Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Класи

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Класи"

Препис

1 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в служба Военна информация по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване, приет с Постановление 170 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2016 г., изм. бр. 97 от г.) М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В И : 1. В приложението към т. I (поверително) се правят изменения и допълнения съгласно приложението (поверително): 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната и директора на служба Военна информация. 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЕСЕЛИН ДАКОВ

2 ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О КЛАД ОТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в служба Военна информация по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване, приет с Постановление 170 на Министерския съвет от 2016 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в служба Военна информация по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване (Класификатора), приет с Постановление 170 на Министерския съвет от 11 юли 2016 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2016 г., изм. бр. 97 от г.). Длъжностите за военнослужещите в служба Военна информация (Службата) са определени в приложението към т. I от Класификатора (поверително). Във връзка с необходимостта от извършване на реорганизация на определени направления от дейността на Службата и създаването на съответните условия с Постановление 252 от г. в сила от г. бяха изменени Правилника за устройството и дейността на служба Военна информация и приложението към т. I от Класификатора в съответствие с действащата към този момент нормативна уредба и разпоредбата на чл. 212, ал. 1 от Закона за обраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), съгласно която военнослужещите получаваха заплата за звание и степен в обхвата на военното звание.

3 След изменението на чл. 212, ал. 1 от ЗОВСРБ (в сила от г.) основното месечно възнаграждение на военнослужещите се определя в съответствие със заеманата длъжност и с присвоеното им военно звание, което налага привеждането на класификатора в съответствие с тази разпоредба. С приложения проект на постановление се прецизира Класификатора по отношение на установени неточности и отпаднала необходимост във връзка с промените в чл. 212, ал. 1 на ЗОВСРБ. Предложените промени са във връзка с уеднаквяване на званията за определени академични длъжности с тези в другите висши военни учебни заведения, разширяване на възможностите за попълване състава на структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване и за развитие на академичния й състав с цел оптималното и ефективно управление и използване на ресурсите на Службата и подобряване на качеството за обучение на военнослужещите. Проектът на постановление не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. С проекта на акт на Министерския съвет не се транспонират актове на ЕС, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право съгласно чл. 35, т. 3 от УПМСНА. При изпълнението на процедурата по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове са постъпили/не са постъпили предложения по проекта. Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, докладът и проектът на постановление са съгласувани със заинтересованите министерства и ведомства, съгласно приложената справка. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да приеме проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в служба Военна информация по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване, приет с Постановление 170 на Министерския съвет от 11 юли 2016 г. ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА (п) КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

4 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в служба Военна информация по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване, приет с Постановление 170 на Министерския съвет от 11 юли 2016 г. (обн., ДВ, бр. 54 от г., в сила от г., изм., бр. 97 от г., в сила от г.) За включване в законодателна/ оперативна програма на Министерския съвет за периода: юли - декември 2019 г. Дата: г. Контакт за въпроси: полк. Антоан Гечев заместник-директор на служба Военна информация Телефон: Дефиниране на проблема: Непрецизност в нормативната уредба, настъпила след изменението на чл. 212, ал. 1 от ЗОВСРБ (в сила от г.), и необходимостта от разширяване на възможностите за попълване и кадрово развитие на академичния състав на структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна. С Постановление на Министерския съвет 170 от 11 юли 2016 г. е приет Класификатора на длъжностите в служба Военна информация по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване (Класификатора) (обн., ДВ, бр. 54 от 2016 г., изм. бр. 97 от г.). Длъжностите за военнослужещите в служба Военна информация са определени в приложението към т. I от Класификатора (поверително). Във връзка с необходимостта от извършване на реорганизация на определени направления от дейността на Службата и създаването на съответните условия с Постановление 252 от г. в сила от г. бяха изменени Правилника за устройството и дейността на служба Военна информация и приложението към т. I от Класификатора в съответствие с действащата към този момент нормативна уредба и разпоредбата на чл. 212, ал. 1 от Закона за обраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), в Класификатора е определен код за заплата за звание и степен в обхвата на военното звание. След изменението на чл. 212, ал. 1 от ЗОВСРБ (в сила от г.) основното месечно възнаграждение на военнослужещите вече се определя в съответствие със заеманата длъжност и с присвоеното им военно звание, поради което отпада необходимостта от определения в Класификатора код за заплата за звание и степен в обхвата на званието. Във връзка с оптималното и ефективно управление и използване на ресурсите на Службата, уеднаквяване на военните звания за определени академични длъжности с тези в другите висши военни учебни заведения, разширяване на възможностите за попълване състава на структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване и за развитие на

5 академичния й състав, и с цел подобряване на качеството за обучение на военнослужещите, е необходимо да бъдат извършени промени в Класификатора. В сега действащия Класификатор възможностите за назначаване на военнослужещ на определени академични длъжности са силно ограничени поради изискванията за притежавано звание. Същите изисквания ограничават и възможностите за кадрово развитие на вече назначения академичен състав. Разширяването на тези възможности е необходимо предвид обективната демографска обстановка в страната, специфичните изисквания за заемане на тези длъжности и високата конкуренция за квалифицирани кадри на пазара на труда и в частност във Въоръжените сили. Създава се възможност на военнослужещите от Службата, придобили образователна степен да продължат развитието си в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване, което ще повиши качеството и нивото на обучение предвид натрупания професионален опит Опишете какви са проблемите в приложението на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.) Необходимо е уеднаквяване на военните звания за определени академични длъжности с цел по-гъвкаво и ефикасно използване на ресурсите на Службата, разширяване на възможностите за попълване състава на структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване и за развитие на академичния й състав и подобряване качеството на обучение на военнослужещите. Необходимо е да се прецизира Класификатора по отношение на установени неточности и отпаднала необходимост във връзка с промените в чл. 212, ал. 1 на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (в сила от г.). Описаните проблеми не могат да бъдат решени в рамките на съществуващото законодателство и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? Извършеният предварителен анализ показа, че посочените промени ще способстват за надграждане на разузнавателните способности на Службата за адекватна реакция на динамично изменящата се среда за сигурност и за оптимизиране на системата за управление. Не са извършвани последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката. 2. Цели: Посочете целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и измерим начин и график (ако е приложимо) за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка? С нормативната промяна се цели: прецизиране на подзаконовата нормативна база и отмяна на текстове с отпаднала необходимост във връзка с промените на ЗОВСРБ; разширяване на възможностите за попълване състава на структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване и за развитие на академичния й състав; подобряване на качеството и практико-приложния ефект от обучението в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване. 3. Идентифициране на заинтересованите страни: Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени

6 организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.). - Министерството на отбраната; - служба Военна информация. 4. Варианти на действие: Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително и варианта без действие. 1. Вариант 1 без действие При този вариант не се предвижда изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в служба Военна информация по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване. Възможностите за назначаване на военнослужещи на определени академични длъжности ще останат ограничени поради изискванията за притежавано звание, както и възможностите за кадрово развитие на вече назначения академичен състав. Няма да бъдат разрешени и ще се запазят проблемите с попълването и развитието на академичния състав в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване. В документа ще остане да съществува текст с отпаднала необходимост. 2. Вариант 2 за действие Приемане на ПМС за изменение и допълнение в Класификатора на длъжностите в служба Военна информация по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване. Ще се прецизира съдържанието на Класификатора и ще бъдат създадени по-благоприятни условия за попълването и развитието на академичния състав в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване. Ще се повиши мотивацията на военнослужещите с младши офицерски звания да разглеждат бъдещото си кадрово развитие в сферата на военнообразователната система като реална възможност. Ще се повиши мотивацията на военнослужещите със старши офицерски звания да повишават професионалната си квалификация. Вариант 2 е препоръчителният вариант за действие предвид съществуващото за Въоръжените сили затруднение за попълване с квалифицирани кадри. 5. Негативни въздействия: Опишете качествено (при възможност и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни, и кои да са значителни. 1. Вариант 1 без действие В Класификатора ще се запази текст с отпаднала необходимост, с което ще се запази и вероятността от неточни тълкувания и допускане на грешки в практическата работа по определяне на месечните възнаграждения на военнослужещите. Няма да се създадат необходимите нормативни условия за разширяване на възможностите за развитие на академичния състав на структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване, за подобряване на качеството за обучение на военнослужещите и за оптималното и ефективно управление и използване на ресурсите на Службата. Ще се запазят съществуващите проблемите при попълването и кадровото развитие на академичния състав, което ще се отрази на качеството на обучение. 2. Вариант 2 за действие Без преки икономически, екологически, социални или финансови негативни последици за идентифицираните заинтересовани страни - Министерството на отбраната, служба Военна информация.

7 6. Положителни въздействия: Опишете качествено (при възможност и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели. 1. Вариант 1 без действие При този вариант няма да се постигнат целите по раздел 2 и няма да настъпят положителни въздействия за идентифицираните заинтересовани страни. Ще се запазят съществуващите проблемите при попълването и кадровото развитие на академичния състав, което ще се отрази на качеството на обучение. 2. Вариант 2 за действие С приемането на ПМС за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в служба Военна информация, приет с Постановление на Министерския съвет 170 от 11 юли 2016 г., ще се създадат необходимите условия за оптималното и ефективно управление и използване на ресурсите на Службата. По-конкретно ще бъде постигнато : прецизиране на класификатора във връзка с установени непълноти и неточности в резултат на извършените промени в ЗОВСРБ; минимизиране на вероятността от неточни тълкувания и грешки при определяне на месечните възнаграждения на военнослужещите; разширяване на възможностите за попълване състава на структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване; оптимизиране възможностите за развитие на академичния състав в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване; подобряване на качеството и практико-приложния ефект от обучението в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване. 7. Потенциални рискове: Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове. Не са идентифицирани възможни конкретни рискове от приемане на ПМС за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в служба Военна информация Административната тежест за физическите и юридическите лица Ще се повиши Ще се намали х Няма ефект 8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги? Няма да се създават нови регулаторни режими. 9. Създават ли се нови регистри? Ако отговорът е да. Посочете колко и кои са те Не се създават нови регистри. 10. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП): Актът засяга пряко МСП х Актът не засяга МСП Няма ефект

8 11. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието: Да х Не 12. Обществени консултации: Обобщете най-важните въпроси за неформалните обществени консултации в случай на извършване на цялостна ОВ или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове; посочете индикативен график за тяхното провеждането и видовете консултационни процедури. Най важните въпроси за обществената консултация са: В1: Приемането на акта ще способства ли за подобряване изпълнението на поставените задачи пред служба Военна информация ; В2: Какви биха били последиците за служба Военна информация от приемането или не на предлагания проект на акт. Проектът на ПМС ще се съгласува със заинтересованите министерства и ведомства по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Проектът на ПМС ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на отбраната и на Портала за обществени консултации за 14 дни съгласно чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове. Прилагането на съкратения срок е обусловено от необходимостта да се обезпечи възможно в най-кратък срок прилагането на промените, да се създадат своевременно условия за оптимално използване на ресурсите, комплектуване състава на структурата и прецизиране на действащия класификатор в съответствие с разпоредбите на ЗОВСРБ. 13. Приемането на нормативния акт произтича ли от законодателството на ЕС. х Да Не Моля, посочете изискванията за законодателството на ЕС, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво ЕС и я приложете (или връзка към източник). 14. Подпис на директор на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт: Име и длъжност: бригаден генерал Пламен Ангелов директор на служба Военна информация Дата: г. Подпис:

9 Становище на администрацията на Министерския съвет Съгласуването се извършва на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове Проект на акт: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в служба Военна информация по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване Вид оценка: Частична Становище по ред: Единствено съгласуване Дата: В отговор на : / г. Институция: Министерство на отбраната Диспозитив: Съгласува с препоръки Основание: Чл. 30б, ал. 3, т. 2, б. а от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация І. Относно раздел 1 Дефиниране на проблема : Предлагаме този раздел да започне с изброяване на проблемите (например: непрецизност на уредбата, недостатъчни възможности за разширяване на академичния състав по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване и т.н.). Предлагаме за яснота в т.1.1. изложението да се допълни с по-подробна информация относно актуалното състояние (в какво се изразява непрецизността на уредбата, какви са възможностите за попълване на състава на структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване и за развитие на академичния състав и защо се налага разширяване на тези възможности, как се оценява качеството и практико-приложния ефект от обучението в структурата и съответната необходимост от подобрения и т.н.). ІІ. Относно раздел 4 Варианти на действие : Предлагаме представянето на Вариант 1 да се допълни с информацията относно актуалното положение и очакваните последствия за заинтересованите страни, в случай че не бъдат приети предложените промени. Предлагаме представянето на Вариант 2 да се допълни с информация относно конкретните предложения за промени (с изключение на поверителната информация), съответствието на промените с действащата уредба (Кодекс на труда, Закон за администрацията, Класификатора на длъжностите в администрацията и др.), ресурсна обезпеченост и готовност на структурите на реализиране на промените, приложимост на варианта за решаване на проблемите и т.н. В раздел 4 е необходимо да се посочи и кой е препоръчителният вариант за действие. София, бул. Дондуков 1, тел. централа: 02/ , факс: 02/

10 ІІІ. Относно раздел 5 Негативни въздействия и раздел 6 Положителни въздействия : За пълното представяне на потенциалните въздействия в тези два раздела следва да се разгледат негативните и положителните въздействия на предлаганите варианти за действие върху всички групи заинтересовани страни. * Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна оценка на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. ** При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация се съпоставят кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на въздействието и кръгът от въпроси, засегнати от обхвата на нормативната намеса в проекта на акт. *** На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде съобразена с препоръките от становището. **** На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации, провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА /П/ /КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 2

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Минист

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Минист Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Класификатора

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министър на Нормативен акт: Постановление за здравеопазването приемане

Подробно

Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за приемане на Класификатор на длъ

Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за приемане на Класификатор на длъ Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от.. 2018 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната,

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре

ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Община Велинград За включване в програмата на

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите За включване в законодателната/

Подробно

Microsoft Word - ОВ ПМС EVEN

Microsoft Word - ОВ ПМС EVEN Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Нормативен акт Министерство на образованието и Постановление на Министерския

Подробно

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на фи

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на фи Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите Нормативен акт: Закон за финансовото управление

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) За включване

Подробно

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕС

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕС ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Дата:

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на об

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на об Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на образованието и науката Нормативен акт: Постановление

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на ик

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на ик Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Проект на закон за изменение

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите Нормативен акт: Проект

Подробно

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Изх.. София,..2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Владислав Горанов министър на финансите ОТНОСНО: проект на Постановление на

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - / г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ О

ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - / г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ О ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - /..2019 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане ПРОЕКТ! НАРЕДБА... 201 г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните

Подробно

rtf

rtf Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я НАРОДНО СЪБРАНИЕ Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (Обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 от

Подробно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военно З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 15.01.018 г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военнослужещите от административните звена на Министерството

Подробно

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Годишен доклад за 2018 г. Настоящият доклад е изготвен от служители на дирекция Модернизация на администрацията в администрацията на Министерския съвет на основание чл. 77б, ал.

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земеделието и храните Относно: Проект на Постановление Министерския

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно