Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Минист

Размер: px
Започни от страница:

Download "Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Минист"

Препис

1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в служба Военна информация по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване, приет с Постановление 170 на Министерския съвет от 11 юли 2016 г. (обн., ДВ, бр. 54 от г., в сила от г., изм., бр. 97 от г., в сила от г.) За включване в законодателна/ оперативна програма на Министерския съвет за периода: юли - декември 2019 г. Дата: г. Контакт за въпроси: полк. Антоан Гечев заместник-директор на служба Военна информация Телефон: Дефиниране на проблема: Непрецизност в нормативната уредба, настъпила след изменението на чл. 212, ал. 1 от ЗОВСРБ (в сила от г.), и необходимостта от разширяване на възможностите за попълване и кадрово развитие на академичния състав на структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна. С Постановление на Министерския съвет 170 от 11 юли 2016 г. е приет Класификатора на длъжностите в служба Военна информация по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване (Класификатора) (обн., ДВ, бр. 54 от 2016 г., изм. бр. 97 от г.). Длъжностите за военнослужещите в служба Военна информация са определени в приложението към т. I от Класификатора (поверително). Във връзка с необходимостта от извършване на реорганизация на определени направления от дейността на Службата и създаването на съответните условия с Постановление 252 от г. в сила от г. бяха изменени Правилника за устройството и дейността на служба Военна информация и приложението към т. I от Класификатора в съответствие с действащата към този момент нормативна уредба и разпоредбата на чл. 212, ал. 1 от Закона за обраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), в Класификатора е определен код за заплата за звание и степен в обхвата на военното звание. След изменението на чл. 212, ал. 1 от ЗОВСРБ (в сила от г.) основното месечно възнаграждение на военнослужещите вече се определя в съответствие със заеманата длъжност и с присвоеното им военно звание, поради което отпада необходимостта от определения в Класификатора код за заплата за звание и степен в обхвата на званието. Във връзка с оптималното и ефективно управление и използване на ресурсите на Службата, уеднаквяване на военните звания за определени академични длъжности с тези в другите висши военни учебни заведения, разширяване на възможностите за попълване състава на структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване и за развитие на

2 академичния й състав, и с цел подобряване на качеството за обучение на военнослужещите, е необходимо да бъдат извършени промени в Класификатора. В сега действащия Класификатор възможностите за назначаване на военнослужещ на определени академични длъжности са силно ограничени поради изискванията за притежавано звание. Същите изисквания ограничават и възможностите за кадрово развитие на вече назначения академичен състав. Разширяването на тези възможности е необходимо предвид обективната демографска обстановка в страната, специфичните изисквания за заемане на тези длъжности и високата конкуренция за квалифицирани кадри на пазара на труда и в частност във Въоръжените сили. Създава се възможност на военнослужещите от Службата, придобили образователна степен да продължат развитието си в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване, което ще повиши качеството и нивото на обучение предвид натрупания професионален опит Опишете какви са проблемите в приложението на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.) Необходимо е уеднаквяване на военните звания за определени академични длъжности с цел по-гъвкаво и ефикасно използване на ресурсите на Службата, разширяване на възможностите за попълване състава на структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване и за развитие на академичния й състав и подобряване качеството на обучение на военнослужещите. Необходимо е да се прецизира Класификатора по отношение на установени неточности и отпаднала необходимост във връзка с промените в чл. 212, ал. 1 на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (в сила от г.). Описаните проблеми не могат да бъдат решени в рамките на съществуващото законодателство и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? Извършеният предварителен анализ показа, че посочените промени ще способстват за надграждане на разузнавателните способности на Службата за адекватна реакция на динамично изменящата се среда за сигурност и за оптимизиране на системата за управление. Не са извършвани последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката. 2. Цели: Посочете целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и измерим начин и график (ако е приложимо) за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка? С нормативната промяна се цели: прецизиране на подзаконовата нормативна база и отмяна на текстове с отпаднала необходимост във връзка с промените на ЗОВСРБ; разширяване на възможностите за попълване състава на структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване и за развитие на академичния й състав; подобряване на качеството и практико-приложния ефект от обучението в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване. 3. Идентифициране на заинтересованите страни: Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени

3 организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.). - Министерството на отбраната; - служба Военна информация. 4. Варианти на действие: Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително и варианта без действие. При този вариант не се предвижда изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в служба Военна информация по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване. Възможностите за назначаване на военнослужещи на определени академични длъжности ще останат ограничени поради изискванията за притежавано звание, както и възможностите за кадрово развитие на вече назначения академичен състав. Няма да бъдат разрешени и ще се запазят проблемите с попълването и развитието на академичния състав в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване. В документа ще остане да съществува текст с отпаднала необходимост. Приемане на ПМС за изменение и допълнение в Класификатора на длъжностите в служба Военна информация по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване. Ще се прецизира съдържанието на Класификатора и ще бъдат създадени по-благоприятни условия за попълването и развитието на академичния състав в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване. Ще се повиши мотивацията на военнослужещите с младши офицерски звания да разглеждат бъдещото си кадрово развитие в сферата на военнообразователната система като реална възможност. Ще се повиши мотивацията на военнослужещите със старши офицерски звания да повишават професионалната си квалификация. Вариант 2 е препоръчителният вариант за действие предвид съществуващото за Въоръжените сили затруднение за попълване с квалифицирани кадри. 5. Негативни въздействия: Опишете качествено (при възможност и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни, и кои да са значителни. В Класификатора ще се запази текст с отпаднала необходимост, с което ще се запази и вероятността от неточни тълкувания и допускане на грешки в практическата работа по определяне на месечните възнаграждения на военнослужещите. Няма да се създадат необходимите нормативни условия за разширяване на възможностите за развитие на академичния състав на структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване, за подобряване на качеството за обучение на военнослужещите и за оптималното и ефективно управление и използване на ресурсите на Службата. Ще се запазят съществуващите проблемите при попълването и кадровото развитие на академичния състав, което ще се отрази на качеството на обучение. Без преки икономически, екологически, социални или финансови негативни последици за идентифицираните заинтересовани страни - Министерството на отбраната, служба Военна информация.

4 6. Положителни въздействия: Опишете качествено (при възможност и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели. При този вариант няма да се постигнат целите по раздел 2 и няма да настъпят положителни въздействия за идентифицираните заинтересовани страни. Ще се запазят съществуващите проблемите при попълването и кадровото развитие на академичния състав, което ще се отрази на качеството на обучение. С приемането на ПМС за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в служба Военна информация, приет с Постановление на Министерския съвет 170 от 11 юли 2016 г., ще се създадат необходимите условия за оптималното и ефективно управление и използване на ресурсите на Службата. По-конкретно ще бъде постигнато : прецизиране на класификатора във връзка с установени непълноти и неточности в резултат на извършените промени в ЗОВСРБ; минимизиране на вероятността от неточни тълкувания и грешки при определяне на месечните възнаграждения на военнослужещите; разширяване на възможностите за попълване състава на структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване; оптимизиране възможностите за развитие на академичния състав в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване; подобряване на качеството и практико-приложния ефект от обучението в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване. 7. Потенциални рискове: Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове. Не са идентифицирани възможни конкретни рискове от приемане на ПМС за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в служба Военна информация Административната тежест за физическите и юридическите лица Ще се повиши Ще се намали х Няма ефект 8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги? Няма да се създават нови регулаторни режими. 9. Създават ли се нови регистри? Ако отговорът е да. Посочете колко и кои са те Не се създават нови регистри. 10. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП): Актът засяга пряко МСП х Актът не засяга МСП Няма ефект

5 11. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието: Да х Не 12. Обществени консултации: Обобщете най-важните въпроси за неформалните обществени консултации в случай на извършване на цялостна ОВ или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове; посочете индикативен график за тяхното провеждането и видовете консултационни процедури. Най важните въпроси за обществената консултация са: В1: Приемането на акта ще способства ли за подобряване изпълнението на поставените задачи пред служба Военна информация ; В2: Какви биха били последиците за служба Военна информация от приемането или не на предлагания проект на акт. Проектът на ПМС ще се съгласува със заинтересованите министерства и ведомства по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Проектът на ПМС ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на отбраната и на Портала за обществени консултации за 14 дни съгласно чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове. Прилагането на съкратения срок е обусловено от необходимостта да се обезпечи възможно в най-кратък срок прилагането на промените, да се създадат своевременно условия за оптимално използване на ресурсите, комплектуване състава на структурата и прецизиране на действащия класификатор в съответствие с разпоредбите на ЗОВСРБ. 13. Приемането на нормативния акт произтича ли от законодателството на ЕС. х Да Не Моля, посочете изискванията за законодателството на ЕС, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво ЕС и я приложете (или връзка към източник). 14. Подпис на директор на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт: Име и длъжност: бригаден генерал Пламен Ангелов директор на служба Военна информация Дата: г. Подпис:

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Класи

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Класи Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в служба Военна информация

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министър на Нормативен акт: Постановление за здравеопазването приемане

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

Microsoft Word - ОВ ПМС EVEN

Microsoft Word - ОВ ПМС EVEN Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Нормативен акт Министерство на образованието и Постановление на Министерския

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Община Велинград За включване в програмата на

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за приемане на Класификатор на длъ

Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за приемане на Класификатор на длъ Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от.. 2018 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите За включване в законодателната/

Подробно

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на фи

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на фи Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите Нормативен акт: Закон за финансовото управление

Подробно

ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре

ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид

Подробно

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕС

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕС ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Дата:

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) За включване

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на об

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на об Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на образованието и науката Нормативен акт: Постановление

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на ик

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на ик Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Проект на закон за изменение

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите Нормативен акт: Проект

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - / г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ О

ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - / г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ О ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - /..2019 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Изх.. София,..2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Владислав Горанов министър на финансите ОТНОСНО: проект на Постановление на

Подробно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военно З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 15.01.018 г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военнослужещите от административните звена на Министерството

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Софийски университет Св. Климент Охридски, Философски факултет Политически документи Видове приложни политически анализи. Документ за политическа позиция, документ за оценка на въздействието. Преподавател:

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане ПРОЕКТ! НАРЕДБА... 201 г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. Съветът за административната реформа е създаден с Постановление

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство

ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

Invest in New Bulgaria

Invest in New Bulgaria Добра практика в сферата на кариерното развитие АНАЛИЗ НА ЕФЕКТА ОТ ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ И РАНГ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА ПЕРИОДА 2015 2018 Г. Едни от ангажиментите ни по приетата

Подробно

С П Р А В К А за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации по проекта на Постановление на Министерския съвет за прие

С П Р А В К А за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации по проекта на Постановление на Министерския съвет за прие С П Р А В К А за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации по проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на

Подробно

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Годишен доклад за 2018 г. Настоящият доклад е изготвен от служители на дирекция Модернизация на администрацията в администрацията на Министерския съвет на основание чл. 77б, ал.

Подробно

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА:

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: КРЪГЛА МАСА София, 14.09.2018 г. Модели за договаряне на минимална работна заплата (МРЗ) на основа на създадения Модел на обективна оценка на производителността на труда и обвързването й с договарянето

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно