ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се"

Препис

1 ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от година, на ОСЗ село Гърмен за възстановяване правото на собственост на наследниците на Коста Стоянов Дрянков, бивш жител на село Ковачевица, чрез Крум Костов Дрянков. РЕШЕНИЕ 624 Общински съвет село Гърмен определяне увеличение с 10 на сто, на основното месечно възнаграждение на кметовете по села и кметски наместници в община Гърмен, считано от г. РЕШЕНИЕ 625 Общински съвет село Гърмен определяне увеличение с 10 на сто, на основното месечно възнаграждение на Кмета на община Гърмен, считано от г. РЕШЕНИЕ 626 Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотитеобщинска собственост за 2019 година в община Гърмен, както следва: I. В глава II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ГЪРМЕН ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА, след точка 147 се допълва: 148.Земеделски имот с начин на трайно ползване храсти с площ от дка /хиляда сто и седем кв.м./, шеста категория, находящ се в местността Усойките представляващ имот /двадесет и шест хиляди и четиринадесет/ по картата на землището на село Огняново с ЕКАТТЕ 53326, община Гърмен, област Благоевград. АЧОС 1231/ г. 149.Земеделски имот с начин на трайно ползване Изостав. тр. нас., с площ от дка /шестстотин и шестнадесет/ кв.м, шеста категория, находящ се в местността Падинето, представляващ имот /двадесет и осем хиляди и сто / по картата на землището на село Огняново с ЕКАТТЕ 53326, община Гърмен, област Благоевград. АЧОС 5643/ г. 150.Земеделски имот с начин на трайно ползване Изостав. тр. нас., с площ от дка /двеста четиридесет и шест/ кв.м, пета категория, находящ се в местността Усойките, представляващ имот /двадесет и осем хиляди сто и дванадесет/ по картата на землището на село Огняново с ЕКАТТЕ 53326, община Гърмен, област Благоевград. АЧОС 5641/ г. 151.Земеделски имот с начин на трайно ползване Изостав. тр. нас., с площ от дка /сто двадесет и един/ кв.м, пета категория, находящ се в местността Падината, представляващ имот /двадесет и осем хиляди сто и осемнадесет/ по картата на землището на село Огняново с ЕКАТТЕ 53326, община

2 Гърмен, област Благоевград. АЧОС 5642/ г Земеделски имот с начин на трайно ползване Храсти с площ от дка /пет хиляди седемдесет и пет/ кв.м, шеста категория, находящ се в местността Усойките, представляващ имот /двадесет и шест хиляди и единадесет/ по картата на землището на село Огняново с ЕКАТТЕ 53326, община Гърмен, област Благоевград. АЧОС 5662/ г Земеделски имот с начин на трайно ползване Нива с площ от 2,850 дка /две хиляди осемстотин и петдесет кв. м/, шеста категория, находящ се в местността Съртлар, съставляващ имот с идентификатор /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка тридесет и пет точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД / г. на директора на АГКК, землище на село Дъбница с ЕКАТТЕ 24267, община Гърмен, област Благоевград. АЧОС 5622 от г., II. В глава V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА, след точка 16 се допълва: 17. Терен с площ от 10 кв. м., част от площадно пространство находящ се в северозападната страна от УПИI, кв. 10 по плана на с. Долно Дряново, общ. Гърмен. 18. Помещение с площ от 30 кв. м. находящо се на първи етаж в сградата на Кметство с. Долно Дряново. АЧОС 177/ г. РЕШЕНИЕ 627 представляващ имот , с начин на трайно ползване Храсти, с площ от 1,107 дка. шеста категория, находящ се в местността Усойките, по картата на възстановената собственост на землище село Огняново, съгласно АЧОС 1231/ г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 2.Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на (десет хиляди двадесет и девет) лева. РЕШЕНИЕ 628 представляващ имот , с начин на трайно ползване Изастав. тр. нас., с площ от 0,616 дка, шеста категория, находящ се в местността Падинето, по АЧОС 5643 от г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 2.Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на (пет хиляди седемстотин тридесет и пет) лева.

3 РЕШЕНИЕ 629 представляващ имот , с начин на трайно ползване Изостав. тр. нас., с площ от 0,246 дка, пета категория, находящ се в местността Усойките, по АЧОС 5641 от г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 2.Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на (три хиляди триста и тринадесет) лева. РЕШЕНИЕ 630 представляващ имот , с начин на трайно ползване Изостав. тр. нас., с площ от 0,121 дка, пета категория, находящ се в местността Падината, по АЧОС 5642 от г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 2.Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на (хиляда шестстотин и тридесет) лева. РЕШЕНИЕ 631 представляващ имот , с начин на трайно ползване Изостав. тр. нас., с площ от 1,363 дка, шеста категория, находящ се в местността Падинето, по АЧОС 1006/ г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на (дванадесет хиляди шестстотин и деветдесет ) лева. РЕШЕНИЕ 632 представляващ имот , с начин на трайно ползване Храсти., с площ от 0,480 дка, шеста категория, находящ се в местността Гробето, по картата на възстановената собственост на землище село Огняново, съгласно АЧОС 5612/ г., вписан в Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на (четири хиляди и осемстотин) лева.

4 РЕШЕНИЕ Открива процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ част от площадно пространство с площ от 10 кв. м, находящ се в северозападната част от УПИ I, кв. 10 по плана на с. Долно Дряново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед 509/1968 г. 2. Определя начална тръжна цена от 11,60 лв. на месец без включен ДДС, под наем на имота, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и РЕШЕНИЕ 634 публична общинска собственост, представляващ част от квартална градинка с площ от 32 кв. м, находящ се в УПИ I, кв. 36 по плана на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед 2/1993 г. 2.Определя начална тръжна цена от 47,68 лв. на месец без включен ДДС, под наем на имота, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и РЕШЕНИЕ 635 публична общинска собственост, представляващ площадно пространство с площ от 90 кв. м, находящ се в УПИ II, кв. 1 по регулационния план на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград одобрен със Заповед 14/1991 г. 2.Определя начална тръжна цена от 104,40 лв. на месец без включен ДДС, управление и РЕШЕНИЕ 636 публична общинска собственост, представляващ терен под върбата от 10 кв. м, находящ се в улица между кв. 7 и кв. 8 по регулационния план на с. Долно Дряново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед 509/1968 г. 2.Определя начална тръжна цена от 11,60 лв. на месец без включен ДДС,

5 управление и РЕШЕНИЕ 637 частна общинска собственост, представляващ помещение с площ от 20 кв. м, на първия етаж от здравна служба, находяща се в УПИ I, кв. 4 по регулационния план на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед 490/1969 г. 2.Определя начална тръжна цена от 36,80 лв. на месец без включен ДДС, управление и РЕШЕНИЕ 638 публична общинска собственост, помещение с площ от 50 кв. м, в приземния етаж от двуетажна масивна сграда, представляваща кметство и читалище, находящо се в УПИ XII, кв. 19 по регулационния план на с. Ковачевица, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед 14/1990 г. 2.Определя начална тръжна цена от 35,50 лв. на месец без включен ДДС, управление и РЕШЕНИЕ 639 публична общинска собственост, представляващ част от зелена площ от 107 кв. м, находяща се в УПИ I, кв. 70 по регулационния план на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед 9/1999 г. 2.Определя начална тръжна цена от 141,24 лв. на месец без включен ДДС, 3.Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата за отдаване управление и

6 РЕШЕНИЕ 640 публична общинска собственост, с площ от 1 кв. м, находяща се на първия етаж от двуетажна масивна сграда кметство в в УПИ III, кв. 14 по регулационния план на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед 490/1969 г. 2.Определя начална тръжна цена от 1,84 лв. на месец без включен ДДС, 3.Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата за отдаване управление и РЕШЕНИЕ 641 публична общинска собственост, представляващ помещение на първия етаж в кметство с площ от 30 кв. м, находящ се в УПИ I, кв. 10 по регулационния план на с. Долно Дряново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед 509/1968 г. 2.Определя начална тръжна цена от 53,70 лв. на месец без включен ДДС, 3.Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата за отдаване управление и РЕШЕНИЕ 642 представляващ имот , с начин на трайно ползване Храсти, с площ от 5,075 дка, шеста категория, находящ се в местността Усойките, по картата на възстановената собственост на землище село Огняново, съгласно АЧОС 5662 от , вписан в Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на (четиридесет и седем хиляди двеста четиридесет и осем) лева. РЕШЕНИЕ 643 представляващ имот с идентификатор , с начин на трайно ползване Нива, с площ от 2,850 дка, шеста категория, находяща се в местността Съртлар по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село Дъбница, съгласно АЧОС 5622 от г вписан в Агенцията по вписване град Гоце Делчев. 2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на (шест хиляди шестотин осемдесет и три) лева.

7 РЕШЕНИЕ Дава съгласие община Гърмен да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2 по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси Предоставя помещение в сградата на общинска администрация - село Гърмен, ул. Първа 35 за срока на изпълнение на проекта и срок не по-кратък от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта. 3. Община Гърмен дава съгласието си да участва по проектно предложение BG05M9OP в партньорство с община Хаджидимово и община Белица, като община Белица бъде водещ партньор.

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение

ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение 5 1 2 3 4 1 1073 08.03.2012 м.малкия друм, имот 018018 по КВС Имот

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я " З е м е д е л и е " - П л е в е н ОДОБРЯВАМ, ДИРЕКТОР ОДЗ - ПЛЕВЕН:.../п/

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

tyrg_2015_11_10.pdf

tyrg_2015_11_10.pdf О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-364 / 11.10.2015 г., Община Мъглиж обявява публични търгове за: A. ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ Поземлен имот с идентификатор 49494.20.2 с площ 49 кв.

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община

ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД 10-104 Днес, 05.12.2018г., Комисията назначена със Заповед РД 15-2728 от 02.11.2018г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\353 13)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\353 13) ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН ПРОТОКОЛ 13 Днес 28.10.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Чупрене се проведе заседание на Общински съвет Чупрене. В заседанието взеха участие

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

<4D F736F F D20CCEEF2E8E2E8F0E0ED20E4EEEAEBE0E420EDE020D1C45F >

<4D F736F F D20CCEEF2E8E2E8F0E0ED20E4EEEAEBE0E420EDE020D1C45F > МОТИВИРАН ДОКЛАД на Съвета на директорите на ПАРК АДСИЦ за овластяване по реда на чл. 114а, ал. 1 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Настоящото изложение

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД 10-24 Днес, 09.05.2019г., Комисията назначена със Заповед РД 15-929 от 10.04.2019г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

ÎÁßÂËÅÍÈÅ-6

ÎÁßÂËÅÍÈÅ-6 по ред Описание на обособените обекти/стаи/ на семеен хотел Феникс, съгласно схеми на АГКК Таблица 1 идентификатор площ, м2 ид.ч. м2 обща площ м2 ПАРТЕР 1 ет.0 /нула/,обект стълбище. 67800.504.232.1.31

Подробно

О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИ

О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИ О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИК БЛ.302, ВХ. 17 ВАРНА до БОРИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ОБЩИНА

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН П Р О Т О К О Л 37 Днес год. от часа в Заседателната зала на Общински съвет Чупрене проведе з

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН П Р О Т О К О Л 37 Днес год. от часа в Заседателната зала на Общински съвет Чупрене проведе з ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН П Р О Т О К О Л 37 Днес 29.05.2015 год. от 09.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет Чупрене проведе заседание на Общинския съвет Чупрене. В заседанието

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/732-решения-от-12-то-заседание-от-26102016г Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 12-то заседание от 26.10.2016г. РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХІІ заседание,

Подробно