НАРЕДБА 2ОТ21ФЕВРУАРИ 2011Г.ЗАСПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАУЧАСТИЕВОДОБРЕНИТЕСХЕМИ ЗАНАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯИ ЗАСПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ Всилаот г. Из

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАРЕДБА 2ОТ21ФЕВРУАРИ 2011Г.ЗАСПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАУЧАСТИЕВОДОБРЕНИТЕСХЕМИ ЗАНАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯИ ЗАСПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ Всилаот г. Из"

Препис

1 НАРЕДБА 2ОТ21ФЕВРУАРИ 2011Г.ЗАСПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАУЧАСТИЕВОДОБРЕНИТЕСХЕМИ ЗАНАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯИ ЗАСПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ Всилаот г. ИздаденаотМинистерствотоназемеделиетоихраните Обн.ДВ.бр.18от1 Март2011г.,изм.ДВ.бр.36от10 Май2011г.,изм.ДВ. бр.39от 20 Май2011г.,изм.ДВ.бр.51от 5 Юли2011г.,изм.ДВ.бр.105от 29 Декември2011г.,изм.идоп.ДВ.бр.21от 13Март 2012г. РазделI. Общиразпоредби Чл.1. (1) Стазинаредбасеуреждатспециалнитеизискваниязаучастиеводобрените схемизанационалнидоплащанияизаспецифичноподпомагане. (2)Прилагатсеследнитесхемизанационалнидоплащания: 1.схемазанационалнидоплащаниянахектарземеделсказемя; 2.схемазанационалнидоплащаниязатютюн,необвързанаспроизводството; 3.схемазанационалнидоплащаниязаговеда,необвързанаспроизводството; 4. схема за национални доплащания за крави с бозаещи телета,обвързана с производството; 5.(зал.-ДВ,бр.21от2012г.) 6. схема за национални доплащания за овце майки и кози майки,обвързана с производството. (3)Прилагатсеследнитесхемизаспецифичноподпомагане: 1. схемазаподдържаненапроизводствотонакравемляковикономическиуязвими ферми; 2. схемазаподдържаненапроизводствотонакравемляковнеоблагодетелстваните райони; 3.схемазаподдържаненапроизводствотонакравемляковнитратноуязвимитезони; 4. схемазаотглежданенаовцемайкиикозимайкивикономическиуязвимиобщинив ЮжнаБългария; 5.схемазаотглежданенаовцемайкиикозимайкивнеоблагодетелстванирайони; 6. (нова- ДВ,бр.21 от2012 г.)схемазаподобряваненакачествотонаплодовеи зеленчуци,произвежданивбългария. (4)(Отм.-ДВ,бр.21от2012г.) (5) (Нова- ДВ,бр.21 от2012 г.)снаредбатасеуреждатспециалнитеизискванияза участиевсхематазаягодиималини,необвързанаспроизводството. Раздел I. Специалниизискванияпосхемитезанационалнидоплащания Чл.2. (1) Допустимизаподпомаганеснационалнидоплащаниянахектарсавсички земеделскиплощинатериториятанастраната,коитосадопустимиизаявенизаподпомаганепо Схематазаединноплащаненаплощ,сизключениенапостояннозатревенитеплощи(пасища,

2 мерииливади)иплощите: 1.свиненисортовелозя; 2.(зал.-ДВ,бр.21от2012г.) 3.стютюн. (2) Право наподпомаганепо схематазанационални доплащаниянахектар имат земеделскитестопани,коитостопанисватнай-малко: 1.0,5хектаратрайнинасаждения,или 2.единхектарзавсичкиостанализемеделскиплощи. Чл.3. (1) Правонаподпомаганепосхематазанационалнидоплащаниязатютюнимат земеделскистопани,коитосаотглеждалитютюнпрезкоятоидаегодинанареферентнияпериод г.,койтоеизкупенипремиранпореданазаконазатютюнаитютюневитеизделия (ЗТТИ),ипродължаватдаизвършватземеделскадейност. (2) (Изм.- ДВ,бр.21 от2012 г.)помощтапосхематазанационалнидоплащанияза тютюнсеизплащанакилограмвъзоснованасредногодишнотоколичествоизкупенкачествен(1-3 класа)тютюн посортовигрупипрезреферентнияпериодпоал.1 съгласноданнитеза изкупенияипремирантютюн,представениотфонд"тютюн".когатоземеделскиятстопаниннее отглеждалтютюнпрезвсичкитетригодиниотреферентнияпериод,помощтасеопределявъз основанасредногодишнотоколичествоизкупентютюнпосортовигрупизагодините,презкоито еотглеждалтютюн. (3) (Доп.- ДВ,бр.21 от2012 г.)приподаваненаобщотозаявлениекандидатитеза подпомаганезаявяватучастиевсхемата,бездапосочватколичествототютюн,подлежащона подпомагане,идекларират,чепродължаватдаупражняватземеделскадейностпосмисълана Законазаподпомаганеназемеделскитепроизводителибездапосочватплощиилиживотни. (4) (Нова- ДВ,бр.36 от2011 г.,всилаот г.,доп.- ДВ,бр.39 от2011 г.) Наследницитенапочинализемеделскистопанипоал.1 иматправонапомощта,определена съгласноал.2, когатоединилиповечеоттяхпродължаватдаизвършватземеделскадейност.те упълномощаватснотариално заверено изрично пълномощно един оттях,който извършва земеделскадейностдаподадезаявлениезаподпомаганепочл.16, към коетосеприлага удостоверениезанаследници. Чл.4. (1) Правонаподпомаганепосхематазанационалнидоплащаниязаговеда, необвързанаспроизводството,иматземеделскитестопани,коитокъм28 февруари2009 г.са отглеждали10 илиповечеговедаи/или10 илиповечебиволи,регистриранивсистематаза идентификациянаживотнитеирегистрациянаживотновъднитеобектинабългарскатаагенция побезопасностнахраните. (2) Помощтапосхематазанационалнидоплащаниязаговедасеопределявъзоснована броя на говедата и/или биволите в животновъдните обекти на земеделския стопанин, регистриранивсистематазаидентификациянаживотнитеирегистрациянаживотновъдните обектикъм28февруари2009г. (3) (Нова- ДВ,бр.36 от2011 г.,всилаот г.)наследницитенапочинали земеделски стопани по ал.1 имат право на помощта,определена съгласно ал.2. Те упълномощаватснотариалнозавереноизричнопълномощноединоттяхдаподадезаявлениеза подпомаганепочл.16,къмкоетосеприлагаудостоверениезанаследници. Чл.5. (1) Правонаподпомаганепосхематазанационалнидоплащаниязакравис

3 бозаещителетаимаземеделскистопанин,който: 1.непритежаваиндивидуалнамлечнаквота; 2. отглеждавстопанствотоси5 илиповечекравии/илиюниципосхематазакравис бозаещителета,регистриранивсистематазаидентификациянаживотнитеирегистрацияна животновъднитеобектинабългарскатаагенцияпобезопасностнахраните. (2) (Изм.- ДВ,бр.21 от2012 г.)подпомаганепосхематазанационалнидоплащанияза крави сбозаещи телетасеизплаща,когатослед подаваненазаявлениетозаподпомагане земеделскиятстопанинпродължавадаотглежданай-малко80 % откравитеи/илиюниците, заявенипосхематазакрависбозаещителета,най-малко100 дниотденя,следващ последнияден за подаване на заявленията за подпомагане,и не притежава индивидуална млечна квота най-малкодо30ноемвринагодинатанакандидатстване. (3) Помощтапосхематазанационални доплащаниязакрави сбозаещителетасе определявъзоснованаброяназаявенитезаподпомаганекравииюниципосхематазакравис бозаещителета,коитореалносеотглеждатвстопанството. Чл.6.(Отм.-ДВ,бр.21от2012г.) Чл.7. (1) Правонаподпомаганепосхематазанационалнидоплащаниязаовцемайкии козимайкииматземеделскитестопани,които: 1.отглеждатвстопанстватаси: а)50илиповечеовцемайки,или б)50илиповечекозимайки,или в)50 илиповечеовцемайкиикозимайки,регистриранивсистематазаидентификация наживотнитеирегистрациянаживотновъднитеобектинабългарскатаагенцияпобезопасностна храните; 2. (изм.- ДВ,бр.21 от2012 г.)продължатдаотглеждатнай-малко80 % отзаявенитеовце майкии/иликозимайкинай-малко100 дниотденя,следващ последниядензаподаванена заявлениятазаподпомагане. (2) Помощтапосхематазанационални доплащаниязаовцемайки и кози майки, обвързанаспроизводството,сеопределявъзоснованазаявенитезаподпомаганеовцемайкии козимайки,коитореалносеотглеждатвстопанството. Чл.8. (Изм.- ДВ,бр.51 от2011 г.,всилаот г.)държавенфонд"земеделие" предоставяинформациянанационалнатаагенцияпоприходитезаизвършенитеплащанияна земеделскистопанисизточникнафинансиранеотдържавниябюджет. Чл.8а.(Нов- ДВ,бр.105 от2011 г.)(1) Министърътназемеделиетоихранитеопределя съсзаповедразмеранаплащането: 1.нахектарзадопустимитезаподпомаганехектарипочл.2; 2.накилограмтютюнпосортовигруписъгласночл.3; 3.(изм.-ДВ,бр.21от2012г.)заеднодопустимозаподпомаганеживотнопочл.4,5и7. (2) Заповедтапоал.1 сепубликуванаинтернетстраницитенаминистерствотона земеделиетоихранитеинадържавенфонд"земеделие".

4 Раздел I. Специалниизискванияпосхемитезаспецифичноподпомагане Чл.9. (1) Правонаподпомаганепосхематазаподдържаненапроизводствотонакраве мляко в икономически уязвими ферми иматпроизводители накравемляко,притежаващи индивидуалнамлечнаквотаистопанисващиферма,коятоотговарянаследнитеизисквания: 1. регистриранаеврегистъранафермитезапроизводствонакравемлякосъгласно Наредба 4 от2008 г.заспецифичнитеизискванияприпроизводството,съхранениетои транспортиранетонасуровокравемлякоиизискваниятазатърговияипусканенапазарана млякоимлечнипродукти(обн.,дв,бр.23от2008г.;изм.,бр.9от2009г.ибр.27от2010г.); 2. в нея се отглеждат от 10 (включително)до 49 (включително)млечни крави, регистриранивсистематазаидентификациянаживотнитеирегистрациянаживотновъдните обектинабългарскатаагенцияпобезопасностнахраните. (2) (Изм.- ДВ,бр.21 от 2012 г.)подпомагане по схемата за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми се изплаща, когато млекопроизводителитепродължатдаотглеждатнай-малко80 % отмлечнитекравинай-малко100 дниотденя,следващ последниядензаподаваненазаявлениятазаподпомагане,ипритежават индивидуалнамлечнаквотанай-малкодо30ноемвринагодинатанакандидатстване. (3) Помощта по схемата за поддържане на производството на краве мляко в икономическиуязвимифермисеопределявъзоснованаброяназаявенитезаподпомагане млечникрави,коитореалносеотглеждатвъвфермата. Чл.10. (1) Правонаподпомаганепосхематазаподдържаненапроизводствотонакраве мляко в необлагодетелстванитерайони иматпроизводители накравемляко,притежаващи индивидуалнамлечнаквотаистопанисващиферма,коятоотговарянаследнитеизисквания: 1. регистриранаеврегистъранафермитезапроизводствонакравемлякосъгласно Наредба 4 от2008 г.заспецифичнитеизискванияприпроизводството,съхранениетои транспортиранетонасуровокравемлякоиизискваниятазатърговияипусканенапазарана млякоимлечнипродукти; 2. се намира в териториалния обхват на необлагодетелстваните райони съгласно Наредбатазаопределяненакритериитезанеоблагодетелстванитерайониитериториалнияим обхват,приетаспмс 30от2008г.(ДВ,бр.20от2008г.); 3. в нея се отглеждат 10 и повече млечни крави,регистрирани в Системата за идентификациянаживотнитеирегистрациянаживотновъднитеобектинабългарскатаагенция побезопасностнахраните. (2) (Изм.- ДВ,бр.21 от 2012 г.)подпомагане по схемата за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони се изплаща, когато млекопроизводителитепродължатдаотглеждатнай-малко80 % отмлечнитекравинай-малко100 дниотденя,следващ последниядензаподаваненазаявлениятазаподпомагане,ипритежават индивидуалнамлечнаквотанай-малкодо30ноемвринагодинатанакандидатстване. (3) (Изм.- ДВ,бр.105 от2011 г.)помощтапосхематазаподдържаненапроизводството накравемляковнеоблагодетелстванитерайонисеопределявъзоснованаброяназаявенитеза подпомаганемлечникрави,коитореалносеотглеждатвъвфермата. Чл.11. (1) Правонаподпомаганепосхематазаподдържаненапроизводствотонакраве мляко в нитратно уязвимите зони имат производители на краве мляко,притежаващи

5 индивидуалнамлечнаквотаистопанисващиферма,коятоотговарянаследнитеизисквания: 1. регистриранаеврегистъранафермитезапроизводствонакравемлякосъгласно Наредба 4 от2008 г.заспецифичнитеизискванияприпроизводството,съхранениетои транспортиранетонасуровокравемлякоиизискваниятазатърговияипусканенапазарана млякоимлечнипродукти; 2. (изм.- ДВ,бр.21 от2012 г.)намирасевобщинивнитратноуязвимизонисъгласно приложение 3; 3. в нея се отглеждат 50 и повече млечни крави,регистрирани в Системата за идентификациянаживотнитеирегистрациянаживотновъднитеобекти. (2) (Изм.- ДВ,бр.21 от 2012 г.)подпомагане по схемата за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони се изплаща, когато млекопроизводителитепродължатдаотглеждатнай-малко80 % отмлечнитекравинай-малко100 дниотденя,следващ последниядензаподаваненазаявлениятазаподпомагане,ипритежават индивидуалнамлечнаквотанай-малкодо30ноемвринагодинатанакандидатстване. (3) (Изм.- ДВ,бр.105 от2011 г.)помощтапосхематазаподдържаненапроизводството накравемляковнитратноуязвимитезонисеопределявъзоснованаброяназаявенитеза подпомаганемлечникрави,коитореалносеотглеждатвъвфермата. (4) (Нова- ДВ,бр.21 от2012 г.)производителитенакравемляко,стопанисващиферми, коитосенамиратвобщинипоприложение 4, получаватпомощ през2012 г.вразмер80 % и през2013г.вразмер60% отпомощта,определенасъгласноал.3. Чл.12. (1) Производителитенакравемлякомогатдаподаватзаявлениязаподпомаганеза еднамлечнафермасамопоеднаотсхемитезаподдържаненапроизводствотонакравемляко. (2) Производителите на краве мляко могат да кандидатстват за подпомагане едновременнопосхемитезаподдържаненапроизводствотонакравемлякоипосхемитеза националнидоплащаниясизключениенасхематапочл.1,ал.2,т.4. Чл.13. (1) Правонаподпомаганепосхематазаотглежданенаовцемайкиикозимайкив икономическиуязвимиобщинивюжнабългарияиматземеделскистопани,които: 1. стопанисватферми,намиращисевтериториалнияобхватнаикономическиуязвимите общинивюжнабългария,включенивприложение 2къмнаредбата; 2.отглеждатвъвфермитесипот.1: а)от10(включително)до49(включително)овцемайки,или б)от10(включително)до49(включително)козимайки,или в)от10 (включително)до49 (включително)овцемайкиикозимайки,регистриранив Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българскатаагенцияпобезопасностнахраните; 3. (изм.- ДВ,бр.21 от2012 г.)продължатдаотглеждатнай-малко80 % отзаявенитеовце майкии/иликозимайкинай-малко100 дниотденя,следващ последниядензаподаванена заявлениятазаподпомагане. (2) Помощтапосхематазаспецифичноподпомаганезаовцемайкиикозимайкив икономическиуязвимиобщинивюжнабългариясеопределявъзоснованаброянаовцете майкии/иликозитемайки,койтоезаявензаподпомагане,иреалносеотглеждатвъвфермитепо ал.1,т.1. Чл.14. (1) Правонаподпомаганепосхематазаотглежданенаовцемайкиикозимайкив

6 необлагодетелстванирайонииматземеделскистопани,които: 1. стопанисватферми,намиращисевнеоблагодетелстванитерайони,съгласнонаредбата заопределяненакритериитезанеоблагодетелстванитерайониитериториалнияимобхват; 2.отглеждатвъвфермитесипот.1: а)от10(включително)до49(включително)овцемайки,или б)от10(включително)до49(включително)козимайки,или в)от10 (включително)до49 (включително)овцемайкиикозимайки,регистриранив Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българскатаагенцияпобезопасностнахраните; 3. (изм.- ДВ,бр.21 от2012 г.)продължатдаотглеждатнай-малко80 % отзаявенитеовце майкии/иликозимайкинай-малко100 дниотденя,следващ последниядензаподаванена заявлениятазаподпомагане. (2) Помощтапосхематазаспецифичноподпомаганезаовцемайкиикозимайкив необлагодетелстванитерайонисеопределявъзоснованаброянаовцетемайкии/иликозите майки,койтоезаявензаподпомагане,иреалносеотглеждатвъвфермитепоал.1,т.1. Чл.15. (1) Земеделскитестопанимогатдаподаватзаявлениязаподпомаганесамопоедна отсхемитезаотглежданенаовцемайкиикозимайкипочл.13и14. (2) Земеделскитестопанинемогатдакандидатстватзаподпомаганеедновременнопо схемитезаотглежданенаовцемайкиикозимайкипочл.13 и14 ипосхематазанационални доплащанияпочл.1,ал.2,т.6. Чл.15а.(Нов- ДВ,бр.105 от2011 г.)(1) Министърътназемеделиетоихранитеопределя съсзаповедразмеранаплащанетозаеднодопустимозаподпомаганеживотнопочл.9, 10, 11, 13 и14. (2) Заповедтапоал.1 сепубликуванаинтернетстраницитенаминистерствотона земеделиетоихранитеинадържавенфонд"земеделие". Чл.15б.(Нов- ДВ,бр.21 от2012 г.)(1) Правонаподпомаганепосхематазаподобряване накачествотонаплодовеизеленчуци,произвежданивбългария,иматпроизводителинаплодове изеленчуцизапроизведенитеоттяхдомати,краставици,пипер,ябълки,череши,праскови, включителнонектарини,икайсии,включителнозарзали,полскоиоранжерийнопроизводство, коитосасертифициранизапредлаганенапазараотбългарскатаагенцияпобезопасностна храните(бабх),съгласнопродуктовиспецификации,одобренисъсзаповедотминистърана земеделиетоихраните,когато: 1. отглеждатвстопанствотосиисарегистриралипореданачл.7 отнаредба 5 от2009 г.заусловиятаиредазаподаваненазаявленияпосхемиимеркизадиректниплащания(дв,бр. 22от2009г.)най-малко: а)0,4хектаразеленчуци-домати,краставиции/илипипер;или б)0,5 хектараплодове- ябълки,череши,праскови,включителнонектарини,и/или кайсии,включителнозарзали; 2. общатасуманадопустимитезаподпомаганеизаявенипочл.17, ал.5, т.1 площиот всякаеднакултурапот.1енай-малко0,1хектара; 3. площитепот.1 отговарятнаусловиятазадопустимостсъгласнонаредба 5 от2010 г.заусловиятазадопустимостзаподпомаганеназемеделскитепарцелипосхемизаплащанена площ изаобщитеирегионалникритериизапостояннипасища(дв,бр.22от2010г.).

7 (2) Наподпомаганеподлежатколичестватаплодовеизеленчуципоал.1, коитоотговарят на изискванията на продуктовите спецификации,което се удостоверява със сертификати, издадениотинспекторитенабабх,пообразец,одобренотизпълнителниядиректорнабабх. (3) Помощта по схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвежданивбългария,сеопределянатонсертифициранидомати,краставици,пипер,ябълки, череши,праскови,включителнонектарини,икайсии,включителнозарзали,споредвидана продукта.наподпомаганеподлежатколичества,коитоненадвишават50 % отсреднитеза страната добиви,определени със заповед на министъра на земеделието и храните,от допустимитезаподпомаганеплощи,следприлаганенанамалениятапочл.17, ал.4. Заплощите, откоитоседобиватдвеилиповечереколтигодишноитоваезаявенопореданачл.17, ал.5, т.1, сеподпомагатколичества,коитоненадвишават50 % отсреднитезастранатадобивисумарноза всичкидобитиреколти. (4) Министърът на земеделието и храните определя със заповед размера на подпомаганетонатонзавсекивидплодовеизеленчуци. Раздел I. "а"схемазаягодиималини,необвързанаспроизводството(нов-дв,бр.21от2012г.) Чл.15в.(Нов- ДВ,бр.21 от2012 г.)(1) Правонаподпомаганепосхематазаягодии малини,необвързанаспроизводството,иматземеделскистопани,коитосапроизвеждалипресни ягодиималинизапреработкаисабилиодобренизаподпомаганезатяхпрез2008 г.,съгласно Наредба 6 от2008 г.заусловиятаиредазаподпомаганенапроизводителитенаягодии малини,предназначенизапреработка(дв,бр.31от2008г.). (2) Помощтапосхематазаягодиималини,необвързанаспроизводството,сеопределя възоснованадопустимитезаподпомаганехектари,коитоеималкандидатътзаподпомаганепрез 2008г.,посхематазапроизводствонапресниягодиималинизапреработка. (3) Приподаваненаобщотозаявлениекандидатитезаподпомаганезаявяватучастиев схематаидекларират,чепродължаватдаупражняватземеделскадейностпосмисъланазаконаза подпомаганеназемеделскитепроизводители. РазделIV. Подаваненазаявленияпосхемитезанационалнидоплащанияизаподдържанена производствотонакравемляко Чл.16. (1) (Доп.- ДВ,бр.21 от2012 г.)заполучаваненанационалнидоплащанияпо схемите,предвиденивчл.1, ал.2, т.1, 2, 3, 4 и6, ал.3 иал.5 земеделскитестопаниподаватобщо заявлениесъгласнонаредба 5 от2009 г.заусловиятаиредазаподаваненазаявленияпосхеми имеркизадиректниплащания(обн.,дв,бр.22 от2009 г.;изм.,бр.37 от2009 г.,бр.14, 19, 22 и 55от2010г.). (2)(Отм.-ДВ,бр.21от2012г.) (3) Земеделскитестопанисадлъжнипредиподаваненазаявлениетозанационални доплащанияпочл.1, ал.2, т.1, 2, 3, 4 и6 иал.3 даактуализиратданнитезатехните животновъдни обекти и заотглежданитевтяхживотнивсистематазаидентификацияна животнитеирегистрациянаживотновъднитеобектинабългарскатаагенцияпобезопасностна храните. (4) Заявлениетопоал.1 съдържаданнитепочл.3 отнаредба 5 от2009 г.заусловията иредазаподаваненазаявленияпосхемиимеркизаподпомаганенаплощ,кактоиследните даннизаприлаганенасхемитепочл.1,ал.2:

8 1. (доп.- ДВ,бр.21 от2012 г.)схематаилисхемитепочл.1, ал.2, т.1, 2, 3, 4 и6, ал.3 и ал.5,закоитосеискаподпомагане; 2. таблицазакравитесбозаещителета,млечнитекрави,овцетемайкиикозитемайки, коитоземеделскиятстопанинотглежда,спосочваненатехниявид,категория,породаиномерана ушнитемаркиикоитозаявявазаподпомаганепосхемитепочл.1,ал.2,т.1,2,3,4и6иал.3; 3. таблицазарегистриранитевсистематазаидентификациянаживотнитеирегистрация наживотновъднитеобектибройговедаи/илибройбиволикъм28 февруари2009 г.,коитозаявява заподпомаганепосхематапочл.1,ал.2,т.3. (5) Таблицитепоал.4, т.2 и3 съдържатданнитезаживотнитеотсистематаза идентификациянаживотните,наличнивинтегриранатасистемазаадминистриранеиконтрол. (6) Лицата,коитокандидатстватпосхемитепочл.1, ал.2, т.4 и6 иал.3, могатда заменятзаявенитеживотнисдругиживотни,отговарящинаизискваниятазаподпомаганепо съответнатасхемакъммоментаназамяната,приусловиече: 1. извършатзамянатанакравитеилиюницитевсрокдо20 дниинаовцетемайкиили козитемайкивсрокдо10дниоткраянасъбитието,коетояеналожило; 2. заявятписменоизвършенатазамянаисъбитието,коетояеналожило,всрокдо3 работнидниотденя,следващ замяната,зарегистрираневсистематазаидентификацияна животнитеирегистрациянаживотновъднитеобекти; 3. заявятписменовсрокдо7 работнидниотденяназамянатавсъответнияотделза прилагане схемите и мерките за подпомагане в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие"илисписмособратнаразписка,адресиранодонего,извършенатазамянана: а)кравиилиюници; б)овцемайкискозимайки; в)козимайкисовцемайки. (7) (Нова- ДВ,бр.21 от2012 г.)държавенфонд"земеделие"- РА,извършвапроверкиза наличиенамлечнаквотапочл.5, ал.2, чл.9, ал.2, чл.10, ал.2 ичл.11, ал.2 до30 ноемврина годинатанакандидатстване.отнеманетонамлечнаквотасъсзаднадатаслед30 ноемврина годинатанакандидатстваненеотменяправотонаподпомаганеназемеделскитестопани. Чл.17. (Нов- ДВ,бр.21 от2012 г.)(1) Кандидатитезаподпомаганепосхематаза подобряваненакачествотонаплодовеизеленчуци,произвежданивбългария,подаватобщо заявлениесъгласнонаредба 5 от2009 г.заусловиятаиредазаподаваненазаявленияпосхеми имеркизадиректниплащания,вкоетозаявяват: 1.участиевсхемата; 2. земеделскитеплощисъсзеленчуципочл.15б,ал.1, т.1, буква"а"сминималнаплощ напарцела0,1ха; 3. земеделскитеплощисплодовепочл.15б,ал.1, т.1, буква"б"сминималнаплощ на парцела0,1ха. (2) Българскатаагенцияпобезопасностнахранитесъздаваиподдържакомпютризирана базаданнизаиздаденитесертификати,коятосесъхранявавцентраленсървър,намиращ сев централнотоуправлениенабабх.българскатаагенциязабезопасностнахранитеосигурява непрекъснатдостъппоелектроненпътдобазатаданнинадържавенфонд"земеделие"ипри поискванебезвъзмездноисвоевременномупредоставякопиянасертификатите.държавенфонд "Земеделие"осигуряватрансферанаданнитевинтегриранатаинформационнасистема. (3) Държавенфонд"Земеделие"извършваадминистративнипроверкиипроверкина мястопореданачл.37 ЗПЗПзадопустимостнаплощитепоал.1. Административнитепроверки сеизвършватчрезсъпоставкасъсспециализиранияслой"площи,допустимизаподпомагане"и включватприлаганетоначл.17 и18 отнаредба 5 от2009 г.заусловиятаиредазаподаванена

9 заявленияпосхемиимеркизадиректниплащания.когатоотделнитекултурисеотглеждатна площ,по-малкаот0,1 ха,припроверкитенамястосеизмерва(физическииличрездистанционен контрол)общатаплощ наземеделскитепарцелипоал.1,т.2и3. (4) Когатоприпроверкитепоал.3 сеустанови,чеземеделскитепарцелисасдопустима площ,по-малкаотрегистриранатапочл.15б,ал.1, т.1, ДФ "Земеделие"- РА,намалява пропорционалнонаразликатадопустиматазаподпомаганеплощ завсякаотделнакултура, деклариранаврамкитенасъответнияземеделскипарцелпоал.5,т.1. (5) Всрокдо30 ноемвринагодинатанаподаваненазаявлениетопоал.1 кандидатитеза подпомагане представят в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие",отдел "Прилаганенасхемиимеркизаподпомагане",заявказаподпомаганепообразец,коятовключва: 1. площитенавсякаеднаоткултуритепочл.15б,ал.1, т.1, букви"а"и"б",закоито заявяваподпомагане,кактоислучаите,когатооттяхсадобитидвеилиповечереколти.вслучай ченаземеделскитепарцели,регистриранипочл.15б,ал.1, т.1, сеотглеждаповечеотедна култура,сепосочваиплощтанавсякакултураврамкитенасъответнияземеделскипарцел; 2. сертифициранитеколичестваотвсекиединотпродуктитепочл.15б,ал.1 икопияна издаденитепочл.15б,ал.2бабхсертификати. Допълнителниразпоредби 1.Посмисъланатазинаредба: 1. "Овцамайка"евсякоженскоживотноотроданаовцете,родилопоневеднъжилина възрастнай-малкоеднагодина. 2. "Козамайка"евсякоженскоживотноотроданакозите,родилопоневеднъжилина възрастнай-малкоеднагодина. 3."Третадържава"евсякадържава,коятонеечленнаЕвропейскиясъюз. 4. "Крави по схемата за крави с бозаещи телета"са крави майки отпородаза производство на месо или родени от кръстоска с порода за производство на месо и принадлежащикъмстадо,предназначенозаотглежданенателетазапроизводствонамесо. 5. "Юниципосхематазакрависбозаещителета"саженскиговеданавъзрастнадосем месеца,коитоощенесасеотелвали,отпородазапроизводствонамесоилиродениоткръстоска спородазапроизводствонамесоипринадлежащикъмстадо,предназначенозаотглежданена телетазапроизводствонамесо. 6. "Ферма"еживотновъденобект,вкойтосеотглеждатмлечникравиисепроизвежда суровокравемлякоилисеотглеждатовцемайкии/иликозимайки. 7."Говеда"сабиците,воловете,кравите,юницитеителетата. 8."Биволи"сабиволскитебици(мъжкитебиволи),биволиците,малакинитеималачетата. 9."Млечникрави"сакравитенавъзрастнад24месеца. 10. "Лица,стопанисващиферма"салицата,начиетоимеерегистриранживотновъдният обектпоредананаредба 61 от2006 г.заусловиятаиредазаидентификациянаживотните, регистрациянаживотновъднитеобектиидостъпадобазатаданнизаидентифициранитеживотни ирегистриранитеобекти(дв,бр.47от2006г.). 11. "Стопанството"включвавсичкиживотновъдниобекти,регистриранинаиметона земеделскиястопанинпоредананаредба 61 от2006 г.заусловиятаиредазаидентификация на животните,регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за идентифициранитеживотниирегистриранитеобекти. Заключителниразпоредби

10 2. (1) Плащаниятапосхемитезанационалнидоплащаниясеизвършватследтяхното одобряванеотевропейскатакомисия. (2) Плащаниятапосхемитезаотглежданенаовцемайкиикозимайкивикономически уязвими общини в Южна България и за отглеждане на овце майки и кози майки в необлагодетелстванирайонисеизвършватследтяхнотосъгласуванесевропейскатакомисия. 3. Систематазаидентификацияирегистрациянаживотнитепочл.34 отзаконаза подпомаганеназемеделскитепроизводителивключваданнитеотсистематазаидентификацияна животнитеирегистрациянаживотновъднитеобектинабългарскатаагенцияпобезопасностна храните. 4. Наредбатасеиздаванаоснованиечл.44, ал.2 и 35, ал.1 отзаконазаподпомагане наземеделскитепроизводители. 5.Наредбатавлизавсилаотдататанаобнародванетойв"Държавенвестник". Заключителниразпоредби КЪМ НАРЕДБАЗАИЗМЕНЕНИЕИ ДОПЪЛНЕНИЕНАНАРЕДБА 2ОТ2010Г.ЗА СПЕЦИАЛНИТЕИЗИСКВАНИЯЗАУЧАСТИЕВОДОБРЕНИТЕСХЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯИ ЗАСПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕЗА2010Г. (ОБН.-ДВ,БР.36ОТ2011Г.,ВСИЛАОТ Г.) 5.Наредбатавлизавсилаотдататанаобнародванетойв"Държавенвестник". Заключителниразпоредби КЪМ НАРЕДБАЗАИЗМЕНЕНИЕНАНАРЕДБА 2ОТ2010Г.ЗАСПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАУЧАСТИЕВОДОБРЕНИТЕСХЕМИ ЗАНАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯИ ЗАСПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕЗА2010Г. (ОБН.-ДВ,БР.51ОТ2011Г.,ВСИЛАОТ Г.) 4.Наредбатавлизавсилаотдататанаобнародванетойв"Държавенвестник". Приложение 1къмчл.6,ал.4 (Изм.-ДВ,бр.51от2011г.,всилаот г.)

11 Приложение 2къмчл.13,ал.1,т.1 Списъкнаикономическиуязвимитеобщинив ЮжнаБългария Област Община 1 2 Банско Белица ГоцеДелчев Гърмен Кресна Петрич Разлог Сандански Сатовча Симитли Струмяни Хаджидимово Якоруда Айтос Карнобат Поморие Руен Сунгурларе Камено Ардино Джебел Кирково Крумовград Момчилград Черноочене Кюстендил Бобошево Кюстендил Дупница Кюстендил Кочериново Кюстендил Невестино Кюстендил Рила Брацигово Лесичово Септември Батак Белово Велинград Пещера Ракитово Асеновград Брезово Калояново Карлово Кричим Куклен Марица

12 Първомай Раковски Родопи Садово Съединение Хисаря Лъки Перущица Сопот Стамболийски Сливен Котел Сливен НоваЗагора Сливен Твърдица Смолян Баните Смолян Доспат Смолян Златоград Смолян Мадан Смолян Неделино Гълъбово Казанлък Мъглиж Опан Павелбаня Бр.Даскалови Гурково Николаево Раднево Чирпан Димитровград Ивайловград Любимец Маджарово Минералнибани Свиленград Симеоновград Стамболово Тополовград Харманли Ямбол Елхово Ямбол Стралджа Приложение 3къмчл.11,ал.1,т.2 (Ново-ДВ,бр.21от2012г.) Списъкнаобщинивнитратноуязвимитезони 1. Аврен 2. Айтос 3. Аксаково 4. Алфатар 5. Антоново 6. Балчик

13 7. Белене 8. Бойчиновци 9. Болярово 10. Борован 11. Борово 12. БратяДаскалови 13. Брегово 14. Брезово 15. Брусарци Бяла-областРусе 18. БялаСлатина 19. ВеликиПреслав 20. ВеликоТърново 21. Венец 22. Ветово 23. Ветрино 24. Видин 25. Враца 26. Вълчедръм 27. Вълчидол 28. Върбица 29. ГенералТошево 30. Главиница 31. ГорнаОряховица 32. Гулянци 33. Гурково 34. Гълъбово 35. Двемогили 36. Димитровград 37. Димово 38. Добрич 39. Добрич-селска 40. ДолнаМитрополия 41. ДолниДъбник 42. Дулово 43. Елхово 44. Завет 45. Златарица 46. Иваново 47. Искър 48. Исперих 49. Каварна 50. Кайнарджа 51. Калояново 52. Камено 53. Каолиново 54. Карнобат 55. Каспичан 56. Кнежа 57. Козлодуй 58. Криводол 59. Крушари 60. Кубрат 61. Левски 62. Летница 63. Ловеч 64. Лозница 65. Лом

14 66. Луковит 67. Любимец 68. Марица 69. Медковец 70. Мездра 71. Мизия 72. Минералнибани 73. Монтана 74. Несебър 75. НиколаКозлево 76. Никопол 77. НоваЗагора 78. Новипазар 79. Новосело 80. Омуртаг 81. Опака 82. Опан 83. Оряхово 84. Павликени Петрич 87. Пещера 88. Плевен ПолскиТръмбеш 91. Поморие 92. Попово 93. Пордим 94. Провадия 95. Първомай 96. Раднево 97. Разград 98. Раковски 99. Родопи 100. Ружинци 101. Русе 102. Садово 103. Самуил 104. Свиленград 105. Свищов 106. Севлиево 107. Силистра 108. Симеоновград 109. Ситово 110. Сливен 111. Сливополе 112. Смядово 113. Средец 114. Стамболийски Стражица 117. Стралджа 118. Стрелча 119. Суворово 120. Сунгурларе 121. Сухиндол 122. Съединение 123. Твърдица 124. Тервел

15 125. Тополовград 126. Тунджа 127. Тутракан 128. Търговище 129. Хайредин 130. Харманли Хисаря 133. Хитрино 134. ЦарКалоян 135. Ценово 136. Червенбряг 137. Чирпан 138. Шабла 139. Шумен 140. Якимово 141. Ямбол Приложение 4къмчл.11,ал.4 (Ново-ДВ,бр.21от2012г.) Списъкнаобщинивпредишниуязвимизони, закоитощесеприлагапреходнапомощ 1. Асеновград 2. Белоградчик 3. Габрово 4. Доленчифлик 5. Дряново 6. Дългопол 7. Карлово Перущица 10. Роман 11. София 12. Троян 13. Угърчин 14. Чипровци

В т. ч. за: Област/Община обща сума за община / област Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библио

В т. ч. за: Област/Община обща сума за община / област Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библио В т. ч. за: Област/Община обща сума за община / област Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства Художественотворческа дейност и

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ Държавен вестник Неофициален раздел 2007 г. ДВ бр. 100 Петък, 30 ноември 2007 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ЗАПОВЕД

Подробно

Оценка на СФУК за 2014 г. Планиран ресурс при определяне на стратегическите цели и приоритети Непостигнати цели за 2014 г. Извършени през 2014 г. пром

Оценка на СФУК за 2014 г. Планиран ресурс при определяне на стратегическите цели и приоритети Непостигнати цели за 2014 г. Извършени през 2014 г. пром усъвършенстване на процедурите по управление на Обща оценка на раздел В "Контролни и" ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ТАБЛИЦА ЗА ОБОБЩАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В

Подробно

Община Разделно събрани биоотпадъ ци, предадени за депониран е Смесени битови отпадъци, предаден и в инсталац ия за предвари телно третиране Отпадъци

Община Разделно събрани биоотпадъ ци, предадени за депониран е Смесени битови отпадъци, предаден и в инсталац ия за предвари телно третиране Отпадъци Община Разделно събрани биоотпадъ ци, предадени за депониран е Смесени битови отпадъци, предаден и в инсталац ия за предвари телно третиране Отпадъци от инсталацията за предварително третиране, предадени

Подробно

Разделно събрани биоотпадъ ци, предаден и за депонира не Смесени битови отпадъци, предадени в инсталация за предварите лно третиране Отпадъци от инста

Разделно събрани биоотпадъ ци, предаден и за депонира не Смесени битови отпадъци, предадени в инсталация за предварите лно третиране Отпадъци от инста Разделно събрани биоотпадъ ци, предаден и депонира не Смесени битови отпадъци, в предварите лно третиране Отпадъци от та предварит елно рециклира не Отпадъци от та предварите лно оползотвор яване Отпадъци

Подробно

ТАБЛИЦА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ДОБРО СЪСТОЯНИЕ НА ФУК ЗА 2012 г., 2013 г. и 2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Първостепенен разпоредител с бюджет Оценка на ФУК за 2012

ТАБЛИЦА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ДОБРО СЪСТОЯНИЕ НА ФУК ЗА 2012 г., 2013 г. и 2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Първостепенен разпоредител с бюджет Оценка на ФУК за 2012 ТАБЛИЦА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ДОБРО СЪСТОЯНИЕ НА ФУК ЗА 2012 г., 2013 г. и 2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Първостепенен разпоредител с бюджет за 2012 за 2013 за 2014 1 Община Аврен 2 Община Айтос 3 Община Аксаково

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ТАБЛИЦА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ДОБРО СЪСТОЯНИЕ НА СФУК ЗА 2011 г., 2012 г. и 2013 г. Първостепенен разпоредител с бюджет Оценка на ФУК за 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ТАБЛИЦА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ДОБРО СЪСТОЯНИЕ НА СФУК ЗА 2011 г., 2012 г. и 2013 г. Първостепенен разпоредител с бюджет Оценка на ФУК за 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ТАБЛИЦА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ДОБРО СЪСТОЯНИЕ НА СФУК ЗА 2011 г., 2012 г. и 2013 г. Първостепенен разпоредител с бюджет за 2011 за 2012 за 2013 1 Община Аврен 2 Община Айтос 3 Община Антоново

Подробно

Разделно събрани биоотпадъ ци, предадени за депониран е Смесени битови отпадъци, предадени в инсталация за предварите лно третиране Отпадъци от инстал

Разделно събрани биоотпадъ ци, предадени за депониран е Смесени битови отпадъци, предадени в инсталация за предварите лно третиране Отпадъци от инстал Разделно събрани биоотпадъ ци, предадени за депониран е Смесени битови отпадъци, предадени в инсталация за предварите лно третиране Отпадъци от инсталация та за предварите лно третиране, предадени за рециклира

Подробно

Актуална категоризация на общините от г. Код на община Код на центъра на общината Община Код на област Област Категория на общината BLG01 0

Актуална категоризация на общините от г. Код на община Код на центъра на общината Община Код на област Област Категория на общината BLG01 0 та та BLG01 02676 Банско BLG Благоевград 3 BLG02 03504 Белица BLG Благоевград 4 BLG03 04279 Благоевград BLG Благоевград 1 BLG11 17395 Гоце Делчев BLG Благоевград 2 BLG13 18366 Гърмен BLG Благоевград 4

Подробно

Проверката на местната власт показа: Над 2500 агенти на комунистическите служби в общините в България

Проверката на местната власт показа: Над 2500 агенти на комунистическите служби в общините в България Проверката на местната власт показа: Над 2500 агенти на комунистическите служби в общините в Б С община Ямбол приключи глобалната проверка на Комисията по досиетата за принадлежност към тоталитарните комунистически

Подробно

Microsoft Word - Grafik_inform.kampania_obshtinski_slujbi_Zemedelie.doc

Microsoft Word - Grafik_inform.kampania_obshtinski_slujbi_Zemedelie.doc ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 Г. - ПЪТУВАЩИ ЕКИПИ ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО - ОТ ВРАТА НА ВРАТА В СТРАНАТА. ЛЪЧ ОБЛАСТ ОТ-ДО ДАТИ

Подробно

брой брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори по ре

брой брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори по ре брой брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори по ред Информация за структуриран вътрешен одит към 31.12.2014

Подробно

брой брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори по ре

брой брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори по ре брой брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори по ред Информация за структуриран вътрешен одит към 31.12.2013

Подробно

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписваният а 1 Служба

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписваният а 1 Служба АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по а 1 Служба по Айтос 2 Служба по Ардино 3 Служба по Асеновград 4 Служба по

Подробно

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписвания та 1 Служ

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписвания та 1 Служ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по та 1 Служба по Айтос 2 Служба по Ардино 3 Служба по Асеновгра д 4 Служба

Подробно

ПМС ФЛАГ 2013

ПМС ФЛАГ 2013 ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от. 2013 година ЗА определяне на условията, критериите и реда за финансово на общините през 2013 г. за достъпа им

Подробно

проект

проект Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2014 г. за одобряване на допълнителни средства за закупуване на учебници и учебни помагала, предоставяни

Подробно

План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление г. Приложение: Списък на планове, програми и ст

План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление г. Приложение: Списък на планове, програми и ст Приложение: Списък на планове, програми и стратегии, имащи отношение към ПУРН на БДИБР 1 Национални стратегии, планове, програми Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за

Подробно

No Title

No Title НАРЕДБА 12 от 19.10.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на регистър на лозарските стопанства и специализирана карта на лозята НАРЕДБА 12 от 19.10.2005 г. за условията и реда за създаване

Подробно

Списък на лечебните заведения, които се субсидират за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния наименование на лечебното з

Списък на лечебните заведения, които се субсидират за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния наименование на лечебното з за дейности по оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със, преминали през спешните отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно за оказване на консултативна помощ на спешни

Подробно

Microsoft Word - 0 РМС № 845 от г. ( )

Microsoft Word - 0 РМС № 845 от г. ( ) Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 845 от 22 ноември 2018 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА СРЕДИЩНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ На

Подробно

Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул."витоша" 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния

Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул.витоша 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул."витоша" 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния прокурор гр.софия, ул. М-р Г.Векилски 2 Върховна касационна

Подробно

Постановление 84 на МС от г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списък

Постановление 84 на МС от г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списък ПОСТАНОВЛЕНИЕ 84 НА МС ОТ 06.04.2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СПИСЪКА НА СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА И ПРИЕМАНЕ НА ФИНАНСОВИ ПРАВИЛА

Подробно

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА СЕКТОРА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ ПО РАЙОНИ ЗА ПЛАНИРАНЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА СЕКТОРА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ ПО РАЙОНИ ЗА ПЛАНИРАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КЛЪСТЕРНА ПОЛИТИКА СЕКТОР ДЪРВОДОБИВ, ДЪРВОПРЕРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ ЕТАПИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 1 Статистическа рамка 2 Заетост по райони за планиране 3 Критерий за формиране

Подробно

Приложение Агломерации с над е.ж. в БДУВДР 1. Агломерации с над е.ж. и съответствието им с законовите изисквания за пречистване на

Приложение Агломерации с над е.ж. в БДУВДР 1. Агломерации с над е.ж. и съответствието им с законовите изисквания за пречистване на Приложение 3.2.1.2 с над 2 000. в БДУВДР 1. с над 2 000. и съответствието им с законовите изисквания за пречистване на битовите отпадъчни води в териториалния обхват на БДУВДР Име на Община Обхват на Големина

Подробно

Юробанк България АД Точки за обслужване на клиенти на Корпоративна търговска банка Населено място Наименование на клон/офис Адрес Работно време (без с

Юробанк България АД Точки за обслужване на клиенти на Корпоративна търговска банка Населено място Наименование на клон/офис Адрес Работно време (без с Юробанк България АД Точки за обслужване на клиенти на Корпоративна търговска банка Населено място Наименование на клон/офис Адрес Работно време (без събота и неделя) Вид обслужване касово/безкасово Тип

Подробно

<F1EFE8F1FAEA20EDE020F3F7E8EBE8F9E0F2E020EFEEEBF3F7E0E2E0F9E820F1F0E5E4F1F2E2E020E7E020F1F2E8EFE5EDE4E8E82E786C7378>

<F1EFE8F1FAEA20EDE020F3F7E8EBE8F9E0F2E020EFEEEBF3F7E0E2E0F9E820F1F0E5E4F1F2E2E020E7E020F1F2E8EFE5EDE4E8E82E786C7378> УТВЪРДИЛ: Списък на училищата, които ще получат средства за стипендии за учениците по по 4,ал. 1 т. 5 и т.6 от ПМС 328/2017 г. Населено място Вид на то Брой ученици Средства за стипендии ОБЛАСТ ОБЩИНА

Подробно

ПРОГРАМА БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ Целеви библиотеки - Етап 2009 г. ИКТ пакети Заседание на Управителния съвет София, 24 февруари 2010 г. 1

ПРОГРАМА БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ Целеви библиотеки - Етап 2009 г. ИКТ пакети Заседание на Управителния съвет София, 24 февруари 2010 г. 1 ПРОГРАМА ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ Целеви библиотеки - Етап 2009 г. и Заседание на Управителния съвет София, 24 февруари 2010 г. 1 ИТ ОБОРУДВАНЕ ПО ПАКЕТИ Пакет Пакет 1 Пакет 2 Пакет 3 Пакет 4 Пакет

Подробно

[Type the document title] ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН ПРИЛОЖЕНИЕ Приложение Агломерации без изградена ГПСОВ

[Type the document title] ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН ПРИЛОЖЕНИЕ Приложение Агломерации без изградена ГПСОВ Приложение Агломерации без изградена ГПСОВ и от населените места с над 2 000 по поречия 1.Агломерации без изградена ГПСОВ Таблица 1 Агломерации, в които в момента се изграж пречиствателна станция Име на

Подробно

ТАБЛИЦА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРОМЕНИ

ТАБЛИЦА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРОМЕНИ ТАБЛИЦА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОМЕНИ 2000-2015 г. 1 (забележка някои от административно-териториалните промени не са подредени в хронологичен ред, поради различните срокове от образуването

Подробно

Зони с риск от наводнение потенциално застрашенa инфрастрктура и други ID зона площ /дка/ пер. /км/ Геогр. ширина Геогр. дълж. защитени зони /бр/ Нату

Зони с риск от наводнение потенциално застрашенa инфрастрктура и други ID зона площ /дка/ пер. /км/ Геогр. ширина Геогр. дълж. защитени зони /бр/ Нату Зони с риск от наводнение потенциално застрашенa инфрастрктура и други БАСЕЙН Доспат община Велинград 5 78.6 5'8.5 3 8'33.7 Няма 78.6 община Сатовча 8 7 3.6 35'.3 '.6 Няма 8 ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА

Подробно

Приложение ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИНГ НА КОЛИЧЕСТВЕНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДУНАВСКИ РБУ ЗА ПЕРИОДА НА ПУРБ

Приложение ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИНГ НА КОЛИЧЕСТВЕНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДУНАВСКИ РБУ ЗА ПЕРИОДА НА ПУРБ Приложение 4.2.1.2.2 ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИНГ НА КОЛИЧЕСТВЕНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДУНАВСКИ РБУ ЗА ПЕРИОДА НА ПУРБ 2016-2021г. 1 BG1G0000QALMP007 Слана бара, тръбен кладенец BG1G0000QAL002

Подробно

ТАБЛИЦА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРОМЕНИ

ТАБЛИЦА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРОМЕНИ ТАБЛИЦА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОМЕНИ 2000-2019 г. 1 (забележка някои от административно-териториалните промени не са подредени в хронологичен ред, поради различните срокове от образуването

Подробно

Министерството на финансите публикува данните за финансовото състояние на общините през 2016 г. и за общините в процедура по финансово оздравяване пре

Министерството на финансите публикува данните за финансовото състояние на общините през 2016 г. и за общините в процедура по финансово оздравяване пре Министерството на финансите публикува данните за финансовото състояние на общините през 2016 г. и за общините в процедура по финансово оздравяване през 2016 г. Анализът на данните показва, че общините

Подробно

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ВиК - Батак град Батак " ВиК - Белово" град Белово ВиК

Подробно

Untitled Spreadsheet

Untitled Spreadsheet СПИСЪК НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, КЛАСИРАНИ ЗА КОМПЕКТ ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА И КЪСОФОКУСЕН ПРОЕКТОР ПО НП ИКТ 2019 100204 Благоевград Благоевград Благоевград Детска градина "Първи юни " 100205 Благоевград Благоевград

Подробно

по ред Дълбочина на пункта [Type the document title] ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН ПРИЛОЖЕНИЕ *ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИН

по ред Дълбочина на пункта [Type the document title] ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН ПРИЛОЖЕНИЕ *ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИН *ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИНГ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ В ЗОНИТЕ ЗА ЗАЩИТА І Слой 1 Неоген - Кватернер 1 ШК 1 ПС Брегово 3 Брегово Брегово Видин 44 о 08`00.8`` 22 о 38`17.8`` BG1G0000QalMP001 10,5 BG1G0000Qal001

Подробно

Microsoft Word - 0 РМС № 829 от г.

Microsoft Word - 0 РМС № 829 от г. Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 829 от 22 ноември 2018 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА

Подробно

по ред Код на пункта Тип на пункта Дълбочина на пункта Основни - І група Допълнителни - ІІ група [Type the document title] ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИ

по ред Код на пункта Тип на пункта Дълбочина на пункта Основни - І група Допълнителни - ІІ група [Type the document title] ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИ - ІІ Програма за контролен мониторинг на химичното състояние на подземните води на БДДР I II Слой 1 Неоген - Кватернер 1 ШК1-ПС Брегово 3 Брегово Брегово Видин BG1G0000QalMP001 BG1G0000Qal001 DW 44, 08`00.8``

Подробно

Microsoft Word - Krayno_klasirane_oblasti_sayta_MON.doc

Microsoft Word - Krayno_klasirane_oblasti_sayta_MON.doc КЛАСИРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ ЗА УЧИЛИЩНИ УНИФОРМИ ПО ПРОГРАМА УЧИЛИЩЕТО ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 2008 модул Ритуализация на училищния живот БЛАГОЕВГРАД 1.Гимназия Яне Сандански - гр. Сандански 2. Земеделска

Подробно

<C7E020D1E0E9F2E020F1EFE8F1FAF6E8202DCDCF20C1E5E720F1E2EEE1EEE4E5EDD7E0F15F E30312E2D33302E30342E E32E786C7378>

<C7E020D1E0E9F2E020F1EFE8F1FAF6E8202DCDCF20C1E5E720F1E2EEE1EEE4E5EDD7E0F15F E30312E2D33302E30342E E32E786C7378> СПИСЪК НА УЧИЛИЩА, ЗА КОИТО СА ОДОБРЕНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС", 2019 Г., ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 г. - 30.04.2019 г., УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД РД 09-1890/23.07.2019

Подробно