Ключови показатели за България, г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ключови показатели за България, г."

Препис

1 Ключови показатели за България Последни данни: 1 април 11 г. Следваща актуализация: 1 юли 11 г. 1. Производство 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Показател на доверие в промишлеността 1.1 % Промишлено производство III тр. '9 IV тр. '9 I тр. '1 II тр. '1 III тр. '1 IV тр. '1 Брутен вътрешен продукт Индивидуално потребление 9 1 III тр. '9 IV тр. '9 I тр. '1 II тр. '1 III тр. '1 IV тр. '1 Показател на доверие на потребителите.1 % Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Оборот в търговията на дребно III тр. '9 IV тр. '9 I тр. '1 II тр. '1 III тр. '1 IV тр. '1 Индивидуално крайно потребление Инвестиции 9 1 III тр. '9 IV тр. '9 I тр. '1 II тр. '1 III тр. '1 IV тр. '1 Използване на оборудването в промишлеността 3.1 % Брутообразуване в основен капитал Изменение на запасите 3.3 % от БВП Пазар на труда 9 1 III тр. '9 IV тр. '9 I тр. '1 II тр. '1 III тр. '1 IV тр. '1 Безработица.1 % Заети лица Разходи за труд Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Недостиг на работна сила в промишлеността. % Заплати Международни трансакции 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Поръчки от чужбина в промишлеността.1 баланс Износ на стоки. млн. евро Внос на стоки.3 млн. евро Търговско салдо. млн. евро Текуща сметка. млн. евро Преки инвестиции (нето). млн. евро Портфейлни инвестиции (нето).7 млн. евро III тр. '9 IV тр. '9 I тр. '1 II тр. '1 III тр. '1 IV тр. '1 Износ на стоки и услуги Внос на стоки и услуги Цени 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 ХИПЦ Цени на производител на вътрешния пазар (промишленост) Очаквания за продажните цени в промишлеността.3 баланс Очаквания за продажните цени в търговията на дребно. баланс Парични и финансови показатели 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 СОФИБОР (тримесечен) 7.1 индекс М Вземания по кредити на нефинансови предприятия и домакинства Обменен курс USD/BGN 7. стойност Номинален ефективен валутен курс 7. индекс Забележка: - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година. 1

2 Коментар 1. Производство По данни от бизнес анкетите на през март 11 г. показателят на доверие в промишлеността приблизително се запазва в сравнение с февруари. Наблюдава се свиване на очакванията на мениджърите за увеличение на производствената дейност през следващите три месеца. Същевременно се регистрира подобрение на осигуреността на производството с поръчки и намаление на нивото на запасите от готова продукция. През януари 11 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 9.3% в сравнение с януари 1 г. (по предварителни данни). Увеличение е отчетено в преработващата промишленост - с 1.9%, и в добивната промишленост - с 13.7%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се наблюдава намаление от.7%. По предварителни оперативни данни брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 1 г. възлиза на млн. лв. по текущи цени, като на човек от населението се падат. лева. При среден за тримесечието валутен курс от 1.71 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 13. млн. долара и съответно на 1.1 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 1. млн. евро, като на човек от населението се падат евро. Според сезонно изгладените данни реалният ръст на БВП спрямо четвъртото тримесечие на 9 г. е.%.. Индивидуално потребление През януари 11 г. общият показател доверие на потребителите се повишава с 1. пункта спрямо равнището си през октомври 1 г., което се дължи на повишаване на доверието сред населението в селата. Оценките и очакванията на потребителите по отношение на икономическата ситуация се подобряват основно за населението в селата. През януари 11 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, намалява с.% спрямо същия месец на 1 г. (по предварителни данни). Увеличение се наблюдава в следните три основни групи дейности: търговия с автомобилни горива и смазочни материали - с 3.%, търговия с фармацевтични и медицински стоки - с 1.7%, и търговия с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с.%. В търговията с битова техника, мебели и други стоки за бита, в търговията с текстил, облекло, обувки и кожени изделия и в търговията с компютърна и комуникационна техника се наблюдава намаление съответно с.9,. и 3.%. За индивидуално потребление на населението през четвъртото тримесечие на 1 г. се изразходват 9.7% от произведения БВП. Реалното намаление на показателя спрямо съответното тримесечие на 9 г. е.9% (според сезонно изгладените данни). 3. Инвестиции Средното натоварване на мощностите в промишлеността през януари 11 г. приблизително запазва нивото си от октомври 1 г. и се оценява на 7.%. Брутообразуването в основен капитал през четвъртото тримесечие на 1 г. спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни нараства в реално изражение със 7.%. Относителният дял на тази категория в БВП е.3%.. Пазар на труда През четвъртото тримесечие на 1 г. общият брой на заетите лица на възраст и повече навършени години е хил., а относителният им дял от населението в същата възрастова група -.3%. В сравнение със същия период на 9 г. броят на заетите лица намалява със 17.9 хил., а коефициентът на заетост - с 1.9 процентни пункта. Безработните лица през четвъртото тримесечие на 1 г. са 3. хил., или 11.% от икономически активното население. В сравнение със същото тримесечие на предходната година коефициентът на безработица нараства с 3.3 процентни пункта, а броят на безработните лица - със 19. хиляди. Според бизнес анкетите на през март 11 г. 7.% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им. През декември 1 г. средната работна заплата е 91 лв. (по предварителни данни), което е с 3.% повече в сравнение с предходния месец. Спрямо декември 9 г. ръстът е 1.%.

3 . Международни трансакции Според оценките на мениджърите от промишлеността през март 11 г. в сравнение с февруари има леко подобрение в осигуреността на производството с поръчки от чужбина. За януари 11 г. текущата сметка е положителна -.1 млн. евро (.% от прогнозния БВП за 11 г.) при дефицит от 91.9 млн. евро (.% от БВП) за януари 1 година. Търговското салдо за януари 11 г. е положително - в размер на млн. евро (.3% от прогнозния БВП), при отрицателно салдо в размер на 19. млн. евро (.% от БВП) за януари 1 година. Износът на стоки (FOB) възлиза на 1 9. млн. евро за януари 11 г. при 91.3 млн. евро за януари 1 г., като нараства със 7.% на годишна база при ръст от 13.% за януари 1 година. Вносът на стоки (FOB) за януари 11 г. е млн. евро при млн. евро за януари 1 г., като нараства с 3.% на годишна база при спад от.% за януари 1 година. Преките инвестиции в чужбина за януари 11 г. са. млн. евро при.1 млн. евро за януари 1 година. Преките чуждестранни инвестиции в страната са 13. млн. евро (.3% от прогнозния БВП за 11 г.) при 7.3 млн. евро (.% от БВП) за януари 1 година. За януари 11 г. портфейлните инвестиции - активи, намаляват с 3. млн. евро, а за януари 1 г. те се повишават с 37. млн. евро. Портфейлните инвестиции - пасиви, намаляват със 11. млн. евро при ръст от. млн. евро за януари 1 година. Външнотърговското салдо от стоки и услуги за четвъртото тримесечие на 1 г. е отрицателно. Вносът на стоки и услуги надвишава с 1 7. млн. лв. стойностния обем на износа. Спрямо съответното тримесечие на 9 г. износът на стоки и услуги се е увеличил реално с 1.%, докато вносът бележи ръст от.% (според сезонно изгладените данни).. Цени През февруари 11 г. хармонизираният индекс на потребителските цени нараства с.% в сравнение с февруари 1 година. Повишение на цените има във всички групи стоки, с изключение на свободно време, развлечения и културен отдих, съобщения и жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома. Най-голямото увеличение е регистрирано в групата алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 3.%. Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през февруари 11 г. нараства с 1.% в сравнение с февруари 1 година. Цените в добивната промишленост се увеличават с 1.%, в преработващата - с 13.1%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.%. По данни от конюнктурната анкета през март 11 г. очакванията на предприятията относно продажните цени в промишлеността са в посока на увеличение през следващите три месеца. 7. Парични и финансови показатели През февруари 11 г. тримесечният индекс на междубанковия пазар СОФИБОР намалява от 3.91 на 3.% в сравнение с предходния месец при стойност.7% през февруари 1 година. Годишното увеличение на широките пари (агрегат М3) през февруари 11 г. е.9% при 7.1% през януари, като в края на февруари обемът им възлиза на 1.93 млрд. лв. (9.% от прогнозния БВП за 11 г.) при.1 млрд. лв. към януари 11 г. (.9% от БВП). Тесните пари М1 възлизат на 1.7 млрд. лв., като намаляват с.1% на годишна база при ръст от 1.% през януари 11 година. Обемът на вземанията по кредити на нефинансови предприятия и домакинства през февруари 11 г. възлиза на.1 млрд. лв. (.% от прогнозния БВП за 11 г.), като годишното му увеличение е 1.% при 1.% през януари 11 година. Темпът на годишен прираст на кредитите за нефинансовите предприятия през февруари е 3.% при.9% през предходния месец; кредитите за домакинства и НТООД през февруари намаляват с.7% спрямо същия месец на 1 г. при.7% годишен спад през януари 11 година. През февруари 11 г. обменният курс на лева спрямо долара намалява в сравнение с предходния месец - от 1. на

4 1. ПРОИЗВОДСТВО. ИНДИВИДУАЛНО ПОТРЕБЛЕНИЕ % Последни данни - март 11 г. Показател на доверие в промишлеността % Показател на доверие на потребителите Последни данни - януари 11 г Дългосрочна средна Промишлено производство Последни данни - януари 11 г. 3 Оборот в търговията на дребно Последни данни - януари 11 г Последни данни - четвърто тримесечие 1 г. Брутен вътрешен продукт 1 Последни данни - четвърто тримесечие 1 г. Индивидуално крайно потребление Забележка: - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година.

5 3. ИНВЕСТИЦИИ. ПАЗАР НА ТРУДА % Дългосрочна средна Натоварване на мощностите в промишлеността Последни данни - януари 11 г. % Коефициент на безработица Последни данни - четвърто тримесечие 1 г Брутообразуване в основен капитал Последни данни - четвърто тримесечие 1 г. Заети лица Последни данни - четвърто тримесечие 1 г % от БВП Последни данни - четвърто тримесечие 1 г. Изменение на запасите Индекс на общите разходи на работодателите за труд Последни данни - четвърто тримесечие 1 г Забележка: - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година.

6 . МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСАКЦИИ Баланс Поръчки от чужбина в промишлеността Последни данни - март 11 г. Млн. евро. Търговско салдо Последни данни - януари 11 г. -1. Износ на стоки Търговско салдо - Дългосрочна средна Внос на стоки Млн. евро Текуща сметка Последни данни - януари 11 г. Млн. евро Преки инвестиции - нето Последни данни - януари 11 г Последни данни - януари 11 г. Последни данни - четвърто тримесечие 1 г. Млн. евро. Портфейлни инвестиции - нето Износ и внос на стоки и услуги 3. Внос Износ Забележка: yoy % ch - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година.

7 1.. ЦЕНИ 7. ПАРИЧНИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ Последни данни - февруари 11 г. Последни данни - февруари 11 г. Хармонизиран индекс на потребителските цени СОФИБОР Индекс Последни данни - февруари 11 г. Цени на производител на вътрешния пазар (промишленост) Последни данни - февруари 11 г. Паричен агрегат М3 и вземания по кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД Вземания по кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД Паричен агрегат М Баланс 1 Очаквания за продажните цени в търговията на дребно Последни данни - март 11 г. 7. Индекс (1997 = 1) Последни данни - февруари 11 г. Динамика на паричните агрегати.. Пари в обращение. М3 3.. М1 Дългосрочна средна Забележка: yoy % ch - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година. 7

8 Ключови показатели за България - Обяснителни бележки Показатели Обяснение Източник 1. Производство 1.1. Показател на доверие в промишлеността Бизнес наблюдение в промишлеността. Показателят на доверие в промишлеността е средна аритметична на балансите на очакваната производствена активност, нивото на поръчките и нивото на запасите от готова продукция (последният баланс се взема с обратен знак). 1.. Промишлено производство Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година, календарно изгладени данни 1.3. Брутен вътрешен продукт Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година, сезонно изгладени данни. Индивидуално потребление.1. Показател на доверие на потребителите Наблюдение на потребителите. Показателят на доверие на потребителите е средна аритметична на балансите на очакванията за общата икономическа ситуация, финансовото състояние, безработицата и спестяванията на домакинствата през следващите 1 месеца... Оборот в търговията на дребно Оборот в търговията на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети. Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година, календарно изгладени данни.3. Индивидуално крайно потребление Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година, сезонно изгладени данни 3. Инвестиции 3.1. Използване на оборудването в промишлеността Средно натоварване на мощностите в промишлеността като процент от пълното натоварване (Данните се събират през януари, април, юли и октомври.). 3.. Брутообразуване в основен капитал Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година, сезонно изгладени данни 3.3. Изменение на запасите В % от БВП. Пазар на труда.1. Безработица Процент от работната сила на България (данни от Наблюдението на работната сила).. Заети лица Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година (данни от Наблюдението на работната сила).3. Разходи за труд Индекс на общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите по трудово и служебно правоотношение, темп на нарастване спрямо същия период на предходната година, календарно изгладени данни.. Недостиг на работна сила в промишлеността Процент от промишлените предприятия, посочили недостига на работна сила като затруднение за осъществяване на дейността им.. Заплати Номинална стойност, темп на нарастване спрямо същия период на предходната година, средна месечна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение. Международни трансакции.1. Поръчки от чужбина в промишлеността Бизнес наблюдение в промишлеността. Баланс между положителните и отрицателните отговори.. Износ на стоки Платежен баланс, млн. евро.3. Внос на стоки Платежен баланс, млн. евро.. Търговско салдо Платежен баланс, млн. евро.. Текуща сметка Платежен баланс, млн. евро.. Преки инвестиции (Нето) млн. евро, платежен баланс.7. Портфейлни инвестиции (Нето) млн. евро, платежен баланс.. Износ на стоки и услуги Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година, сезонно изгладени данни.9. Внос на стоки и услуги Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година, сезонно изгладени данни. Цени.1. Хармонизиран индекс на потребителските цени Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година.. Цени на производител на вътрешния пазар (промишленост).3. Очаквания за продажните цени в промишлеността.. Очаквания за продажните цени в търговията на дребно 7. Парични и финансови показатели 7.1. СОФИБОР Тримесечен индекс на междубанковия пазар (SOFIBOR: SOFia Interbank Offered Rate, фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове, предлагани на междубанковия пазар) 7.. М3 Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година (месечни стойности: стойности в края на месеца) 7.3. Вземания по кредити от нефинансови предприятия, домакинства и НТООД Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година Бизнес наблюдение в промишлеността. Баланс между положителните и отрицателните отговори Бизнес наблюдение в търговията на дребно. Баланс между положителните и отрицателните отговори Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година (месечни стойности: стойности в края на месеца) 7.. Обменен курс USD/BGN Средни стойности за периода 7.. Номинален ефективен валутен курс Индекс (юни 1997 = 1)

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

Ключови показатели за България (към г.)

Ключови показатели за България (към г.) Ключови показатели за България* Последни данни: 3 декември 1 година Следваща актуализация: април 17 година 1. Производство Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Показател на доверие

Подробно

BG_design_11_2010.pub

BG_design_11_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Ноември, 21 България: Ключови индикатори 28 29 21e Растеж БВП (%) y/y 6.% -5.1%.3% Инфлация ИПЦ към края на годината (%) 7.8%.6% 2.2% Безработица (%) 6.31% 9.1%

Подробно

BG_design_04_2010.pub

BG_design_04_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Април, 2010 За март 2010 текущата сметка е отрицателна, в размер на EUR 238.7 млн., при отрицателна текуща сметка в размер на EUR 566.8 млн. за март 2009 България:

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март -0. 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4.3.5. 0.9.0-3. 0. Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q* Q* Q3* Q4*

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през април 2019 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през април 2019 година IV.2014 X.2014 IV.2015 X.2015 IV.2016 X.2016 IV.2017 X.2017 IV.2018 X.2018 IV.2019 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА 1,2 По

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Февруари 2019 * Q1-Q3, 0.0% 0.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.2% 3.9% 3.8% * 0.0 0.5 1.3 1.8 1.9 3.3 3.5 3.8 3.9 Изменение на БВП в

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Юни 219 * 219Q1*.%.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.9% 3.8% 3.1% 4.8% * Q1.219**..5 1.3 1.9 1.8 3.1 3.5 3.4 3.8 3.9 Изменение на БВП

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за март 2012 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за март 2012 година ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА МАРТ 2012 1 ГОДИНА По предварителни сезонно изгладени 2,4 данни на НСИ през март 2012 г. оборотът в раздел Търговия

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2** -8.3-5.5-5.5-5.5-4.7-4.5-3.6-2.3

Подробно

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ „ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ” ЗА ЮНИ ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ „ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ” ЗА ЮНИ ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА ЮНИ 2011 1 ГОДИНА По предварителни сезонно изгладени 2 данни на НСИ през юни 2011 г. оборотът в раздел Търговия

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2018 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2018 година VII.2013 I.2014 VII.2014 I.2015 VII.2015 I.2016 VII.2016 I.2017 VII.2017 I.2018 VII.2018 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ ЮЛИ 2018 ГОДИНА 1,2

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2*

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юни 2018 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юни 2018 година VI.2013 XII.2013 VI.2014 XII.2014 VI.2015 XII.2015 VI.2016 XII.2016 VI.2017 XII.2017 VI.2018 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ ЮНИ 2018 ГОДИНА

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември -0.1 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4 0.9 0.9 1.3 1.5 1.1 1.3 1.8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през август 2019 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през август 2019 година ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ АВГУСТ 2019 ГОДИНА 1,2 По предварителни сезонно изгладени 3 данни през август 2019 г. оборотът в раздел търговията

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 203 * * * * * * * -8.9-5.4-3.7-5.3-4.7-4.3-5.4-2.5-2. -.2-0.2 - -0.3-0.4 0.0 0. 0.8 0.9.0 2.3 2.2 2. 2.4 2.3 2.4

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015 София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4*

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2016 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2016 година ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ ЮЛИ 2016 ГОДИНА 1, 2 По предварителни сезонно изгладени 3 данни през юли 2016 г. оборотът в раздел Търговия

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през ноември 2017 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през ноември 2017 година XI.2008 V.2009 XI.2009 V.2010 XI.2010 V.2011 XI.2011 V.2012 XI.2012 V.2013 XI.2013 V.2014 XI.2014 V.2015 XI.2015 V.2016 XI.2016 V.2017 XI.2017 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА

Подробно

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА СЕПТЕМВРИ ГОДИНА По предварителни сезонно изгладен

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА СЕПТЕМВРИ ГОДИНА По предварителни сезонно изгладен ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА СЕПТЕМВРИ 2010 1 ГОДИНА По предварителни сезонно изгладени 2 данни на НСИ през септември 2010 г. оборотът в

Подробно

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2, ОКТОМВРИ 9 ГОДИНА През октомври 9 г. бизнес анкетите на НСИ продължават да отчитат понижение на равнището на общия показател на бизнес климата 3, който намалява

Подробно

Стопанска конюнктура през април 2018 година

Стопанска конюнктура през април 2018 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, АПРИЛ 18 ГОДИНА През април 18 г. общият показател на бизнес климата 4 нараства с 2.8 пункта в сравнение с предходния месец (фиг. 1 от приложението), като

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ През 2012 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 78 089 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в съпоставими цени за 2005 г., БВП се е

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2, НОЕМВРИ 9 ГОДИНА Общият показател на бизнес климата 3 сe повишава с.4 пункта в сравнение с октомври, което е резултат главно от отчетения относително по-добър

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ)

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) През четвъртото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.1% спрямо съответното тримесечие

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЮЛИ 2011 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЮЛИ 2011 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1, 2, 3, ЮЛИ 11 ГОДИНА През юли 11 г. общият показател на бизнес климата 4 се покачва с.7 пункта спрямо нивото си от предходния месец (фиг. 1), като подобрение

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЯНУАРИ 13 ГОДИНА През януари 13 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с 3.2 пункта спрямо равнището си от декември 12 г. (фиг. 1 от приложението)

Подробно

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки) СЪОБЩЕНИЕ НСИ на България ще извърши еталонна ревизия на данните в областта на националните сметки. Ревизията ще бъде осъществена съгласно утвърдените препоръки на Комитета по монетарна и финансова статистика

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮЛИ 19 ГОДИНА През юли 19 г. общият показател на бизнес климата 4 остава приблизително на равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Понижение

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 203 II. 203 III.203 IV. 203 V. 203 VI. 203 VII. 203 VIII. 203 IX. 203 X. 203 XI. 203 XII. 203 I. 204 II. 204 III. 204 IV. 204 V. 204 VI. 204 VII. 204 VIII. 204 IX. 204 X. 204 XI. 204 XII. 204 I. 205

Подробно

201511_S_BOP6_Press-bg

201511_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 януари 2016 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Ноември 2015 г. Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 133.3 млн. евро при излишък от 215.7 млн. евро за ноември За януари ноември

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА 697 По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово

Подробно

201506_S_BOP6_Press-bg

201506_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 17 август 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 191.9 млн. евро при излишък от 449.1 млн. евро за юни 2014 г. За януари юни

Подробно

201710_S_BOP6_Press-bg

201710_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 декември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Октомври 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 185.6 млн. евро при излишък от 13.7 млн. евро за октомври 2016 г. За

Подробно

Индекси на промишленото производство през юли 2015 година

Индекси на промишленото производство през юли 2015 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ ЮЛИ 2015 ГОДИНА 1 По предварителни данни през юли 2015 г. индексът на промишленото производство 2, изчислен от сезонно изгладените данни 3, намалява с 0.7% в сравнение

Подробно

Microsoft Word - Ec_activity_text_ doc

Microsoft Word - Ec_activity_text_ doc Обзор на икономическата активност в България към края на трето тримесечие на 212 г. Икономическата активност у нас се забавя през първите девет месеца на 212 г. в сравнение със същия период на предходната

Подробно

Стопанска конюнктура през февруари 2017 година

Стопанска конюнктура през февруари 2017 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ФЕВРУАРИ 17 ГОДИНА През февруари 17 г. общият показател на бизнес климата 4 запазва приблизително равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението).

Подробно

Bulletin BG 07 08

Bulletin BG 07 08 За януари юни 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 3584.6 млн. евро (10.9% от БВП), при дефицит от 2821 млн. евро (9.8% от БВП) за същия период на 2007 Преките чуждестранни инвестиции

Подробно

Стопанска конюнктура през октомври 2018 година

Стопанска конюнктура през октомври 2018 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ОКТОМВРИ 18 ГОДИНА През октомври 18 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с 1.9 пункта спрямо предходния месец (фиг. 1 от приложението) в

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 20 май 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Март 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 200.7 млн. евро при дефицит от 48.1 млн. евро за март 2018 г. За януари март

Подробно

Стопанска конюнктура през юни 2019 година

Стопанска конюнктура през юни 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮНИ 19 ГОДИНА През юни 19 г. общият показател на бизнес климата 4 намалява с 1.3 пункта в сравнение с май (фиг. 1 от приложението) в резултат на по-неблагоприятния

Подробно