(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3.docx)

Размер: px
Започни от страница:

Download "(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3.docx)"

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието гр. Русе Изх. 02- /.2016 г. ДО Г-Н СТЕФКО БУРЖИЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ Относно: отчет за резултатите от Плана за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система ( ). УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БУРЖИЕВ, В изпълнение на Ваше писмо / г.в РУО Русе е изготвен доклад въз основа на резултатите от осъществения пряк контрол по изпълнението на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в регион Русе и обобщените данни от отчет-анализите за изпълнението на дейностите по превенция на отпадането от училищата и детските градини. Постигането на определените цели и очаквани резултати е илюстрирано чрез три от найсъществените количествени индикатори: 1. Индикатор брой на извинени и неизвинени отсъствия. За учебната 2015/2016 г. извинените отсъствия са средно по 34,74 на ученик, а неизвинените - по 3,59 на ученик. В сравнение със същия период за учебната 2014/2015 година, се отчита леко завишаване на броя на отсъствията на ученик, около 5-10 % В резултат на завишения контрол от страна на РУО-Русе относно редовно и точно вписване на отсъствията в училищната документация е завишен броят на вписаните в дневниците отсъствия за учебната 2015/2016 година.

2 Причини за неизвинени отсъствия Неизвинените отсъствия са допуснати от закъснения, бягства, отстраняване от час в случай на нарушаване на дисциплината и възпрепятстване на работата на учителите. Като основни причини могат да се посочат следните: Нисък социален статус и занижен родителски контрол; Увеличаване броя на учениците, заминали за чужбина, без да вземат удостоверение за преместване; Ниска мотивация за учене, негативно отношение към училището, нарушаване на правилника за дейността на училището; контрол. Липса на родителски капацитет за справяне с проблема; Закъснения за час на пътуващите ученици; Непредставяне на оправдателни документи в срок, неупражнен родителски Предприети административни мерки. Административни мерки от педагогическия съвет : По чл. 139, ал. 1, т. 1 от ППЗНП - забележка ; По чл. 139, ал. 1, т. 2 от ППЗНП - извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време ; По чл. 139, ал. 1, т. 3 от ППЗНП - предупреждение за преместване в друго училище ; По чл. 139, ал.1,т. 4 от ППЗНП- преместване в друго училище ; По чл. 139, ал. 1, т. 5 от ППЗНП - преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици, навършили 16-годишна възраст; Своевременно писмено уведомяване на родителите на учениците, допуснали повече от 5 неизвинени отсъствия; Месечни справки до Дирекция "Социално подпомагане" за ученици, допуснали неизвинени отсъствия. Изпращане на докладни записки до кметовете на общини и списък на учениците, трайно непосещаващи училище и учебни занятия и застрашени от отпадане. Предложения за административни санкции от кметовете на общините. Въвеждане на Регистър на учениците в риск от отпадане. Включване в международни проекти с цел професионално ориентиране, повишаване мотивацията и намаляване броя на отпадналите от образователната система. Предприети възпитателни мерки разработени училищни политики за справяне и превенция на случаите на

3 ученици с рисково поведение, Разясняване Правилника за дейността на училището от класните ръководители; Срещи и разговори на класните ръководители с родителите, Разработване на индивидуални програми за работа с ученици в риск от отпадане, вкл. поради натрупване на голям брой неизвинени отсъствия; Обсъждане в Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на учениците. Подаване на сигнали към ОбКБППМН към съответните общини; Насочване на родители към специфично психологическо консултиране; Включване на специалисти от отдел "Образование" от общините; Поддържане на партньорски взаимоотношения с отделите Закрила на детето към ДСП, специалисти от Районните управления на полицията; Търсене на съдействие от социалните услуги, работещи с деца; Осигуряване на целодневна организация на обучение; Утвърждаване на извънкласните форми на работа; Включване на учениците в целевите групи по проектите н националните програми, по които училищата работят; Подобряване на материалната база в училищата; Повишаване на професионалната компетентност на педагогическите екипи за работа с ученици с рисково поведение, Награждаване на ученици, недопускащи отсъствия; Въвеждане на електронен дневник в някои училища с цел информираност на родителите; Мотивиране на учениците и превръщане на обучението от задължение в потребност; Регионално управление по образованието Русе в края на всеки срок изготвя Доклад - анализ на отпаднали и преместени ученици. На базата на подадените от училищата данни и в случаи на необходимост се вземат съответните мерки. 2. Индикатор за учениците повтарящи класа: Наблюдението на индикатора Дял на учениците, повтарящи класа установява увеличаване на броя и дела на учениците, които повтарят класа. Делът на второгодниците към м. септември 2016 год. е 125 след провеждането на септемврийската поправителна сесия. Последните данни по наблюдението на индикатора Дял на учениците, повтарящи класа установяват увеличаване на броя и дела на учениците, които повтарят класа. Мерките, които са взети са: Контрол по планиране и реализиране на ДОИ в обучението по учебни предмети; Контрол по спазване на ДОИ за оценяване по учебни предмети; Контрол върху училищните програми за превенция риска от отпадане на учениците; Контрол върху ефективността на организацията и провеждането на допълнителната

4 работа по учебен предмет; Контрол по спазване на изискванията относно организирането и провеждането на изпитите по чл. 25, ал. 1 от Наредба 3 за системата за оценяване; Тематични проверки, форми на квалификационни дейност, обмяна на добър опит за използване на иновативни методи и информационни и комуникационни технологии в часовете е цел повишаване на мотивацията и интереса на учениците; Изготвяне на регионален план за дейността за насърчаване и повишаване на грамотността. 3. Индикатор Дял на напусналите ученици : Напуснали /отпаднали от образователната система: 302 ученици, или 1,5% от всички ученици към края на 2015/2016 год. В сравнение със същия период на предходната учебна година (323) се наблюдава намаляване на броя на преждевременно напусналите ученици с 21-0,12%. Основните причини, довели до напускане на училище, могат да се групират както следва: Социални и семейни причини Отсъствия Слаб успех Демографски През тази учебна година е намалял броят на учениците, заминали в чужбина. За отчетния период общият им брой е 116 ученици /2015 г., 97 ученици за 2015/16 г. Предполага се, че по-голямата част от тях продължават образованието си там. Педагогическите екипи на училищата в област Русе разработват свои политики за намаляване на процента на напуснали ученици. Успоредно с традиционните механизми за работа и превенция на случаите на преждевременно напускане във все повече училища се прилагат нови подходи, добри практики, а в други педагогически колективи се разработват проекти, търси се съдействие от родителската общност за подобряване на училищната среда. Резултатността им е различна, тъй като понякога усилията на училищните екипи се сблъскват с неразбиране или незаинтересованост от страна на родители и ученици. Обикновено мерките, които дават резултат за намаляване на неизвинените отсъствия са ефективни и за предотвратяване на напускане на училище. От получените в РУО - Русе сведения от директорите се открояват следните подходи и дейности: Срещи и разговори на класните ръководители е родителите н с учениците. Разясняване Правилника за дейността на училището от класните ръководители. Разработване на училищни политики за справяне и превенция на случаите на ученици с рисково поведение. Разработване на индивидуални програми за работа с ученици в риск от отпадане, вкл.

5 поради натрупване на голям брой неизвинени отсъствия. Обсъждане в Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на учениците. Подаване на сигнали към ОбКБППМН към съответните общини. Включване на специалисти от отдели "Образование" на общините за превенция. Поддържане на партньорски взаимоотношения с отделите Закрила на детето към ДСП, специалисти от Районните управления на полицията. Търсене на съдействие от социалните институции, работещи с деца. Осигуряване на целодневна организация на обучение. Утвърждаване на извънкласни форми на работа. Включване на учениците в целевите групи по проекти и национални програми, по които училищата работят. Подобряване на материалната база в училищата. Повишаване на професионалната компетентност на педагогическите екипи за работа с ученици с рисково поведение. Награждаване на ученици, недопускащи отсъствия. Поддържане на електронен дневник с цел информираност на родителите. Мотивиране на учениците и превръщане на обучението от задължение в потребност. Въз основа на анализа на мерките и резултатите в конкретни училища се оказва методическа подкрепа и контрол от страна на старши експертите в РУО Русе. /П/ ДИМИТЪР РАЙНОВ НАЧАЛНИК НА РУО РУСЕ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ , pgit_p

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ ,   pgit_p ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/2-29-29, e-mail: pgit_petrich@mail.bg УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за превенция и намаляване

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: ; ; Утвърд

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: ; ;   Утвърд СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: 76-20-81; 76-32-81; e-mail: souaksakovo@abv.bg Утвърдил:.../п/... /М.Петрова/ Училищна програма за превенция

Подробно

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО 81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 e-mail:sou81@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Учебна2018 2019 година Приет с

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: 66 76 87 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ - ГР. ВАРНА УЛ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 8, 052/370696/694/695 Утвърждавам: Стоянка Дукова Директо

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ - ГР. ВАРНА УЛ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 8, 052/370696/694/695   Утвърждавам: Стоянка Дукова Директо ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ - ГР. ВАРНА УЛ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 8, 052/370696/694/695 e-mail: hr.botev1927@abv.bg Утвърждавам: Стоянка Дукова Директор, ОУ Христо Ботев гр. Варна ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Е к з а р х А н т и м I - В и д и н 3700 Видин, ул. Княз Борис I 25, тел. (094)600912, факс ,е-mail:

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Е к з а р х А н т и м I - В и д и н 3700 Видин, ул. Княз Борис I 25, тел. (094)600912, факс ,е-mail: ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Е к з а р х А н т и м I - В и д и н 3700 Видин, ул. Княз Борис I 25, тел. (094)600912, факс 600911,е-mail: pmg-vd@rio-vidin.org УТВЪРЖДАВАМ: Румяна Петрова на

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”СВ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”СВ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.ДОБРОМИРКА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО,ОБЛАСТ ГАБРОВО Тел.: 06738/2266 Е- mail адрес: ou.dobromirka@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ ДИРЕКТОР: Йорданка Георгиева ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище - коригиран

Програма за превенция на ранното напускане на училище - коригиран Утвърждавам: Директор: Димитър Петров УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище 2017/2018 учебна година Приета на заседание на ПС Протокол 14 от 12.09.2017 год. Утвърдена със Заповед

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ Гр.Пловдив ул.кемера 27 УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:. / Е.НАЧЕВ/ - П Л А Н на комисията по изпълне

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ Гр.Пловдив ул.кемера 27 УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:. / Е.НАЧЕВ/ - П Л А Н на комисията по изпълне СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ Гр.Пловдив ул.кемера 27 e-mail:sou_naidengerov@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:. / Е.НАЧЕВ/ - П Л А Н на комисията по изпълнение на Координационния механизъм за взаимодействие

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

Microsoft Word - 03 Izmenitelno_PMS.docx

Microsoft Word - 03 Izmenitelno_PMS.docx Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Проф. П. Н. Райков гр. ТРЯВНА, ул. «Бойчо Войвода» 1 УТВЪРЖДАВАМ:. ВИОЛЕТА ИВАНОВА Директор на ОУ Проф. П. Н. Райков ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Проф. П. Н. Райков гр. ТРЯВНА, ул. «Бойчо Войвода» 1 УТВЪРЖДАВАМ:. ВИОЛЕТА ИВАНОВА Директор на ОУ Проф. П. Н. Райков ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Проф. П. Н. Райков гр. ТРЯВНА, ул. «Бойчо Войвода» 1 УТВЪРЖДАВАМ:. ВИОЛЕТА ИВАНОВА Директор на ОУ Проф. П. Н. Райков ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Учебна 2017 2018

Подробно

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF ( Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) I. Основни приоритети в дейността на училището: 1.Обучение и възпитание ориентирани към всеки ученик. 2. Повишаване на на функционалната грамотност на обучаваните; постигане

Подробно

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45 тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45   тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна УТВЪРЖДАВАМ: Татяна Михайлова /Директор на 44. СУ Неофит Бозвели / ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА Настоящата програма е приета на заседание на педагогическия

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , , П

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , ,   П СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, www.souphd.info, souphd@abv.bg ПЛАН за та дейност Виолета Инкьова Директор СЕУ Св.

Подробно

1 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ гр. Пловдив, 4004, ул. Пере Тошев 2а тел. (032) , ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО

1 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ гр. Пловдив, 4004, ул. Пере Тошев 2а тел. (032) ,   ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО 1 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ гр. Пловдив, 4004, ул. Пере Тошев 2а тел. (032) 69 21 61, e-mail: kl.ohridski@abv.bg ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2018-2019 ГОДИНА Настоящата

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

Примерна програма за превенция на ранното напускане на училище

Примерна програма за превенция на ранното напускане на училище ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА СТОЙЧО И КИЦА МАРЧЕВИ ГР. ХАСКОВО УТВЪРЖДАВАМ: (инж. Георги Славов) ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ учебна 2018/ 2019 г. Програмата

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ:... УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017

УТВЪРЖДАВАМ:... УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 УТВЪРЖДАВАМ:... УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 І. Въведение Въвеждането на Училищна програма за превенция ранното напускане на училище се налага от това,

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АРГИРА ЖЕЧКОВА - ГРАД СЛИВЕН град Сливен, бул. Стефан Караджа 2А тел: (044)624672, факс:(044) , Утвъ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АРГИРА ЖЕЧКОВА - ГРАД СЛИВЕН град Сливен, бул. Стефан Караджа 2А тел: (044)624672, факс:(044) ,   Утвъ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АРГИРА ЖЕЧКОВА - ГРАД СЛИВЕН град Сливен, бул. Стефан Караджа 2А тел: (044)624672, факс:(044) 636314, e-mail: argira_school@abv.bg Утвърдена със заповед РД 06 427/14.09.2018 г. на директора

Подробно

Детска градина 15 Слънце - гр. Хасково 6300 гр.хасково, кв. Орфей, 038/ GSM-0885 / УТВЪРЖДАВАМ: Анна Йорда

Детска градина 15 Слънце - гр. Хасково 6300 гр.хасково, кв. Орфей, 038/ GSM-0885 / УТВЪРЖДАВАМ: Анна Йорда Детска градина 15 Слънце - гр. Хасково 6300 гр.хасково, кв. Орфей, е-mail:odz15_haskovo@abv.bg 038/64 20 40 GSM-0885 / 123 077 УТВЪРЖДАВАМ: Анна Йорданова - Кинева Директор на ДГ 15 Слънце ПРОГРАМА ЗА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/08.09.2017 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ,

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/66 902 e-mail:ou_kiril_metodii@abv УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧАЛНИК НА РИО ) П Л А Н ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТНА ДИРЕКТОРА

Подробно