Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,"

Препис

1 Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО , ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) , факс (062) З А П О В Е Д РД / г. На основание чл.254 ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование и чл.71 от Наредба 10/2016 г. за организация на дейностите в училищното образование във връзка с чл.68, ал.1, т.5 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование, чл.9 и чл.10 от ПМС 111/ г. за приемане на списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда УТВЪРЖДАВАМ реализирания държавен план-прием за учебната 2019/2020 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област и местата за ученици по профили, професии и специалности Степен на Начин на Реализиран държавен професиона изучаване на Изучаван Профилиращи план-прием за лна езика Срок на Форма на чужд език в предмети учебната НАСЕЛЕНО НАИМЕНОВАНИЕ НА Профил/Код професия, Код квалифика (интензивно, ОБЩИНА обучение обучение (дневна, VIII клас година МЯСТО УЧИЛИЩЕТО специалност ция 2 или 3 разширено, (години) дуална) (АЕ, ФЕ, (само за нито едно от Брой НЕ, ) първи втори Брой професиона двете) ( паралелк предмет предмет ученици лните изписва се и Профилирана хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" Изпълнител на термални процедури/ Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове 5 дневна II НИНРИЧЕ АЕ

2 Профилирана хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" Лаборант/ Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства 5 дневна III НИНРИЧЕ АЕ Профилирана хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" Хуманитарни 5 дневна ИИЧЕ АЕ БЕЛ АЕ 1 10 Природоматематическа гимназия "Васил Математически 5 дневна ИИЧЕ АЕ М информ атика 1 26 Природоматематическа гимназия "Васил Математически 5 дневна ИИЧЕ НЕ М информ атика 1 25 Природоматематическа гимназия "Васил 5 дневна ИИЧЕ АЕ информа тика ИТ 1 26 Природоматематическа гимназия "Васил Природни 5 дневна ИИЧЕ АЕ информа тика ХООС 1 26 Природоматематическа гимназия "Васил Приложен програмист/ Приложно програмиране 5 дневна III ИИЧЕ АЕ

3 ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" Чужди езици 5 дневна ИИЧЕ АЕ АЕ ФЕ 1 26 ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" Чужди езици 5 дневна ИИЧЕ АЕ АЕ РЕ 1 26 ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" Чужди езици 5 дневна ИИЧЕ НЕ НЕ АЕ 1 27 ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" Чужди езици 5 дневна ИИЧЕ ФЕ ФЕ АЕ 1 26 ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" Чужди езици 5 дневна ИИЧЕ ИЕ ИЕ АЕ 1 26 СУ "Емилиян Станев" Музика 5 дневна ИИЧЕ АЕ музика ИТ СУ "Емилиян Станев" Изобразително изкуство 5 дневна ИИЧЕ АЕ ИИ ИТ СУ "Емилиян Станев" 5 дневна ИИЧЕ АЕ информа тика ИТ 1 26 СУ "Емилиян Станев" Графичен дизайнер/ Графичен дизайн 5 дневна III НИНРИЧЕ АЕ 1 26 СУ "Вела Благоева" Обществени 5 дневна РИЧЕ АЕ ФИЛ ИЦ 1 17 СУ "Владимир Комаров" Техник по автоматизация/ Автоматизация на непрекъснати производства 5 дневна III НИНРИЧЕ АЕ 1 7 3

4 Строителен ПГ по строителство, техник/ архитектура и геодезия Строителство и "А. Попов" архитектура 5 дневна III РИЧЕ АЕ 1 26 ПГ по строителство, Дизайнер/ архитектура и геодезия Интериорен дизайн "А. Попов" 5 дневна III РИЧЕ АЕ 1 26 ПГ по строителство, Строителен техник/ архитектура и геодезия Транспортно "А. Попов" строителство 5 дневна III РИЧЕ АЕ 1 19 ПГ по строителство, Геодезист/ архитектура и геодезия Геодезия "А. Попов" 5 дневна ІІІ РИЧЕ АЕ ПГ по строителство, Техникреставратор/ архитектура и геодезия "А. Попов" Архитектурна реставрация 5 дневна III РИЧЕ АЕ Старопрестолна ПГ по икономика Организатор Интернет приложения/ Електронна търговия 5 дневна III РИЧЕ АЕ 1 22 Старопрестолна ПГ по икономика Икономистинформатик/ Икономическа информатика 5 дневна III РИЧЕ АЕ 1 26 Старопрестолна ПГ по икономика Съдебен служител/ Съдебна администрация 5 дневна III РИЧЕ АЕ 1 24 ПГ по електроника "А. С. Попов" Техник на компютърни системи/ Компютърна техника и технологии 5 дневна III РИЧЕ АЕ

5 ПГ по електроника "А. С. Попов" Електротехник/ Електрообзавеждане на транспортна техника 5 дневна III РИЧЕ АЕ ПГ по туризъм "Д-р Васил Берон" ПГ по туризъм "Д-р Васил Берон" ПГ по туризъм "Д-р Васил Берон" ПГ по туризъм "Д-р Васил Берон" ПГ по туризъм "Д-р Васил Берон" Организатор на туристическа агентска дейност/ Организация на туризма и свободното време Администратор в хотелиерството/ Организация на обслужването в хотелиерството Ресторантьор/ Кетъринг Екскурзовод/ Екскурзоводско обслужване Ресторантьор/ Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 5 дневна ІІІ ИИЧЕ АЕ дневна ІІІ ИИЧЕ АЕ дневна ІІІ ИИЧЕ АЕ дневна ІІІ ИИЧЕ АЕ дневна ІІІ РИЧЕ АЕ 1 26 СУ"Георги Измирлиев" Чужди езици 5 дневна ИИЧЕ АЕ АЕ ИТ 1 26 СУ"Георги Измирлиев" Природни 5 дневна ИИЧЕ АЕ БЗО ХООС 1 26 СУ "Вичо Грънчаров" 5 дневна ИИЧЕ АЕ Информ атика ИТ

6 Професионална техническа гимназия "Васил Левски" Техник по транспортна техника/ Автотранспортна техника 5 дневна ІІІ РИЧЕ АЕ 1 12 ПГ по електротехника и електроника "М. В. Ломоносов" Приложен програмист/ Приложно програмиране 5 дуална ІІІ РИЧЕ АЕ 1 26 ПГ по електротехника и електроника "М. В. Ломоносов" Електротехник/ Eлeктрообзавеждане на производството 5 дуална ІІІ РИЧЕ АЕ 0,5 13 ПГ по електротехника и електроника "М. В. Ломоносов" Техник на електронна техника/ Промишлена електроника 5 дуална ІІІ РИЧЕ АЕ 0,5 12 ПГ по електротехника и електроника "М. В. Ломоносов" Техник на компютърни системи/ Компютърна техника и технологии 5 дневна ІІІ РИЧЕ АЕ 1 26 ПГ по хранителни технологии "Проф. д-р А. Златаров" Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в ХВП/ Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в ХВП 5 дневна ІІІ НИНРИЧЕ АЕ

7 ПГ по хранителни технологии "Проф. д-р А. Златаров" Ресторантьор/ Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 5 дневна ІІІ НИНРИЧЕ АЕ ПГ по хранителни технологии "Проф. д-р А. Златаров" Полиграфист/ Полиграфия 5 дуална ІІІ НИНРИЧЕ АЕ 1 11 ПГ по хранителни технологии "Проф. д-р А. Златаров" Техникрастениевъд/ Трайни насаждения 5 дневна ІІІ НИНРИЧЕ АЕ 1 11 ПГ по лека промишленост и икономика "А. Буров" Финасист/ Банково дело 5 дневна ІІІ РИЧЕ АЕ ПГ по лека промишленост и икономика "А. Буров" Оперативен счетоводител/ Оперативно счетоводство 5 дневна ІІІ РИЧЕ АЕ ПГ по лека промишленост и икономика "А. Буров" Организатор Интернет приложения/ Електронна търговия 5 дневна ІІІ РИЧЕ АЕ 1 19 ПГ по лека промишленост и икономика "А. Буров" Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт/ Експлоатация на автомобилния транспорт 5 дневна ІІІ РИЧЕ АЕ 1 12 ПГ по железопътен транспорт "Н. Й. Вапцаров" Организатор по експлоатация в железопътната инфраструктура/ Ръководител движение 5 дневна ІІІ НИНРИЧЕ АЕ 1 10 СУ "Иван Николов Момчилов" 5 дневна ИИЧЕ АЕ Информ атика ИТ

8 СУ "Иван Николов Момчилов" Техниклесовъд/ Горско и ловно стопанство 5 дневна ІІІ НИНРИЧЕ АЕ СУ "Иван Николов Момчилов" Ресторантьор/ Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 5 дневна ІІІ НИНРИЧЕ АЕ с. Майско Обединено училище "Отец Паисий" Работник в заведения за хранене и развлечения/ Работник в производство на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения 3 дневна I НИНРИЧЕ РЕ 1 23 Златарица Златарица СУ "Св. св. Кирил и Методий" Хлебарсладкар/ Производство на сладкарски изделия 5 дуална II НИНРИЧЕ АЕ 1 19 Златарица Златарица ПГ по МСС "Н. Златарски" Машинен монтьор/ Металообработващи машини 5 дневна II НИНРИЧЕ АЕ 1 14 Лясковец Лясковец СУ "Максим Райкович" 5 дневна РИЧЕ АЕ ИТ информ атика 1 20 Лясковец Лясковец СУ "Максим Райкович" Машинен оператор/ Металорежещи машини 5 дневна II НИНРИЧЕ АЕ

9 Лясковец Лясковец СУ "Максим Райкович" Моделиер-технолог на облекло/ Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил 5 дневна III НИНРИЧЕ АЕ Лясковец с. Джулюница ОУ "П. Р. Славейков" Деловодител/ Деловодство и архив 3 дневна I ИИЧЕ АЕ 1 10 СУ "Бачо Киро" Хуманитарни 5 дневна ИИЧЕ АЕ БЕЛ ИЦ 1 25 СУ "Бачо Киро" 5 дневна НИНРИЧЕ АЕ/НЕ/РЕ информа тика ИТ 1 22 ПГ по аграрни технологии "Ц Оператор в хранително-вкусовата промишленост/ Производство и преработка на мляко и млечни продукти 5 дуална II НИНРИЧЕ AE ПГ по аграрни технологии "Ц Техник по селскостопанска техника/ Механизация на селското стопанство 5 дневна III НИНРИЧЕ РЕ 1 23 ПГ по аграрни технологии "Ц Полиграфист/ Полиграфия 5 дуална III РИЧЕ АЕ

10 ПГ по аграрни технологии "Ц Организатор на туристическа агентска дейност/ Селски туризъм 5 дуална III НИНРИЧЕ АЕ Полски Тръмбеш Полски Тръмбеш СУ " Цанко Фермер/ Земеделец 5 дневна II НИНРИЧЕ РЕ 1 21 Полски Тръмбеш Полски Тръмбеш СУ " Цанко Офиссекретар/ Административно обслужване 5 дневна II НИНРИЧЕ НЕ 1 21 Полски Тръмбеш Полски Тръмбеш СУ " Цанко Природни 5 дневна РИЧЕ АЕ БЗО ХООС 1 23 СУ "Цветан Радославов" Природни 5 дневна ИИЧЕ АЕ БЗО ХООС 1 24 СУ "Николай Катранов" СУ "Николай Катранов" Чужди езици 5 дневна ИИЧЕ АЕ АЕ НЕ 1 25 Чужди езици 5 дневна ИИЧЕ АЕ АЕ РЕ 1 26 СУ "Димитър Благоев " 5 дневна ИИЧЕ АЕ информа тика ИТ 1 26 СУ "Димитър Благоев " СУ "Димитър Благоев " ПДТГ "Димитър Хадживасилев" Предприемачески 5 дневна ИИЧЕ АЕ Компютърен график/ Компютърна графика Спедиторлогистик/ Спедиция, транспортна и складова логистика предпри емачеств о ИТ дневна III ИИЧЕ АЕ дуална ІІІ ИИЧЕ АЕ ПДТГ "Димитър Хадживасилев" Системен програмист/ Системно програмиране 5 дуална ІІІ ИИЧЕ АЕ

11 ска ПГ "Алеко Константинов" ска ПГ "Алеко Константинов" Готвач/ Производство на кулинарни изделия и напитки Техник на компютърни системи/ Компютърна техника и технологии 5 дневна ІІ НИНРИЧЕ АЕ 0, дневна ІІІ РИЧЕ АЕ ска ПГ "Алеко Константинов" Техник по транспортна техника/ Автотранспортна техника 5 дневна ІІІ НИНРИЧЕ АЕ 0,5 13 ска ПГ "Алеко Константинов" Техник на енергийни съоръжения и инсталации/ Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна 5 дневна ІІІ НИНРИЧЕ АЕ 0,5 9 ска ПГ "Алеко Константинов" ска ПГ "Алеко Константинов" Стражица Стражица СУ "А. Каралийчев" Стражица Стражица СУ "А. Каралийчев" Стражица Стражица ПГ по транспорт "В Оператор в производството на облекло/ Производство на облекло от текстил Ресторантьор/ Производство и обслужване в заведенията за храненен и развлечения Готвач/ Производство на кулинарни изделия и напитки Спедиторлогостик/ Спедиция, транспортна и складова логистика 5 дневна ІІ НИНРИЧЕ АЕ дневна ІІІ РИЧЕ АЕ дневна ИИЧЕ АЕ информа тика ИТ дневна ІІ НИНРИЧЕ АЕ дневна ІІІ НИНРИЧЕ АЕ

12 Стражица Стражица ПГ по транспорт "В Техник по подемнотранспортна техника/ Подемнотранспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства 5 дневна ІІІ НИНРИЧЕ АЕ 1 19 Стражица с. Камен Монтьор на селскостопанска СУ "Св. Кл. Охридски" техника/ Механизация на селското стопанство Сухиндол Сухиндол СУ "Св. Кл. Охридски" Лозаровинар/ Лозаровинарство 5 дневна ІІ НИНРИЧЕ АЕ дневна ІІ НИНРИЧЕ АЕ 1 14 ЗАКРИВАМ: Една паралелка по професията Организатор на туристическа агентска дейност/ Организация на туризма и свободното време, дневна форма, 4 годишен срок за обучение в ПДТГ "Димитър Хадживасилев", гр. Настоящата заповед да се изпрати до директорите на училища от област за сведение и изпълнение и да се публикува на интернет страницата на РУО -. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. ИНЖ. РОЗАЛИЯ ЛИЧЕВА Началник на Регионално управление на образованието /п/ 12

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр записани ученици, в това записани над план-приема по чл. 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002 Природни науки

Подробно

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002

Подробно

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ Христо Ботев, ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС хардуерни науки хардуерни науки 1002 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Природни науки Природни науки 1003 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС 1004 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС хардуерни

Подробно

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1001 1002

Подробно

Свободни места за прием след завършено основно образование към г. по данни от училищата Име на училището ПГ по туризъм "Алеко Константинов"

Свободни места за прием след завършено основно образование към г. по данни от училищата Име на училището ПГ по туризъм Алеко Константинов Свободни места за прием след завършено основно образование към 0.09.019 г. по данни от училищата Име на училището Профил/Код професия, Код специалност Свободни места 811010 Хотелиер 8110101 Организация

Подробно

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Първо класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0202490 1 СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език 377 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353

Подробно

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Срок и ра ОН Нациолно външно предме 1001 Айтос, гр.айтос,

Подробно

Външно оценяване по български език и литература в V клас учебна 2008 – 2009 година

Външно оценяване по български език и литература в V клас учебна 2008 – 2009 година МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕТО И УКАТА РЕГИОЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V И В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОЛНИ ГИМЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ

Подробно

<4D F736F F F696E74202D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E BD0E5E6E8EC20EDE020F1FAE2ECE5F1F2E8ECEEF1F25D>

<4D F736F F F696E74202D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E BD0E5E6E8EC20EDE020F1FAE2ECE5F1F2E8ECEEF1F25D> МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕТО И УКАТА РЕГИОЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V И В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОЛНИ ГИМЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ

Подробно

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Второ класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353 0303830 2 ПГИУ "Елиас Канети" Икономика и мениджмънт 294.5 0400232

Подробно

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ДАТИ НА ИЗПИТИТЕ Български език и литература 17 юни 2019 г. Математика 19 юни 2019 г. НАЧАЛО НА ИЗПИТИТЕ

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Информация за Държавен план-прием по професии и специалности в област Русе за учебната 2017-2018 г. Държавен прием в VIII кл. 1516 седмокласници в област Русе Първи етап на класиране: 1494 бр. подадени

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул."цариброд"n2 1, тел.: 032

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул.царибродn2 1, тел.: 032 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул."цариброд"n2 1, тел.: 032/631-843, 032/628-980.www.riobg.com.e-mail: l1iail(ii)rlloplovdiv.col1l

Подробно

Microsoft Word - pms352_31218_zashtiteni-profesii

Microsoft Word - pms352_31218_zashtiteni-profesii ПОСТАНОВЛЕНИЕ 352 на МС от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от

Подробно

Проект

Проект Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 година за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии

Подробно

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от 11.02.2016г. до 30.12.2016. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЛОН ПАЗАРДЖИК адрес: гр. Пазарджик, ул. Пловдивска

Подробно

ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва

ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска техника; 5. Монтьор на селскостопанска техника; 6. Машинен

Подробно

Доколко професионалното образование отговаря на реалностите в икономиката Зорница Славова През последните години усилено се заговори за нуждата от пов

Доколко професионалното образование отговаря на реалностите в икономиката Зорница Славова През последните години усилено се заговори за нуждата от пов Доколко професионалното образование отговаря на реалностите в икономиката Зорница Славова През последните години усилено се заговори за нуждата от повишаването на качеството на професионалното образование.

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 18.07.2019 Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 профил "Математически"

Подробно

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 11.07.2019 по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1 2216301 Първа АЕГ 3013 Чужди езици АЕ_ИЕ_М 454.000 500.000

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,  З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 30 1131 Чистач/ Хигиенист Без образование,основно 1 1117

Подробно

по ред Училище Версия 2.0 от При успех 6.00 в у-ще! Паралелка кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 20

по ред Училище Версия 2.0 от При успех 6.00 в у-ще! Паралелка кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 20 по ред Училище Версия 2.0 от 09.06.2018 При успех 6.00 в у-ще! Паралелка 2017 2кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 2018 общ бал 1 1 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 Математически-НЕ

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект Р Е Ш Е Н И Е от. 2014 година ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 249 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1453/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ГР. ПЛОВДИВ гр.пловдив 4003, бул. Васил Априлов 156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, 13.02.2018 г. от 14 часа в зала Струма, находяща се на партерния

Подробно

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 29.07.2019 Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3061 профил "Математически"

Подробно

Община, населено място, наименование РАЙОН на училището тест БЕЛ М разширеночрез Приложение

Община, населено място, наименование РАЙОН на училището тест БЕЛ М разширеночрез Приложение Приложение 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 78. СУ "Христо Смирненски" Банкя Предприемачески 1 5 1 26 АЕ 3 1 ГИ Предпр ПГ по туризъм "Алеко Константинов" ПГ по туризъм

Подробно

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1.

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 18.07.2019 г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 профил "Математически"

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1273/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ за първи срок на учебната 2019/2020 година 8 а ФЕ ФЕ БЗО ХООС ИЦ М 8 в ИТ М НЕ НЕ ФА ХООС 8 г БЗО ИТ РЕ РЕ М Философ. 8 ж Философ. АЕ АЕ М ФА БЗО 10 а *ФВС М ФЕ Философ.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , sou_rado

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: ,   sou_rado СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: 0777 8 24 18, www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕ ДИРЕКТОР

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1406/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4941/04.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

С П И С Ъ К

С П И С Ъ К С П И С Ъ К НА ВИДОВЕТЕ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА, ПРОВЕЖДАНИ В КЛОНОВЕТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ Клоновете на ДП БГЦПО в Царево и Смолян са специализирани за обучение по професии/специалности в

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4780/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4796/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно