ІІІ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ІІІ"

Препис

1 ІІІ. Учебно съдържане Дата Ядро Стандарт Тема Очакван резултат Спецфчн метод форм за оценяване Ученкът разказва, опсва, задава въпрос, дава отговор, участнцте в нея, темата, целта условята. Строеж езка. Преговор. Ученкът с служ с осн.езков речев еднц в съответстве с комункатвта цел.използва уместно същ., прл. ме глагол Основн понятя Същ.ме, прл.ме, глагол, звук,дума, зречене, текст Контекст дейност На ученцте се дава възможност да: отговарят въпрос; разказват чута л прочете сторя, учнопопулярен л художествен текст; участват в далог; Межд упред метн връзк лтер Бележк Соцокултур езкова Соцокултур езкова Псмено Соцокултур езкова Псмено Ученкът владее основнте норм псмета реч Ученкът владее основн норм графчта псмета сстема българското псмо: пше четлво, пше правлно дум с правопсн особеност; владее основта употреба пунктуацоннте зц, отделя зреченята в текста, като озчава чалото края м. Ученкът зползва в речта с в определен обем снтактчнте ресурс езка: служ с с разлчн по цел зказването по състав зреченя; зползва разлчн словоредн варант. Владее основн норм графчта псмета сстема българското псмо: Тест нво входно Редактране текст. Четене с разбране. Вдове зреченя по цел зказване. Прептелн зц в зреченето. Ученкът владее основнят мнмум зня по ДОИ за 3-т клас Ученкът може: да съкращава злшнте дум в текст; да заменя неточно зползван дум в текст; да добавя пропуст дум зраз в текст; да разменя местата пр неправлен ред думте. Ученкът може: да разгранчава съобщтелно, въпростелно, подбудтелно възклцателно зречене; да съставя разлчн по вд зреченя в завсмост от целта зказването; да оформя пунктуацонно края зреченето в завсмост от вда му. Самостоятел работа Псме. Псме. Самоблюд ене. редактран е съобщ., въпрос., подбуд., възкл. Изречене; многоточе, двуеточе, тре, запетая; Променя текст чрез съкращаване, заменяне, добавяне л разместване дум.краснопс редактран текст сравняват разлчн по цел зползване зреченя; съставят конструрат съобщтелно, въпростелно,

2 Езков Езков Езков пше четлво, пше правлно дум с правопсн особеност; владее основта употреба пунктуацоннте зц,отделя зреченята в текста, катоозчава чалото края м; Ученкът зползва в речта с в определен обем снтактчнте ресурс езка: служ с с разлчн по цел зказването по състав зреченя; зползва разлчн словоредн варант. Ученкът зползва в речта с в определен обем снтактчнте ресурс езка: служ с с разлчн по цел зказването по състав зреченя. Ученкът зползва в речта с в определен обем снтактчнте ресурс езка: служ с с разлчн по цел зказването по състав зреченя. Подлог Ученкът може: да открва подлога в зречене; да употребява в речта с правлно подлога; да членува правлно думте от м.р.,ед.ч. Сказуемо Ученкът може: да открва сказуемото в зречене; да съгласува сказуемото с подлога; да определя мястото сказуемото с оглед словореда в зреченето. Вдове Ученкът може: да определя зреченя по гранцте простото зречене състав. в състава сложното; да отделя простте зреченя; да озчава пунктуацонно гранцте между простте зреченя в състава сложното. Псме Псме Псме Главн част зреченет о, подлог, пълен кратък член сказуемо сложно просто зречене подбудтелно възклцателно зречене; зползват разлчн по цел зказване зреченя; Открват определят главнте част в простото зречене. Краснопс Открват определят главнте част в простото зречене. Краснопс сравняват просто сложно зречене; съставят конструрат разлчн по състав зреченя Езков Езков Ученкът зползва в речта с в определен обем снтактчнте ресурс езка: служ с с разлчн по цел зказването по състав зреченя. Ученкът зползва в речта с в определен обем снтактчнте ресурс езка: служ с с разлчн по цел зказването по състав зреченя. Запета сложното зречене в Изреченята пр. Ученкът може: да разделя със запета простте зреченя пр безсъюзно свързване л чрез съюзте а, ала, ама, но, обаче; да огражда със запета простте зреченя, въведен чрез съюзте който, когато, щом, за да, тъй като, защото др. Ученкът може да разгранчава разл. по цел зказване зреченя; открва главнте част зреченето; определя простте зреченя в състава сложното. Псме Псме сложно просто зречене сложно просто зречене, подлог, сказуемо сравняват просто сложно зречене; съставят конструрат разлчн по състав зреченя Пшат под дктовка текст, като отделят простте сложнте зреченя със съответн прептелн зц; определят подлог

3 Езков Езков Езков Соцокултур езкова Псмено Соцокултур лтератур Създаване зказваня псмен текстове Соцокултур езкова Ученкът показва зченето дума чрез употреба в разлчен контекст. Ученкът показва многозчността дума чрез употреба в разлчен контекст. Ученкът открва снонм антонм Ученкът владее основн норм графчта псмета сстема българското псмо: пше четлво, пше правлно дум с правопсн особеност Ученкът участва в беседа по съдържането лтератур творба: отговаря въпрос; зказва мненя, като подбра подходящ елемент от текста, за да г обоснове; съставя задава въпрос. Ученкът владее основн норм графчта Образуване думте Пряко преносно зчене думте Снонм антонм Съществтелн ме. Четене с разбране. Членуване същ. Име от м.р. Употреба правопс същ. Ученкът може: да образува прозводн дум чрез добавяне представк ставк; да определя съставящте основ слож дума; да образува сложн дум; да пше правлно сложн дум слято л полуслято. Ученкът може: да зползва правлно думте в контекст съобразно тяхното зчене; да се орентра в зченето многозчнте дум; да разлчава думте в пряко преносно зчене; да с служ с дум в преносно зчене. Ученкът може: да образува снонм дума; да збра снонм за конкрет езкова стуаця; да заменя повторен л неточно зползван дум с техен снонм; да определя правлно антонм дум. Ученкът може: да образува чрез представк ставк прозводн съществтелн ме; да образува сложн съществтелн ме; Ученкът може: да членува правлно съществтелн ме от м.р.,ед.ч.; да пше правлно съществтелн ме с ставка ът; да проверява правопса същ.ме със струпан съгласн. Ученкът може: да образува чрез представк ставк. Наблюдене.. Наблюдене. Псме Псме Псме Псме сложн дум пряко преносно зчене думте снонм антонм съществте лн ме, съществте лн ме, правопс съществте лн ме, сказуемо Съставят сложн дум чрез представк ставк, слято полуслято; определят зченето думата; сравняват еднозчн многозчн дум; открват снонм антонм; определят зченето м; збрат зползват снонм антонм в речта с; ползват снонмен речнк. зговарят пълня краткя определтелен член същ. ме за м.р. ед.ч. съществтелн ме в м.р. ед.ч.; зговарят пълня краткя определтелен член същ. ме за м.р. ед.ч. съществтелн лтер Муз ка. лтер Мате матк а лтер

4 Псмено Соцокултур езкова Псмено Соцокултур езкова Псмено Соцокултур езкова Псмено псмета сстема българското псмо: пше четлво, пше правлно дум с правопсн особеност Ученкът владее основн норм графчта псмета сстема българското псмо: пше четлво, пше правлно дум с правопсн особеност Ученкът владее основн норм графчта псмета сстема българското псмо: пше четлво, пше правлно дум с правопсн особеност Ученкът владее основн норм графчта псмета сстема българското псмо: пше четлво, пше правлно дум с правопсн особеност Ученкът владее основн норм графчта псмета сстема българското псмо: пше четлво, пше правлно дум с правопсн особеност ме прозводн съществтелн ме; да образува сложн съществтелн ме; да членува правлно съществтелн ме от м.р.,ед.ч.; да пше правлно съществтелн ме с ставка ът; да проверява правопса същ.ме със струпан съгласн. Прлагателн ме. Четене с разбране. Прлагателн ме. Членуване Употреба правопс прлагателн ме Глагол. Образуване правопс Ученкът може: да открва прлагателн ме в текст да определя граматчнте м категор. Ученкът може: да съгласува прлагателн ме по род чсло със същ. ме; да членува правлно прлагателн ме от м.р.,ед.ч.; да пше правлно прлагателн ме с непостоянно ъ ; да пше правлно сложнте прлагателн ме. Ученкът може: да съгласува прлагателн ме по род чсло със същ. ме; да членува правлно прлагателн ме от м.р.,ед.ч.; да пше правлно прлагателн ме с непостоянно ъ ; да пше правлно сложнте прлагателн ме. Ученкът може: да образува глагол чрез представк ставк; да променя глаголте по лце, чсло време; да пше правлно глаголте от 1л.ед.ч. 3л.мн.ч. с ударене върху последта срчка; да пше правлно представкте в глаголте. Псме. Наблюдене. Псме. Дктовка Наблюдене. Псме. Дктовка Наблюдене. Псме. Дктовка правопс прл. ме прл. ме, прл. ме, глагол, представка, ставка ме в м.р. ед.ч.; зговарят пълня краткя определтелен член същ. ме за м.р. ед.ч. Открват прл.ме в текст, тълкуват зченето м определят грам.м характерстк Съгласуват прлагателнте ме по род чсло със съществтелнте, членуват прлагателн ме от м. р., ед. ч. Съгласуват прлагателнте ме по род чсло със съществтелнте, членуват прлагателн ме от м. р., ед. ч. образуват глагол с представк ставк Ученкът разказва, опсва, Време глагола Ученкът може: да разгранчава Наблюдене. Сегашно, Открва глагол в

5 задава въпрос, дава отговор, участнцте в нея, темата, целта условята Соцокултур езкова компетентност Соцокултур езкова компетентност Соцокултур езкова компетентност Ученкът разказва, опсва, задава въпрос, дава отговор, участнцте в нея, темата, целта условята. Ученкът владее основн норм графчта псмета сстема българското псмо: пше четлво, пше правлно дум с правопсн особеност Ученкът владее основн норм графчта псмета сстема българското псмо: пше четлво, пше правлно дум с правопсн особеност Ученкът владее основн норм графчта псмета сстема българското псмо: пше четлво, пше правлно дум с правопсн особеност Ученкът разказва, опсва, задава въпрос, дава отговор, участнцте в нея, темата, целта условята. Мн.св. мн.несв. време глагола Чслтелн ме Членуване правопс чслтелнте ме Употреба правопс чслтелнте ме. Четене с разбране. Нарече глаголнте време мло, сегашно, бъдеще ; да преобразува глагол от сегашно време в мло бъдеще време; Ученкът може: да разгранчава мн.св. от мн.несв. време; да преобразува глагол от сегашно време в мн.несв. време; да преобразува глагол от мн.св. в мн.несв. време. Ученкът може: да разгранчава чслтелнте ме от друг част речта; да определя вдовете чслтелн ме; да преобразува чслтелн бройн в чсл. редн обратно. Ученкът може: да членува правлно чслтелн бройн ме; да членува правлно чслтелн редн от м.р.ед.ч.; да с служ с пълн кратк форм чсл. ме. Ученкът може: да членува правлно чслтелн бройн ме; да членува правлно чслтелн редн от м.р.ед.ч.; да с служ с пълн кратк форм чсл. ме. Ученкът може: да разгранчава рече от друг част речта; да определя вдовете речя; да степенува речя. Псме. Дктовка Наблюдене. Псме. Дктовка Наблюдене.. Дктовка Псме Наблюдене. Препс. Дктовка мло бъдеще време глагола мн.св. мн.несв. време чслтелн редн, чслтелн бройн чсл. ме,членув ане чсл. ме,членув ане рече, степенуван е текст определя глаголното м време Преобразува глагол от сег. в мн.св.вр. от мн.св. в мн.несв.вр. Определя преобразува чслтелнте бройн чслтелн редн чслтелн редн ме; определят рода чслото чслтелн редн ме; чслтелн редн ме; определят рода чслото чслтелн редн ме; определят вда речята; зползват в речта с речя. в Мате матк а

6 Соцокултур езкова Псмено езков компетент езков компетент Соцокултур езкова Псмено Соцокултур езкова Псмено Соцокултур езкова Ученкът владее основн норм графчта псмета сстема българското псмо: пше четлво, пше правлно дум с правопсн особеност; Ученкът открва определя зченето непозтте дум в контекста текста; зразява отношене оценка към героте случката, зразява предпочтанята с към героте Ученкът владее основн норм кнжовня зговор правопс Ученкът владее основн норм кнжовня зговор правопс Ученкът владее основн норм графчта псмета сстема българското псмо: пше четлво, пше правлно дум с правопсн особеност Ученкът владее основн норм кнжовня зговор правопс Употреба правопс речята Думте в речта. Четене с разбране Тесн щрок гласн звукове Звучн беззвучн съгласн звукове Твърд мек съгласн звукове. Правлата пр псане. Тест зходно нво Ученкът може: да пше правлно речята; да образува нов речя от нов дум; да употребява уместно речя в речта с. Ученкът да може да открва в практческ план непозт дум в текста да определя зченето м в контекста текста;да зразява отношенето с към героте случката, да обосновава оценката към героте случката; да определя заглаве текст Ученкът може: да разгранчава гласнте по двойк според гласежа м; да проверява правопса гл. звукове в неударе срчка; да редактра текст с грешк в правопса гл. звук; да зползва правопсен речнк. Ученкът може: да разлчава зв. от беззв. съгл. звук; да съпоставя по двойк зв. безв. съгласн; да проверява правопса съгл. звук пр обеззучаване озвучаване. Ученкът може: да пше правлно сложнте дум; да проверява правопса гласн съгласн звукове чрез сродн дум л чрез друг форм думата; да пше правлно представкте в думата. Ученкът владее основнят мнмум зня по ДОИ за 4-т клас Псме Самостоятел работа. Псме. Псме. Псме. Самостоятел работа. Наречя тесн, щрок гласн звукове, неударе срчка твърд мек съгласн сложн дум, сродн дум степенуват речя; пшат степенте за сравнене речя. Пше под дктовка, работ самостоятелно върху текста отговаря въпрос към него. пшат дум, съдържащ шрок тесн гласн в неударе срчка; зменят формата думата, за да правят правопса шрок тесн гласн без ударене. пшат дум, съдържащ мек съгласн; сравняват дум с твърд мек съгласн. Прлагат зученте езков правла за правопса думте Човек ът прро дата Човек ът общес твото лтер

7 Псмено Соцокултур езкова Псмено Ученкът създава собствен текст съчнява стхове гатанк. Богатството българскя езк Ученкът може: да конструра стхотворене, да съчнява рмуван гатанк; Конструран е Илюстрране Стхотвор ене, гатанка правят подбор езков средства Изобр азте лно зкус тво Дректор:... /Волета Иванова/

ІІІ

ІІІ I. Общо представяне програмата Учебта програма по ЗИП БЕЛ е разработе в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и е съобразе с Учебта програма по БЕЛ за трети клас /МОН,

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_slov-m.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_slov-m.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СЛОВАШКИ ЕЗИК - ХІІ клас, Втор чужд езк-профлрана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавнте образователн зскваня за учебно съдържане

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН УТВЪРДИЛ Директор:...... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2часа седмично = 36 часа 18 седмици

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

Microsoft Word - u4ebna_programa_4_kl_4ngbina-last.doc

Microsoft Word - u4ebna_programa_4_kl_4ngbina-last.doc Приложение 4 АДАПТИРАНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА І. Общо представяне на учебната програма В четвърти клас обучението

Подробно

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ КЛАС Място на Брой ове 1. Думи с т д, с з, к г 20.05.2019 12:30 49 кабинет 2 2. Думи с п б, ф в,

Подробно

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ ) в ІV клас Националното

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 7 часа седмично = 126 часа по ред Учебна

Подробно

УТВЪРДИЛ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за V клас Директор:... (име, фамилия, подпис) по ре

УТВЪРДИЛ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за V клас Директор:... (име, фамилия, подпис) по ре УТВЪРДИЛ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебня предмет Технолог предпремачество за V Дректор:... (ме, фамля, подпс) по ред Учебна седм ца по ред Тема на урочната еднца Вд урочна еднца Компетентност

Подробно

III. Учебно съдържание Дата Ядро Стандарт Тема Очаквани резултати Специфични методи и форми за оценяване

III. Учебно съдържание Дата Ядро Стандарт Тема Очаквани резултати Специфични методи и форми за оценяване III. Учбно ъдържан Дата Ядро Стандарт Тма Очакван рзултат Спцфчн мтод форм за оцняван 1. 29.09 2. 06.10 3. 13.10 4. 20.10 зважда ттвн чла, умножава дл дноцфрно чло. зважда ттвн чла, умножава дл дноцфрно

Подробно

Уч. сед м. 1 2 дата Тема на урочната единица Зелено и чисто училище. Моят безопасен път до училище Права, задължения и отговорности 3 03

Уч. сед м. 1 2 дата Тема на урочната единица Зелено и чисто училище. Моят безопасен път до училище Права, задължения и отговорности 3 03 Уч. сед м. 1 2 дата 19.09. Тема на урочната еднца Зелено чсто учлще. Моят безопасен път до учлще 26.09. Права, задълженя отговорност 3 03.10. 4 10.10. 5 17.10. 6 24.10. 7 Урочна еднца за Компетентност

Подробно

Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб

Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обобщение. Бъдеще Ще си време словоред и видим възвратни глаголи. утре! 11 15 Февруари Урок

Подробно

Microsoft Word - MA11 sec77.doc

Microsoft Word - MA11 sec77.doc Лекця 7 7 Дефнця свойства на определен нтеграл Сум на Дарбу Определенят нтеграл е фундаментално средство в математката с разнообразн съдържателн прложеня Той се зползва за пресмятане на геометрчн фзчн

Подробно

ПРИЛОЖИНИЕ 1

ПРИЛОЖИНИЕ 1 УТВЪРДИЛ: ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ИЛИЯН ВЕЛИКОВ ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ /съгл. Заповед РД-21-8/25.02.2019 г./ Отчет за зпълнене целте за 2018 г. Наменоване адмнстрацята: Област адмнстраця Слстра. 1 2 3 4 5 Цел за 2018

Подробно

УТВЪРДИЛ

УТВЪРДИЛ УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 7. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ГР. СВИЩОВ, УЛ.П.АНГЕЛОВ ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" 17 6-05-41 ДИРЕКТОР; 6-05-91 ПОМ.ДИРЕКТОР E-mail: soudblagoev@gmail.com КОНСПЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Подробно

Основно училище Гео Милев гр. Пловдив Пловдив, ул. П. Р. Славейков 1, тел , ; УТВЪРДИЛ: Анелия Кирова Дире

Основно училище Гео Милев гр. Пловдив Пловдив, ул. П. Р. Славейков 1, тел , ; УТВЪРДИЛ: Анелия Кирова Дире УТВЪРДИЛ: Анелия Кирова Директор СТРАТЕГИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК на Милев - гр. Пловдив през учебната 2018/ 2019 година Настоящата Стратегия е приета, на заседание на Педагогическия

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. УТВЪ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. УТВЪ УТВЪРДИЛ:. Ивайло Иванов /Председател УС Фондаця МИГ Попово / ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ЗА 2013 Г. ПО СМР НА ФОНДАЦИЯ МИГ ПОПОВО Индкатвен Размер субсдята разполагаем проект Наменоване

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

код на спец. код на дисципли ната Специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" / магистърска програма "Предучилищна и на училищна педагоги

код на спец. код на дисципли ната Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика / магистърска програма Предучилищна и на училищна педагоги код на спец. код на дсцпл ната Спецалност "Предучлщна начална учлщна педагогка" / магстърска програма "Предучлщна на учлщна педагогка" (след професонален бакалавър) Наменоване на учебната дсцплната за

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

ЗАПОВЕД.../... На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 20, ал. 2 от Наредба 11/ г. за оценяван

ЗАПОВЕД.../... На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 20, ал. 2 от Наредба 11/ г. за оценяван ЗАПОВЕД.../... На основане чл. 259, ал. 1 от Зако за предучлщното учлщното не, чл. 20, ал. 2 от Наредба 11/01.09.2016 за оценяване резултатте от обученето ученцте чл. 17, ал. 2 от Наредба 3/15.04.2003

Подробно

Анализ на резултатите

Анализ на резултатите Анализ на резултатите от външното оценяване в ІVа клас през учебната 17/18 година в ОУ Проф.П.Н.Райков В началото на учебната годината учениците в класа бяха 17, в края на първи срок едно дете се премести,

Подробно

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В X КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на НВО по български език и литература в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за 2018/2019 учебна

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА М ИИСТРСТВО А ОБРАЗОВАИТО И АУКАТА У Ч БА ПРОГРАМА ПО ИВРИТ В Т ОРИ ЧУЖД ЗИК ЗА ДИАДСТИ КЛАС З П СОФИЯ, 2014 г. I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебта програма по иврит като втори чужд език за едидесети

Подробно

ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХVІІІ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас ОБИ

ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХVІІІ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас ОБИ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХVІІІ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! Бургас, 01.04.2017 г. ІV клас

Подробно

Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината,

Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината, Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината, тя създава образи, форми. Във формите се виждат вече

Подробно

Paper 5-1

Paper 5-1 ГРАФОАНАЛИТИЧЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МНОГООПЕРАЦИОННИ МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ПРИЗМАТИЧНИ ДЕТАЙЛИ Сашо Гергов Технческ унверстет Софя, Бул. Кл. Охрдск

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С. КАРАБУНАР УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР /КАТЯ МИХОВА/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Настоящата програма е

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С. КАРАБУНАР УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР /КАТЯ МИХОВА/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Настоящата програма е ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С. КАРАБУНАР УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР /КАТЯ МИХОВА/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Настоящата програма е прета заседане ПС, впса в Протокол 10 / 14.09.2018

Подробно