РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. за заемане на академичната длъжност професор" по научна специалност Образна диагностика" Рецензент: проф.д-р В. Хаджидеков, дм, Ръководител Катедра по Образна диагностика, Медицински университет, София Съгласно заповед на Заповед Р / г. на Ректора на Медицински университет - гр. Варна В конкурса за заемане на академичната длъжност професор" в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт", по професионално направление 7.2 Медицина" и научна специалност Образна диагностика", за нуждите на преподаването по дисциплината Образна диагностика, в Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на Медицинския факултет на Медицинския Университет - Варна, единствен кандидат е доцент Добрев Балев, дм, д-р Боян 1. Общи данни за кандидата: Доцент д-р Боян Добрев Балев е роден на г в гр. Сливен. 1

2 Завършва висшето си образование по медицина през 1983 година във Медицинския университет - Варна. Професионалната му дейност започва през 1983 година в рентгеновото отделение на Окръжна болница - Сливен, под ръководството на д-р Здравко Чернинков. Това начало става изключително плодотворно за последващото развитие на научните интереси на доцент Балев. От 1988 има призната специалност по рентгенология и е ординатор в УМБАЛ "Света Марина", от 1989 асистент. През 1999 г. защитава дисертационен труд за придобиване на научна степен доктор" на тема Диагностични възможности на образните методи при скелетни дисплазии". Хабилитиран през 2001 година, доцент Балев е неизменно Ръководител на Катедрата от 2004 година. През годините доцент Балев системно повишава кваликацификацията си чрез участие в образователни и научни събития в САЩ, Австрия, Германия, Унгария, Норвегия, Чехия, Испания, Австралия, Швейцария. Доцент Балев е член на European Society of Radiology, където представя Българската асоциация по радиология в Standard and Safety committee. През настоящия мандат е научен секретар на Българската асоциация по радиология. През 2003 година председателствува изключително успешно XI конгрес на асоциацията. През 1994 година организира курс по програма "Halley Project", а през 2011 и 2014 г - 2-та и 4-та срещи на рентгеновите лаборанти във Варна. Неизменно участвува в научните комитети на последните национални конгреси по радиология. Член ена Редакционната колегия на сп. Рентгенология и радиология". Носител на званието Лекар на годината" за 2012 г. присъждано от Дарик радио. Доцент Балев владее английски и руски. 2

3 частност прилаганата невролиза на plexus coeliacus под контрола на образните методи, в която сфера отново е пионер в страната. Огромният клиничен опит на доцент Балев резултира и в редица други публикации в областта на ролята на образните методи при диагностициране и стадиране на злокачествените заболявания, при предоперативната оценка при трудни хирургически заболявания в коремната област. Научната продукция на кандидата покрива впечатляващ спектър от проблематика на образната диагностика. 3. Преподавателска дейност: Преподавателската работа на доцен Балев е значителна. Справката, издадена от ректората на Медицинския университет - Варна сочи, че през последните години доцен Балев е лектор и води основните курсове в преподаването по образна диагностика на студенти-медици, в това число и в преподаването на английски език, на студентите по дентална медицина. В медицинския колеж чете лекции на студенти рентгенови-лаборанти по образна анатомия, клинична образна диагностика и основи на образната диагностика, както и курса по образна диагностика на студенти от специалностите : медицински сестри, акушерки, рехабилитатори. Аудиторната му заетост надвишава два пъти изискуемата натовареност. Доцент Балев е редовен лектор и в Основните курсове за специализиращи образна диагностика, провеждани в Катедрата по бразна диагностика на Медицинския университет - София. В последните години води цялостни курсове за следдипломна специализация и квалификация в Медицинския университет - Варна. От 2008 година е неизменно член на

4 изпитните комисии за държавен изпит за привнаване на специалността. Постоянен лектор е и в образователните събития, организирани от Българската асоциация по радиология. Под негово ръководство са защитени две дисертации и една хабилитация. 4. Заключение: Кандитатът в настоящия конкурс, доцент д-р Боян Добрев Балев, дм, е водещ специалист по образна диагностика и безспорен, общопризнат авторитет у нас. Професионалната му клинико-диагностична дейност покрива много широк спектър от медицинската практика и съществременно е свързана с пионерска внедрителска активност в специфични, трудни области на специалността. Научната му продукция отразява закономерно това разнообразие и трудност на клиничната практика и носи приносен характер за страната. Преподавателската му дейност, покриваща всички нива на обучението, също отразява голямата енергия, която доцент Балев влага в професията. Личните му качества са му отредили авторитета на висококвалифициран експерт, на всеотаен лекар, на добронамерен, но взискателен преподавател и на сърцат колега. Представените данни по конкурса удостоверят, че научноизследователската и преподавателска дейност на доцент д-р Боян Балев отговаря напълно на изискванията на Правилника за развитието на академичния състав в Медицински университет - Варна за заемане на академичната длъжност професор". Това ми дава основания напълно

5 убедено да дам своя положителен вот, доцент д-р Боян Добрев Балев, дм, да заеме академичната длъжност "професор" по научната специалност Образна диагностика" за нуждите на преподаването по дисциплината Образна диагностика" в Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на Медицинския факултет на Медицинския Университет - Варна и да призова Уважаваните членове на Научното жури да подкрепят положителния вот. Рецензент: Проф. д-р Васил Хаджидеков, дм Ръководител на Катедрата по образна диагностика, МУ- София София, 3 юни

До

До До Председателя на научно жури, определено със Заповед Р-109-151/09.05.2016 г. на Ректора на Медицински университет гр. Варна С Т А Н О В И Щ Е по конкурс за заемане на академична длъжност професор в област

Подробно

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел , fax ,

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел , fax , УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел. 886 444, fax. 804 212, www.umbalpln.com, e-mail :umbal@umbalpln.com С Т А Н О В И Щ Е от Проф.д-р

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р НАДЕЖДА ПЕТРОВА МАДЖАРОВА, ДМН Хоноруван преподавател към ПУ Паисий Хилендарски Пловдив Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в областта на висшето

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д- МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност

Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност Професор Област на висше образование 7. Здравеопазване

Подробно

СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.

СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина и специалността Неврология двама за нуждите

Подробно

/ РЕЦЕНЗИЯ на представените документи за присъждане на академична длъжност професор по Медицинска радиология и рентгенология в Катедра Рентге

/ РЕЦЕНЗИЯ на представените документи за присъждане на академична длъжност професор по Медицинска радиология и рентгенология в Катедра Рентге / РЕЦЕНЗИЯ на представените документи за присъждане на академична длъжност професор по 03.01.28 Медицинска радиология и рентгенология в Катедра Рентгенология и радиология в отделение по Образна диагностика

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

СТАНОВИЩЕ Uт доцеит д-р Гсорги В. ХАДЖИДЕКОВ, цм от Катедрата по Физика, биофизика и рецтгепология на Медицинския Факултет на СУ "Св.Климеwг Охридски"

СТАНОВИЩЕ Uт доцеит д-р Гсорги В. ХАДЖИДЕКОВ, цм от Катедрата по Физика, биофизика и рецтгепология на Медицинския Факултет на СУ Св.Климеwг Охридски СТАНОВИЩЕ Uт доцеит д-р Гсорги В. ХАДЖИДЕКОВ, цм от Катедрата по Физика, биофизика и рецтгепология на Медицинския Факултет на СУ "Св.Климеwг Охридски" върху труда : ИМПJ7АНТАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ НА РЕВИЗИОННОТО

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

-.docx

-.docx СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, дмн, Ръководител катедрa Лицево-челюстна хирургия при МУ- ФДМ- Пловдив, специалист по Орална хирургия, Лицево-челюстна хирургия, Обща дентална медицина,

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

СТАНОВИЩЕ От Проф. д-р Гено Киров Киров, дмн Относно конкурс за заемане на Академична длъжност Доцент в област на висшето образование 7. здравеопазван

СТАНОВИЩЕ От Проф. д-р Гено Киров Киров, дмн Относно конкурс за заемане на Академична длъжност Доцент в област на висшето образование 7. здравеопазван СТАНОВИЩЕ От Проф. д-р Гено Киров Киров, дмн Относно конкурс за заемане на Академична длъжност Доцент в област на висшето образование 7. здравеопазване и спорт от професионално направление 7.1. медицина

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН Относно: конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на кондензираната материя Уважаеми членове на Факултетния съвет,

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 5800 Плевен, ул. Св. Климент Охридски 1 Тел: 064/884 101; Факс 064/801 603 rector@mu-pleven.bg Д Н Е В Е Н Р Е Д на заседание на Академичен съвет 28.01.2019 г. І. Официално

Подробно

Приложение 1 към заповед Р / г. Списък на лицата, класирани въз основа на успеха от предходната година (за студенти първа година на

Приложение 1 към заповед Р / г. Списък на лицата, класирани въз основа на успеха от предходната година (за студенти първа година на Приложение 1 към заповед Р-100-416/ 16.08.2019 г. Списък на лицата, класирани въз основа на успеха от предходната година (за студенти първа година на обучение - бала за приемане), за настаняване в студентско

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ФАРМАЦИЯ”

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ  “ФАРМАЦИЯ” МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

ФОРМУЛЯР Индекс: Фо Издание: П Дата: год. Страница 1 от 10 УЧЕБЕН ПЛАН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ А К Т У

ФОРМУЛЯР Индекс: Фо Издание: П Дата: год. Страница 1 от 10 УЧЕБЕН ПЛАН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ А К Т У Страница от 0 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ А К Т У А Л И З И Р А Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н специалност РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ Форма на обучение Образователно-квалификационна степен РЕДОВНО

Подробно

Microsoft Word - 4-Pravilnik_ZRAS_IMI.doc

Microsoft Word - 4-Pravilnik_ZRAS_IMI.doc ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по математика и информатика на БАН Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този Правилник урежда

Подробно