1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

Размер: px
Започни от страница:

Download "1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод"

Препис

1 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД, се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството. При спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове от ч. се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите /РГОСА/ на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД, свикано с писмена покана до всички акционери на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД, по реда на чл.223 от ТЗ от Изпълнителния директор на основание Протокол на Съвета на директорите. На РГОСА присъстваха част от акционерите, собственици на капитала на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД, посочени поименно в списък. изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ, както следва: 1. Борис Георгиев Методиев - в качеството си на акционер и на законен представител на акционера Бултрейд корпорейшън" ЕООД 2. Георги Петров Личев и Силвия Тенчева Габровска в качеството си на законни представители на ДПФ - ПОД Топлина, ППФ - ПОД Топлина и УПФ - ПОД Топлина 3. Александър Петров Личев и Румен Кирилов Димитров в качеството си на законни представители на ЗАД,. ОЗК - Застраховане ". Списъкът е заверен от председателя, секретаря и преброителя на заседанието на РГОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол. На заседанието присъстваха и 1. Николай Крумов Петков, в качеството си на Изпълнителен Директор, 2. Симеон Иванов Симеонов, в качеството си на Член на Съвета на директорите 3. Даниела Михайлова Табакова, в качеството си на Член на Съвета на директорите Заседанието бе открито от Николай Крумов Петков в качеството му на Изпълнителен директор на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД. Той приветства присъстващите и с оглед извършване на проверка на кворума и представения капитал предложи Комисия за проверка на кворум и представения капитал, в състав: 1. Николай Крумов Петков - председател 2. Симеон Иванов Симеонов - член 3. Даниела Михайлова Табакова - член Присъстващите на събранието акционери не направиха други предложения за избор на Комисия за проверка на кворум и представения капитал, поради което РГОСА с единодушие взе следното: Избра за членове на Комисия за проверка на кворум и представения капитал, състояща се от следните лица: 1. Николай Крумов Петков - председател 2. Симеон Иванов Симеонов -член РГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеденото гласуване и резултатите от След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред РГОСА, че в обявения час за начало на заседанието на РГОСА, а именно 14:00 часа е налице необходимия кворум и няма пречки РГОСА да заседава и да взема решения. По предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал. РГОСА взе с единодушие следното

2 2 1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал. 2. Установява, че в предварително обявения съгласно поименните писмени покани до акционерите на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД ден и час на РГОСА г. в часа, са надлежно представени, в съответствие с изискванията на закона, достатъчен брой акции, необходими за провеждане на заседанието, като към този момент са регистрирани за участие в заседанието броя акции с право на глас или 3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на РГОСА на "АТОМЕМЕРГОРЕМОНТ"АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в писмените покани, дневен ред. Г-н Петков разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на дружеството да бъдат избрани председател на настоящето заседание на РГОСА, секретар на заседанието, както и преброител при гласуването. Той предложи да бъдат избрани както следва: 1 За Председател на заседанието на РГОСА - Николай Крумов Петков 2 За Секретар и преброител на гласовете - Симеон Иванов Симеонов Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател на заседанието на РГОСА, секретар на заседанието на РГОСА и за преброител на гласовете не са постъпили, след като с единодушие взе следното 1.Избира за председател на заседанието на РГОСА - Николай Крумов Петков 2.За Секретар и преброител на гласовете - Симеон Иванов Симеонов РГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от Председателят на заседанието на РГОСА, г-н Николай Петков обяви, че във връзка с административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка с изх. РГ от г. на Комисията за финансов надзор, в съответствие с чл. 26, ал. 1 от АПК и чл. 213, ал. 1 и 2 от ЗППЦК, чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК и на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, съгласно чл. 107, ал. 3-7, Точка 4 от дневния ред на събранието отпада. Заседанието на РГОСА на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД ще се проведе съгласно дневния ред, както следва: 1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейностга на дружеството през 2016 г. Проекторешение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; 2. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год. Проекторешение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.; 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год. Проекторешение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.; 4. Приемане на решение за не/разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2016 год. и неразпределена печалба от минали периоди. Проекторешение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за неразпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2016 год. и неразпределена печалба от предишни периоди. 5. Проекторешение: за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год. Проекторешение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год. 6. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 год. Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год. - одиторът, заверил Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.;

3 7. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Проекторешение: Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. 8. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проекторешение: Общото събрание реши, постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор за срок - до провеждане на следващото редовно годишно Общо събрание, се запазват без промяна. 9. Определяне на размера на гаранциите за управление на всеки един от членовете на Съвета на Директорите. Проекторешение: Общото събрание определя гаранците за управление на всеки един от членовете на Съвета на директорите, в размер на 3 брутни възнаграждения; 10 Разни. Проекторешение: Общото събрание приема решения при възникнали в хода на провеждането му въпроси, в съответствие със законовите изисквания за поставянето им и вземане на тези решения. РЕШЕНИЯ: По точка 1 от дневния ред: Председателят на заседанието представи на присъстващите доклада за дейността през 2016 год. След неговото изслушване, Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат. Да зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше поради това председателят предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за приемане отчета за дейността на съвета на директорите. РГОСА на основание чл.221, т. 10 от ТЗ и Устава взе следното РЕШЕНИЕ 1 ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; 3. Гласувани "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение броя акции с право на глас или Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение 0 броя акции или 0 % от По точка 2 от дневния ред: Председателят представи на присъстващите Одиторския доклад за извършения одит на ГФО на дружеството за 2016 год. и одиторския доклад, даде думата на акционерите да се изкажат, зададат въпроси. Такива нямаше. Поради това Председателят на РГОСА предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за приемане на заверения годишен счетоводен отчет и одиторския доклад на дружеството за 2016 г. РГОСА на основание чл.221, т.6 и т.7 от ТЗ и Устава взе следното РЕШЕНИЕ 2 ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.; РГОСА констатира, че не са постъпили възражение във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от По точка 3 от дневния ред: Председателят запозна присъстващите с одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год. След това Председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на РГОСА предложи да се премине към гласуване. РЕШЕНИЕ 3 ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.; Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение 0 броя акции или 0 % от 3

4 По точка 4 от дневния ред: Председателят запозна присъстващите с направеното предложение за неразпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2016 год. и неразпределена печалба от минали периоди. След това Председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Председателят на РГОСА предложи да се премине към гласуване. РЕШЕНИЕ 4 ОСА приема предложението на Съвета на директорите за неразпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2016 год. и неразпределене на печалби от предишни периоди. Сумата от текущата печалба реализирана за 2016 г. да се прехвърли по сметка Неразпределена печалба от минали години ". По точка 5 от дневния ред: Председателят запозна присъстващите с направеното предложение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год. След това Председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Председателят на РГОСА предложи да се премине към гласуване. РЕШЕНИЕ 5 ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016год. Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение 0 броя акции или 0 % от По точка 6 от дневния ред: Председателят запозна присъстващите с направеното предложение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2016 год.. След това Председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Председателят на РГОСА предложи да се премине към гласуване. РЕШЕНИЕ 6 ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год. - одитора, заверил Годишния финансов отчет на дружеството за 2016год.; повече от 50 % от капитала на дружеството, в съответствие с необходимия кворум и съгласно Книга на акционерите към дата година. 4

5 По точка 7 от дневния ред: Председателят запозна присъстващите с направеното предложение за приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. След това Председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Председателят на РГОСА предложи да се премине към гласуване. РЕШЕНИЕ 7 Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. По точка 8 от дневния ред: Председателят запозна присъстващите с направеното предложение за определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. След това Председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Председателят на РГОСА предложи да се премине към гласуване. РЕШЕНИЕ 8 Общото събрание реши, постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор за срок - до провеждане на следващото редовно годишно Общо събрание, се запазват без промяна. РГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от По точка 9 от дневния ред: Председателят запозна присъстващите с направеното предложение за определяне на размера на гаранциите за управление на всеки един от членовете на Съвета на директорите. След това Председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Председателят на РГОСА предложи да се премине към гласуване. РЕШЕНИЕ 9 Общото събрание определя гаранците за управление на всеки един от членовете на Съвета на директорите, в размер на 3 брутни възнаграждения; участие на заседанието акции. РГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от 5

6 По точка 10 от дневния ред не бяха направени никакви предложения. С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на РГОСА на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД бе закрито. Списъкът на лицата, присъствали на РГОСА беше изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от председателя и секретаря на РГОСА, както и от преброителя на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол. Документите свързани със свикването и провеждането на РГОСА са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от 6

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, 19.06.2019 г. в град София, в гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, ет.2, зала Обучителна,

Подробно

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ФАВОРИТ ХОЛД АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История славянобългарска 8, в заседателната зала на Котлостроене

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД На 29 юни 2012 г. в град София, бул. Христофор Колумб 43 от 10.00 часа, при спазване на всички разпоредби

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕГАЛА ИНВЕСТ АД Днес, 21 май 2014 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов 1, се проведе редовно Общо събрание на

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, ул..., ет, ап, в качеството си на представляващ, със

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л от Редовното годишно общо събрание на акционерите на Фонд Имоти АДСИЦ, гр. София Днес, 17.06.2014 година, от 10:00 часа по седалището на Фонд Имоти АДСИЦ, гр. София ( Дружеството ) и на

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕГАЛА ИНВЕСТ АД Днес, 25 юни 2015 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов 1, се проведе редовно Общо събрание на

Подробно

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч на основание разпоредбата на чл. 223,

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ документ за самоличност...., издаден на... г. от..., с адрес: гр...., ул......., ет..., ап..., в качеството

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Софарма Трейдинг АД, насрочено за 07.06.2019 г. В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 17 Днес, 10.06.2011 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 15 Днес, 12.06.2009 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 16 Днес, 11.06.2010 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

До

До ЕИК: 827182916 ПОКАНА Съветът на директорите на Фазан АД град Русе, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.06.2016 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на предприятието

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ документ за самоличност...., издаден на... г. от..., с адрес: гр...., ул......., ет..., ап..., в качеството

Подробно

Писмени материали за ОСА на г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще

Писмени материали за ОСА на г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще Писмени материали за ОСА на 30.06.2019 г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще се проведе на 30.06.2019 г. от 15:00 часа, на адреса

Подробно

Palnomostno-OSA doc

Palnomostno-OSA doc ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният..., ЕГН..., притежаващ л.к...., издадена на...г., от МВР - гр...., адрес: гр...., Изпълнителен директор/управител, представляващ..., вписано в търговския регистър под.../...

Подробно

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа Протокол 112 Днес, 16.05.2019 г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в 10.15 часа от председателя на сдружението д-р Григор Томов. Преди

Подробно

protokol_OSA_2009

protokol_OSA_2009 Н Е О Х И М АД - Д И М И Т Р О В Г Р А Д П Р О Т О К О Л N:17 Днес, 12.06.2009 год. в Културно-битовата сграда на Неохим АД в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. Химкомбинатска 3 от 12,00

Подробно

Industrialna zona Karlovo, Bulgaria web: bulgarianrose.bg ЕИК: Tel.: +359/ 335/ Fax: +359/33

Industrialna zona Karlovo, Bulgaria   web: bulgarianrose.bg ЕИК: Tel.: +359/ 335/ Fax: +359/33 Industrialna zona 1 4300 Karlovo, Bulgaria e-mail: contact@bulgarianrose.bg web: bulgarianrose.bg ЕИК: 115009344 Tel.: +359/ 335/ 9 33 20 Fax: +359/335/ 9 5 334 ПОКАНА Съветът на директорите на БЪЛГАРСКА

Подробно

Microsoft Word - 4.doc

Microsoft Word - 4.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р Р Е Ш Е Н И Е 4- ПД 05. 01.2009 г. Вапцаров Холдинг АД, гр. Плевен е вписано под РГ-05-0536 в регистъра на публичните дружества

Подробно

Microsoft Word - pismeni_materiali_monbat_osa2011.doc

Microsoft Word - pismeni_materiali_monbat_osa2011.doc ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МОНБАТ АД, ГР. СОФИЯ 27.06.2011 г. ГР. СОФИЯ Дневен ред 1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул.

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, 28.06.2018г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. Св.св. Кирил и Методий 23 от 18.00 часа се проведе

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в к

ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в к ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в качеството си на акционер, притежаващ... броя акции

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА ГОД. І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА ГОД. І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА 16.06.2016 ГОД. І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ Днес, 16.06.2016 год., в седалището

Подробно

На 18

На 18 ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ Днес, 20.05.2014 (двадесети май две хиляди и четиринадесета) година, от 15:00 часа по седалището на Българската

Подробно

i?iaeo

i?iaeo П Р О Т О К О Л от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД На 26 май 2009 г. в гр. София, бул. Г. М. Димитров 16, по седалището на дружеството, при спазване на всички

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД ВРАЦА П Р О Т О К О Л 15/11.02.2019 г. Днес,

Подробно

М+С ХИДРАВЛИК АД Казанлък 6100 Казанлък, ул. Козлодуй 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114, hydraulic.com, BG ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долупо

М+С ХИДРАВЛИК АД Казанлък 6100 Казанлък, ул. Козлодуй 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114,   hydraulic.com, BG ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долупо М+С ХИДРАВЛИК АД Казанлък 6100 Казанлък, ул. Козлодуй 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114, www.ms hydraulic.com, BG123028180 ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ

Подробно

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви 1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от,,вик ЕООД

Подробно

ДО

ДО Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС 5 / 25.03.2019 г. Днес 25.03.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" 21, от 9:00 ч. се проведе заседание

Подробно

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 26.05.2015 г. Съдържание: 1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2014г.; Проект

Подробно

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч Днес, 27.02.2019

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в качеството си на акционер, притежаващ... броя акции

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 7 НС/18.02.2017г. Днес, 18.02.2017г., се

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ 175886629 гр. Гоце Делчев, тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg; ел. страница: http://mig-gotsedelchev.com,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р Р Е Ш Е Н И Е 377-АД 27.06.2011 г. Железопътна инфраструктура - холдингово дружество АД притежава статут на публично дружество

Подробно