Р Е Ц Е Н З И Я

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ц Е Н З И Я"

Препис

1 Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/ на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/ г от заседание на Научното жури по конкурса за заемане на академичната длъжност доцент в Софийски университет Св. Климент Охридски, Физически факултет в област на висше образование 1. Педагогика, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по Информатика и информационни технологии, роботика и дронове, обявен в ДВ бр.21/ г Рецензията е изготвена съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав в РБългария (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ Св. Климент Охридски и Препоръчителни изисквания към кандидатите за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности във Физическия факултет (ФФ) на СУ Св. Климент Охридски. 1. Обща характеристика на представените материали по конкурса За участие в конкурса за заемане на академичната длъжност доцент" в област на висше образование 1. Педагогика, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по Информатика и информационни технологии, роботика и дронове, обявен в ДВ бр.21/ г., в законовия срок е подал документи един кандидат д-р инж. Светослав Светославов Забунов, главен асистент в катедра Методика на обучението по физика във ФФ на СУ Св. Климент Охридски. Представеният от гл. ас. д-р инж. Светослав Светославов Забунов комплект материали на хартиен и електронен носител е в съответствие с Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ Св. Климент Охридски и с Препоръчителните изисквания към кандидатите за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности във Физическия факултет (ФФ) на СУ Св. Климент Охридски.и включва следните документи: - заявление от кандидата за участие в конкурса вх. 63/ г.; - автобиография по европейски образец; - копия на сертификати за придобита квалификация; - удостоверение за заемане на академичната длъжност гл. асистент ; - удостоверение за трудов стаж по специалността; - копие от дипломи за завършено висше образование; за ОНС доктор ; - пълен списък на научните трудове и списък на научните трудове, представени за участие в конкурса за доцент"; - авторска справка за научните приноси на кандидата в представените трудове по конкурса;

2 - списък на забелязаните цитирания на трудовете на кандидата по конкурса; - научни трудове извън тези за придобиване на ОНС доктор. 2. Оценка на представените материали по конкурса Като цяло оценката ми за представените материали по конкурса е положителна, което се основава следното: 2.1. Представените от гл. ас. д-р инж. Светослав Светославов Забунов материали и списък на научните трудове, справката за научните приноси и списъкът на забелязаните цитирания на трудовете съответстват изцяло на темата на конурса за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 1. Педагогика, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по Информатика и информационни технологии, роботика и дронове Кандидатът отговаря на изискванията за обявения конкурс. 1. Притежава магистърска степен по Компютърни науки и квалификация Инженер по Компютърни системи. 2. Притежава образователната и научна степен доктор, която защитава през 2012 г. във ФФ на СУ Св. Климент Охридски по 1.3. Педагогика на обучението по физика. 3. Повече от две години заема академичната длъжност главен асистент. 4. Научно-педагогически стаж Гл. ас. д-р инж. Светослав Забунов води курс лекции във ФФ на СУ Св. Климент Охридски по следните дисциплини: Увод в програмирането 60 ч. Семинари 30 ч. и упражнения 30 ч. Структури от данни и програмиране 60 ч. Семинари 30 ч. и упражнения 30 ч. В периода , когато работи в ИКИТ, БАН е изнасял лекции на редовни семинари в областта на безпилотните летателни апарати, в това число: - бордова електроника и захранване; - авионика; - софтуерни решения; - автопилот; - електродвигатели; - симулации на физичните процеси; - обучение в областта на физиката чрез БЛА. 2

3 В таблица 1 е показан сравнителен количествен анализ на представените от кандидата материали и препоръчителните изисквания на ФФ на СУ Св. Климент Охридски. Таблица 1 Вид на публикацията Публикации в научни списания и конференции, които се индексират и реферират Публикации в научни списания с импакт фактор Патенти Участия в изложения за изобретения, от които: 2 удостоени със сребърни медали и 1 спечелило златен медал. Публикации, в които кандидатът е първи автор Публикации, в които кандидатът е единствен автор Общо брой цитирания h-index: Представени от Препоръчители кандидата, бр. изисквания, бр Оценка на основните приноси на кандидата Основните приноси на гл. ас. д-р инж. Светослав Забунов са свързани с развитието и приложението на иновационни методи и модели в процеса на обучение. Приносите на кандидата могат да бъдат групирани, както следва: В областта на информатиката и информационните технологии: Разработване и приложение на иновативни методи и подходи в методиката на обучението по физика. Към тази група се отнасят: - Разработване на формален език за описание на учебното съдържание и модела на обучение. Целта е автоматично изпълнение от система за електронно обучение. Резултатът е приложен при индивидуално и адаптивно електронно обучение (публикации 6 1.) - Разработване на симулационни модели, 3D компютърната визуализация и нейните непосредствени приложения в процеса на обучението по физика (публикации 16, 17, 18, 19, 20, 31). - Стереометрични 3D симулации в режим на реално време на работата на сферично махало в консервативна среда, изучаване на конструкциите на Поансо и Бине, изучаване на реални явления от 3

4 областта на механиката. В областта на роботика и дронове: Разработена е серията XZ-безпилотни летателни апарати, състояща се от иновативни модели на вертолети и самолети. Представени са иновации в областта на планерите на безпилотни хеликоптери в серията XZ: - Четири роторни хеликоптера, базирани върху H-структурата на планера. (публикации 36 и 42). - Пет роторни хеликоптера, базирани върху H-структурата на планера. (публикация 37). - H-базирани шест роторни хеликоптера (публикация 38). - Седем роторни хеликоптера с H-планер (публикация 40). - Осем роторни хеликоптера, базирани върху H-планер (публикации 3 и 41). Разработен е безпилотен летателен апарат с иновативна конструкция, който излита и каца вертикално (публикации 2 и 44). Представен е иновативен дванадесет роторен вертолет Българският рицар (публикация 49). Публикувани са иновации в областта на радио-комуникациите при дроновете, както в списания, така и посредством патентни заявки (23, 28 и 32). Повечето ключови идеи от разработването на серията XZ-безпилотни летателни апарати са защитени с патенти или патентни заявки към Патентно ведомство на Република България, в които кандидатът е първи автор (21, 23, 2, 28 и 0). Голяма част от научните и научно-приложните постижения на кандидата са получили признание на редица международни форуми, което доказва тяхната значимост. Той е получил три международни награди два сребърни медала и един златен медал от различни международни форуми за изобретения. 4. Критични бележки и препоръки Като критична бележка мога да отбележа, че на хартиеното копие на научните трудове липсва номерация, което затруднява прочита на материалите.. Лични впечатления Познавам кандидата гл. ас. д-р инж. Светослав Забунов от времето, когато постъпи на работа в ИКИТ-БАН, където работя и аз. Той винаги се е изявявал като коректен и много добър научен работник, с конструктивни и иновативни научни идеи, приложими в практиката. Особенно положително впечатление са ми правели иновационните методи и модели, които д-р Забунов прилага в процеса на обучение по време на семинарите, провеждани в Института. 4

5 Заключение Въз основа на горните констатации за кандидата в конкурса за доцент : Давам изцяло положителна оценка на представените материали и оценявам високо научно-изследователската и учебно-педагогическа дейност на кандидата, които са на високо професионално ниво. С пълна убеденост препоръчвам на Научното жури да предложи на Факултетския съвет на Физическия факултет на СУ Св. Климент Охридски гл. ас. д-р Забунов да заеме академичната длъжност доцент в област на висше образование 1. Педагогика, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по Информатика и информационни технологии, роботика и дронове г. Рецензент: (проф. д-р инж.р.недков)

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

Microsoft Word - 4-Pravilnik_ZRAS_IMI.doc

Microsoft Word - 4-Pravilnik_ZRAS_IMI.doc ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по математика и информатика на БАН Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този Правилник урежда

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

Microsoft Word - Review-KD-prof.docx

Microsoft Word - Review-KD-prof.docx СТАНОВИЩЕ от чл. кор. проф. дмн Красимир Димитров Данов Конкурс за избор на професор по 4.5 Математика /Приложна механика и роботика/, обявен в ДВ бр. 24/16.03.2018 г. Кандидати: гл. ас. д-р Иван Пейчев

Подробно

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на кондензираната материя Уважаеми членове на Факултетния съвет,

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

Microsoft Word - v norm dokum-PROCEDURES_AD.doc

Microsoft Word - v norm dokum-PROCEDURES_AD.doc Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я Утвърдил, Ректор:... (проф. д-р инж. М. Христов) ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ I. Последователност на процедурите за заемане на академична

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент по професионално направление Химически науки, шифър 4.2. (Органична и органометална химия) обявен в Държавен вестник, бр. 44/29.05.2018 г.

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я от Снежана Георгиева Христева-Краева, д.м.н., професор, ПУ П.Хилендарски на материалите, представени за участие в конкурс за заемане н

Р Е Ц Е Н З И Я от Снежана Георгиева Христева-Краева, д.м.н., професор, ПУ П.Хилендарски на материалите, представени за участие в конкурс за заемане н Р Е Ц Е Н З И Я от Снежана Георгиева Христева-Краева, д.м.н., професор, ПУ П.Хилендарски на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: конкурс за заемане на академична длъжност доцент в Университет

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. за заемане на академичната

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Георги Пенчев Венков, ФПМИ на ТУ-София по конкурс за ДОЦЕНТ за нуждите на кат. МАДУ на ФПМИ към ТУ-София Област на висшето образ

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Георги Пенчев Венков, ФПМИ на ТУ-София по конкурс за ДОЦЕНТ за нуждите на кат. МАДУ на ФПМИ към ТУ-София Област на висшето образ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Георги Пенчев Венков, ФПМИ на ТУ-София по конкурс за ДОЦЕНТ за нуждите на кат. МАДУ на ФПМИ към ТУ-София Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Еп

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Еп РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Епископ Константин Преславски на дисертационен труд за

Подробно