GSO_2005_odit.AGROMEL.xls

Размер: px
Започни от страница:

Download "GSO_2005_odit.AGROMEL.xls"

Препис

1 Счетоводен баланс на "АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС" АД, град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални активи 1. Сгради и конструкции Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи Транспортни средства Машини и оборудване Земи (терени) Други дълготрайни материални активи Съоръжения 24 Общо за група I : Общо за раздел А : Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Материални запаси 1. Продукция Материали Стоки Общо за група I : II. Краткосрочни вземания 1. Вземания от клиенти и доставчици Други краткосрочни вземания Данъци за възстановяване Съдебни и присъдени вземания Общо за група II : III. Парични средства 1. Блокирани парични средства Парични средства в безсрочни депозити Парични средства в брой 2 Общо за група III: IV. Разходи за бъдещи периоди Общо за раздел Б : Сума на актива (А+Б) П А С И В А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ I. Основен капитал 1. Записан капитал Невнесен капитал (2) (2) Общо за група I : II. Финансов резултат 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч. : - неразпределена печалба непокрита загуба (6) (6) 2. Текуща печалба (загуба) Общо за група II : Общо за раздел А : Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ I. Дългосрочни задължения 1. Други краткосрочни задължения Общо за група I : Общо за раздел Б : В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ I. Краткосрочни задължения 1. Задължения към свързани предприятия Задължения към финансови предприятия в т.ч. : към банки Задължения към доставчици и клиенти Данъчни задължения Задължения към персонала Други краткосрочни задължения Задължения към осигурителни предприятия Общо за група I : Общо за раздел В : Сума на пасива (А+Б+В) Съставител: Даниела Иванова Ръководител: Митко Пеев г.

2 О т ч е т за приходите и разходите на "АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС" АД град Стара Загора Н А И М Е Н О В А Н И Е Сума (хил. лв.) Н А Приложение Текуща Предходна Р А З Х О Д И Т Е година година А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ I. Разходи по икономически елементи 1. Разходи за материали Разходи за външни услуги Разходи за амортизации Разходи за възнаграждения Разходи за осигуровки Други разходи 7 1 в т.ч. : - обезценка на активи - провизии - други 1 Общо за група I : II. Суми с корективен характер 1. Балансова стойност на продадени активи ( без продукция) Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин (83) (34) 3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство (27) (1111) 4. Приплоди и приръст на животни 5. Други суми с корективен характер 1 Общо за група II : (64) (34) III. Финансови разходи 1. Разходи за лихви в т.ч. лихви към свързани предприятия 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 4. Други разходи по финансови операции 5 11 Общо за група III : Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III) В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ IV. Извънредни разходи Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV) Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА V. Разходи за данъци Данъци от печалбата Други Е. ПЕЧАЛБА (Д - V) Всичко (Г + V + Е)

3 Н А И М Е Н О В А Н И Е Сума (хил. лв.) Н А Приложение Текуща Предходна П Р И Х О Д И Т Е година година А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ I. Нетни приходи от продажби на: 1. Продукция Стоки Услуги Други Общо за група I : II. Приходи от финансирания в т. ч. от правителството III. Финансови приходи 1. Приходи от лихви 1 в т. ч. от свързани предприятия 2. Приходи от участия в т. ч. дивиденти 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове 5. Други приходи от финансови операции Общо за група III : 1 Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I + II + III) В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ IV. Извънредни приходи Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV) Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА Е. ЗАГУБА (Д + данъци) Всичко (Г + Е) г. Съставител: Даниела Иванова Ръководител: Митко Пеев

4 О т ч е т за паричните потоци по прекия метод на "АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС" АД, град Стара Загора Наименование на паричните потоци Мярка: Хил. лв. Текущ период Предходен период Приложение постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ 1. Паричните потоци, свързани с търговски контрагенти (71) 2. Други парични потоци от основна дейност 202 (202) Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения 59 (59) 2 71 (69) 4. Платени и възстановени данъци върху печалбата 23 (23) 16 (16) Всичко парични потоци от осн. дейност (А) Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ 1. Паричните потоци, свързани с дълготрайни активи 2 (2) Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б) 2 (2) В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ 1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми (97) (71) 2. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни 45 (45) 55 (55) 3. Други парични потоци от финанс. дейност 5 (5) 11 (11) Вс. парични потоци от финанс. дейност (В) (147) (137) Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В) (14) (8) Д. Парични средства в началото на периода Е. Парични средства в края на периода г. Съставител: Д. Иванова Ръководител: М. Пеев

5 О т ч е т за собствения капитал на "АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС" град Стара Загора Основен Р е з е р в и Финансов резултат Резерв от Общо капитал Премии Резерв от Целеви резерви Печалба Загуба преводи собствен П О К А З А Т Е Л И от емисия последващи оценки капитал на акт. и пасиви Общи Специализирани Други Мярка: Хил. лв. Салдо в началото на отчетния период (6) Изменение за сметка на собствениците в т.ч. - увеличение - намаление 2. Финансов резултат за текущия период Разпределение на печалба в т.ч. за дивиденти 4. Покриване на загуба 5. Последващи оценки на дълг. мат. активи в т.ч. - увеличение - намаление 6. Последващи оценки на фин.активи и инструменти в т.ч. - увеличение - намаление 7. Промени в счетоводната политика, грешки и др. 8. Други изменения в собствения капитал Салдо към края на отчетния период (6) Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина 10. Промени от преизчисляване на финансови сови отчети при свръхинфлация Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период (6) 552 Съставител: Ръководител: Д. Иванова М. Пеев

6 До Общото събрание на акционерите на " АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС " АД град Стара Загора О Д И Т О Р С К И ДОКЛАД Извърших odum на финансовия отчет на " АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС " АД- град Стара Загора към година. Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на дружеството. Моята отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения от мен одит. Одитът бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одита да бъде планиран и проведен така, че да се убедя в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Одитът включва проверка на базата на тестове на доказателствата относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Одитът също така включва оценка на прилаганите счетоводни принципи и съществените приблизителни оценки, направени от ръководството, както и на цялостното представяне във финансовия отчет. Считам, че извършения от мен одит предоставя достатъчно разумна база за изразеното от мен одиторско мнение. В резултат на това удостоверявам, че годишният финансов отчет представя достоверно във всички съществени аспекти имущественото и финансовото състояние на дружеството към 31 декември 2005 година, както и за резултатите от неговата дейност и паричните му потоци за годината, в съответствие с Националното счетоводно законодателство. Съдържанието на отчета на управлението съответства на резултатите, отразени във финансовия отчет.

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk Счетоводен баланс на БГ ТРАНС ООД град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk Счетоводен баланс КЪМ 31.12.2005Г. РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални активи 1. Сгради и конструкции

Подробно

VC2005_311205

VC2005_311205 Сума ( хил.лв) Сума (хил. лв) Раздели, групи, статии текуща Раздели, групи, статии предходна год. текуща год. предходна год. год. а 1 2 а 1 2 I. Дълготрайни материални активи 1. Земи (терени ) 1 559 1.

Подробно

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A.

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A. СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2006 Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща предход на A. Дълготрайни (дългосрочни) активи I. Дълготрайни материални активи Земи

Подробно

ballans.xls

ballans.xls Актив раздели, групи, статии СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 2005г сума (х.лв.) 2005г. 2004г. Пасив раздели, групи, статии сума (х.лв.) 2005г. 2004г. А. Дълготрайни активи А. Собствен капитал І. Дълготрайни материални

Подробно

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на ..СИВЕКС ГИНГЕР  ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ)

Подробно

Consolidiran Otchet2005

Consolidiran Otchet2005 БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) -------> "Болкан Бритиш Соушъл Сървейс" АД Град, (село) ул. -------> София, бул. Джеймс Баучер 23 БУЛСТАТ -------> 831517936,00 Вид дейност -------> Маркетингови проучвания

Подробно

GFO20022.xls

GFO20022.xls СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "Медикет"-АД гр.етрополе 31-Декември-2002 АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

GFO 2005.xls

GFO 2005.xls БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) > ХТУ 99 АД > СТАРА ЗАГОРА БУЛСТАТ > 123165292 Вид дейност > УСЛУГИ Дата на отчета > 31.12.2005 г. Дата на изготвяне на отчета > 24.02.2006 Съставител > ИВАН ЗЛАТЕВ Ръководител

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: 175680458 Отчетен период: 31.12.2011 (в лева) АКТИВИ Текущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ Текущ период

Подробно

Example financial statements

Example financial statements 1 Съдържание Страница Консолидиран Отчет за финансовото състояние 2 Консолидиран Отчет за доходите 4 Консолидиран Отчет за всеобхватния доход 5 Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод) 6 Консолидиран

Подробно

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В

Подробно

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН

Подробно

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Булгаргаз ЕАД Междинен финансов отчет към 30 септември 2008 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на " БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Подробно

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо

Отчет за всеобхватния доход на  Сирма Груп Холдинг АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД Пояснения 30.06.2019 30.06.2018 Приходи от продажби 3 756 3 268 Приходи от лихви 3 135 135 Приходи от финансиране 3 27 27 Други приходи 3 31 - Приходи

Подробно

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. Прило жение I-во трим. 2016 I-во трим. 2015 Приходи от лихви, дивиденти и операции с инвестиции 1 1 3

Подробно

ChirpanskiPlod.xls

ChirpanskiPlod.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2002г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА " ЧИРПАНСКИ ПЛОД" ЕАД / в несъстоятелност / УПРАВЛЯВАЩ : ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВЕЛКОВ - синдик АКТУАЛЕН АДРЕС : Град: ЧИРПАН Област: СТАРА ЗАГОРА Ул.,

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31.12.2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на ел.инструменти.

Подробно

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 312003 г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А

Подробно

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls Доверие Обединен холдинг АД Междинен неконсолидиран финансов отчет за периода, приключващ към 31 декември 2014 година Неконсолидиран отчет за финансовото състояние Междинен неконсолидиран финансов отчет

Подробно

Еврохолд България АД

Еврохолд България АД неразделна част от неконсолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. 71 Междинен неконсолидиран финансов отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За първото тримесечие

Подробно

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc Консолидиран отчет за доходите Бележки 01.01.2008 30.06.2008 01.01.2007 30.06.2007 Приходи от продажби 3 152,584 85,149 в т.ч. Приходи от застрахователна и здравноосигурителна дейност 77,653 26,597 Разходи

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Декември 2017 г. Януари 2018 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Март 2017 г. Април 2017 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

TAI2003.xls

TAI2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА ТРАНС АИДА ИНВЕСТ АД ХАСКОВО УПРАВЛЯВАЩ : ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : ГР. ХАСКОВО Град: ХАСКОВО Област: ХАСКОВО Ул., ОКОЛОВРЪСТНО

Подробно

MI2003.xls

MI2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 23г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА "МОНОЛИТ ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО УПРАВЛЯВАЩ : ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : ХАСКОВО, ОКОЛОВРЪСТНО ШОСЕ Град: ХАСКОВО Област: ХАСКОВО Ул., ОКОЛОВРЪСТНО

Подробно

Mehatronika_GFO_2003.xls

Mehatronika_GFO_2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА МЕХАТРОНИКА АД УПРАВЛЯВАЩ : НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДЯНКОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : Град: ГАБРОВО Област: ГАБРОВО Ул., РАЙКО ДАСКАЛОВ 7 Тел. 066/ 413 323 Факс

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА НА 2014 г. Октомври 2014 г., София Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода приключващ на 30.09.2014 г. 30.09.2014

Подробно

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Ди

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Ди СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Директор Член на СД Финансов директор Диана Стоянова

Подробно

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011 Консолидиран отчет за финансовото състояние на "БИОВЕТ АД" АД за та, приключваща на 31 март 2011 г. "БИОВЕТ АД" АД 31.03.2011 Бележки / Notes Текуща Сума ( х.лв.) Предходна Активи Нетекущи активи Дълготрайни

Подробно

FS BG Agro AD

FS BG Agro AD Междинен баланс Пояснение 30 юни 31 декември 2009 2008 000 лв 000 лв Активи Дълготрайни активи Инвестиции в дъщерни предприятия 3 40 637 40 637 Имоти, машини, съоръжения и оборудване 3-40 640 40 637 Краткотрайни

Подробно

Kruni_95.xls

Kruni_95.xls АКТИВ С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С на "К РУ Н И -95" АД град БАЛЧИК към 31.12.2002 г. Сума (хил.лв.) ПАСИВ Сума (хил.лв.) РАЗДЕЛИ,ГРУПИ, СТАТИИ Текуща година Предходна година РАЗДЕЛИ,ГРУПИ, СТАТИИ Текуща

Подробно

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД КОНСОЛИДИРАНИ МЕЖДИННИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 31 Декември 2009г. Консолидиран отчет за доходите на Еврохолд България АД за периода от 01.01.2009 до 31.12.2009 година 01.01.2009 31.12.2009 01.01.2008 31.12.2008

Подробно

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ДВЕ МОГИЛИ ЕНТЪРПАЙСИС АД към 31 декември 2003 година Раздели, групи, статии Прило жение 31.12.2003 31.12.2002 А. Дълготрайни активи І. Дълготрайни материални активи 3 1,117 1,118

Подробно

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕ Стр. Междинен консолидиран счетоводен баланс 3 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход 4 Междинен консолидиран отчет за собствения капитал

Подробно

Отчет за доходите

Отчет за доходите Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода, завършващ на 31 март 2010 (в хиляди лева) Бележка 31.03.2010 31.03.2009 Приходи от оперативна дейност Дивиденти от дъщерни предприятия 3 260 250 Приходи

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАР

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  НУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - СТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАРА ЗАГОРА 7410201 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА

Подробно