r_AcademicCurriculum_BG

Размер: px
Започни от страница:

Download "r_AcademicCurriculum_BG"

Препис

1 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ FACULTY OF GEODESY СПЕЦИАЛНОСТ ОТ РЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ "ИНЖЕНЕР В ГЕОДЕЗИЯТА, КАРТОГРАФИЯТА И КАДАСТЪРА" СПЕЦИАЛНОСТ Геодезия SPECIALTY OF REGULATED PROFESSION "ENGINEER IN GEODESY, CARTOGRAPHY AND CADASTRE" SPECIALTY Geodesy образователно - квалификационна степен МАГИСТЪР Degree MASTER OF SCIENCE форма на обучение РЕДОВНА Form of Education FULL TIME UNIVERSITY LEVEL УЧЕБЕН ПЛАН ACADEMIC CURRICULUM 2019/2020 Утвърден от Факултетния съвет Confirmed by Faculty Council Дата Date Утвърждавам Декан Confirmed by Dean... / проф. д-р инж. Е. Пенева - Златкова / Prof. Dr. Eng. E. Peneva - Zlatkova

2 I семестър Геодезия Semester I Geodesy SU1bCBG Геодезия - I част Surveying - Part I LAAGbCBG Линейна алгебра и аналитична геометрия и(e) Linear Algebra and Analytical Geometry PACSbCBG Програмиране и използване на изчислителните системи и(e) Programming and Application of Computer Systems BMbCBG Основи на картографирането и(e) Basics of Mapping MANbCBG Математически анализ и(e) Mathematical Analysis ECONbCBG Икономика то(c) Economy Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) PHbCBG Философия то(c) Philosophy FLbCBG Чужд език Foreign Language SPObCBG Физическо възпитание и спорт Physical Education and Sport PTS1bCPG Учебна практика по геодезия - I част Practical Training in Surveying - Part I Избираеми курсове Философия Philosophy PHCRbEBG Философия на културата и религията то(c) Philosophy of Culture and Religion TVbEBG Теория на ценностите то(c) Theory of Values Чужд език Foreign Language ENbEBG Английски език English Language GEbEBG Немски език German Language FRbEBG Френски език French Language BULbEBG Български език за чуждестранни студенти Bulgarian Language for Foreign Students Elective courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin I

3 II семестър Геодезия Semester II Geodesy SU1bCBG Геодезия - I част и(e) Surveying - Part I PSbCBG Вероятности и статистика и(e) Probability and Statistics CADSbCBG CAD - системи и(e) CAD Systems DEGbCBG Дескриптивна геометрия и(e) Descriptive Geometry PHSbCBG Физика и(e) Physics ECObCBG Екология то(c) Ecology BSEbCBG Основи на строителното дело то(c) Basics of Structural Engineering Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) FLbCBG Чужд език Foreign Language SPObCBG Физическо възпитание и спорт Physical Education and Sport PTS1bCPG Учебна практика по геодезия - I част то(c) Practical Training in Surveying - Part I Избираеми курсове Чужд език Foreign Language ENbEBG Английски език English Language GEbEBG Немски език German Language FRbEBG Френски език French Language BULbEBG Български език за чуждестранни студенти Bulgarian Language for Foreign Students Elective courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin II

4 III семестър Геодезия Semester III Geodesy SU2bCBG Геодезия - II част Surveying - Part II MPSMIbCBG Математическа обработка на геодезическите измервания Mathematical Processing of Surveying Measurements AMATHbCBG Приложна математика и(e) Applied Mathematics GI1bCBG Геоинформатика - I част и(e) Geoinformatics - Part I FPbCBG Основи на фотограметрията и(e) Fundamentals in Photogrammetry DIPAbCBG Обработка и анализ на цифрови изображения и(e) Digital Image Processing and Analysis TOPCbCBG Топографско картографиране и(e) Topographic Cartography Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) FLbCBG Чужд език Foreign Language SPObCBG Физическо възпитание и спорт Physical Education and Sport PTS2bCPG Учебна практика по геодезия - II част Practical Training in Surveying - Part II Избираеми курсове Чужд език Foreign Language ENbEBG Английски език English Language GEbEBG Немски език German Language FRbEBG Френски език French Language BULbEBG Български език за чуждестранни студенти Bulgarian Language for Foreign Students Elective courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin III

5 IV семестър Геодезия Semester IV Geodesy SU2bCBG Геодезия - II част и(e) Surveying - Part II MPSMIbCBG Математическа обработка на геодезическите измервания и(e) Mathematical Processing of Surveying Measurements GI2bCBG Геоинформатика - II част и(e) Geoinformatics - Part II DPbCBG Цифрова фотограметрия и(e) Digital Photogrammetry BWECbCBG Водно дело то(c) Basic Water Engineering Course FOLbCBG Правни основи то(c) Foundations of Law SPbCBG Териториално устройство то(c) Spatial Planning Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) FLbCBG Чужд език то(c) Foreign Language SPObCBG Физическо възпитание и спорт Physical Education and Sport PTTCbCPG Учебна практика по топографско картографиране то(c) Practical Training in Topographic Cartography PTS2bCPG Учебна практика по геодезия - II част то(c) Practical Training in Surveying - Part II Избираеми курсове Чужд език Foreign Language ENbEBG Английски език то(c) English Language GEbEBG Немски език то(c) German Language FRbEBG Френски език то(c) French Language BULbEBG Български език за чуждестранни студенти то(c) Bulgarian Language for Foreign Students Elective courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin IV

6 V семестър Геодезия Semester V Geodesy CARTbCBG Картография Cartography BGMNbCBG Основни геодезически измервания и мрежи Basic Geodetic Measurements and Networks CRPLSbCBG Близкоохватна фотограметрия и лазерно сканиране и(e) Close Range Photogrammetry and Laser Scanning CAD1bCBG Кадастър - I част и(e) Cadastre I GRAVbCBG Гравиметрия и(e) Gravimetry ELLGbCBG Елипсоидна геодезия и(e) Ellipsoidal Geodesy UTPbCBG Устройство на урбанизирани територии и(e) Urban Territory Planning GASTbCBG Геодезическа астрономия и(e) Geodetic Astronomy Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) SPObCBG Физическо възпитание и спорт Physical Education and Sport PTGbCPG Учебна практика по висша геодезия Practical Training in Geodesy PTPRSbCPG Учебна практика по фотограметрия и дистанционни методи Practical Training in Photogrammetry and Remote Sensing Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin V

7 VI семестър Геодезия Semester VI Geodesy CARTbCBG Картография и(e) Cartography BGMNbCBG Основни геодезически измервания и мрежи и(e) Basic Geodetic Measurements and Networks MPRObCBG Картни проекции и(e) Map Projections RESbCBG Дистанционни изследвания и(e) Remote Sensing PHGbCBG Физическа геодезия и(e) Physical Geodesy DDPbCBG Подробни устройствени планове и(e) Detailed Development Plans HRWbCBG Пътища и железници то(c) Highways, Roads and Railways CAD2bCBG Кадастър - II част и(e) Cadastre II Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) SPObCBG Физическо възпитание и спорт Physical Education and Sport PTGbCPG Учебна практика по висша геодезия то(c) Practical Training in Geodesy PTPRSbCPG Учебна практика по фотограметрия и дистанционни методи то(c) Practical Training in Photogrammetry and Remote Sensing Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin VI

8 VII семестър Геодезия Semester VII Geodesy EGE1bCBG Инженерна геодезия - I част и(e) Engineering Geodesy I DLISbCBG Проектиране на информационни системи за Земята Design of Land Information Systems GRAbCBG Вертикално планиране Grading TMGISbCBG Тематично картографиране и ГИС то(c) Thematic Mapping and GIS ALUPIbCBG Устройство на земеделски територии - I част и(e) Agricultural Land Use Planning - Part I REVbCBG Оценка на недвижими имоти и(e) Real Estate Valuation SPbCBG Спътникова геодезия и(e) Satellite Geodesy ABGNbCBG Изравнение на основни геодезически мрежи то(c) Adjustment of Basic Geodetic Networks Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) SPObCBG Физическо възпитание и спорт Physical Education and Sport PTESbCPG Учебна практика по инженерна геодезия Practical Training in Engineering Surveying Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin VII

9 VIII семестър Геодезия Semester VIII Geodesy EGE2bCBG Инженерна геодезия - II част и(e) Engineering Geodesy II DLISbCBG Проектиране на информационни системи за Земята и(e) Design of Land Information Systems GRAbCBG Вертикално планиране и(e) Grading TISIbCBG Трансформация и интерпретация на космически изображения и(e) Transformation and Interpretation of Space Images GNSSNbCBG Глобални навигационни спътникови системи и мрежи и(e) Global Navigation Satellite Systems and Networks HSbCBG Хидрографски измервания и(e) Hydrographic Surveying MMbCBG Мениджмънт и маркетинг то(c) Management and Marketing EPMbCBG Управление на проекти зп(pp) Engineering Project Management Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) SPObCBG Физическо възпитание и спорт то(c) Physical Education and Sport PTESbCPG Учебна практика по инженерна геодезия то(c) Practical Training in Engineering Surveying PTGNSNbCPG Учебна практика по глобални навигационни спътникови системи и мрежи то(c) Practical Training in Global Navigation Satellite Systems and Networks Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin VIII

10 Специализация "Висша геодезия" Geodesy Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin

11 семестър Геодезия - Специализация "Висша геодезия" Semester Geodesy - Geodesy GGMbCBG Геодезически методи в геодинамиката и(e) Geodynamic Geodetic Methods CCSRbCBG Съвременни координатни системи и реализации и(e) Contemporary Coordinate Systems and Realizations PGNSSMbCBG Прецизни GNSS измервания и(e) Precise GNSS Measurements DGEbCBG Определяне на геоида и(e) Geoid Determination GNSSKAbCBG Кинематични приложения на GNSS то(c) GNSS Kinematic Applications Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) ' Дисциплина по избор (1) то(c) Elective discipline (1) '' Дисциплина по избор (2) то(c) Elective discipline (2) PTREVbCPG Учебна практика по оценка на недвижими имоти то(c) Practical Training in Real Estate Valuation Избираеми курсове IGbEBG Интегрална геодезия то(c) Integral Geodesy CSbEBG Калибриране и стандартизация то(c) Calibration and Standardization GAGGbEBG Гравиметрични приложения в геологията и геофизиката то(c) Gravimetrical Applications in Geology and Geophysics GObEBG Жироскопическо ориентиране то(c) Gyroscopic Orientation TSPAbEBG Обработка и анализ на времеви редове то(c) Time Series Processing and Analysis Elective courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin

12 Специализация "Геоинформационни системи" Geoinformatics Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin

13 семестър Геодезия - Специализация "Геоинформационни системи" Semester Geodesy - Geoinformatics MCAbCBG Многоцелеви кадастър и(e) Multipurpose Cadastre MPSMIIbCBG Математическа обработка на геодезическите измервания II и(e) Mathematical Processing of Surveying Measurements - Part II MGbCBG Морска геодезия и(e) Marine Geodesy SSDPbCBG Приложен софтуер за обработка на геодезически данни и(e) Software for Survey Data Processing GI3bCBG Геоинформатика III и(e) Geoinformatics - Part III Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) ' Дисциплина по избор (1) то(c) Elective discipline (1) " Дисциплина по избор (2) то(c) Elective discipline (2) PTREVbCPG Учебна практика по оценка на недвижими имоти то(c) Practical Training in Real Estate Valuation Избираеми курсове MGISbEBG Мобилни ГИС то(c) Mobile GIS GBLSSbEBG Наземно лазерно сканиране в геодезията то(c) Ground-Based Laser Scanning in Surveying ESRTbEBG Космически технологии за изследване на Земята то(c) Earth Space Research Technologies SCESIbEBG Софтуер за управление на електронни геодезически инструменти то(c) Software for Control of Electronic Surveying Instruments Elective courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin

14 Специализация "Приложна геодезия" Applied Geodesy Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin

15 семестър Геодезия - Специализация "Приложна геодезия" Semester Geodesy - Applied Geodesy PESWbCBG Прецизни инженерно - геодезически работи и(e) Precise Engineering Surveying Works MSUbCBG Маркшайдерство и(e) Mine Surveying DMGbCBG 3D моделиране във Вертикалното планиране и(e) 3D Modelling in Grading ESCCPbCBG Геодезически работи при проектиране на инфраструктурни и комплексни обекти и(e) Engineering Surveying in Complex Construction Projects 082 SRMAbCBG Инженерни проучвания на акваториите и(e) Surveying Research and Monitoring of Aquatories Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) ' Дисциплина по избор (1) то(c) Elective discipline (1) " Дисциплина по избор (2) то(c) Elective discipline (2) PTREVbCPG Учебна практика по оценка на недвижими имоти то(c) Practical Training in Real Estate Valuation Избираеми курсове PGNSSMbEBG Прецизни GNSS измервания то(c) Precise GNSS Measurements ASSEbEBG Административно обслужване в строителството то(c) Administrative Services in Civil Engineering UTSDbEBG Градско движение и проектиране на улици то(c) Urban Traffic and Street Design LDAbEBG Ландшафтна архитектура то(c) Landscape Architecture Elective courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin

16 Специализация "Фотограметрия и дистанционни методи" Photogrammetry and Remote Sensing Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin

17 семестър Геодезия - Специализация "Фотограметрия и дистанционни методи" Semester Geodesy - Photogrammetry and Remote Sensing UAPbCBG Безпилотна въздушна фотограметрия и(e) Unmanned Aerial Photogrammetry MLSRSbCBG Микровълнови и лазерни сензори в дистанционните изследвания CVPRSbCBG Компютърно зрение във фотограметрията и дистанционните изследвания и(e) Microwave and Laser Sensors in Remote Sensing и(e) Computer Vision in Photogrammetry and Remote Sensing PCRPbCBG Прецизна близкообхватна фотограметрия и(e) Precise Close Range Photogrammetry PMbCBG Фотореалистично моделиране и(e) Photorealistic Modelling Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) ' Дисциплина по избор (1) то(c) Elective discipline (1) " Дисциплина по избор (2) то(c) Elective discipline (2) PTREVbCPG Учебна практика по оценка на недвижими имоти то(c) Practical Training in Real Estate Valuation Избираеми курсове POSMSbEBG Обработка на едномерни и многомерни сигнали то(c) Processing of One-Simensional and Multidimensional Signals RADMGbEBG Дистанционно регистрирани данни за изследване и мониторинг на георесурси и околна среда то(c) Remote Acquired Data for Exploration and Monitoring of Georesources and Environment APHbEBG Архитектурна фотограметрия то(c) Architectural Photogrammetry UPDSMbEBG Използване на фотограметрични данни при моделиране на повърхнини RSMEDCbEBG Дистанционни изследвания за мониторинг и оценка на бедствия и аварии то(c) Using of Photogrammetric Data for Surface Modelling то(c) Remote Sensing for Monitoring and Estimation of Disasters and Crises CGCPbEBG Компютърна геометрия - централна проекция то(c) Computerised Geometry - Central Projection Elective courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin

18 Специализация "Кадастър и управление на имоти" Cadastre and Real Estate Management Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin

19 семестър Геодезия - Специализация "Кадастър и управление на имоти" Semester Geodesy - Cadastre and Real Estate Management LMbCBG Управление на земи и(e) Land Management AEbCBG Приложни оценки и(e) Applied Estimation ALUPIIbCBG Устройство на земеделски територии - II част и(e) Agricultural Land Use Planning - Part II LRIPbCBG Правен режим на недвижимата собственост и(e) Legal Regime of Immovable Property MCADbCBG Многоцелеви кадастър и(e) Multipurpose Cadastre Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) ' Дисциплина по избор (1) то(c) Elective discipline (1) " Дисциплина по избор (2) то(c) Elective discipline (2) PTREVbCPG Учебна практика по оценка на недвижими имоти то(c) Practical Training in Real Estate Valuation Избираеми курсове LRbEBG Рекултивация на нарушени територии то(c) Land Rehabilitation REbEBG Регионално икономика то(c) Regional Economics REMbEBG Управление на имоти то(c) Real Estate Management Elective courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin

20 Специализация "Картография и ГИС" Cartography and GIS Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin

21 семестър Геодезия - Специализация "Картография и ГИС" Semester Geodesy - Cartography and GIS VDEGDbCBG Визуализация на гео данни и(e) Visualization of DEG data DGGISbCBG Цифрова картография и ГИС и(e) Digital Cartography and GIS DGMbCBG 3D картографско моделиране и(e) 3D Gartographic Modelling MAPPbCBG Издаване на карти и(e) Map Publishing WEBCbCBG WEB картографиране и(e) WEB Gartography Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) ' Дисциплина по избор (1) то(c) Elective discipline (1) " Дисциплина по избор (2) то(c) Elective discipline (2) PTREVbCPG Учебна практика по оценка на недвижими имоти то(c) Practical Training in Real Estate Valuation Избираеми курсове SMbEBG Специализирано картографиране то(c) Specialized Mapping NCbEBG Навигационно картографиране то(c) Navigation Cartographics CMMbEBG Картографиране за управление при кризи то(c) Crisis Management Mapping TPbEBG Топографска картография то(c) Topographic Cartography VCMbEBG Виртуално картографско моделиране то(c) Virtual Cartographic Modelling Elective courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin

22 X семестър Геодезия Semester X Geodesy DSDbCBG Разработка и защита на дипломна работа и(e) Diploma Submission and Defence Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses PDFT5bCPG Преддипломна практика то(c) Pre-Diploma Field Training Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin X

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 1.07.2015 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Красимир Петров / Prof. Dr. Eng. Krasimir

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Подробно

ECTS_IP_2006

ECTS_IP_2006 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

ECTS_IP_2006

ECTS_IP_2006 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Утвърждавам Confirmed by Academic Council of UACEG Ректор Дата 10.07.2013 Confirmed by Rector Date... / проф. д-р инж. Красимир Петров / Prof. Dr. Eng. Krasimir Petrov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov АРХИТЕКТУРЕН

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 16.07.2014 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Красимир Петров / Prof. Dr. Eng. Krasimir

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector / проф д-р инж Иван Марков / Prof Dr Eng Ivan Markov АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБРАЗОВАТЕЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР ПРОФЕСИОНАЛНА

Подробно

Летен семестър 2ра част 06

Летен семестър 2ра част 06 Специалност Геодезия, 1 курс 1 Геодезия I 410 Л ПРОГРАМИРАНЕ И 1 Математически анализ 404 ИЗПОЛЗВАНЕ НА 2 ЛААГ 404 2 Геодезия I 410 3 Математически анализ 402 ИЗЧИСЛИТЕЛНИТЕ 3 ПИИС 512 4 Основи на картогр.

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

Летен семестър 2ра част 06

Летен семестър 2ра част 06 С п е ц и а л н о с т Г е о д е з и я з а д о ч н а ф о р м а н а о б у ч е н и е 2 к у р с, I I I - ти 31.08.събота Л ГЕОДЕЗИЯ II У ГЕОДЕЗИЯ II 01.09.неделя Л ГЕОДЕЗИЯ II У ГЕОДЕЗИЯ II 02.09.понеделник

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

Зимен семестър 1ва част

Зимен семестър 1ва част Специалност Геодезия задочно обучение І -ви курс, I - ви семестър Зимен семестър 2016/2017 година 1 -ва част РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 402 Л ЛААГ Л ЛААГ Л ПИИС Л ПИИС У ПИИС У ПИИС Л ГЕОДЕЗИЯ

Подробно

Летен семестър 2ра част 06

Летен семестър 2ра част 06 С п е ц и а л н о с т Г е о д е з и я з а д о ч н о о б у ч е н и е 1 к у р с, I - в и с е м е с т ъ р РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 403 26.08.събота Л ПИИС 27.08.неделя Л ПИИС У ПИИС 28.08.понеделник

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА И Е-ЛИДЕРСТВО МАХАТМА ГАНДИ INTERNATIONAL HIGHER SCHOOL OF INFORMATICS AND E LEADERSHIP MAHATMA GANDHI ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ FACULTY OF INFORMATICS

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ Утвърждавам,... (подпис) Утвърден с протокол... от... на Академичния съвет С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С В Е Т И К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И У Ч Е Б Е Н П Л А Н за випуск 2009 (2009/2010) год.

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н за образователно-квалификационна степен бакалавър

Подробно

Зимен семестър 2ра част 08

Зимен семестър 2ра част 08 Специалност Геодезия задочно обучение І ви курс, I ви Зимен 2016/2017 година II -ра част РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 402 17.01. Л МАТ. АНАЛИЗ У МАТ. АНАЛИЗ Л ЕКОЛОГИЯ Л ЕКОЛОГИЯ Л ФИЛОСОФИЯ

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

Вид З, И, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец

Вид З, И, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец Вид З,, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец. Специалност "Геопространствени системи и технологии"

Подробно

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛНОСТ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИO

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛНОСТ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИO МИННО-ГЕООЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИСКИ" ГЕООГОПРОУЧВАТЕЕН ФАКУТЕТ УЧЕБЕН ПАН ПРОФЕСИОНАНО НАПРАВЕНИЕ СПЕЦИАНОСТ ОБРАЗОВАТЕНО-КВАИФИКАЦИOННА СТЕПЕН ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СРОК НА ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕСИОНАНА КВАИФИКАЦИЯ

Подробно

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Инженер телекомуникации Срок на обучение: Форма

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

Microsoft Word - aiutB_kr.doc

Microsoft Word - aiutB_kr.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата :...2007 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалност АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА Професионално

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

Microsoft Word - kstB_kr.doc

Microsoft Word - kstB_kr.doc Учебен план съгласно ЕСТК FTE фундаментални дисциплини; TBE T тип на образователно-квалификационната степен: B - бакалаври, M - магистри ; CS - Компютърни системи и технологии ; пореден номер на дисциплината;

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

2011/2012учебна година С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 2011 (2011/2012) год. Утвърждавам,... (п

2011/2012учебна година С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 2011 (2011/2012) год. Утвърждавам,... (п С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 211 (211/212) год. Утвърждавам,... (подпис) Образователно-квалификационна степен: Професионално направление: Науки

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

Зимен семестър 2ра част 08

Зимен семестър 2ра част 08 Специалност Геодезия задочно обучение І -ви курс, II - р и с е м е с т ъ р Лекции по Физика-250 зала, Упражнения по Физика-лаборатория по Физика, CAD системи 407 зала Летен семестър 2016/2017 година 1

Подробно