Насоки за справяне с предизвикателствата по осигуряване на качеството и оценката в рамките на FRAMELOG Effebi Association Октомври 2018 г. 1 Насоки за

Размер: px
Започни от страница:

Download "Насоки за справяне с предизвикателствата по осигуряване на качеството и оценката в рамките на FRAMELOG Effebi Association Октомври 2018 г. 1 Насоки за"

Препис

1 Насоки за справяне с предизвикателствата по осигуряване на качеството и оценката в рамките на Effebi Association Октомври 2018 г. 1

2 Съдържание 1.Въведение Прилагане на насоките Насоки за предизвикателствата, идентифицирани в етапа на ПЛАНИРАНЕ... 6 Предизвикателство 1: Интегриране на триъгълника на знанието в политиките и културата за осигуряване на качеството A. Включване на осигуряването на качеството в стратегическите цели и визия на ВУЗ, бизнеса и научноизследователските институти... 6 B. Включване на ръководните органи на ВУЗ в определянето и конкретното изпълнение на ОК в рамките на... 6 C. Разработване на съвместни процедури и инструменти за осигуряване на качеството в рамките на... 6 Предизвикателство 2: Планиране на методология/процедура за създаване на устойчива мрежа от заинтересовани страни A. Разработване и поддържане на устойчива мрежа от заинтересовани страни, които да бъдат ангажирани във... 7 B. Организиране на периодични събития за споделяне на образователни резултати, постигнати в рамките на... 7 Предизвикателство 3: Осигуряване на подходящи човешки (специализиран и обучен персонал) и материални ресурси (съоръжения, инфраструктури и технологии) за прилагане на A. Подходящ подбор и обучение на персонала във връзка с прилагането на... 7 B. Активно участие на бизнеса, научните изследователи и публичните институции за осигуряване на подходящи ресурси за организациите, участващи в образователния процес, по-специално ВУЗ 7 2

3 C. Създаване на съвместна среда за обучение в рамките на за подпомагане на иновациите в областта на логистиката и управлението на веригата за доставки... 8 Предизвикателство 4: Съответствие между съдържанието, програмите, преподавателите, образователните методи и нуждите на бизнеса и иновативните резултати от научните изследвания A. Интегриране на приноса на бизнеса и научноизследователския сектор за определяне на съвместни дейности в областта на образованието и обучението... 8 B. Периодична проверка на валидността на учебните програми въз основа на тенденциите на пазара на труда/изследователските тенденции... 8 Предизвикателство 5:Обучението е ориентирано към студентите и се управлява в сътрудничество с ключовите играчи A. Участие на студентите в анализа на нуждите от обучение по отношение на логистиката и управлението на веригата за доставки... 8 B. Активно участие на бизнеса и изследователския сектор в анализа на нуждите от обучение... 9 Предизвикателство 6:Прилагане на подход, основан на компетентности, към преподаването/обучението A. Дефиниране на образование, основано на компетентности, и образователни дейности... 9 B. Създаване на процедури и инструменти за оценка, базирани на работата... 9 Предизвикателство 7:Получаване на акредитация за курса A. Проверка на съответствието на курсовете с регионалните/националните/европейските стандарти Насоки за предизвикателствата, идентифицирани в етапа на ИЗВЪРШВАНЕ Предизвикателство 8:Осигуряване на непрекъснатост и съгласуваност с актуалното развитие на бизнеса за учители и преподаватели A. Подкрепа и улесняване на непрекъснатото обучение на персонала в съответствие с пазарните и изследователските тенденции, в частност в областта на логистиката и управлението на веригата за доставки B. Включване на бизнеса и изследователските институции в дейностите по обучение на учители и преподаватели

4 Предизвикателство 9: Обучението се осъществява най-вече чрез експериментални и иновативни практики/опит в съответствие с нуждите на пазара и техническите иновации A. Включване на подходящи практически обучителни дейности и работни приложения в методите и инструментите на обучението Предизвикателство 10:Цялостната организация на ВУЗ включва подходящи възможности за сътрудничество между ВУЗ, бизнеса и изследователските институции A. Изпълнение на комуникационните стратегии и участие на заинтересованите страни B. Подходящо изпълнение на съвместни дейности за образование и обучение Насоки за предизвикателствата, идентифицирани в етапа на ПРОВЕРКА Предизвикателство 11: Разработване на система за проследяване на дипломирани специалисти: провеждане на ефективно съвместно събиране и анализ на данни (напр. пазарни нужди, равнища на безработица, процент на завършили и намерили работни позиции) A. Оценка на ефективността на метода и инструментите за обучение спрямо нуждите на трудовия пазар и изследователските институции B. Оценка на ефективността на обучението (използване на придобитите компетентности в работния контекст - чрез проучване/интервюта с фирми и изследователски организации) Предизвикателство 12:Прилагане на механизми за обратна връзка между трите страни на триъгълника на знанието (университети, изследователски институции и бизнес) A. Разработване и непрекъснато актуализиране на механизъм за обратна връзка в рамките на, включващ ключовите участници от областта на логистиката и управлението на веригата за доставки ,4.Насоки за предизвикателствата, идентифицирани в етапа на ДЕЙСТВИЕ Предизвикателство 13:Периодично подобряване/актуализиране на академичните програми (съдържание, методи на обучение и заинтересовани страни) и дейностите въз основа на резултатите от оценките и новите пазарни нужди A. Годишен преглед на учебните програми и дейности в рамките на B. Гарантиране на готовност за промяна в институциите Заключения

5 1.Въведение Подходът Триъгълник на знанието се отнася до необходимостта от създаване на стабилни стратегии за сътрудничество между трите основни участника в иновационния процес: Висши учебни заведения, бизнес и научноизследователски институции. Такъв подход всъщност може да гарантира укрепване на механизмите за прозрачност и взаимно доверие, които влияят положително не само върху качеството на висшето образование, но и върху достъпа и конкурентоспособността на пазара на труда, както и върху иновациите. По-специално, необходимо е осигуряване и оценка на качеството на образованието в областта на логистиката и управлението на веригата за доставки, наложено от предизвикателствата, произтичащи от технологичните иновации и поведението на клиентите. В рамките на този еволюционен процес разработеният от проекта подчертава необходимостта да се гарантира високо ниво на осигуряване на качеството като необходимо предварително условие за ефективното прилагане на рамката. Всъщност, осигуряването и оценката на качеството, приложени към Триъгълника на знанието в областта на логистиката и управлението на веригата за доставки, водят до:- увеличаване на взаимодействията между всички участници в Триъгълника - осъзнаване на участието в обща споделена рамка - хетерогенност на подходите, които подобряват нивото на системите за осигуряване и оценка на качеството, приети в областта на логистиката и управлението на веригата за доставки - намаляване на различията между стратегии и цели в рамките на образователния, изследователския и трудовия пазар - практичност на механизмите за осигуряване на качество и оценка в областта на логистиката и управлението на веригата за доставки. Започвайки от определянето на съответните предизвикателства, класифицирани в четири основни фази в съответствие с цикъла на Деминг (ПЛАНИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ, ПРОВЕРКА, ДЕЙСТВИЯ), Консорциумът разработи най-подходящите насоки с примери и обяснения в подкрепа на тяхното прилагане. Подходът стъпка по стъпка ще ръководи ВУЗ за лесно идентифициране на найефективното решение за разрешаване на предизвикателствата на и за подобряване на системата на Института за осигуряване и оценка на качеството чрез засилено сътрудничество между ВУЗ, компаниите и изследователските центрове. В този смисъл, следните насоки предоставят карта на ВУЗ за ефективно прилагане и подобряване на системите за осигуряване и оценка на качеството в различни аспекти от живота на едно ВУЗ (напр. разработване на учебни планове, набиране на персонал, методи 5

6 за предоставяне, оценка и др.) чрез цялостен подход, насочен към бързо реагиране на променящите се образователни, работни, изследователски нужди в сферата на логистиката и управлението на веригата за доставки. 2.Прилагане на насоките Предоставяме практически насоки за всяко идентифицирано предизвикателство 2.1.Насоки за предизвикателствата, идентифицирани в етапа на ПЛАНИРАНЕ Предизвикателство 1: Интегриране на триъгълника на знанието в политиките и културата за осигуряване на качеството A. Включване на осигуряването на качеството в стратегическите цели и визия на ВУЗ, бизнеса и научноизследователските институти За да може една организация да изгради стабилна култура на осигуряване на качеството, е необходимо обхватът и политиката на организацията на макроравнище да включват ясни индикации за това. Ето защо, за да се гарантира качеството на техните образователни дейности, от ВУЗ, компаниите и научноизследователските организации се очаква да пряко да споменат осигуряването на качеството при определянето на техните стратегически цели и визия. B. Включване на ръководните органи на ВУЗ в определянето и конкретното изпълнение на ОК в рамките на За да се изгради култура на качество на образователните програми, предоставяни от ВУЗ, е необходимо да се гарантира реалното участие на ръководните органи в определянето и прилагането на осигуряването на качеството в рамките на. Изключително важно е, че качеството се споделя от висшето ръководство и се разпространява до персонала на организациите на всички нива. C. Разработване на съвместни процедури и инструменти за осигуряване на качеството в рамките на Основният фокус на е сътрудничеството между съответните участници: ВУЗ, фирми от сферата на логистиката и управлението на доставките и изследователски институции. Поради това се очаква това сътрудничество да бъде не само общо споразумение, но и практически подход за гарантиране на качеството и уместността на образователните програми. 6

7 Предизвикателство 2: Планиране на методология/процедура за създаване на устойчива мрежа от заинтересовани страни A. Разработване и поддържане на устойчива мрежа от заинтересовани страни, които да бъдат ангажирани във Официалните споразумения между ВУЗ, бизнеса и научноизследователските институции представляват един от ключовите принципи на. За да се гарантира качеството и уместността на образователните програми, е много важно това сътрудничество да бъде дълготрайна практика, а не действие на място. B. Организиране на периодични събития за споделяне на образователни резултати, постигнати в рамките на Тъй като се основава на принципа на сътрудничеството за осигуряване на по-високо качество и уместност на образователните програми, предоставяни от ВУЗ в областта на логистиката и управлението на веригата за доставки, организирането на периодични събития представлява ключова препоръка за подпомагане на действителното прилагане на. Предизвикателство 3: Осигуряване на подходящи човешки (специализиран и обучен персонал) и материални ресурси (съоръжения, инфраструктури и технологии) за прилагане на A. Подходящ подбор и обучение на персонала във връзка с прилагането на Качеството на обучението чрез успешното прилагане на зависи от висококвалифицираните професори. Ето защо следва да се полагат възможно най-големи грижи за подбора и обучението на професори и други служители на ВУЗ. B. Активно участие на бизнеса, научните изследователи и публичните институции за осигуряване на подходящи ресурси за организациите, участващи в образователния процес, по-специално ВУЗ За да могат ВУЗ да предоставят качествени образователни програми, е необходимо да се осигурят подходящи ресурси. По-специално, тези ресурси могат да бъдат получени чрез проекти, финансирани на местно, национално, европейско и международно равнище; чрез пряко подпомагане от бизнеса и изследователския сектор; чрез частно финансиране от частни и публични институции и др. 7

8 C. Създаване на съвместна среда за обучение в рамките на за подпомагане на иновациите в областта на логистиката и управлението на веригата за доставки Ефективното обучение се осъществява в кооперативни среди, където преподавателите действат повече като наставници/ментори, а студентите учат заедно и един от друг. Ефективността на този вид обучение се осигурява главно поради факта, че пазарът на труда се интересува не само от специфични технически умения, но и от умения като: работа в екип, комуникативност, лидерство, умение за усвояване, активно слушане, даване и получаване на обратна връзка, критично мислене и др. Предизвикателство 4: Съответствие между съдържанието, програмите, преподавателите, образователните методи и нуждите на бизнеса и иновативните резултати от научните изследвания A. Интегриране на приноса на бизнеса и научноизследователския сектор за определяне на съвместни дейности в областта на образованието и обучението Много е важно всички отзиви, предложения, препоръки, получени от ключовите играчи по време на различните съвместни действия, да бъдат прецизно анализирани и интегрирани в дейността на ВУЗ, за да се гарантира качеството и уместността на образователните програми. B. Периодична проверка на валидността на учебните програми въз основа на тенденциите на пазара на труда/изследователските тенденции Устойчивото прилагане на следва да даде възможност за постоянно сътрудничество между ВУЗ, бизнеса и научноизследователските институции. Резултатите от това сътрудничество трябва да присъстват в учебната програма, която трябва да бъде винаги актуална и в съответствие с нуждите на пазара на труда. Предизвикателство 5:Обучението е ориентирано към студентите и се управлява в сътрудничество с ключовите играчи A. Участие на студентите в анализа на нуждите от обучение по отношение на логистиката и управлението на веригата за доставки Ефикасността на образователните програми зависи до голяма степен от участието и мотивацията на обучаемите. Като се имат предвид показателите EQAVET, качествено образование означава, че то е достъпно за всички обучаеми, независимо от техните индивидуални конкретни нужди. 8

9 B. Активно участие на бизнеса и изследователския сектор в анализа на нуждите от обучение Прилагането на представлява конкретен инструмент, който улеснява сътрудничеството между ключовите играчи в областта на логистиката и управлението на веригата за доставки. Това сътрудничество трябва да присъства във всички фази на образованието и на всички организационни нива. Предизвикателство 6:Прилагане на подход, основан на компетентности, към преподаването/обучението A. Дефиниране на образование, основано на компетентности, и образователни дейности Вече беше подчертано, че сега сме изправени пред подхода на учебните резултати, който се фокусира върху резултатите от ученето, а не върху времето и предоставената информация. Този подход означава, че се очаква обучението да се оценява не само чрез придобитите знания, но главно чрез изградените умения и компетентности. B. Създаване на процедури и инструменти за оценка, базирани на работата За да се подобрят възможностите за трудова заетост на студентите в областта на логистиката и управлението на веригата за доставки, е необходимо да се гарантира, че различните образователни фази са в съответствие с изискванията на пазара на труда. По-специално, тъй като резултатите от обучението се дефинират и по отношение на умения и компетентности, важно е те да се оценят по съответния начин. Предизвикателство 7:Получаване на акредитация за курса A. Проверка на съответствието на курсовете с регионалните/националните/европейските стандарти Особено когато става въпрос за висше образование, съществуват специфични стандарти за качество, определени на регионално/национално и европейско равнище. Тези стандарти могат да бъдат отнесени към цялостната организация на ВУЗ и образователната програма или могат да бъдат свързани с конкретното съдържание на програмата. 9

10 2.2.Насоки за предизвикателствата, идентифицирани в етапа на ИЗВЪРШВАНЕ Предизвикателство 8:Осигуряване на непрекъснатост и съгласуваност с актуалното развитие на бизнеса за учители и преподаватели A. Подкрепа и улесняване на непрекъснатото обучение на персонала в съответствие с пазарните и изследователските тенденции, в частност в областта на логистиката и управлението на веригата за доставки Обучението на персонала се счита за ключов елемент за осигуряване на качеството на образователните програми. Поради тази причина е важно то да се наблюдава и подкрепя непрекъснато във всички фази на образованието, не само в етапа на планиране. Сферата на логистиката и управление на веригата за доставки търпи динамични промени и поради това е изключително важно да бъдем готови за непрекъснато професионално обучение на персонала, участващ в образователния процес. B. Включване на бизнеса и изследователските институции в дейностите по обучение на учители и преподаватели За да се гарантира качеството на образованието в рамките на, е от голямо значение участието на бизнеса и изследователския сектор в професионалното обучение на персонала на ВУЗ във всички образователни фази, на база тенденциите в иновациите, регистрирани в индустрията (като например: Интернет на нещата, Industry 4.0, изкуствен интелект, киберфизични системи, интелигентни транспортни системи и др.). Предизвикателство 9: Обучението се осъществява най-вече чрез експериментални и иновативни практики/опит в съответствие с нуждите на пазара и техническите иновации A. Включване на подходящи практически обучителни дейности и работни приложения в методите и инструментите на обучението Сферата на логистиката и управлението на доставките изисква много практически умения и компетентности и поради това е изключително важно образователните програми да включват главно практически упражнения и експерименти. Този подход не само ще осигури по-висока мотивация за студентите и ще улесни ученето, но също така ще даде възможност на студентите да изградят солидните технически умения, изисквани от индустрията. 10

11 B. Включване на бизнеса и изследователските институции с цел улесняване на директния контакт на студентите с техническите иновации, присъстващи на пазара на труда и в изследователските области означава сътрудничество, обмен на опит и съвместни дейности, изпълнявани с няколко конкретни цели. Една от тези цели е да се повишат компетентностите за заетост на студентите и да се подготвят те за нуждите на индустрията. За да се постигне това, сътрудничеството на институционално ниво между трите ключови участника е задължително предварително условие. Предизвикателство 10:Цялостната организация на ВУЗ включва подходящи възможности за сътрудничество между ВУЗ, бизнеса и изследователските институции A. Изпълнение на комуникационните стратегии и участие на заинтересованите страни Въз основа на споразуменията за сътрудничество ВУЗ трябва непрекъснато да бъдат активни при изпълнението на конкретните споразумения и комуникационни стратегии. Това е необходимо както за изпълнение на техните задължения (предвидени в споразуменията за сътрудничество), така и за укрепване на тяхната мрежа от заинтересовани страни чрез демонстриране на надеждност и професионализъм. B. Подходящо изпълнение на съвместни дейности за образование и обучение По време на предишните дейности по проекта стана ясно, че един от проблемите, с които се сблъскват ВУЗ, е не само да трябва да изграждат споразумения за сътрудничество с бизнеса и научноизследователските организации, но и да ги поддържат устойчиви. В някои случаи това се дължи и на факта, че фазата на изпълнение не винаги се следи и подпомага по подходящ начин от всички участващи страни. 11

12 2.3.Насоки за предизвикателствата, идентифицирани в етапа на ПРОВЕРКА Предизвикателство 11: Разработване на система за проследяване на дипломирани специалисти: провеждане на ефективно съвместно събиране и анализ на данни (напр. пазарни нужди, равнища на безработица, процент на завършили и намерили работни позиции) A. Оценка на ефективността на метода и инструментите за обучение спрямо нуждите на трудовия пазар и изследователските институции ВУЗ трябва да ангажират бизнеса и изследователските организации в рамките на за събиране и анализиране на съответните данни, за да могат да оценят нивото на качество на образователните програми. Тези данни следва да се отнасят по-специално до: завършване на образователните програми, въздействие на метода и инструментите, прилагани върху учебния процес и резултати, нива на заетост, готовност на студентите за допълнително обучение, ниво на уменията за осигуряване на заетост и др. B. Оценка на ефективността на обучението (използване на придобитите компетентности в работния контекст - чрез проучване/интервюта с фирми и изследователски организации) Възможностите за заетост и икономическият растеж в областта на логистиката и управлението на веригата за доставки зависят от способностите на студентите да приложат на практика уменията и компетентностите, придобити в рамките на образователната програма. Ето защо фазата на оценяване трябва да се отнася не само до придобитите знания, умения и компетентности, но главно до способностите на студентите да ги използват в работната среда. Предизвикателство 12:Прилагане на механизми за обратна връзка между трите страни на триъгълника на знанието (университети, изследователски институции и бизнес) A. Разработване и непрекъснато актуализиране на механизъм за обратна връзка в рамките на, включващ ключовите участници от областта на логистиката и управлението на веригата за доставки За да се гарантира не само устойчивостта на, но и нейното усъвършенстване във времето, ключовите играчи трябва да останат в постоянна връзка помежду си въз основа на конкретни 12

13 споразумения и установени работни механизми, които позволяват плавен поток от данни и комуникация. 2.4.Насоки за предизвикателствата, идентифицирани в етапа на ДЕЙСТВИЕ Предизвикателство 13:Периодично подобряване/актуализиране на академичните програми (съдържание, методи на обучение и заинтересовани страни) и дейностите въз основа на резултатите от оценките и новите пазарни нужди. A. Годишен преглед на учебните програми и дейности в рамките на Образователната програма може да бъде подобрена във всичките й етапи: планиране, изпълнение и оценка, и трябва да се основава на данните и обратната информация, събрани от ключовите участници (служители на ВУЗ, бизнеса и научноизследователските организации, студенти, политици, други заинтересовани страни и т.н.). B. Гарантиране на готовност за промяна в институциите Всички предходни насоки показаха как да се подобри качеството на обучението във ВУЗ и стратегиите за оценка в рамките на. Непрекъснатото усъвършенстване се нуждае от критичен преглед, анализ и организация на промяната, което безспорно е и най-важната и критична стъпка. 3. Заключения Дейностите, свързани с качеството и с процеса на преподаване и учене, са ориентирани поспециално към обучение и мотивиране на преподавателите и фирмените обучители и проява на уважение към сериозната им ангажираност. Те играят жизненоважна роля в производството на качество, особено когато става въпрос за персонализиране на услугите и разработване на индивидуални учебни планове за студентите. Доста често динамиката на качеството се стимулира от ентусиазма на учителите и стремежа им да подобрят работата си. Развитието на качеството е немислимо без личната ангажираност на персонала. Освен това, в контекста на, дейностите по качеството включват и редица дейности, провеждани в тясно сътрудничество с ключови заинтересовани страни, по-специално с фирми и научноизследователски институции: създаване на споразумения за устойчиво сътрудничество, сътрудничество за определяне, предоставяне и оценка на образователните програми, съдействие за допълнително подобряване на професионалния капацитет на персонала и на самата образователна програма по отношение на съдържание и методология. 13

14 По отношение на партньорството в рамките на Европейската рамка за осигуряване на качеството е доказала своята ефективност да служи като обща основа, която даде възможност да се осмислят специфичните подходи, които трябва да бъдат взети предвид за успешното прилагане на. 14

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Венцеслав Козарев Фондация Приложни изследвания и комуникации Габрово, 21 февруари 2019 г. Вместо въведение Индустрия 4.0 като социално предизвикателство

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8>

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8> Приложение 15 към т. 1, буква п НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИТ ФИРМИ В УЧИЛИЩА И УЧИТЕЛИ В ИТ ФИРМИ 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Бързите технологични промени и дигитализацията променят всички ежедневни и професионални

Подробно

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5 План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия... 2 2. BOSC... 3 3. Реализация на BOSC... 3 4. Забележки... 5 1. Визия Българският облак за отворена наука (BOSC)

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ: BG051PO0001-4.3.04-0039 «Дистанционнообучениепобиблиотечно-информационнинауки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO002-1.9.01-0001 1051София, ул. Триадица 2, тел.+359 2 933 90 50,факс:

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома SMARTEL Цели на проекта Приемането на мерки за енергийна ефективност насочва индустрията на сградни

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

Slide 1

Slide 1 Ръководител: доц. д-р Теменужка Йовчева ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЦЕС ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В ПУ, ЧРЕЗ - създаване на условия за оползотворяване на наличния научен

Подробно

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г Утвърдил: Ваня Грашкина, Изпълнителен директор (01.03.2018 г. ) План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2018 2020 г. Тема 1: Привеждане

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ... 165 1. Човешки ресурси... 165 2. Информационно обслужване... 167 X. АДМИНИСТРАЦИЯ 1. Човешки ресурси За да осъществи мисията си и да постигне стратегическите си цели, КРС

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч Проект Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Инструменти за управление на качеството

Подробно