МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР

Размер: px
Започни от страница:

Download "МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР"

Препис

1 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР GAS ALARM DG910/2 2 независими канала 3 релейни изхода за сигнализация Светлинна и звукова сигнализация за активирани релейни изходи Буферно захранване (опция) I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Двуканалният газсигнализатор GAS ALARM DG910/2 е предназначен да сигнализира при концентрация на взривоопасни и токсични газове и пари над допустимата. Монтира се в котелни помещения, абонатни станции, газостанции, бензиностанции, бояджийски отделения и други помещения, в които се използват уреди и съоръжения, захранвани с газ или има наличие на взривоопасни или токсични пари и газове. Работи съвместно с трансмитери от серията DGS510 или други с подходяща защита. Станцията се монтирана в помещение с нормална пожарна опасност, а сензорите са изнесени в зоната за следене на концентрацията на газ/пари. Трите релейни изхода са предназначени за сигнализация при достигане на определена концентрация и при повреда в сензорите или свързващите проводници. Ако концентрацията на газ при някой от сензорите достигане зададената долна граница за съответния газ/пари се активира първото алармено ниво. Задейства се релеен изход P-AL и светва червен светодиод PRE ALARM на съответния канал. Aктивираният релеен изход може да включи вентилатор за проветряване на помещението. При достигане на зададената горна граница се задейства второто алармено ниво, при което се активира релеен изход ALARM. Светват двата червени светодиода PRE ALARM и ALARM на съответния канал, звуковият сигнал е непрекъснат. Предвидена е възможност за промяна на алармените нива. Не се допуска на ниво PRE ALARM да се задават стойности по високи от тези на ниво ALARM. При прекъснат кабел или неизправен сензор светва светодиод FAULT за съответния канал, активира се релеен изход FLT и се задейства завуковият сигнал. По заявка на клиента, като допълнителна опция се монтира модул - буферно захранване, осигуряващ непрекъсната работа на газсигнализатора при отпадане на мрежовото напрежение. Преминаването към акумулаторно захранване е автоматично. Препоръчителния капацитет на 12V акумулатор е 6-8Аh. По време на зареждане на акумулатора свети светодиод Accu. "Делта инструмент"оод, 1784 София, Младост 1, бул. Андрей Сахаров 23 тел. (+359 2) , , факс (+359 2)

2 II. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Захранващо напрежение 230V, 50Hz Контролиран газ метан (природен газ), пропан-бутан, водород, амоняк, ацетон, етанол, бензинови пари и др. Първо ниво на задействане /PRE възможност за промяна ALARM/ Второ ниво на задействане /АLARM/ възможност за промяна Брой канали 2 броя Изходен сигнал за ниво PRE ALARM Релеен, SPDT, 5A/250V /PRE ALARM/ - общ за всички канали Изходен сигнал за ниво ALARM Релеен, SPDT, 5A/250V /ALARM/ - общ за всички канали Изходен сигнал за прекъснат кабел или Релеен, SPDT, 5A/250V /FLT/ - общ за неизправен сензор FAULT всички канали Сигнализация светлинна (LED диоди) и звукова (непрекъснат звуков сигнал за АLARM и прекъснат за PRE ALARM и FAULT) Работна температура 050С Буферно захранване опция Акумулаторно 12V Габаритни размери 115 x 100 x 40 mm Степен на защита IP30 (за монтаж на DIN шина) Взривозащитна маркировка на корпуса на II 2 G Ex d IIC T6 Gb трансмитерите НАЧИН НА СВЪРЗВАНЕ Забележка: релейните изходи са изобразени в изключено състояние. Това е състоянието, което те заемат при включено захранващо напрежение и незагазено помещение. Възможна е промяна логиката на релетата(виж т. 4.5)

3 III. ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ 3.1. Газсигнализаторът се монтира в помещение с нормална пожарна опасност в табло на DIN -шина. 3.2 Начинът на монтаж и типът на кабелите за свързване на захранващото напрежение, релейните изходи и трансмитерите се избира съгласно НАРЕДБА No Iз-1071 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от г ВНИМАНИЕ! Ако горно ниво /АLARM/ прекъсва захранващото напрежение 230V в зоната за контрол на газ/пари, необходимо е газсигнализаторът да се захрани от друг контур, така че да не прекъсва захранването си. IV. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 4.1. ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕВИЯ ПАНЕЛ Лицевият панел на газсигнализатора съдържа два бутона TEST и RESET и светодиодната индикация даваща информация за различните състояния на газсигнализатора (таблица 1). ТАБЛИЦА 1 ОЗНАЧЕНИЕ CLEAN AIR ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Ако няма наличие на газове и пари, светодиод CLEAN AIR e активиран. FAULT Този светодиод и прекъснат звуков сигнал се активират при неизправен сензор или прекъснат кабел на сензор. Активиран е релеен изход FLT. PRE ALARM ALARM OVERFLOW Отразява състоянието на релето за предаварийно ниво. Светещ светодиод и прекъснат звуков сигнал означават, че релето за предаварийното ниво е активирано. Релеен изход P-AL е активиран до спадане на концентрацията под зададеното ниво. Отразява състоянието на релето за аварийно ниво. Светещ светодиод и непрекъснат звуков сигнал означават, че релето за аварийното ниво е активирано. Релеен изход ALARM е активиран до спадане на концентрацията под зададеното ниво. Отразява концентрация на газ по-висока от обхвата на станцията. Съответният сензор се изключва за 3 минути, след което се включва отново, изчаква се 15 секунди за активиране на каталитичния датчик и се възстановява нормалното измерване за съответния канал. За времето, през което не се извършва измерване (3 минути + 15 секунди), се счита, че концентрацията на газ е над аварийното ниво и са активирани релейни изходи P-AL и ALARM ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ При превишаване на конценрацията над зададените предаварийно и аварийно ниво се включва вградената звукова сигнализация. За предаварийно ниво PRE ALARM се подава прекъснат звуков сигнал, a за аварийно ниво ALARM звуковия сигнал е

4 непрекъснат. Прекъснат звуков сигнал се подава и при неизправен сензор или прекъснат кабел до него ТЕСТВАНЕ НА АЛАРМЕНИТЕ ИЗХОДИ От предния панел на уреда могат да бъдат активирани релейните изходи. При натискане и задържане на бутон TEST се активират трите релейни изхода и светват индикаторите FAULT, PRE-ALARM и ALARM на всички канали. При отпускането на бутона се възстановява нормалната работа на газ сигнализатора ИЗКЛЮЧВАНЕ (КВИТИРАНЕ) НА ЗВУКОВАТА СИГНАЛИЗАЦИЯ Ако има активиране на някое от алармените нива, операторът може от клавиатурата да изключи звуковата сигнализация до отстраняването на проблема. При активирало се алармено ниво, с натискане на бутона RESET, се изключва звуковата сигнализация. Светодиодите, индициращи възникналата причина за звукова сигнализация, започват да мигат. Релейните изходи остават активирани до спадане на концентрацията под зададените нива. Звуковата сигнализация се възстановява, при възникване на едно от следните събития: - при поява на ново алармено събитие (допълнително повишаване на концетрацията от предалармено до алармено ниво, превишаване на концентрацията при някой от другите канали, прекъсване на проводник) - при достигане до ниво чист въздух за съответния канал и последваща поява на алармено събитие 4.5. ЗАДАВАНЕ НА АЛАРМЕНИТЕ НИВА Задаването става посредством два джъмпера, които са със следното разположение: Посредством джъмпери 1 3 и 4 6 се задава концентрацията на газ за активиране на предаварийния и аварийния релеен изход: При смяна на положението на джъмпер REL се променя логиката на релетата. ПОЗИЦИЯ ПОЗИЦИЯ ПРЕДАВАРИЙНО НИВО АВАРИЙНО НИВО % 20% % 30% % 40% % 50%

5 V.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1. Уредът може да се използва само по предназначението, дадено от фирмата производител Делта инструмент ООД На всеки дванадесет месеца за взривоопасни газове и шест месеца за токсични газове и пари на органични разтворители трябва да се прави проверка на уреда, за което се попълва протокол. Провеждането на проверката се осъществява от представител на фирмата или от оторизирано лице Гаранцията за сигурната работа на уреда не важи, когато уредът се обслужва от неупълномощени от фирмата лица или не е попълнен протокол за проверка и калибриране. VI. Ако не е указано изрично, уредът е калибриран от производителя с алармени нива определени за съответния газ/пари и при правилен монтаж не се нуждае от първоначална настройка. ВНИМАНИЕ! Недопустимо е да се подменят електронни елементи свързани с правилната работа на газсигнализатора. VII. РЕМОНТ Ремонт на електронния блок GAS ALARM DG910/2 се извършва само в лабораториите на фирмата - производител ДЕЛТА ИНСТРУМЕНТ ООД.

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация Термоконтролер модел E5CS Серия микропроцесорни контролери с двойна индикация Внимание : Инструкция за експлоатация Моля, преди да включите и използвате уреда, прочетете тази инструкция - Този уред е с

Подробно

FS4000N_Pasport_v7_bg_0214_RC1

FS4000N_Pasport_v7_bg_0214_RC1 ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА FS 4000 ПАСПОРТ 8/03.15 СЪДЪРЖАНИЕ 1. Въведение... 3 2. Терминология... 3 3. Предназначение... 5 4. Характеристики... 5 4.1. Пожароизвестителни линии... 5 4.2. Прагове на тока

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

KU12-3

KU12-3 Инвест Електроникс ЕООД КРАЙНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО Упътване за монтаж и експлоатация (версия 1.1 / януари 2008) Инвест Електроникс си запазва правото на промяна на този документ без предизвестие СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

?????? ?? ?????? ?? ???? ???????

?????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ПРЕХОДЕН МОДУЛ RS- 03/02.7 Общо описание Преходния модул RS- е предназначен за осъществяване на комуникация между централи, производство на и персонален компютър, използвайки интернет мрежата. Работата

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1, Reset2

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно

Truma CP (E) classic BG Ръководство за употреба стр. 2 Ръководство за монтаж стр. 14 Да се съхраняват в превозното средство!

Truma CP (E) classic BG Ръководство за употреба стр. 2 Ръководство за монтаж стр. 14 Да се съхраняват в превозното средство! Truma CP (E) classic BG Ръководство за употреба стр. 2 Ръководство за монтаж стр. 14 Да се съхраняват в превозното средство! Елементи за управление CP (E) classic Съдържание Използвани символи... 2 Предназначение...

Подробно

ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ

ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ 2016-11-22 * В настоящата версия е въведен параметър, определящ възходящ и низходящ

Подробно

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс:

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс: INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 1 І. Предназначение Релето за време е предназначено за управление на ел. вериги, като времезакъснително

Подробно

Presentazione di PowerPoint

Presentazione di PowerPoint КОНВЕНЦИОНАЛНА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА C400 КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПАНЕЛИ C400 Elkron има удоволствието да представи новата конвенционална линия C400 Новите конвенционални панели отговарят на изискванията на

Подробно

Паспорт

Паспорт Пожароизвестителна централа FS5200 ПАСПОРТ Редакция 5/02.11 Съдържание 1. Въведение...5 2. Терминология...5 3. Предназначение...7 4. Характеристики...7 4.1. Блокове...7 4.1.1. Видове...7 4.1.2. Блок Основен...8

Подробно

Microsoft Word - STI-pH2.doc

Microsoft Word - STI-pH2.doc МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ph МЕТЪР STI ph2 ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ www.stinnovators.com 2 СЪДЪРЖАНИЕ 1. ВЪВЕДЕНИЕ...3 2. ОПИСАНИЕ НА КЛЕМОРЕДА И ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРИБОРА...4 3. ОПИСАНИЕ НА ИНДИКАЦИЯТА

Подробно

УниПОС

УниПОС Пожароизвестителна централа FS5100 ПАСПОРТ Редакция 5.05 Съдържание 1. Въведение... 5 2. Терминология... 5 3. Предназначение... 7 4. Характеристики... 7 4.1. Модули... 7 4.1.1. Видове... 7 4.1.2. Характеристики...

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

Presentazione di PowerPoint

Presentazione di PowerPoint Общо продуктово описание Типология: безжично пожароизвестяване Общо описание: самостоятелна безжична пожароизвестителна система Настоящото решение и предназначено основно за онези инсталации, при които

Подробно

ESSER

ESSER Стр. 1 / 11 Инструкция за експлоатация на пожароизвестителна централа Panasonic EBL 128 Стр. 2 / 11 LED индикатор LED индикатори и бутони LED и бутони могат да варират съобразно типа и конфигурацията (конвенция

Подробно

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd Aвтоалармена Система Saturn M3 РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВЪЗМОЖНОСТИ - избор на различни алармени сигнали* - избор на сигнали за включване и изключване* - дистанционно радио управление с два бутона -

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2004 1 СЪДЪРЖАНИЕ I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ... 2 II. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ...

Подробно