ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН

Размер: px
Започни от страница:

Download "ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН"

Препис

1 Д О К Л А Д за дейността на Районен съд КОСТИНБРОД през 2009 година

2 2 Годишният отчетен доклад за дейността на Районен съд гр. Костинброд съобразен със законова и подзаконова нормативна уредба и е изготвен съгласно изискванията на ЗСВ, и разпоредбите на Правилника на администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища. І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ През 2009 г. Костинбродският районен съд е бил с утвърден щат за Административен ръководител председател, съдии 3 бр., 1 държавен съдебен изпълнител и 1 съдия по вписванията. С решение по протокол 37/ г. за Административен ръководител Председател на РС Костинброд е назначен Ивайло Емилов Иванов, който встъпи в изпълнение на длъжността си на г. С Решение по протокол 42/ година на основание чл. 30,ал.1,т.3 от ЗСВ е увеличена щатната численост на Районен съд Костинброд с една щатна бройка за длъжността съдия,считано от г., на която длъжност е назначен Ивайло Христов Родопски. Със Заповед на Председателя на Софийски окръжен съд от 21 октомври 2009 г. до г. съдия Стефан Марков Стойков е командирован в РС- гр. Своге. Към г. брой съдии по щат са 5 бр. В работата си районните съдии са разпределени на четири състави,които разглеждат граждански,административни и наказателни дела.по време на дежурствата всички съдии са разглеждали - разрешение за извършване на разпоредителни действия от непълнолетни/малолетни лица; - разрешение за вписване, приемане/отказ от наследство; - разрешения за сключване на брак от непълнолетен; - искания за издаване на заповеди за връщане на непълнолетни/малолетни деца; - искания за назначаване на особен представител при извършване на разпоредителни действия и противоречие в интересите между представител/представляван; - незабавни производства чл. 362 и сл. от част V-та, Глава ХХV-та на НПК; - производства по УБДХ; - искания за вземане мярка за неотклонение чл.64 от НПК; - искания за изменение мярка за неотклонение чл.65 НПК; - искания за разкриване на банкова тайна по реда на ЗКИ; - искания за разрешаване или одобряване на действия на органите на досъдебното производство - искания в досъдебното производство за настаняване за изследване в психиатрично заведение чл.70 НК; Съдебната администрация в Районен съд гр. Костинброд е разпределена съгласно Правилника на администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища Обн. ДВ бр. 66/ год, в сила от г и със заповед на Председателя РД / г. е утвърдена следната

3 3 структура на администрацията на районен съд гр. Костинброд в длъжности,както следва: 1.1 Административен секретар 1.2. Обща администрация Финансова дейност, снабдяване и стопанисване на съдебното имущество, възложено на съда Човешки ресурси 1.3. Специализирана администрация Регистратура Съдебно деловодство Съдебни секретари Архив Служба по връчване на призовки и съдебни книжа Служба Съдебно деловодство в съдебно изпълнителната служба Със същата заповед на Административния секретар са възложени функциите на Служител по сигурността на информацията ; воденето на регистър по чл. 37 от ПАРОАВАС за заявления за достъп до обществена информация; да изпълнява дейности по управление на Човешки ресурси и да ръководи лицата при осъществявани от тях дейности свързани с Информационно обслужване, статистика и информационни технологии.бяха изготвени и утвърдени нови длъжностни характеристики на служителите и работен план на всеки съдебен служител Работещите в съда съдебни служители от специализираната и обща администрация са с дългогодишен стаж в съдебната система, имат необходимите познания за доброто изпълнение на възложените им задачи и служебни задължения опит, придобили са необходимата рутина и изпълняват бързо и съвестно трудовите си задължения. ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В РАЙОНЕН СЪД КОСТИНБРОД Съпоставка на постъпилите и свършените дела / общо граждански и наказателни / с данните от предходните три години : ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА години Постъпили дела Свършени дела НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА години Постъпили дела Свършени дела

4 4 Брой на постъпилите дела и натовареност През 2009 год. общият брой на постъпилите дела е 1179 бр, от които 833 бр. граждански дела и 346 броя наказателни дела. Средномесечното постъпление на един съдия в Районен съд Костинброд, на база 12 месеца, изчислено съобразно заетите щатни бройки за съдии по време на отчетния период е 25 бр. Брой на свършените дела и натовареност За отчетния период общият брой на свършените дела е 1197 бр., от които 847 бр. граждански и 350 бр. наказателни дела. Средно месечно свършените дела от един съдия в Районен съд Костинброд, на база 12 месеца, изчислено съобразно заетите щатните бройки за съдии по време на отчетния период е 25 броя съдебни акта. Средната натовареност по щат по отношение на всички дела за разглеждане в Районен съд гр.костинброд на база 12 месеца е 27.90бр., а по отношение на свършените дела е бр. Средна продължителност на разглеждане на делата Средната продължителност на разглеждане на делата от постъпване до постановяване на съдебен акт е както следва: от общо свършени 1197 бр. дела, от които 847 бр. граждански и 359 бр. наказателни дела, в срок до 3 месеца са свършени общо 1087 бр. дела,т.е. като цяло в срок от три месеца приключват 91 % което е добър показател относно организацията на работа на всеки съдия и предоставените условия за работа.в срок от три месеца през 2008 г. са приключили 89 % от делата. ІІІ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА - анализ През отчетния период са образувани общо 833 бр. граждански дела, като несвършените от предходен период са 112 бр. или общо през отчетния период са разглеждани 959 бр. граждански дела. От тях свършени дела са 847 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период са 112 бр. От общо свършените граждански дела, 19бр. са прекратени по спогодба, а 74 бр. са прекратени по други причини. СТРУКТУРА НА ПОСТЪПЛЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ : Искове по СК, в т.ч. за развод и недействителност на брака, за развод по взаимно съгласие, издръжка и изменение на издръжка - През отчетния период са постъпили и образувани общо 186 бр. дела, като несвършените от предходен период са 18 бр. или общо през отчетния период са разглеждани 205 бр. дела по искове от СК. От тях свършени дела са 192 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период са 13 бр. Облигационни искове, в това число за непозволено увреждане и дела от и срещу търговци - През отчетния период са постъпили и образувани общо 79 бр. дела, като несвършените от предходен период са 40 бр. или общо през отчетния период са разглеждани 119 бр. дела по искове от този вид. От тях свършени дела са 80 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период са 39 бр. Вещни искове, в това число и по ЗСПЗЗ - През отчетния период са постъпили и образувани общо 39 бр. дела, като несвършените от предходен период са 32 бр. или общо през отчетния период са разглеждани 71 бр. дела по искове от този вид. От тях свършени дела са 44 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период са 27 бр.

5 5 Делби - През отчетния период са постъпили и образувани общо 28 бр. дела, като несвършените от предходен период са 13 бр. или общо през отчетния период са разглеждани 41 бр. дела по искове от този вид. От тях свършени дела са 22 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период са 19 бр. От общо свършените дела от този вид, 9 бр. са прекратени по спогодба, а 5 бр. са прекратени по други причини. Искове по КТ, в това число обезщетения по чл. 200 от КТ и за отмяна на уволнение - През отчетния период са постъпили и образувани общо 5 бр. дела, като несвършените от предходен период са 6 бр. или общо през отчетния период са разглеждани 11 бр. дела от този вид. От тях свършени дела са 8 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период са 3 бр. Други дела, в това число по ЗСДН, ЗЗД, ЗЗДт - През отчетния период са постъпили и образувани общо 78 бр. дела, като несвършените от предходен период са12бр. или общо през отчетния период са разглеждани 90 бр. дела по искове от този вид. От тях свършени дела са 85 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период са 6 бр. Дела от административен характер, в това число по ЗУТ - През отчетния период са постъпили и образувани общо 9 бр. дела, като несвършените от предходен период са 5 бр. или общо през отчетния период са разглеждани 14 бр. дела по искове от този вид. От тях свършени дела са 9 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период са 1 бр. Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закона за кредитните институции - През отчетния период са постъпили и образувани общо 408 бр. дела, като несвършените от предходен период няма,свършени са 407 бр. от които 6 бр. са прекратени. Макар и тези дела да са с ниска фактическа и правна сложност, тяхното голямо постъпление, което е предимно на серии, съществено затормозява работата на съдиите с оглед краткия 3 дневен срок за произнасяне. В Районен съд гр.костинброд през 2008 г. са насрочени 704 заседания за разглеждане на граждански дела и, като от тях са отложени 309.Отлагането на гражданските дела се дължи най-вече на допълнителни искания по доказателствата, оспорване на експертизи и доказателства, неявяване на свидетели представяне на болнични листи от страните по делата. През отчетния период са обжалвани общо 83 бр. граждански дела,резултатите на които са посочени в таблица приложение 1. Една част на отменените съдебни актове се дължи на допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон, както и на представяне на нови доказателства, пред въззивна инстанция, които са обусловили отмяната на решението или определението.съдиите показват добра теоретична подготовка, която прилагат успешно в своята практика при разглеждане и решаване на различни казуси. Проявяват старание при предварителната подготовка на делата. Работата им се характеризира със задълбоченост и безпристрастност. Независимо от добрите си професионални показатели съдиите се стремят към непрекъснато повишаване на качеството на своята работа и квалификация. ІV НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА - анализ През отчетния период са били образувани общо 346 бр. наказателни дела, като несвършените от предходен период са 34 бр. или общо през отчетния период за разглеждане са 380 бр. наказателни дела. От тях свършени дела са 350 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период са 30 бр. наказателни дела. От всичко свършените дела в тримесечен срок са приключили 317 бр..

6 6 ВИДОВЕ ДЕЛА ПО ГЛАВИ от НК През отчетния период са били образувани общо115 бр. дела от общ характер, като несвършените от предходен период са 24 бр. или общо през отчетния период са разглеждани 1139 бр. дела от общ характер. От тях свършени дела са 127 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период са 13 бр. от общ характер. Съдените лица по постъпилите и несвършени от предходен период дела от общ характер са били 151 бр., а са осъдени 148 лица От всички постъпили дела от общ характер по видове постъпления по глави от НК са: По Глава ІІ от НК Престъпления против личността през отчетния период са постъпили и образувани общо 9 бр. дела, като несвършените от предходен период е 1 бр. или общо през отчетния период са разглеждани 10 бр. дела по тази глава от НК. От тях свършени дела са 8 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период са 2 бр. Съдените лица по постъпилите и несвършени от предходен период дела от Глава ІІ от НК са били 8 бр., осъдени 6 лица. По Глава ІІІ от НК Престъпления против правата на гражданите през отчетния период са постъпили и образувани 1 бр. дела, като несвършените от предходен период няма,или общо през отчетния период са разглеждани 1 бр. дело по тази глава от НК. От тях свършени дела са 1 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период няма. Съдените лица по постъпилите и несвършени от предходен период дела от Глава ІІ І от НК е 1 бр., осъден 1 лице. По Глава ІV от НК Престъпления против брака, семейството и младежта през отчетния период няма постъпили и образувани. дела, като несвършените от предходен период 1 бр. или общо през отчетния период е разглеждано 1 бр. дела по тази глава от НК. От тях свършени дела са 1 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период няма. Съдените лица по Глава ІV от НК е 1 бр., осъдени са 1 бр. По Глава V от НК Престъпления против собствеността през отчетния период са постъпили и образувани общо 21 бр. дела, като несвършените от предходен период са 9 бр. или общо през отчетния период са разглеждани 30 бр. дела по тази глава от НК. От тях свършени дела са 21 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период са 9 бр. Съдените лица по постъпилите и несвършени от предходен период дела от Глава V от НК са били 29 бр, и са осъдени 29 лица. По Глава VІ от НК Престъпления против стопанството през отчетния период са постъпили и образувани общо3 бр. дела, като несвършените от предходен период няма,или общо през отчетния период са разглеждани 3 бр. дела по тази глава от НК. От тях свършени дела са 3 бр., като няма останалите несвършени дела в края на отчетния период. Съдените лица по постъпилите и несвършени от предходен период дела от Глава VІ от НК са били 3 бр., осъдени 3 лица. По Глава ІХ от НК Документни престъпления през отчетния период е постъпил 1 бр., останали несвършените от предходен период 1 бр. свършено, съдено 1 бр. и осъдено 1 лице.. По Глава Х от НК Престъпления против реда и общественото спокойствие през отчетния период са постъпили и образувани общо 5 бр. дела, като несвършените от предходен период няма. От тях свършени дела са 5 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период няма. Съдените лица по са били 5 бр, осъдени 6 лица.. По Глава ХІ от НК Общоопасни престъпления през отчетния период са постъпили и образувани общо 75 бр. дела, като несвършените от предходен период са 1 бр. или общо през отчетния период са разглеждани 76 бр. дела по тази глава от НК. От тях свършени дела са 72 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период е 4 бр. Съдените лица по постъпилите и несвършени от предходен период дела от Глава ХІ от НК са били 72 бр., а са осъдени 72 лица.

7 7 ДРУГИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА - анализ През 2009 г. са постъпили и образувани 3 наказателни дела от частен характер, като несвършените от предходен период са били 5 бр. Общо за разглеждане наказателни дела от частен характер през отчетния период са били 8 бр. От тях са свършени 3 бр. дела, като в края на периода са останали несвършени 5 бр. дела. Съдените лица са 3 бр, като 2 лица са оправдани и 1 бр. прекратено.през отчетния период са постъпили и образувани 9 наказателни дела по чл. 78 А от НК, като несвършените от предходен период са били 4 бр. Общо за разглеждане наказателни дела по чл. 78 А от НК през 2009 г. са били 13 бр. От тях са свършени 12 бр. дела, като в края на периода са останали несвършени 1 бр. дела. Съдените лица с налагане на административно наказание са 12 бр. и осъдени 12 бр. През 2009 г. са постъпили и образувани 8 бр. наказателни дела УБДХ.. През 2009 г. са постъпили и образувани 106 бр.нахд. През отчетния период са постъпили и образувани 5 бр. ЧНД. Внесени обвинителни актове и постановени присъди Внесените обвинителни актове и споразумения от Районна прокуратура Костинброд през отчетния период са 115 бр., като въз основа на тях са образувани 115 бр. дела от общ характер. От предходен период са били останали за разглеждане по внесени от РП Костинброд обвинителни актове и споразумения 12 бр. дела от общ характер. Върнатите за доразследване дела през 2009г. няма. Общо за разглеждане през отчетния период дела по внесени обвинителни актове и споразумения са били 127 бр., като от тях са свършени 112 бр. От свършените дела 2 бр. са приключили с присъда, 109 бр. със споразумение и е прекратено 1 бр.. От приключилите с присъда дела през 2009 г., с осъдителна присъда са приключили 2 бр. дела,оправдателни присъди няма постановени. През отчетния период в съда няма образувани и разгледани дела с висок обществен интерес. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ Осъдените лица от Районен съд гр. Костинброд през 2008 г. са общо 117 лица видове наложени наказания : с лишаване от свобода до 3 години 31 лица; условно осъдени 29 лица; с лишаване от свобода от 3 до 15 г. 2 лица; с глоба 1 лице; с пробация 84 лица; други наказания 4 лица; ОБЖАЛВАНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА През отчетния период са обжалвани 20 бр.резултатите на които са посочени в приложената таблица приложение 1. Както при гражданските, така и при наказателните дела отмяната на съдебни актове по наказателни дела се дължи на допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон. Съдиите спазват процесуалните срокове и приключват делата в разумни срокове. Отчитайки показателят натовареност и качеството на съдебните актове /с оглед въззивната проверка/ то считам, че наказателното правораздаване в Районен съд Костинброд е на едно добро ниво. Съдиите следят внимателно съдебната практика и проявяват активност за уеднаквяване практиката на съда по определен вид дела. ПРИНЦИП ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА

8 8 С цел подобряване организацията за случайното разпределение на делата е издадена заповед РД-08-15/ г., в която са определени критериите за разпределение на ново постъпилите граждански и наказателни дела. Всяко гражданско дело се разпределя по предмет на спора. Наказателните дела се разпределят по вид, като НОХД се разпределят,като НОХД с обвинителен акт и НОХД- споразумение.ръководството на съда счита, че по този начин делата се разпределят по тежест. V. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ Постъпили дела - 39 бр. за лв. В полза на ДВ 3 бр. за лв В полза на ЮЛ 25 бр. за лв. В полза на граждани 6 бр. за 2662 лв. Свършени изп.дела 62 бр. за лв. В полза на ЮЛ 18 бр. за лв. В полза на ДВ 12 бр. за В полза на граждани 32 бр. за лв. Сравнителен анализ за последните три години Постъпили изп.дела 2006 г.-127 бр. и 2007 г.- 38 бр г. 44 бр.,2009 г. 38 бр. Свършени дела за 2006 г. 90 бр събрана сума лв. Свършени дела за 2007 г. 91 бр. събрана сума лв. Свършени дела за 2008 г. 107 бр. събрана сума лв. Свършени дела за 2009 г. 62 бр. събрана сума лв. В края на всяка година се извършва проверка на службата като резултатите се отразяват в протокол. ІV.СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯ През отчетния период в Служба по вписвания е работил 1 бр.съдия по вписванията. В Служба по вписвания през 2009 г. са извършени 1893 броя вписвания. В края на всяка година се извършва проверка на дейността на съдията по вписване,като резултатите се отразяват в протокол. Бюро Съдимост в Районен съд гр. Костинброд Два пъти годишно се извършва проверка от комисия назначена със заповед на председателя на съда. През отчетния период са издадени 2337 бр. свидетелства за съдимост, справки за съдимост 334 бр.. Вписани са 49 бр. бюлетини. VІІІ. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ Правно информационната система ползвана в Районен съд Костинброд е APIS.Информацията в Интернет страницата на Районен съд гр. Костинброд се актуализира периодично.в изпълнение разпоредбите на ЗСВ и утвърдените правила за публикуване на съдебните актове, същите се публикуват незабавно при спазване на Закона за защита на личните данни, На интернет страницата на Районен съд гр. Костинброд се публикува график с насрочените дела. В деловодството на съда се използва програма за СУД SIMENS.

9 9 В съда има добро техническо оборудване. Х. ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА През 2009 г. се проведе обучение на всички служидетели по програмата за СУД SIMENS.Считам, че през 2010 година следва да бъде внесено предложение в Администрацията на ВСС за увеличение на щатната численост на съдебната администрация при съда - 1 бр. Съдебен секретар, и 1 бр. Системен администратор ХІ ОБЩА ОЦЕНКА ЗА РАБОТАТА НА СЪДА : Работата на Районен съд - гр.костинброд през 2009 година може да бъде определена като добра.считам, че е доказана висока мотивираност в работата и отговорно отношение към задълженията. ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. справка наказателни дела 2. справка граждански дела 3. справка граждански и наказателни дела 4. справка граждански дела по съдии 5. справка наказателни дела по съдии 6. справка обжалвани граждански дела 7. справка обжалвани наказателни дела 8. приложение 1 9. справка за резултатите на всеки съди по отделно 10 справка за дейността на ДСИ АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ на РС КОСТИНБРОД: (Ив.Иванов)

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА

Подробно

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА

Подробно

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2009 ГОДИНА 1

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2009 ГОДИНА 1 Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2009 ГОДИНА 1 Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА

Подробно

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП . СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД Целта на настоящите правила е да се осигури

Подробно

СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 1

СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 1 СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 1 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД І. СЪДИИ. ОТДЕЛЕНИЯ. СЪДЕБНИ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2016 година в област Благоевград са приключили делата за 2 205 извършени престъпления. Делата за 526 от тях са завършили с

Подробно

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД 30.07.2017 г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната ваканция се разглеждат наказателни дела, както следва;

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2017 година в област Благоевград са приключили делата за 1 708 извършени престъпления. Делата за 496 от тях са завършили с

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН Д О К Л

Подробно

Microsoft Word - GOD_DOKLAD_2014.doc

Microsoft Word - GOD_DOKLAD_2014.doc IUS EST ARS BONI ET AEQUI Правото е изкуството на доброто и справедливото. О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д за дейността на Районен съд гр.левски през периода 01.01.2014 г. 31.12.2014 г. Районен съд гр.левски

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 017 ГОДИНА През 017 г. в област Стара Загора са приключили делата за 01 извършени престъпления. Делата за 695 от тях са завършили с ефективни

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА През 2018 г. са приключили делата за 31 154 извършени престъпления. От тях 10 176 са завършили с ефективно осъждане, 14 989 - с условно осъждане,

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на въ

I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на въ I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е длъжността: служба Съдебно

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО През 2016 г. в област Габрово са приключили делата за 587 извършени престъпления. Делата за 214 от тях са завършили с ефективно

Подробно

Г О Д И Ш Е Н О Т Ч Е Т

Г О Д И Ш Е Н  О Т Ч Е Т Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА СИЛИСТРЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД ПРЕЗ 2006 ГОДИНА КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ В Силистренския районен съд през 2006 година работиха районните съдии: ПРЕДСЕДАТЕЛ СВИЛЕН ТОДОРОВ

Подробно

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни)

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през второто на 013 г. с осъдителна

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН А К Т ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ

Подробно

ОБОБЩЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ЗА 2013 година 1. Приложение 1 Сравнителен отчет за движението на делата в съдилищата за 201

ОБОБЩЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ЗА 2013 година 1. Приложение 1 Сравнителен отчет за движението на делата в съдилищата за 201 ОБОБЩЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ЗА 2013 година 1. Приложение 1 Сравнителен отчет за движението на делата в съдилищата за 2011, 2012 и 2013 година. 2. Приложение 2 Обобщен отчет

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

Microsoft Word - Otchet.DOKLAD-2011г.doc

Microsoft Word - Otchet.DOKLAD-2011г.doc РАЙОНЕН СЪД ГРАД МАДАН 4900 Мадан ул. Обединение 8, централа: /0308/ 34 97,21 17 факс:/0308/ 21 17 e-mail: court_madan@mail.bg О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН

Подробно

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА I. Обща информация 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е д

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА I. Обща информация 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е д ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА I. Обща информация 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е длъжността: служба Съдебно деловодство - първоинстанционни

Подробно

Microsoft Word - Otchet.DOKLAD-2012г-111.doc

Microsoft Word - Otchet.DOKLAD-2012г-111.doc РАЙОНЕН СЪД ГРАД МАДАН 4900 Мадан ул. Обединение 8, централа: /0308/ 34 97,21 17 факс:/0308/ 21 17 e-mail: court_madan@mail.bg О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН

Подробно

5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/ О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖК

5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/ О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖК 5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/9-23-26 О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖКИ РАЙОНЕН СЪД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА 2 Настоящият отчетен

Подробно

Утвърдена със заповед 42/ г. на председателя на РС Варна ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ ГРАЖДАНСКО ОТД

Утвърдена със заповед 42/ г. на председателя на РС Варна ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ ГРАЖДАНСКО ОТД Утвърдена със заповед 42/27.03.2014 г. на председателя на РС Варна ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ ЕКД в органите на съдебната администрация: специализирана

Подробно

5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/ О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖК

5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/ О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖК 5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/9-23-26 О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖКИ РАЙОНЕН СЪД ПРЕЗ 2012 ГОДИНА 2 Настоящият отчетен

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА През 2017 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 731 извършени престъпления, което е с 27.3% по-малко

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ И НАЛОЖЕНИТЕ

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/ О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖК

5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/ О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖК 5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/9-23-26 О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖКИ РАЙОНЕН СЪД ПРЕЗ 2014 ГОДИНА 2 Настоящият отчетен

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно