртвите гризачи по време на третирането (напр. най-малко 2 пъти седмично). - Продуктът не трябва да се използв повече от 35 дни без оценка на степента на нашествие на вредителите и ефективността на третирането. - Не използвайте примамки, съдържащи антикоагулантни активни вещества, като постоянни примамки за предотвратяване на нахлуване или следене на действията на гризачи. - В информацията за продукта (т. е. етикет и/или брошура) ясно трябва да бъде посочено, че: - продуктът не трябва да се доставя на масови потребители (напр. само за професионални потребители ). - продуктът трябва да се използва в достатъчно защитени срещу манипулации поставки за примамка (напр.: За употреба само в защитени срещу манипулации поставки за примамка ). - потребителите трябва да надписват правилно поставките за примамка с информацията, посочена в раздел 5.3 на кратката характеристика на продукта (SPC) (напр. Надпишете поставките за примамка, както е указано в препоръките за продукта ). - Използването на този продукт следва да елиминира гризачите в срок от 35 дни. Информацията за продукта (т. е. етикет и/или брошура) трябва ясно да препоръчва на потребителя, в случай на неефективност на третирането (т. е. ако продължават да се забелязват действия на гризачи), да потърси съвет от доставчика на продукта или да се обади в служба за борба с вредители. - Не мийте поставките за примамка с вода, преди да поставяте нова примамка. - Изхвърляйте мъртвите гризачи в съответствие с местните изисквания. - Не насипвайте този продукт направо в тунелите Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда - Този продукт съдържа антикоагулантно вещество. Ако бъде погълнат, е възможно с евентуално забавяне да се появят симптоми от рода на кръвотечение от носа и венците. В тежки случаи може да се появят синини и кръв в изпражненията или урината. - Противоотрова: Витамин K1, който трябва да се дава само от медицински/ветеринарни специалисти. - При: - Експозиция на кожата: да се измие с вода и след това с вода и сапун. - Експозиция на очите: да се промият с течност за промивка на очите или вода, клепачите да се държат отворени поне 10 минути. - Експозиция на устата: да се изплакне внимателно с вода. Нищо не трябва да се дава в устата на човек в безсъзнание. Не предизвиквайте повръщане. При поглъщане потърсете незабавно медицинска помощ и покажете съда или етикета на продукта. Обърнете се към ветеринарен лекар при поглъщане от домашен любимец. - Поставките за примамка трябва да бъдат надписани със следната информация: да не се премества или отваря ; съдържа отрова за гризачи ; Murin Facoum Pasta или номер на разрешително на продукта ; активно вещество/вещества и при злополука се обадете на център за отравяния. - Опасно за дивата природа. 5

8 4.1.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка - В края на третирането изхвърлете неизядената примамка и опаковката в съответствие с местните изисквания. - Използването на ръкавици е препоръчително Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение - Да се съхранява на сухо, хладно и добре проветриво място. Дръжте съда затворен и далеч от пряка слънчева светлина. - Да се съхранява на места, недостъпни за деца, птици, домашни и селскостопански животни. - Срок на годност: 2 години 4.2 Описание за използване Употреба 2 - Обучени професионални потребители Продуктов тип Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие) ПТ 14 - Родентициди Не се отнася за отрови за гризачи. Rattus norvegicus-сив плъх-възрастни Насекоми, бозайници (например гризачи) Rattus norvegicus-сив плъх-ювенилни напр. гризачи Rattus rattus-черен плъх-възрастни Насекоми, бозайници (например гризачи) Rattus rattus-черен плъх-ювенилни напр. гризачи Mus musculus-домашна мишка-възрастни Насекоми, бозайници (например гризачи) Mus musculus-домашна мишка-ювенилни напр. гризачи Област на употреба На закрито На открито Плъхове и мишки: на закрито и на открито около сгради. Плъхове: открити площи. Плъхове: открити сметища за отпадъци. Метод(и) на прилагане Залагане на примамки - Готова примамка за използване в защитени срещу манипулации поставки за примамка. Покрити и защитени поставки за примамка, при условие, че осигуряват еднакво ниво на защита за нецелеви видове и хора както защитени срещу манипулации поставки за примамка. Директно прилагане на готова примамка в тунелите. Плъхове: 200 g, мишки: 50 g - 0-6

9 Дозировка(и) и честота на прилагане Мишки: Продукти за примамка: - 50 g примамка на една поставка. Ако е необходима повече от една поставка за примамка, минималното разстояние между поставките за примамка трябва да бъде 5 метра. При масово нахлуване, разстоянието между местата за прилагане трябва да е 2 метра. Мишки - Поставките за примамка трябва да се посещават най-малко веднъж на всеки 2 3 дни в началото на третирането и поне седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали поставките за примамка са невредими и за да се отстранят труповете на гризачите. Примамката се зарежда отново при необходимост. Плъхове: Продукти за примамка: g примамка на една поставка. Ако е необходима повече от една поставка за примамка, минималното разстояние между поставките за примамка трябва да бъде 10 метра. При масово нахлуване, разстоянието между местата за прилагане трябва да е 5 метра. Плъхове - Поставките за примамка трябва да се посещават само в период от 5 7 дни след началото на третирането и поне седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали поставките за примамка са невредими и за да се отстранят труповете на гризачите. Примамката се зарежда отново при необходимост. Прилагане в тунелите: 45 g Категория(и) потребители Обучени професионалисти Размери и материал на опаковките Murin Facoum Pasta е опакован по два различни начина: 1. Примамки с паста, всяка съдържаща от 10 до 15 g, увити в хартия за храна или с PE покритие; 2. Пластмасови тавички, всяка съдържаща: 25, 30, 40, 50, 75, 80, 100 g Разфасовки: от 1,5 kg до 25 kg Опаковките над 10 kg са разделени в оделни опаковъчни торби с максимален размер от 5 или 10 kg. Опаковъчен материал: - обвивка, пластмаса: коекструдиран / HDPE / полиетилен, - Метална кутия, хартия, картон, - Кутия, хартия, картон с вътрешна обвивка от коекструдиран / HDPE / полиетилен - Кофа: HDPE - пластмасова обвивка: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45 - пластмасова обвивка: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60 7

10 4.2.1 Специфични инструкции за употреба - Прочетете и спазвайте информацията за продукта и данните, придружаващи продукта или предоставени на мястото на продажба, преди да го използвате. - Извършете проучване на нападнатата област преди поставянето на примамката и оценка на място, за да идентифицирате видовете гризачи, техните места на действие и да определите вероятната причина и мащабите на нахлуването. - Отстранете леснодостъпната за гризачите храна (напр. разсипано зърно или хранителни отпадъци). Не правете обаче друго почистване на нападнатата област непосредствено преди третирането, защото това само ще обезпокои популацията от гризачи и ще затрудни приемането на примамката. - Продуктът трябва да се поставя в непосредствена близост до местата със забелязани преди това действия на гризачи (напр. пътеки, свърталища, хранилки, дупки, тунели и пр.). - Продуктът трябва да се използва само като част от система за интегрирана борба с вредители (ИБВ), включваща освен всичко друго мерки за хигиена и при възможност физически методи за контрол. - Където е възможно, поставките за примамка трябва да се закрепват за земята или за други конструкции. - Поставките за примамка трябва да бъдат ясно надписани, че съдържат отрови за гризачи и че не трябва да се преместват и отварят. - Когато продуктът се използва на обществени места, третираните площи трябва да бъдат обозначени по време на периода на третирането и до примамките трябва да бъде поставена табела с обяснение на риска от първично или вторично отравяне с антикоагуланта и мерките за първа помощ при евентуално отравяне. - Сменяйте всяка примамка в точките, в които примамката е повредена от вода или замърсяване. - Примамката трябва да бъде закрепена така, че да не може да бъде отнесена от поставката. - Поставяйте продукта извън досега на деца, птици, домашни любимци, селскостопански и други нецелеви животни. - Поставяйте продукта далеч от храни, напитки и фураж, както и от съдове, прибори или повърхности в контакт с такива. - Носете устойчиви на химикали защитни ръкавици (UN UNI 374) по време на боравенето с продукта. - Докато използвате продукта, не се хранете, не пийте и не пушете. Измийте ръцете и изложената на пряк контакт кожа, след като използвате продукта. - Честотата на посещенията на третираната област е по усмотрение на оператора и съобразена с проучването, проведено в началото на третирането. Тази честота трябва да отговаря на препоръките, предоставени от съответния кодекс за найдобри практики. - Ако поемането на примамката е сравнително слабо спрямо явните мащаби на нахлуването, помислете за преместване на поставките за примамката и евентуално за преминаване към друга формула на примамката. - Ако след 35-дневен период на третиране примамките продължават да се изяждат и не се наблюдава спад в действията на гризачите, трябва да се определи вероятната причина за това. След като се изключат другите възможности, най-вероятно става дума за резистентни гризачи, затова преценете възможността за употреба на неантикоагулантна ако има или посилна антикоагулантна отрова за гризачи. Също така преценете възможността за използване на капани като алтернативна мярка за контрол. - Предпазвайте примамката от метеорологичните условия. Поставяйте точките за примамка на места, защитени от наводняване. - Сменяйте всяка примамка в точките, в които примамката е повредена от вода или замърсяване. - Когато примамката се поставя директно в тунели: - Примамките трябва да се поставят така, че да се сведе до минимум експозицията на нецелеви биологични видове и деца. - Покривайте или запушвайте входовете на тунелите с нанесена примамка, за да намалите опасността от отхвърляне и разпръскване на примамката. - Отстранете останалия продукт в края на периода на третирането. - Примамката трябва да бъде закрепена така, че да не може да бъде отнесена от поставката. - Поставяйте продукта извън досега на деца, птици, домашни любимци, селскостопански и други нецелеви животни. - Поставяйте продукта далеч от храни, напитки и фураж, както и от съдове, прибори или повърхности в контакт с такива. - Докато използвате продукта, не се хранете, не пийте и не пушете. Измийте ръцете и изложената на пряк контакт кожа, след като използвате продукта. - Честотата на посещенията на третираната област е по усмотрение на оператора и съобразена с проучването, проведено в началото на третирането. Тази честота трябва да отговаря на препоръките, предоставени от съответния кодекс за найдобри практики. - Ако поемането на примамката е сравнително слабо спрямо явните мащаби на нахлуването, помислете за преместване на поставките за примамката и евентуално за преминаване към друга формула на примамката. - При използване в системи за импулсно третиране с примамки: - Изядената примамка може да се сменя само след 3 дни и на интервали от най-много 7 дни след това. Всички разсипани примамки и мъртви гризачи се събират Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби 8

11 - Когато е възможно, преди третирането уведомете евентуалните минувачи (напр. потребителите на третираната площ и нейните околности) за кампанията за борба с гризачите. - Преценете възможните превантивни мерки (запушване на дупки, възможно най-пълно отстраняване на потенциалните места за хранене и пиене), за да подобрите приемането на продукта и намалите вероятността от повторно нахлуване. - За да намалите риска от вторично отравяне, редовно търсете и отстранявайте мъртвите гризачи по време на третирането съгласно препоръките в съответния правилник за най-добра практика. - Не използвайте продукта като постоянни примамки за предотвратяване на нахлуване или следене на действията на гризачи. Информацията за продукта (т.е. етикетът и/или листовката) трябва да показва ясно, че продуктът трябва да се прилага само от обучени професионални потребители, които притежават сертифициращ документ за спазване на приложимите изисквания за обучение (т.е. само за обучени професионалисти ). Не използвайте на места, за които може да има съмнения за резистентност на активната субстанция. - Не редувайте употребата на различни антикоагуланти със сравнимо или по-слабо действие, за да се справите с проявяващата се резистентност. За последователна употреба разгледайте възможността за употреба на неантикоагулантен родентицид, ако е в наличност, или по-силен антикоагулант. - Не измивайте с вода използваните поставки за примамки или принадлежности за примамки между отделните употреби. - Изхвърляйте мъртвите гризачи в съответствие с местните изисквания Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда - Когато поставяте поставки за примамка близо до отводнителни съоръжения, погрижете се примамката да не се мокри. - Този продукт съдържа антикоагулантно вещество. Ако бъде погълнат, е възможно с евентуално забавяне да се появят симптоми от рода на кръвотечение от носа и венците. В тежки случаи може да се появят синини и кръв в изпражненията или урината. - Противоотрова: Витамин K1, който трябва да се дава само от медицински/ветеринарни специалисти. - При: - Експозиция на кожата: да се измие с вода и след това с вода и сапун. - Експозиция на очите: да се промият с течност за промивка на очите или вода, клепачите да се държат отворени поне 10 минути. - Експозиция на устата: да се изплакне внимателно с вода. Нищо не трябва да се дава в устата на човек в безсъзнание. Не предизвиквайте повръщане. При поглъщане потърсете незабавно медицинска помощ и покажете съда или етикета на продукта. Обърнете се към ветеринарен лекар при поглъщане от домашен любимец. - Поставките за примамка трябва да бъдат надписани със следната информация: да не се премества или отваря ; съдържа отрова за гризачи ; Murin Facoum Pasta или номер на разрешително на продукта ; активно вещество/вещества и при злополука се обадете на център за отравяния. - Опасно за дивата природа Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка - В края на третирането изхвърлете неизядената примамка и опаковката в съответствие с местните изисквания. - Използването на ръкавици е препоръчително Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение - Да се съхранява на сухо, хладно и добре проветриво място. Дръжте съда затворен и далеч от пряка слънчева светлина. - Да се съхранява на места, недостъпни за деца, птици, домашни и селскостопански животни. - Срок на годност: 2 години 9

12 5. Общи указания за употреба 5.1. Инструкции за употреба Моля, вижте в съответните разрешени употреби Мерки за намаляване на риска Моля, вижте в съответните разрешени употреби Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда - Този продукт съдържа антикоагулантно вещество. Ако бъде погълнат, е възможно с евентуално забавяне да се появят симптоми от рода на кръвотечение от носа и венците. В тежки случаи може да се появят синини и кръв в изпражненията или урината. - Противоотрова: Витамин K1, който трябва да се дава само от медицински/ветеринарни специалисти. - При: - Експозиция на кожата: да се измие с вода и след това с вода и сапун. - Експозиция на очите: да се промият с течност за промивка на очите или вода, клепачите да се държат отворени поне 10 минути. - Експозиция на устата: да се изплакне внимателно с вода. Нищо не трябва да се дава в устата на човек в безсъзнание. Не предизвиквайте повръщане. При поглъщане потърсете незабавно медицинска помощ и покажете съда или етикета на продукта. Обърнете се към ветеринарен лекар при поглъщане от домашен любимец. - Поставките за примамка трябва да бъдат надписани със следната информация: да не се премества или отваря ; съдържа отрова за гризачи ; Murin Facoum Pasta или номер на разрешително на продукта ; активно вещество/вещества и при злополука се обадете на център за отравяния. - Опасно за дивата природа Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка - В края на третирането изхвърлете неизядената примамка и опаковката в съответствие с местните изисквания. - Използването на ръкавици е препоръчително Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение - Да се съхранява на сухо, хладно и добре проветриво място. Дръжте съда затворен и далеч от пряка слънчева светлина. - Да се съхранява на места, недостъпни за деца, птици, домашни и селскостопански животни. - Срок на годност: 24 месеца. 6. Друга информация - Поради своето забавено действие, антикоагулантните отрови за гризачи дават резултат от 4 до 10 дни след поемането на примамката. - Гризачите могат да пренасят болести. Не докосвайте мъртви гризачи с голи ръце, използвайте ръкавици или инструменти от рода на щипци, когато ги изхвърляте. - Този продукт съдържа вгорчаващ агент и оцветител. 10

13 11

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPASTA-BROD Продуктов(и) тип(ове): Номер на разрешението: 2308-1 Референтен номер на актива от Регистъра за

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: DIFETEC P-29F Продуктов(и) тип(ове): Номер на разрешението: 2420-1 Референтен номер на актива от Регистъра за

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIBLOCK-BROM Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 63-3 Референтен номер на актива

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPELLET-BROD Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 694-3 Референтен номер на актива

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Dr. Mort Brodi Продуктов(и) тип(ове): Номер на разрешението: 2345-1 Референтен номер на актива от Регистъра за

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPELLET-BROM Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: -4 Референтен номер на актива

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Райд примамка за хлебарки с абамектин Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: BROS зърна против мишки и плъхове Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 674-4, 674-

Подробно

7_Racumin Paste Label Prof

7_Racumin Paste Label Prof РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: No 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара : Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5. тел. +359 2 8140164 Производител:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: BROS блокчета против мишки и плъхове Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 68-, 68-6

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Zig Zag Insettivia Tropical insettorepellente lozione no gas profumata Продуктов(и) тип(ове): ПТ 9 - Атрактанти

Подробно

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_ РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара на МЗ: 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара: Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5 тел. +359 2 8140 164 Производител:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Zig Zag Insettivia spray corpo profumato Продуктов(и) тип(ове): ПТ 9 - Атрактанти и репеленти Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: AGITA 0WG Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи Номер

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Summary of product characteristics for a biocidal product Product name: Detia Pellets Brodifacoum Product type(s): PT14 - Rodenticides (Pest control) Authorisation number: 1669-3,1669-5 R4BP 3 asset reference

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Sikkens Cetol WV 880(BPD) Продуктов(и) тип(ове): ПТ 08 - Консерванти за дърво ПТ 08 - Консерванти за дърво Номер

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: AGRI IODE FLUIDE Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: AQUA KOTHRIN Продуктов(и) тип(ове): ПТ 18 Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи ПТ 18

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциди Наименование на групата: Aqua K-Othrine Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Tanalith E 347 Продуктов(и) тип(ове): ПТ 08 - Консерванти за дърво Номер на разрешението: 9-, 9-2 Референтен номер

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Dip-io YB MAX Продуктов(и) тип(ове): ПТ 0 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението: EU-00897-0000 Референтен

Подробно

Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско

Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома скоро ще се появи нова предупредителна информация. Някои

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Liq-io concentrate Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението:

Подробно

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx Екоцид S Ecocid S Наименование на всяко активно вещество в състава на биоцидния препарат и концентрацията му в метрични единици. Pentapotassium bis(peroxymono sulphate) bis(sulphate) 50 g/100 g Sulphamidic

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Liq-io 5500 Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението:

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: MEPA Barrier Spray D Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението: EU-008398-0000

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Summary of product characteristics for a biocidal product Product name: Ratimor пелети Product type(s): PT14 - Rodenticides (Pest control) Authorisation number: 1765-3, 1765-4 R4BP 3 asset reference number:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Summary of product characteristics for a biocidal product Product name: RATIBROM PASTE Product type(s): PT4 - Rodenticides (Pest control) Authorisation number: 70-3 R4BP 3 asset reference number: BG-0009959-0000

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / 04.2018 Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидроизолация и през зимата! Описание на продукта Приложения

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Summary of product characteristics for a biocidal product Product name: Ratimor pasta primamka Product type(s): PT14 - Rodenticides (Pest control) Authorisation number: 1565-1 R4BP 3 asset reference number:

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

Xn-ВРЕДЕН

Xn-ВРЕДЕН И К У Е Й Ш Ъ Н ПРО ФУНГИЦИД ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета и листовката. За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: TARMIBLOK PIÈGES À MITES ALIMENTAIRES Продуктов(и) тип(ове): ПТ 9 - Атрактанти и репеленти Номер на разрешението:

Подробно