П Р О Т О К О Л

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Р О Т О К О Л"

Препис

1 П Р О Т О К О Л от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД На 29 юни 2012 г. в град София, бул. Христофор Колумб 43 от часа, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, се проведе редовно общо събрание на акционерите на Еврохолд България АД. На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол. Към момента на откриване на общото събрание на акционерите в дружеството постъпиха 4 /четири/ пълномощни за представляване на акционери на общото събрание. На заседанието присъстваха Асен Милков Христов Председател на Надзорния съвет, Димитър Стоянов Димитров член на Надзорния съвет, както и Изпълнителния директор на дружеството Асен Минчев Минчев. Присъстваше и Стоянка Апостолова, управляващ съдружник в БДО България ООД, специализирано одиторско предприятие, проверило и заверило годишния финансов отчет на Еврохолд България АД за 2011 г. Заседанието бе открито от Асен Минчев Минчев, Изпълнителен директор на Еврохолд България АД. Той поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване. По така направеното предложение общото събрание на акционерите единодушно прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Дава съгласие настоящото заседание на общото събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъствуват всички желаещи лица, които не са акционери

2 Евро Финанс АД След приемане на горепосоченото решение, Асен Минчев предложи да бъде избрана Комисия по кворума и представения капитал в състав: Ива Венциславова Наумова, ЕГН XXXXXXXXXX председател и Боян Иванов Домбалов, ЕГН XXXXXXXXXX член на комисията. По така направеното предложение общото събрание на акционерите прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Избира Комисия по кворума и представения капитал в състав Ива Венциславова Наумова, ЕГН XXXXXXXXXX председател и Боян Иванов Домбалов, ЕГН XXXXXXXXXX член

3 Евро Финанс АД Ива Наумова, председател на Комисията по кворума и представения капитал, докладва информация относно регистрираните за заседанието на общото събрание акции. След изслушването й по предложение на Асен Минчев акционерите приеха следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите на Еврохолд България АД констатира, че към момента на откриването на събранието в дружеството са постъпили четири пълномощни за представляване на акционери на общото събрание, както и че в обявения час за начало на заседанието, а именно часа, на г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум, като за участие в общото събрание са били регистрирани 8 (осем) лица представляващи (седемдесет и пет милиона четиридесет и осем хиляди седемстотин и осем) броя обикновени поименни безналични акции, съставляващи приблизително % (петдесет и осем цяло и деветдесет и три стотни процента) от капитала на Еврохолд България АД. Предвид гореизложеното, не съществуват законови пречки редовното годишно общо събрание на акционерите на Еврохолд България АД да бъде проведено на г. от часа

4 Евро Финанс АД След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание председателят на надзорния съвет на дружеството предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар на събранието, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите изпълнителният директор Асен Минчев предложи Велислав Милков Христов, ЕГН XXXXXXXXXX, пълномощник на акционерите Старком холдинг АД, Евро - Финанс АД и УПФ-Бъдеще, за секретар на общото събрание на акционерите бе предложен Трифон Генчев Грудев, ЕГН XXXXXXXXXX, пълномощник на акционера СА, а за преброители на гласовете предложи да бъдат избрани Яна Василева Николова, ЕГН XXXXXXXXXX и Елена Божидарова Налджиева, ЕГН XXXXXXXXXX. Общото събрание на акционерите на Еврохолд България АД констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите, секретар на общото събрание на акционерите и преброители на гласовете не са постъпили, след което взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 1. Избира за председател на общото събрание на акционерите Велислав Милков Христов, ЕГН XXXXXXXXXX; 2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Трифон Генчев Грудев, ЕГН XXXXXXXXXX; 3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Яна Василева Николова, ЕГН XXXXXXXXXX и Елена Божидарова Налджиева, ЕГН XXXXXXXXXX

5 Евро Финанс АД След приемане на горепосоченото решение председателят на общото събрание предложи то да се проведе при дневен ред съгласно поканата до акционерите обявена в търговския регистър, а именно: 1. Приемане на изменения в Устава на дружеството (проекторешение чл. 17, ал. 2 от Устава се изменя и получава следната редакция: ''(2) (Изм г., г.) Решението за издаване на облигациите се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от представените на заседанието акции. На основание чл. 204, ал. 3, във връзка с чл. 196 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на дружеството може да овласти Управителният съвет да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството с обща номинална стойност до 150,000,000 (сто и петдесет милиона) евро включително, за срок от 5 (пет) години от датата, на която приетото от общото събрание проведено на година изменение в устава на дружеството бъде вписано в търговския регистър.''; С оглед по-прецизна юридическа формулировка, чл. 6, ал.1 се изменя, както следва: (1)(Изм г., г., г., г., ) Дружественият капитал е в размер на (сто двадесет и седем милиона триста четиридесет и пет хиляди) лева и е внесен изцяло. С оглед по-прецизна юридическа формулировка, чл. 6, ал.2 се изменя, както следва: (2) (Изм г., г., г., г. и ) Дружественият капитал е разпределен в (сто двадесет и седем милиона триста четиридесет и пет хиляди) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една от тях. Добавя се нова алинея 8, на чл. 33, както следва: (8) (нова г.) Членовете на Надзорния съвет имат всички права и изпълняват всички свои задължения и след изтичането на мандата по алиния втора до избора на нови членове на Надзорния съвет. 5

6 Добавя се нова алинея 7, на чл. 43, както следва: (7) (нова г.) Членовете на Управителния съвет имат всички права и изпълняват всички свои задължения и след изтичането на мандата по алиния втора до избора на нови членове на Управителния съвет. Чл. 48, ал. 1, т. 16 се изменя и получава следната редакция: 16. (Нова г., изм г.) на основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон за срок от пет години от регистриране на изменението на устава, прието с решение на Общото събрание на акционерите на г., взема решения за издаване на облигации с обща номинална стойност до (сто и петдесет милиона) евро включително, определя всички задължителни и факултативни параметри на облигационните заеми, уточнява, допълва и изменя съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес. 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция: '' 4. (изм г., г., г., г., г., г. и ) Настоящият устав е изменен от общото събрание на акционерите на негови заседания, проведени на г., г., г., г., г. и на г., съответно с решения на Управителния съвет на дружеството от г. и от г., приети на основание член 13, ал. 5 от Устава във връзка с член 196, ал. 1 от Търговския закон и успешно приключили съответно на г. и на г. подписки за увеличаване на капитала на дружеството при условията и реда на ЗППЦК, като на основание член 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.'' 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. (проекторешение Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.); 3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. (проекторешение Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.); 4. Приемане на доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г. (проекторешение Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.); 5. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г. (проекторешение Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г.); 6. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г. (проекторешение Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г.); 7. Приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г. (проекторешение Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.); 8. Одобряване на предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2011 г. (проекторешение Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Управителния съвет за разпределение на 6

7 печалбата от дейността на дружеството през 2011 г., а именно: да не се разпределят дивиденти и 10 % от реализираната печалба да бъде отнесена към фонд Резервен, а останалата част да бъде отнесена към перо Неразпределена печалба ); 9. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2012 г. (проекторешение Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2012 г. съгласно предложенията на акционери); 10. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на Еврохолд България АД за дейността им през 2011 г. (проекторешение Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2011 г.); 11. Определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2012 г. (проекторешение Общото събрание на акционерите приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2012 г., съобразно предложенията на акционери); 12. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2011 г. (проекторешение Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.); 13. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2011 г. (проекторешение На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2011 г.); 14. Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството. (проекторешение Общото събрание на акционерите взема решение да освободи Димитър Стоянов Димитров от изпълнение на функциите му, като член на Надзорния съвет и на негово място избира Ради Георгиев Георгиев.) Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с така оповестения дневен ред, поради което взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Настоящото редовно общо събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД да се проведе съгласно следния дневен ред, а именно: 1. Приемане на изменения в Устава на дружеството (проекторешение чл. 17, ал. 2 от Устава се изменя и получава следната редакция: ''(2) (Изм г., г.) Решението за издаване на облигациите се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от представените на заседанието акции. На основание чл. 204, ал. 3, във връзка с чл. 196 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на дружеството може да овласти Управителният съвет да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството с обща номинална стойност до 150,000,000 (сто и петдесет милиона) евро включително, за срок от 5 (пет) години от датата, на която приетото от общото събрание проведено на година изменение в устава на дружеството бъде вписано в търговския регистър.''; С оглед по-прецизна юридическа формулировка, чл. 6, ал.1 се изменя, както следва: 7

8 (1) (Изм г., г., г., г., ) Дружественият капитал е в размер на (сто двадесет и седем милиона триста четиридесет и пет хиляди) лева и е внесен изцяло. С оглед по-прецизна юридическа формулировка, чл. 6, ал.2 се изменя, както следва: (2) (Изм г., г., г., г. и ) Дружественият капитал е разпределен в (сто двадесет и седем милиона триста четиридесет и пет хиляди) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една от тях. Добавя се нова алинея 8, на чл. 33, както следва: (8) (нова г.) Членовете на Надзорния съвет имат всички права и изпълняват всички свои задължения и след изтичането на мандата по алиния втора до избора на нови членове на Надзорния съвет. Добавя се нова алинея 7, на чл. 43, както следва: (7) (нова г.) Членовете на Управителния съвет имат всички права и изпълняват всички свои задължения и след изтичането на мандата по алиния втора до избора на нови членове на Управителния съвет. Чл. 48, ал. 1, т. 16 се изменя и получава следната редакция: 16. (Нова г., изм г.) на основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон за срок от пет години от регистриране на изменението на устава, прието с решение на Общото събрание на акционерите на г., взема решения за издаване на облигации с обща номинална стойност до (сто и петдесет милиона) евро включително, определя всички задължителни и факултативни параметри на облигационните заеми, уточнява, допълва и изменя съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес. 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция: '' 4. (изм г., г., г., г., г., г. и ) Настоящият устав е изменен от общото събрание на акционерите на негови заседания, проведени на г., г., г., г., г. и на г., съответно с решения на Управителния съвет на дружеството от г. и от г., приети на основание член 13, ал. 5 от Устава във връзка с член 196, ал. 1 от Търговския закон и успешно приключили съответно на г. и на г. подписки за увеличаване на капитала на дружеството при условията и реда на ЗППЦК, като на основание член 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.'' 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. (проекторешение Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.); 3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. (проекторешение Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.); 8

9 4. Приемане на доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г. (проекторешение Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.); 5. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г. (проекторешение Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г.); 6. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г. (проекторешение Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г.); 7. Приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г. (проекторешение Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.); 8. Одобряване на предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2011 г. (проекторешение Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2011 г., а именно: да не се разпределят дивиденти и 10 % от реализираната печалба да бъде отнесена към фонд Резервен, а останалата част да бъде отнесена към перо Неразпределена печалба ); 9. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2012 г. (проекторешение Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2012 г. съгласно предложенията на акционери); 10. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на Еврохолд България АД за дейността им през 2011 г. (проекторешение Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2011 г.); 11. Определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2012 г. (проекторешение Общото събрание на акционерите приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2012 г., съобразно предложенията на акционери); 12. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2011 г. (проекторешение Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.); 13. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2011 г. (проекторешение На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2011 г.); 14. Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството. (проекторешение Общото събрание на акционерите взема решение да освободи Димитър Стоянов Димитров от изпълнение на функциите му, като член на Надзорния съвет и на негово място избира Ради Георгиев Георгиев.) 9

10 Евро Финанс АД По т. 1 от дневния ред, председателят на заседанието Велислав Христов прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Възражения срещу предложението не постъпиха. Въпроси, изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред също нямаше. Поради това председателят на Общото събрание подложи проекта на решение с днес направеното предложение за допълването му на гласуване, при което Общото събрание на акционерите единодушно взе следното РЕШЕНИЕ 1 Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения в Устава на дружеството: Чл. 17, ал. 2 от Устава се изменя и получава следната редакция: ''(2) (Изм г., г.) Решението за издаване на облигациите се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от представените на заседанието акции. На основание чл. 204, ал. 3, във връзка с чл. 196 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на дружеството може да овласти Управителният съвет да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството с обща номинална стойност до 150,000,000 (сто и петдесет милиона) евро включително, за срок от 5 (пет) години от датата, на която приетото от общото събрание проведено на година изменение в устава на дружеството бъде вписано в търговския регистър.''; 10

11 С оглед по-прецизна юридическа формулировка, чл. 6, ал.1 се изменя, както следва: (1)(Изм г., г., г., г., ) Дружественият капитал е в размер на (сто двадесет и седем милиона триста четиридесет и пет хиляди) лева и е внесен изцяло. С оглед по-прецизна юридическа формулировка, чл. 6, ал.2 се изменя, както следва: (2) (Изм г., г., г., г. и ) Дружественият капитал е разпределен в (сто двадесет и седем милиона триста четиридесет и пет хиляди) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една от тях. Добавя се нова алинея 8, на чл. 33, както следва: (8) (нова г.) Членовете на Надзорния съвет имат всички права и изпълняват всички свои задължения и след изтичането на мандата по алиния втора до избора на нови членове на Надзорния съвет. Добавя се нова алинея 7, на чл. 43, както следва: (7) (нова г.) Членовете на Управителния съвет имат всички права и изпълняват всички свои задължения и след изтичането на мандата по алиния втора до избора на нови членове на Управителния съвет. Чл. 48, ал. 1, т. 16 се изменя и получава следната редакция: 16. (Нова г., изм г.) на основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон за срок от пет години от регистриране на изменението на устава, прието с решение на Общото събрание на акционерите на г., взема решения за издаване на облигации с обща номинална стойност до (сто и петдесет милиона) евро включително, определя всички задължителни и факултативни параметри на облигационните заеми, уточнява, допълва и изменя съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес. 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция: '' 4. (изм г., г., г., г., г., г. и ) Настоящият устав е изменен от общото събрание на акционерите на негови заседания, проведени на г., г., г., г., г. и на г., съответно с решения на Управителния съвет на дружеството от г. и от г., приети на основание член 13, ал. 5 от Устава във връзка с член 196, ал. 1 от Търговския закон и успешно приключили съответно на г. и на г. подписки за увеличаване на капитала на дружеството при условията и реда на ЗППЦК, като на основание член 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.'' 11

12 Евро Финанс АД По т. 2 от дневния ред, председателят на заседанието Велислав Христов прочете постъпилото предложение за решение на надзорния съвет по тази точка от дневния ред и покани присъстващите акционери да направят свое предложение за решение или да поставят своите въпроси по същата. Въпроси, изказвания и други предложения за решения нямаше. Поради това председателят на Общото събрание подложи на гласуване единственият постъпил проект на решение, а именно този включен в поканата за общото събрание, обявена в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите единодушно взе следното РЕШЕНИЕ 2 Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. 12

13 Евро Финанс АД По т. 3 от дневния ред, председателят на заседанието Велислав Христов даде думата на Стоянка Апостолова, управляващ съдружник в БДО България ООД, специализирано одиторско предприятие определено за експерт счетоводител (регистриран одитор), проверил и заверил годишния финансов отчет на Еврохолд България АД за 2011 година. Същата направи пояснения към финансовия отчет приложен към раздадените материали за общото събрание на акционерите на дружеството. Председателят на заседанието покани присъстващите акционери да поставят своите въпроси по доклада на регистрирания одитор относно извършената проверка на годишния финансов отчет или да направят предложение за решение. Въпроси, изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше. Поради това председателят на Общото събрание предложи единственият проект на решение, съдържащ се в обявената в търговския регистър покана, на гласуване, при което Общото събрание на акционерите единодушно взе следното РЕШЕНИЕ 3 Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. 13

14 Евро Финанс АД По т. 4 от дневния ред, председателят на заседанието Велислав Христов даде думата на Изпълнителния член на управителния съвет г-н Асен Минчев, който представи пред присъствуващите кратко разяснение във връзка с доклада на управителния съвет за дейността на дружеството за 2011 г. След това председателят на общото събрание прочете постъпилото предложение за решение на надзорния съвет по тази точка от дневния ред и покани присъстващите акционери да направят свое предложение за решение или да поставят своите въпроси по същата. Въпроси, изказвания и други предложения за решения нямаше. Поради това председателят на Общото събрание подложи на гласуване единственият постъпил проект на решение, а именно този включен в поканата за общото събрание публикувана в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите единодушно взе следното РЕШЕНИЕ 4 Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г. 14

15 Евро Финанс АД По т. 5 от дневния ред, председателят на заседанието запозна присъстващите с предложението на надзорния съвет по тази точка от дневния ред и покани присъстващите акционери да поставят своите въпроси по консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г. към ръководството му и към присъстващия представител на заверилият го одитор или да направят предложение за решение. Въпроси, изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше. Поради това председателят на Общото събрание подложи единствения проект на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите единодушно взе следното РЕШЕНИЕ 5 Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г

16 Евро Финанс АД По т. 6 от дневния ред, председателят на заседанието Велислав Христов покани присъстващите акционери да зададат на г-жа Стоянка Апостолова евентуалните свои въпроси по доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г. Въпроси, изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше. Поради това председателят на Общото събрание подложи на гласуване единствения постъпил проект на решение по тази точка от дневния ред, а именно проекта на решение на надзорния съвет, обявен в публикуваната в търговския регистър покана, при което Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ 6 Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г

17 Евро Финанс АД По т. 7 от дневния ред, председателят на заседанието Велислав Христов покани присъстващите акционери да зададат своите въпроси по представения на тяхното внимание консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г. Въпроси, изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше. Поради това председателят на Общото събрание подложи на гласуване единствения постъпил проект на решение по тази точка от дневния ред, а именно проекта на решение на надзорния съвет, обявен в търговския регистър, при което Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ 7 Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г Евро Финанс АД

18 По т. 8 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите акционери с постъпилото предложение на управителния съвет относно разпределението на реализираната през 2011 г. печалба, след което ги покани да направят предложения за решение или възражения по това предложение или да отправят въпроси. Такива нямаше, поради което председателят на Общото събрание подложи на гласуване единствения постъпил проект на решение по тази точка от дневния ред, а именно проекта на решение съдържащ се в обявената в търговския регистър покана за свикване на събранието, при което Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ 8 Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2011 г., а именно: да не се разпределят дивиденти и 10 % от реализираната печалба да бъде отнесена към фонд Резервен, а останалата част да бъде отнесена към перо Неразпределена печалба Евро Финанс АД

19 По т. 9 от дневния ред, Велислав Христов, в качеството си на пълномощник на акционера Старком холдинг АД направи предложение за регистриран одитор на дружеството за 2012 г. да бъде избрано специализираното одиторско предприятие БДО БЪЛГАРИЯ ООД, с ЕИК След това председателят на общото събрание предостави думата на акционерите за други предложения за решение. Такива не постъпиха. След като констатира, че други предложения за избор на специализирано одиторско предприятие не са постъпили, общото събрание на акционерите премина към гласуване на единственото постъпило предложение. В тази връзка общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ 9 Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие БДО БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК , с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2012 г Евро Финанс АД

20 По т. 10 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна присъстващите акционери със съдържащото се в обявената в търговския регистър покана за общото събрание предложение за решение членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2011 година. Други предложения, възражения и въпроси нямаше, поради което се пристъпи към гласуване, при което общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ 10 Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2011 г Евро Финанс АД

21 По т. 11 от дневния ред, акционерът Старком Холдинг АД чрез пълномощника си Велислав Христов, направи предложение възнагражденията на членовете на надзорния съвет на дружеството за 2012 г. да останат без изменение. След това председателят на общото събрание предостави думата на акционерите за други предложения за решение, възражения или въпроси. Такива не постъпиха, поради което се пристъпи към гласуване. В тази връзка общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ 11 Общото събрание на акционерите оставя без изменение за 2012 г. възнаграждението на членовете на надзорния съвет на дружеството Евро Финанс АД По т. 12 от дневния ред, председателят на общото събрание Велислав Христов даде думата на Милена Стоянова директор за връзки с инвеститорите на дружеството, която заяви че е на разположение да отговаря на въпроси на акционерите във връзка с изготвения от нея доклад, който е приложен към раздадените на акционерите материали, касаещи дневния ред на общото събрание. Въпроси към директора за връзки с инвеститорите не постъпиха, поради 21

22 което председателят на общото събрание запозна присъстващите акционери с предложението за решение, съдържащо се в обявената в търговския регистър покана за събранието. След това се пристъпи към гласуване и в резултат, общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ 12 Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2011 г Евро Финанс АД По т. 13 от дневния ред, председателят на заседанието Велислав Христов покани присъстващите акционери да зададат своите въпроси по представения на тяхното внимание отчет на одитния комитет на дружеството за 2011 г. Въпроси, изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше. Поради това председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на решение на надзорния съвет, обявен в публикуваната в търговския регистър покана за събранието. В резултат Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ 13 22

23 На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2011 г Евро Финанс АД По т. 14 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна акционерите с предложението на Надзорния съвет, като поясни, че от името на акционера Старком холдинг АД, в качеството си на пълномощник, предлага друг проект на решение по тази точка от дневния ред, а именно промяната в състава на надзорния съвет да се изразява в освобождаването на члена на Надзорния съвет Николай Василев Василев и избор на Красимир Вутев Катев на негово място. Председателят подложи на гласуване и двете предложения за решение, като първо се проведе гласуване по предложението за решение на надзорния съвет, при което Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ 14 Общото събрание на акционерите не освобождава Димитър Стоянов Димитров от изпълнение на функциите му като член на Надзорния съвет на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД. 23

24 Общото събрание на акционерите не избира Ради Георгиев Георгиев като член на Надзорния съвет на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД. Резултатите от гласуването по проекторешението, предложено от Надзорния съвет в обявената в търговския регистър покана са: Старком Холдинг АД Устиян Апостолов Мушмов Евро Финанс АД

25 След отхвърляне на проекторешението, предложено от Надзорния съвет, председателят на днешното заседание подложи на гласуване предложеното от Старком холдинг АД проекторешение. След като се запозна с кандидатурата на Красимир Вутев Катев и след провеждане на обсъждане, общото събрание Общото събрание на акционерите взе следното РЕШЕНИЕ Общото събрание на акционерите освобождава Николай Василев Василев от изпълнение на функциите му като член на Надзорния съвет на Еврохолд България АД. Общото събрание на акционерите избира Красимир Вутев Катев, ЕГН XXXXXXXXXX, за нов член на Надзорния съвет на Еврохолд България АД. Красимир Вутев Катев заема позицията член на Надзорния съвет на Еврохолд България АД до изтичане на мандата на настоящият Надзорен съвет или до по ранна дата, която може да бъде посочена в последващо решение на Общото събрание на акционерите, съгласувана с Красимир Вутев Катев. Резултатите от гласуването по проекторешението, предложено от представителя на акционера Старком Холдинг АД са: Евро Финанс АД

26 С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в часа. Този протокол бе подписан на всяка страница от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителя на гласовете. Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя и секретаря на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол. РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО: Председател на заседанието на Общото събрание на акционерите, ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ Секретар на заседанието на Общото събрание на акционерите, ТРИФОН ГЕНЧЕВ ГРУДЕВ Преброители на заседанието на Общото събрание на акционерите, ЯНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА ЕЛЕНА БОЖИДАРОВА НАЛДЖИЕВА 26

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ФАВОРИТ ХОЛД АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История славянобългарска 8, в заседателната зала на Котлостроене

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, 19.06.2019 г. в град София, в гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, ет.2, зала Обучителна,

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л от Редовното годишно общо събрание на акционерите на Фонд Имоти АДСИЦ, гр. София Днес, 17.06.2014 година, от 10:00 часа по седалището на Фонд Имоти АДСИЦ, гр. София ( Дружеството ) и на

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕГАЛА ИНВЕСТ АД Днес, 21 май 2014 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов 1, се проведе редовно Общо събрание на

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Софарма Трейдинг АД, насрочено за 07.06.2019 г. В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ

Подробно

i?iaeo

i?iaeo П Р О Т О К О Л от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД На 26 май 2009 г. в гр. София, бул. Г. М. Димитров 16, по седалището на дружеството, при спазване на всички

Подробно

Palnomostno-OSA doc

Palnomostno-OSA doc ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният..., ЕГН..., притежаващ л.к...., издадена на...г., от МВР - гр...., адрес: гр...., Изпълнителен директор/управител, представляващ..., вписано в търговския регистър под.../...

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ документ за самоличност...., издаден на... г. от..., с адрес: гр...., ул......., ет..., ап..., в качеството

Подробно

Microsoft Word - pismeni_materiali_monbat_osa2011.doc

Microsoft Word - pismeni_materiali_monbat_osa2011.doc ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МОНБАТ АД, ГР. СОФИЯ 27.06.2011 г. ГР. СОФИЯ Дневен ред 1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в к

ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в к ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в качеството си на акционер, притежаващ... броя акции

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ документ за самоличност...., издаден на... г. от..., с адрес: гр...., ул......., ет..., ап..., в качеството

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, ул..., ет, ап, в качеството си на представляващ, със

Подробно

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч на основание разпоредбата на чл. 223,

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА ГОД. І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА ГОД. І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА 16.06.2016 ГОД. І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ Днес, 16.06.2016 год., в седалището

Подробно

protokol_OSA_2009

protokol_OSA_2009 Н Е О Х И М АД - Д И М И Т Р О В Г Р А Д П Р О Т О К О Л N:17 Днес, 12.06.2009 год. в Културно-битовата сграда на Неохим АД в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. Химкомбинатска 3 от 12,00

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕГАЛА ИНВЕСТ АД Днес, 25 юни 2015 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов 1, се проведе редовно Общо събрание на

Подробно

На 18

На 18 ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ Днес, 20.05.2014 (двадесети май две хиляди и четиринадесета) година, от 15:00 часа по седалището на Българската

Подробно

Писмени материали за ОСА на г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще

Писмени материали за ОСА на г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще Писмени материали за ОСА на 30.06.2019 г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще се проведе на 30.06.2019 г. от 15:00 часа, на адреса

Подробно

До

До ЕИК: 827182916 ПОКАНА Съветът на директорите на Фазан АД град Русе, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.06.2016 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на предприятието

Подробно

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 26.05.2015 г. Съдържание: 1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2014г.; Проект

Подробно

Industrialna zona Karlovo, Bulgaria web: bulgarianrose.bg ЕИК: Tel.: +359/ 335/ Fax: +359/33

Industrialna zona Karlovo, Bulgaria   web: bulgarianrose.bg ЕИК: Tel.: +359/ 335/ Fax: +359/33 Industrialna zona 1 4300 Karlovo, Bulgaria e-mail: contact@bulgarianrose.bg web: bulgarianrose.bg ЕИК: 115009344 Tel.: +359/ 335/ 9 33 20 Fax: +359/335/ 9 5 334 ПОКАНА Съветът на директорите на БЪЛГАРСКА

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 17 Днес, 10.06.2011 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 15 Днес, 12.06.2009 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа Протокол 112 Днес, 16.05.2019 г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в 10.15 часа от председателя на сдружението д-р Григор Томов. Преди

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 16 Днес, 11.06.2010 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в качеството си на акционер, притежаващ... броя акции

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул.

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, 28.06.2018г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. Св.св. Кирил и Методий 23 от 18.00 часа се проведе

Подробно

М+С ХИДРАВЛИК АД Казанлък 6100 Казанлък, ул. Козлодуй 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114, hydraulic.com, BG ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долупо

М+С ХИДРАВЛИК АД Казанлък 6100 Казанлък, ул. Козлодуй 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114,   hydraulic.com, BG ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долупо М+С ХИДРАВЛИК АД Казанлък 6100 Казанлък, ул. Козлодуй 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114, www.ms hydraulic.com, BG123028180 ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ

Подробно

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч Днес, 27.02.2019

Подробно

Microsoft Word - 4.doc

Microsoft Word - 4.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р Р Е Ш Е Н И Е 4- ПД 05. 01.2009 г. Вапцаров Холдинг АД, гр. Плевен е вписано под РГ-05-0536 в регистъра на публичните дружества

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ 175886629 гр. Гоце Делчев, тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg; ел. страница: http://mig-gotsedelchev.com,

Подробно

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви 1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от,,вик ЕООД

Подробно

ДО

ДО Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС 5 / 25.03.2019 г. Днес 25.03.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" 21, от 9:00 ч. се проведе заседание

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД ВРАЦА П Р О Т О К О Л 15/11.02.2019 г. Днес,

Подробно

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ПРОТОКОЛ 8 от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите

Подробно

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА БФБ-СОФИЯ СЪДЪРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА... 2 Право на участие в разпределението на печалбата и право на дивидент... 2 Право на

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА БФБ-СОФИЯ СЪДЪРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА... 2 Право на участие в разпределението на печалбата и право на дивидент... 2 Право на ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА БФБ-СОФИЯ СЪДЪРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА... 2 Право на участие в разпределението на печалбата и право на дивидент... 2 Право на ликвидационен дял... 2 Право на записване на част от

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно