ЗАСЕДАНИЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЗАСЕДАНИЕ"

Препис

1 ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 39. Резултати от избор Гласували: Административен ръководител председател на Районен съд Дупница. Кандидати: Иван Божиков Димитров съдия в Районен съд Дупница и Мая Василева Гиздова съдия в Районен съд Дупница. Членове на ВСС Мая Гиздова Гласували: Произнасяне по определение на дисциплинарен състав за обединяване производствата по д. д. 31/2018 г. и д. д. 28/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет. * продължава по д. д. 28/2017 г. 1

2 Гласували: Произнасяне по определение на дисциплинарен състав за обединяване производствата по д. д. 32/2018 г. и д. д. 34/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет. *продължава по д. д. 34/2017 г. Гласували: Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода г г. Гласували: Проект на решение за обявяване на свободните длъжности съдия във Върховния административен съд. *обявява 7 свободни длъжности съдия 2

3 Резултати от избор Гласували: Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност съдия във Върховния административен съд. Вариант I предложение на КАК - определя 9 длъжности съдия предложение на определя 9 длъжности съдия на 100 % Членове на ВСС Вариант I Вариант I Вариант I Вариант I Вариант I Вариант I Гласували: Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност съдия във Върховния административен съд. *определя и обявява конкурс за повишаване и заемане на 9 длъжности съдия 3

4 Гласували: Проект на решение за разкриване на 1 (една) длъжност съдия в Административен съд Варна във връзка с молбата на Тинка Атанасова Косева за освобождаване от заеманата длъжност административен ръководител на Административен съд Варна и назначаване на длъжност съдия в Административен съд Варна. *и внася в заседание на Пленума на ВСС на г. Гласували: Проект на решение по предложението на председателя на Върховния административен съд за поощряване на Надежда Симеонова Джелепова-Рангелова заместник на административния ръководител заместник-председател на Върховния административен съд, с отличие личен почетен знак първа степен златен, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. а от ЗСВ. Гласували: Проект на решение по молбата на Надежда Симеонова Джелепова-Рангелова за освобождаване от 4

5 заеманата длъжност заместник на административния ръководител заместник-председател на Върховния административен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7 от ЗСВ. Гласували: Предложение от председателя на Върховния касационен съд за поощряване на Павлина Стефанова Панова заместник на председателя и ръководител на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, с отличия служебна благодарност и грамота и личен почетен знак първа степен златен, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б. а от ЗСВ. Гласували: Проект на решение по молбата на Павлина Стефанова Панова за освобождаване от заеманата длъжност заместник на административния ръководител заместник-председател на Върховния касационен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7 от ЗСВ. 5

6 Гласували: Проект на решение по молбата на Мина Георгиева Дочева-Мумджиева за освобождаване от заеманата длъжност заместник на административния ръководител на Софийския градски съд и назначаване на длъжност съдия в Софийския градски съд. *предложение на за отлагане Гласували: Проект на решение по молбата на Мина Георгиева Дочева-Мумджиева за освобождаване от заеманата длъжност заместник на административния ръководител на Софийския градски съд и назначаване на длъжност съдия в Софийския градски съд. 6

7 Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд Шумен за назначаване на Мирослав Георгиев Маринов съдия в Окръжен съд Шумен, на длъжността заместник на административния ръководител на Окръжен съд Шумен. Гласували: Проект на решение по заявлението на Доброслав Вълков Руков съдия в Административен съд София-град, за назначаване на длъжност съдия във Върховния административен съд, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. *оставя без уважение 7

8 Гласували: Проект на решение за определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. *определя дати: г. - Софийски градски съд г. - Военен съд - София и Районен съд - Пловдив г. Районен съд - Сандански и Районен съд - Трън Софийски градски съд г.; Военен съд - София г.; Районен съд - Пловдив г.; Районен съд - Сандански г.; Районен съд - Трън г. Гласували: Проект на решение по заявлението на Виктор Динев Атанасов и. ф. административен ръководител на Административен съд Кърджали, за назначаване на длъжност съдия в Административен съд Кърджали. 8

9 Гласували: Проект на решение за определяне на и. ф. административен ръководител на Районен съд Кърджали, поради предсрочно прекратен мандат. *определя Валентин Костадинов Спасов Гласували: Проект на решение по молбата на Георги Николов Николов за освобождаване от заеманата длъжност административен ръководител на Районен съд Сливница и назначаване на длъжност съдия в Районен съд Сливница. 9

10 Гласували: Проект на решение за определяне на и. ф. административен ръководител на Районен съд Сливница във връзка с прекратения мандат. *определя Мариана Митева Маркова Гласували: Проект на решение по молбата на Димитър Иванов Думбанов за освобождаване от заеманата длъжност административен ръководител на Районен съд Разлог и назначаване на длъжност съдия в Районен съд Разлог. Гласували: Проект на решение за определяне на и. ф. административен ръководител на Районен съд Разлог във връзка с прекратения мандат. *определя Велина Иванова Полежанова 10

11 Гласували: Проект на решение за определяне на и. ф. административен ръководител на Районен съд Белоградчик, поради изтичащ мандат. *определя Антон Еленков Антов Гласували: ПП. Процедурно предложение на - отлага разглеждането на т. 23 и връща на КАК за изготвяне на стандарти. 11

12 Гласували: Проект на решение по предложението на председателя на Върховния административен съд за поощряване на Радостин Димитров Радков административен ръководител на Административен съд София-град, с отличие личен почетен знак втора степен сребърен и награда в размер на едно основно месечно възнаграждение, на основание чл. 304, ал. 1 във връзка с чл. 304, ал. 2, чл. 303, ал. 2, т. 2, б. б и чл. 303, ал. 3 от ЗСВ. *с отличие Гласували: Проект на решение по предложението на председателя на Върховния административен съд за поощряване на Радостин Димитров Радков административен ръководител на Административен съд София-град, с отличие личен почетен знак втора степен сребърен и награда в размер на едно основно месечно възнаграждение, на основание чл. 304, ал. 1 във връзка с чл. 304, ал. 2, чл. 303, ал. 2, т. 2, б. б и чл. 303, ал. 3 от ЗСВ. *с награда Гласували:

13 24-1. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния административен съд за поощряване на Елица Мичева Райковска, Мария Велкова Николова, Юлия Георгиева Тодорова, Весела Начова Цанкова-Гроздинска, Славина Любенова Владова, Луиза Ивайлова Павлова-Христова, Владимир Иванов Николов съдии в Административен съд София-град, с отличие личен почетен знак втора степен сребърен и награда в размер на едно основно месечно възнаграждение, на основание чл. 304, ал. 1 във връзка с чл. 304, ал. 2, чл. 303, ал. 2, т. 2, б. б и чл. 303, ал. 3 от ЗСВ. *с отличия Гласували: Проект на решение по предложението на председателя на Върховния административен съд за поощряване на Елица Мичева Райковска, Мария Велкова Николова, Юлия Георгиева Тодорова, Весела Начова Цанкова-Гроздинска, Славина Любенова Владова, Луиза Ивайлова Павлова-Христова, Владимир Иванов Николов съдии в Административен съд София-град, с отличие личен почетен знак втора степен сребърен и награда в размер на едно основно месечно възнаграждение, на основание чл. 304, ал. 1 във връзка с чл. 304, ал. 2, чл. 303, ал. 2, т. 2, б. б и чл. 303, ал. 3 от ЗСВ. *с награди Гласували: Проект на решение по предложението на Стою Христов Згуров съдия в Софийския районен съд, за извънредно атестиране. *предложение на връща на КАК 13

14 Гласували: Проект на решение за извънредно атестиране на Веселин Димитров Хаджиев съдия в Окръжен съд Пловдив (към момента на откриване на процедурата административен ръководител на Окръжен съд Пловдив). 27. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд София-град за предварително атестиране на Цветанка Владимирова Паунова съдия в Административен съд София-град. 28. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийския районен съд за предварително атестиране на Румяна Милчева Найденова съдия в Софийския районен съд. 29. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд Пловдив за периодично атестиране на Станислава Балинова Бозева съдия в Окръжен съд Пловдив. *ОБЩО ГЛАСУВАНЕ* Гласували: Резултати от избор 30. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийския районен съд за придобиване статут на несменяемост на Александър Емилов Ангелов съдия в Софийския градски съд (към момента на предложението съдия в Софийския районен съд). Вариант I предложение на КАК 93 точки предложение на оценката да се увеличи с 2 точки, т.е. 95 точки Членове на ВСС 95 точки 95 точки 14

15 Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийския районен съд за повишаване на Атанас Ангелов Маджев съдия в Софийския районен съд, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС. 32. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийския районен съд за повишаване на Светослав Василев Василев съдия в Софийския районен съд, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС. 33. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийския районен съд за повишаване на Росица Велкова Иванова-Стойчева съдия в Софийския районен съд, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС. *ОБЩО ГЛАСУВАНЕ* Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийския районен съд за повишаване на Ивета Миткова Антонова съдия в Софийския районен съд, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС. *оставя без уважение 15

16 Гласували: Проект на Вътрешни правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. *отлага разглеждането за следващото заседание на СК на г. Гласували: Предложение за изменение и допълнение на Правилата за работа на Съдийската колегия на ВСС в частта, отнасяща се до Комисия по професионална етика към Съдийската колегия. *корекция в новосъздадената точка 3 - насочва се заменя с препраща Гласували: Проект на решение за командироване на Богдана Желявска съдия в Софийския градски съд и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България (НСМГТД) граждански дела, и Валентина Бошнякова съдия в Окръжен съд 16

17 Смолян и национално лице за контакт на НСМГТД търговски дела, за участие в редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Виена, Австрия, в периода декември 2018 г. 38. Проект на решение за приемане на доклад от Симона Миланези-Пенчева съдия в Окръжен съд Габрово, и Камелия Ненкова съдия в Районен съд Бургас, от участие в конференция Съдилища и комуникация, в периода октомври 2018 г. в гр. Будапеща, Унгария. *ОБЩО ГЛАСУВАНЕ* 37 и 38 Резултати от избор Гласували: Проект на решение по молбата на Кети Методиева Маркова съдия в Конституционния съд на Република България, за възстановяване на длъжност съдия във Върховния касационен съд, на основание чл. 195, ал. 4 от ЗСВ. Вариант I възстановява във ВКС възстановява във ВКС-НК Членове на ВСС Вариант I Вариант I Вариант I Вариант I Гласували: бележка: Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя. Проверил: Гл. секретар С. Илиева 17

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 02.10.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 35 и 36 в дневния ред. Гласували: 12 12 0 1. Произнасяне по решение на

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.03.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 27. *точка 3 - оттеглена Георги Кузманов Гласували: 11

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 12.05.2016 г. ДР. Дневен ред Георги Колев Гласували: 14 8 6 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Окръжен съд гр. Велико

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.11.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 в дневния ред. Гласували: 10 10 0 1. Проект на решение относно

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и 35 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 14.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21 и 22 Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.01.2019 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 38 в дневния ред. 1. Изслушване на административния ръководител на Окръжен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 05.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 27-33 Васил Петров Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.07.2016 г. ДТ. Допълнителна точка ДР. Дневен ред Резултати от избор Гласували: 9 9 0 Гласували: 9 9 0 1. Административен ръководител районен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.02.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 30-32 в дневния ред. Гласували: 11 4 7 ДТ. Постъпило предложение за включване

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.11.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 13 13 0 1. Административен ръководител председател на Районен съд Мадан. Кандидат: - Димитър Иванов Стратиев

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 03.10.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 19 и 20. Гласували: 10 10 0 1. Административен ръководител

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2017 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21-23 в дневния ред Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 11.04.2017 г. ДР. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23-27 в дневния ред Гласували: 12 10 2 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.02.2018 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 22 в дневния ред. ДР. Дневен ред. *точки от 13 до 17 - оттеглени от вносителя

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 15.11.2017 г. ДР. Дневен ред *точки 4 и 16 - оттеглени от вносителите Гласували: 8 8 0 1. Проект на решение по заповед на административния ръководител

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ 1 ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 Г. 31.12.2017 Г. І. Образувани

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2018 г. 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Девин. Кандидат: Мария Василева Дамянова прокурор в Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.11.2018 г. ДР. Дневен ред 2. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Ихтиман. Кандидат: Десислава Иванова Стоименова

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc)

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc) ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 5 79 Албена

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ И НАЛОЖЕНИТЕ

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208 г.)

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 10.03.2016 г. Дневен ред Георги Колев Милка Итова Гласували: 16 16 0 0 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Районен съд гр. Разлог Членове

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.03.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. 1. Проект на решение по предложението на административния

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.06.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 19. Резултати от избор 1-1. Проект на решение относно

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 0 (десет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 20 24. *точки 23 и 24 да се разгледат след точка 3 Елка

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно