Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc"

Препис

1 6 Лекция 9: Криволинейни координатни системи 9.. Локален базиз и метричен тензор. В много случаи е удобно точките в пространството да се параметризират с криволинейни координати и и и вместо с декартовите координати х х х. Ще предполагаме че съществува еднозначно и обратимо съответствие между криволинейните и декартовите координати т.е. декартовите координати се изразяват като известни функции на криволинейните координати 9. И обратно криволинейните координати се изразяват като известни функции на декартовите координати 9. Нека с и да означим единичните базисни вектори съответно на осите х х и х от декартовия базис. Предвид ур. 9. радиус-векторът на произволна точка в пространството може да се представи във вида: 9. Криволинейните координатни линии се дефинират както следва: и линните се описват от радиус-вектора и и и при изменение на и като и и и са фиксирани и линните се описват от радиус-вектора и и и при изменение на и като и и и са фиксирани и линните се описват от радиус-вектора и и и при изменение на и като и и и са фиксирани. Базисните вектори на криволинейната координатна система се дефинират чрез диференциране на ур. 9. по трите координати и и и и : 9.4 Във всяка точка на пространството трите вектора и са тангенциални съответно към и линните и линните и и линните и образуват локален базис наричан още локален репер или ковариантен базис. Произволен вектор векторно поле В дефиниран в дадена точка може да се разложи по компоненти в локалния базис:

2 64 B B B B B 9.5 Както обикновено подразбираме сумиране по повтарящия се индекс освен ако изрично не е уговорено обратното. Скаларните произведения на трите базисни вектора на криволинейната координатна система и имат вида: 9.6 където използвахме ур Величините = представляват компонентите на т.нар. метричен тензор. Предвид ур. 9. и 9.4 диференциала на радиус-вектора можем да запишем във вида: 9.7 Тогава за дължината на елементарната дъга намираме: 9.8 Oт ур. 9.6 и 9.8 получаваме известната формула: Ортогонални координати. Коефициенти на Ламе. Криволинейните координати се наричат ортогонални когато векторите на ковариантния базис са два по два ортогонални т.е. когато е изпълнено съотношението при 9. Дължината на вектор от ковариантния базис се задава с формулата: / / 9. без сумиране по повтарящия се индекс. В общия случай дължините на векторите от ковариантния базис са отлични от единица т.е. можем да имаме. Величините = се наричат коефициенти на Ламе по името на френския математик Gab Laé Предвид ур. 9.6 за коефициентите на Ламе получаваме израза: 9. Често пъти при физически приложения е удобно да се работи с безразмерни единични базисни вектори моито се дефинират както следва: 9. без сумиране по повтарящия се индекс. Векторите е е и е образуват т.нар. физически базис който е ортонормиран:

3 е 9.4 Един вектор В може да се разложи по компоненти както в ковариантния базис така и във физическия базис: където B B е B е B 9.5 B B 9.6 са компонентите на вектора във физическия базис. Предвид ур. 9. и 9. при ортогонални координати уравнението за дължината на елементарната дъга ур. 9.9 добива вида: Елементарен паралелепипед: дължини на ръбовете площи на стените и обем. Да разгледаме ортогонална криволинейна координатна система и по специално една малка клетка от тримерната координатна мрежа която има формата на паралелепипед един от върховете на който е разположен в точката с координати и и и а страните му съответствуват на нараствания и и и и на трите криволинейни координати виж Фиг. 9.. Фиг. 9.. Елементарният паралелепипед в ортогонални криволинейни координати. Дължината на ръба който е разположен по протежение на и -линията ще получим като в ур. 9.7 положим и = и = и коренуваме: 9.8 налогично намираме дължините на другите два ръба на елементарния паралелепипед Фиг. 9.:

4 Площите на страните на елементарния паралелепипед ще означаваме с s s и s по дефиниция s е страната която е перпендикулярна на базисния вектор е =. Предвид ур. 9.8 и 9.9 за площите на тези страни получаваме: s s s 9. Накрая за обема на елементарния паралелепипед намираме: Цилиндрични координати. В качеството на пример за често употребявани ортогонални координати първо ще разгледаме цилиндричните координати Фигура 9.. При тези координати на всяка точка P в пространството се съпоставя еднозначно наредена тройка числа: които са свързани с декартовите координати както следва: s 9. Координатните линии по които се изменя представляват хоризонтални лъчи които излизат от вертикалната ос. Координатните линии по които се изменя представляват хоризонтални окръжности. Координатните линии по които се изменя са вертикални прави. Във всяка точка на пространството координатните -линии - линии и -линии се пресичат под прав ъгъл т.е. те са ортогонални една на друга. Координатните повърхности = t. представляват цилиндри с радиус. Координатните повърхности = t. представляват вертикални полуравнини които започват от оста a посоката им се определя от азимуталния ъгъл. Координатните повърхности = t. представляват хоризонтални равнини точките от които имат фиксирана вертикална координата. a b Фиг. 9.. Цилиндрични координати: а координатите b обемен елемент. Предвид ур. 9. и 9. радиус-векторът в цилиндрични координати има вида: 66

5 67 s 9. С помощта на ур. 9.4 намираме трите базисни вектора: s s 9.4 Лесно може да се провери че е изпълнено условието за ортогоналност = = при =. Диагоналните компоненти на метричния тензор и коефициентите на Ламе са: 9.5 / / / 9.6 Предвид ур дължините на ръбовете на елементарния паралелепипед са: 9.7 С помощта на ур. 9. за площите на стените намираме: s s s 9.8 Накрая предвид ур. 9. и 9.6 елементарният обем в цилиндрични координати е: 9.9 Пример: Като пример за физическо приложение на цилиндричните координати да разгледаме магнитното поле създадено от вертикален проводник по който тече прав ток със сила I виж Фиг. 9.. Както е известно в този случай векторът на магнитната Фиг. 9.. Вертикален проводник по който тече прав ток със сила I създава магнитно поле чиито силови линии са хоризонтални окръжности. Криволинейните координати които съответствуват на симетрията на тази система са цилиндричните координати чийто локален базис е показан на фигурата.

6 индукция В е насочен тангенциално към линиите. Затова компонентите на вектора В в декартовия базис и в локалния базис на цилиндричните координати са съответно: B B B B 9. y B С други думи в един произволен декартов базис векторът В има три различни ненулеви компоненти докато в локалния базис на цилиндричните координати има само една ненулева компонента В. Това прави цилиндричните координати по-удобни за описание на магнитното поле в разглеждания случай. Забележете обаче че локалният базис на криволинейната координатна система посоката на базисните вектори се мени от точка в точка Сферични координати. В качеството на втори пример за ортогонални криволинейни координати ще разгледаме сферичните координати Фиг При тях на всяка точка P в пространството се съпоставя еднозначно наредена тройка числа: които са свързани с декартовите координати както следва: s y s s 9. е радиалната координата е полярният ъгъл е азимуталният ъгъл. Координатните линии по които се изменя представляват лъчи които излизат от центъра на сферата. Координатните линии по които се изменят и представляват окръжности които са аналогични съответно на меридианите и паралелите в географията. Координатните - линии -линии и -линии се пресичат под прав ъгъл във всяка точка. Координатните повърхности = t. представляват сфери с радиус. Координатните повърхности = t. са конуси с ъгъл при върха. Координатните повърхности = t. представляват вертикални полуравнини които започват от оста a посоката им се определя от азимуталния ъгъл. Координатните линии представляват пресечници на координатните повърхности. a b Фиг Сферични координати: а координатите b обемен елемент. 68

7 69 Предвид ур. 9. и 9. радиус-векторът в цилиндрични координати има вида: s s s 9. С помощта на ур. 9.4 намираме трите базисни вектора: s s s s s s s s 9. Mоже да се провери че е изпълнено условието за ортогоналност = = при =. Диагоналните компоненти на метричния тензор и коефициентите на Ламе са: s 9.4 / / / s 9.5 Предвид ур дължините на страните на елементарния паралелепипед са: s 9.6 С помощта на ур. 9. за площите на стените намираме: s s s s s 9.7 Накрая предвид ур. 9. и 9.5 елементарният обем в сферични координати е: s 9.8 Пример: Сферичните координати намират приложение в географията: надморската височина се изменя по посока на радиалната координата меридианите представляват линии а паралелите са линии Градиент в ортогонални криволинейни координати. Разлагаме вектора където е скаларно поле по компоненти във физическия базис:

8 7 И така получихме: 9.9 Пример: Предвид ур. 9.5 за градиент в сферични координати получаваме израза: s Производни по обем и по площ. За да получим изразите за дивергенция ротация и лапласиан в криволинейни координати най-напред ще дефинираме понятията производна по обем и производна по площ. За целта ще направим аналогия с едномерния случай. Нека х да е функция дефинирана в околност на точката х върху оста х. Тогава имаме: a а а Където на последната стъпка използвахме теоремата за средните стойности от математическия анализ тук е число в интервала. Като извършим граничния преход получаваме: а 9.4 а b Фиг а Пространствена област която съдържа точка с радиус-вектор. b Област от повърхност в пространството която съдържа точка с радиус-вектор.

9 В тримерния случай нека да разгледаме функция която е дефинирана в обем в околност на точката с радиус-вектор виж Фиг. 9.5а. Тогава може да се докаже че е в сила съотношение аналогично на ур. 9.4: в т. 9.4 Където при граничния преход обемът се свива в точката. Производната в лявата страна на ур. 9.4 се нарича производна по обем. В двумерния случай да разгледаме функция която е дефинирана върху повърхнинна област която включва точката с радиус-вектор виж Фиг. 9.5b. Тогава може да се докаже че е в сила съотношение аналогично на ур. 9.4 и 9.4: s в т. s 9.4 При граничния преход повърхнинната област се свива в точката. Пoвърхнинният интеграл в ур. 9.4 е от първи род производната в лявата страна на ур. 9.4 се нарича производна по площ Изразяване на дивергенцията и ротацията чрез производни по обем и по площ. Предвид ур. 9.4 за дивергенцията векторното поле получаваме: v v в т. v s 9.44 където при последната стъпка използвахме теоремата на Гаус-Остроградски. налогично за да намерим израз за ротацията ще използваме теоремата на Стокс: C s ot s ot s ot

10 Където С е контурът ограждащ повърхностния участък а с ot ot сме oзначили проекцията на вектора ot по посока на единичната нормала към повърхността. В крайна сметка с помощта на ур. 9.4 и 9.45 получаваме: ot s ot s ot C C Израз за дивергенцията на векторно поле в ортогонални криволинейни координати. За да получим такъв израз ще използваме ур s v 9.47 s Където = проекцията на вектора по посока на единичната нормала към повърхността. В качеството на обем ще разгледаме елементарния паралелепипед от Фиг. 9.. Последния интеграл в ур ще запишем във вида: s Q Q Q 9.48 където Q Q и Q са потоците на векторното поле през стените на елементарния паралелепипед които са перпендикулярни съответно на единичните базисни вектори е е и е от физическия базис. За да пресметнем Q отчитаме факта че елементарният паралелепипед Фиг. 9. има две стени които са перпендикулярни на базисния бектор е. Това са дясната стена с външна нормала е и лявата стена с външна нормала е. Тогава потокът Q може да се запише във вида: Q s s 9.49 Taка получаваме: Q 9.5 7

11 7 Изразите за потоците Q и Q могат да се получат чрез циклична смяна на индексите в ур. 9.5: Q Q 9.5 Понеже е елементарен обем за него е в сила ур. 9. т.е.. Тогава заместването на ур в ур дава: v Q Q Q 9.5 и окончателно: v 9.5 Както обикновено Â Â и Â са компонентите на вектора във физическия базис. Пример: В частния случай на сферични координати имаме = = = а коефициентите на Ламе са дадени с ур Тогава ур. 9.5 добива вида: s s s s s s v 9.54 налогично с помощта на ур. 9.6 и 9.5 се доказва че в цилиндрични координати имаме: v Израз за ротацията на векторно поле в ортогонални криволинейни координати. За да получим такъв израз ще приложим ур ot t t C t C 9.56

12 Tук използвахме представянето = t където е скаларен елемент дължина а t е векторът на единичната тангента към контура С. За да намерим трите компоненти ot ot и ot в ур ще положим последователно = = и =. Най-напред разглеждаме лявата стена на елементарния паралелепипед която е защрихована на Фиг. 9. и има нормала. Тогава ур добива вида: ot t 9.57 C С е контурът който огражда и са циркулациите на векторното поле по ръбовете които са паралелни съответно на базисните вектори и. Да пресметнем първо т.е циркулацията по задния и предния ръб на защрихованата стена Фиг. 9.: 9.58 Знакът е + за задния ръб за който посоката на обикаляне по контура С съвпада с посоката на базисния вектор докато знакът е за предния ръб за който посоката на обикаляне е обратна на тази на. По-нататък с помощта на ур. 9.9 получаваме: 9.59 налогично да пресметнем т.е циркулацията по горния и долния ръб на защрихованата стена Фиг. 9.: 9.6 Знакът е за горния ръб за който посоката на обикаляне по контура С е обратна на посоката на базисния вектор докато знакът е + за долния ръб за който посоката на обикаляне съвпада с тази на. По-нататък с помощта на ур. 9.9 получаваме: 9.6 Заместваме ур и ур. 9.6 в ур и отчитаме факта че за стената на елементарния паралелепипед имаме = =. В резултат получаваме: 74

13 75 ot 9.6 Чрез циклична смяна на индексите от ур. 9.9 получаваме и другите две компоненти на ротацията: ot ot 9.6 За декартови координати имаме = = = и тогава ур. 9.6 и 9.6 се свеждат до известните изрази за компонентите на ротацията в декартови координати ур Уравнения могат да се запишат още във формата на детерминанта: ot Израз за лапласиана. За да пресметнем лапласиан от скаларното поле т.. = можем в ур. 9.5 да заместим = където се задава от ур Така получаваме: 9.65 За декартови координати имаме = = = и тогава ур се свежда до известния израз за лапласиана в декартови координати ур Като заместим коефициентите на Ламе от ур. 9.6 и 9.5 уравнение 9.65 дава като частни случаи изразите за лапласиана от скалар в цилиндрични и сферични координати: 9.66 s s s 9.67 Чрез извършване на диференцирането се доказва че

14 76 ψ ψ ψ 9.67a ψ ψ ψ ψ 9.67b Уравнение 9.67b показва че радиалната част от лапласиана в сферични координати може да се представи в две еквивалентни форми като се използва тази която е поудобна при решаването на конкретна задача. Формулите за лапласиан от векторно поле могат да се получат с помощта на ур. 7.47: ot ot a v. За сведение не се искат за изпит по долу са дадени формулите за в цилиндрични координати : където = се дава от ур Формулите за в сферични координати имат вида: s s s 9.7 s s 9.7 s ct s 9.7 където = се дава от ур

110 (Глава 2. Тензорен анализ 12. Диференциални операции в криволинейни координати Градиент на скаларно поле. Дефиницията (11.5) на градиента чр

110 (Глава 2. Тензорен анализ 12. Диференциални операции в криволинейни координати Градиент на скаларно поле. Дефиницията (11.5) на градиента чр 0 (Глава 2. Тензорен анализ 2. Диференциални операции в криволинейни координати 2.. Градиент на скаларно поле. Дефиницията (.5) на градиента чрез производната по направление позволява лесно да намерим

Подробно

Microsoft Word - Lecture 14-Laplace Transform-N.doc

Microsoft Word - Lecture 14-Laplace Transform-N.doc Лекция 4: Интегрално преобразувание на Лаплас 4.. Дефиниция и образи на елементарните функции. Интегралното преобразувание на Лаплас Laplac ranorm се дефинира посредством израза: Λ[ ] преобразувание на

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc Лекция 5 5 Диференциални уравнения от първи ред Основни определения Диференциално уравнение се нарича уравнение в което участват известен брой производни на търсената функция В общия случай ( n) диференциалното

Подробно

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc Лекция 6 6 Уравнения на права и равнина Уравнение на права в равнината Тук ще разглеждаме равнина в която е зададена положително ориентирана декартова координатна система O с ортонормиран базис i и j по

Подробно

Microsoft Word - Lecture 8-Integrirane na Vektori i Tenzori-New.doc

Microsoft Word - Lecture 8-Integrirane na Vektori i Tenzori-New.doc Лекция 8: Интегриране на тензорни величини 8.. Криволинейни интеграли а Параметризация на крива. Да разгледаме крива в пространството, която свързва точките А и В Фиг. 8.. В общия случай, крива в пространството

Подробно

Microsoft Word - IGM-SER1111.doc

Microsoft Word - IGM-SER1111.doc Лекция Редове на Фурие поточкова сходимост Теорема на Дирихле Тук ще разглеждаме -периодична функция ( ) която ще искаме да бъде гладка по части Това означава че интервала ( ) може да се раздели на отделни

Подробно

Microsoft Word - ch2.4.doc

Microsoft Word - ch2.4.doc 9 Кинематика на сложни движения на твърдо тяло 9 Сферично движение на твърдо тяло Определение Сферично движение на твърдо тяло или движение на тяло около неподвижна точка наричаме такова движение при което

Подробно

Microsoft Word - Sem03_KH_VM2-19.docx

Microsoft Word - Sem03_KH_VM2-19.docx Семинар Символи на Кронекер и Леви-Чивита. Видове произведения между вектори и тензори. В едно D евклидово пространство R³ имаме: Скалар: p брой индекси 0, брой компоненти 0 =. Вектор: a = a, a, ) брой

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc ВЪПРОС 1 КИНЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ВЕЛИЧИНИ Във въпроса Кинематика на материална точка основни понятия и величини вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

Microsoft Word - PMS sec1212.doc

Microsoft Word - PMS sec1212.doc Лекция Екстремуми Квадратични форми Функцията ϕ ( = ( K се нарича квадратична форма на променливите когато има вида ϕ( = aij i j i j= За коефициентите предполагаме че a ij = a ji i j При = имаме ϕ ( =

Подробно

Microsoft Word - Lekciya-8-9-Proizvodni-na-Elementarnite-Funkcii.doc

Microsoft Word - Lekciya-8-9-Proizvodni-na-Elementarnite-Funkcii.doc Лекция 8. Производни на логаритмичната, показателната и степенната функции 8.. Производна на логаритмичната функция, у log (0

Подробно

ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс

ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс на инерцията на тази квадратична форма. Броят на отрицателните

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc Лекция 6 6 Теорема за съществуване и единственост Метричното пространство C [ a b] Нека [ a b] е ограничен затворен интервал и да разгледаме съвкупността на непрекъснатите функции f ( определени в [ a

Подробно

Microsoft Word - Sem02_KH_VM2-19.doc

Microsoft Word - Sem02_KH_VM2-19.doc Семинар Действия с матрици. Собствени стойности и собствени вектори на матрици. Привеждане на квадратична форма в каноничен вид. Матрица k всяка правоъгълна таблица от k-реда и -стълба. Квадратна матрица

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc ВЪПРОС КИНЕМАТИКА НА ДВИЖЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ПО ОКРЪЖНОСТ Във въпроса Кинематика на движението на материална точка по окръжност вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc ВЪПРОС 6 МЕХАНИЧНА РАБОТА И МОЩНОСТ КИНЕТИЧНА И ПОТЕНЦИАЛНА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Механична работа и мощност Кинетична и потенциална енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони,

Подробно

40 Глава 1. Тензорна алгебра 6. Пример тензор на инерцията на Ойлер В този момент нека прекъснем формалното изложение на тензорната алгебра за да обсъ

40 Глава 1. Тензорна алгебра 6. Пример тензор на инерцията на Ойлер В този момент нека прекъснем формалното изложение на тензорната алгебра за да обсъ 40 Глава 1. Тензорна алгебра 6. Пример тензор на инерцията на Ойлер В този момент нека прекъснем формалното изложение на тензорната алгебра за да обсъдим по-подробно два класически примера на двувалентни

Подробно

Microsoft Word - PMS sec11.doc

Microsoft Word - PMS sec11.doc Лекция Матрици и детерминанти Определения Матрицата е правоъгълна таблица от числа Ако е матрица с m реда и стълба то означаваме () O m m m m ( ) За елементите на матрицата се използва двойно индексиране

Подробно

036v-b.dvi

036v-b.dvi МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2010 MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2010 Proceedings of the Thirty Ninth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Albena, April 6 10,

Подробно

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc Лекция 9 9 Изследване на функция Растене, намаляване и екстремуми В тази лекция ще изследваме особеностите на релефа на графиката на дадена функция в зависимост от поведението на нейната производна Основните

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-10-Tvyrdo-Tialo.doc

Microsoft Word - VypBIOL-10-Tvyrdo-Tialo.doc Въпрос 10 МЕХАНИКА НА ИДЕАЛНО ТВЪРДО ТЯЛО Във въпроса Механика на идеално твърдо тяло вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване: Идеално твърдо

Подробно

Microsoft Word - Sem03+04sup_KH_VM2-11.doc

Microsoft Word - Sem03+04sup_KH_VM2-11.doc Връзка между символ на Кронекер (Conece delta i ) и символ на Леви Чивита (Levi-Civita symbol ε i ) Примери от векторния анализ Всички разглеждания се правят за случая на тримерно евклидово пространство

Подробно

vibr_of_triat_mol_alpha

vibr_of_triat_mol_alpha Месечно списание за Култура, Образование, Стопанство, Наука, Общество, Семейство http://www.kosnos.co Симетрично валентно трептение на симетрични нелинейни триатомни молекули Този материал е продължение

Подробно

16. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции Интегриране по части. Теорема 1 (Формула за интегриране по части). Ако

16. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции Интегриране по части. Теорема 1 (Формула за интегриране по части). Ако 6. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции. 6.. Интегриране по части. Теорема (Формула за интегриране по части). Ако функциите f(x) и g(x) садиференцируеми в интервала (a, b)

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

Линейна алгебра 7. Умножение на матрици. Обратими матрици. Матрични уравнения специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс

Линейна алгебра 7. Умножение на матрици. Обратими матрици. Матрични уравнения специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс . Обратими матрици. Матрични уравнения специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс лектор: Марта Теофилова Кратка история Матричното умножение е въведено от немския математик

Подробно

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1 Основен вариант за 10 12 клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n 1 + + a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1, a 0 са цели числа, са отбелязани две точки с целочислени

Подробно

Microsoft Word - VM-2-7-integrirane-na-racionalni-funkcii-seminar.doc

Microsoft Word - VM-2-7-integrirane-na-racionalni-funkcii-seminar.doc 7. Интегриране на рационални функции Съдържание. Пресмятане на неопределен интеграл от елементарни дроби. Интегриране на правилни рационални функции. Интегриране на неправилни рационални функции ТЕОРИЯ

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 3(x + y)(x xy + y )y(x y) 1. (Б) Преобразуваме: (x y)(x + y)(x + y ) x(x xy + y ) = 3y (x + y)(x y) x = (x + y ) 3 y x y x x + y = 3 y x (x y ) 1 ( x y ) + 1 = 3 ( 3 ) 1 9 3 ( 3 ) +

Подробно

Microsoft PowerPoint - Lecture_4 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Lecture_4 [Compatibility Mode] Приложение на закона на Фарадей Пример: Токов контур в магнитно поле се върти с кръгова скорост. Какво е индуцираното ЕДН? S N S страничен изглед = S = S cos Избираме 0 =0. Тогава = 0 t = t. = S cos t

Подробно

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число Основен вариант, 0. 2. клас Задача. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число? a 2 a 3 + + a n Решение: Ще докажем, че n =, n > 2. При n

Подробно

Microsoft Word - nbb2.docx

Microsoft Word - nbb2.docx Коректност на метода на характеристичното уравнение за решаване на линейно-рекурентни уравнения Стефан Фотев Пиша този файл, тъй като не успях да намеря в интернет кратко и ясно обяснение на коректността

Подробно

Microsoft Word - IGM-SER1010.doc

Microsoft Word - IGM-SER1010.doc Лекция Редове на Фурие -теория Сведения за пространства със скаларно произведение В този раздел ще се занимаваме с периодични функции с период T > Една функция определена за всяко x R се нарича T -периодична

Подробно

ДИМЧО СТАНКОВ

ДИМЧО СТАНКОВ ДИМЧО СТАНКОВ c, r E ( ) ln ( ) (ln ) (З) (П) r() F (, ) k (З) О v МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ за студенти по икономика 7 П Р Е Д Г О В О Р Настоящият учебник е предназначен за студентите от специалност Икономика

Подробно