РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за получаване на академичната длъжност професор по професионално направление Педагогика/предучилищна педагогикапедагогика на ранно

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за получаване на академичната длъжност професор по професионално направление Педагогика/предучилищна педагогикапедагогика на ранно"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за получаване на академичната длъжност професор по професионално направление Педагогика/предучилищна педагогикапедагогика на ранното детство/ обявен от СУ Св.Кл.Охридски с единствен кандидат доц.д-р Любослава Димитрова Пенева Рецензент: Доц. д-р Тотко Татьозов 1.Кратки данни за конкурса Конкурсът е обявен от СУ Св.Кл.Охридски в Д.В. бр.38/ г. Професурата се разкрива за нуждите на катедра Предучилищна педагогика,факултет Начална и предучилищна педагогика. 2.Кратки биографични и професионални данни Доц.Любослава Пенева е родена в гр.софия. Завършва ЕСПУ Боянски майстор.висшето си образование по педагогика с квалификация педагог-предучилищно възпитание завършва в СУ Св.Кл.Охридски през 1981г. От 1981г до 1983г. е учител в ОДЗ 8, София. От 1983 до 1987г. подготвя докторантура в Институт по предучилищно възпитание към Академия на педагогическите науки, Москва, Русия. След защитата на дисертацията си, работи в катедра Предучилищна педагогика,фнпп като старши преподавател-старши и главен асистент/ г./ и доцент от 1999г и понастоящем. Междувременно през периода г. е и хоноруван преподавател в департамент Приложна лингвистика на НБУ. 3.Наукометрични показатели Доц. Л. Пенева участвува в конкурса с 99 труда/ 7 книги, 6 студии, 11 научни статии, 27 доклада и научни съобщения, 5 методически ръководства, 41 учебни пособия за деца,студенти и специалисти и 2 научно-популярни материала/. В Националната библиография на Р България са индексирани 32 нейни публикации/1 дисертация, 17 книги, методични ръководства, учебни пособия и 14 статии/. У нас са публикувани -97 работи и в чужбина-2. Кандидатката е самостоятелен автор в 28 от публикациите. Представените за рецензиране 7 монографии ( 1 самостоятелна и 6 в съавторство), 6 студии/2 самостоятелни и 4 в съавторство/ и преобладаващата част от научните статии/9бр./ са посветени на ранното 1

2 детство /въпроси на детското развитие в тази възраст, стандарти за развитие, скрининг, организационни въпроси, проблеми/. Като синтезиран израз на теоретичните си разработки, доц. Пенева участва в конкурса с 46 приложни за практиката, работи /5 методически ръководства, 8 учебни пособия за деца и 33 образователни филми за обучение на студенти и специалисти/. Те представят въпроси на специфичната възпитателна работа с децата от ранно детство. Доц.Пенева е цитирана в 67 публикации.у нас е цитирана в 57 публикации и 10 в чужбина. 4.Научна активност Доц.Л.Пенева защитава дисертационния си труд Формиране на нагледно-образното мислене в сюжетно-ролевата игра през 1987г. Участвала е като експерт, анализатор и консултант в разработването и прилагането на проектите- Лицата на детската бедност:образование и грижи за децата в ранна възраст в България на Главна дирекция Експертни анализи към Отворено общество ; - Анализ на системата за закрила на децата от 0 до 3 години в България на Института за социални дейности и практики; - Ранно детско образование и грижи,образователни услуги за деца на УНИЦЕФ; - Стандарти за ранно детско развитие и учене на Институт за изследване на населението и човека,бан; - Подобряване качеството на политиките и практиките за грижа и образование на децата от раждането до 3 години на Фондация Програма стъпка по стъпка ; - Възпитателно-образователни стратегии за стимулиране на специфични подходи за учене през ранното детство, Педагогическо образование на родителите, Включващо обучение /по ОП Развитие на човешките ресурси / на СУ Св.Кл.Охридски. Доц.Л.Пенева е съавтор е във възпитателните програми - Програма за възпитание на детето от две до седем годишна възраст /1993г./, Ръка за ръка /2003г./, Приказни пътечки.малка приказна пътечка /2010г./. Член е на Факултетния съвет на ФНПП и експерт на Националната агенция по акредитация и оценяване. Била е член на Редакционната колегия на сп. Предучилищно възпитание. Научната активност на доц.пенева се проявява и в участието й в - 27 научни форума/конгреси,конференции,симпозиуми,кръгли маси и др./.у нас участието е в -25 научни прояви, а в чужбина в 2. 5.Преподавателска натовареност и активност Основната дейност на доц.пенева е учебно-преподавателската. Ръководител е на магистърските програми - Приемственост в образователните структури-адаптация и развитие и Предучилищна педагогика /за завършили други специалности/ на ФНПП. Тя чете лекции 2

3 на бакалаври и магистри в СУ Св.Кл.Охридски по дисциплините «Педагогика на ранното детство», «Развитие на мисленето в играта на детето», «Възпитателни и образователни стандарти и стратегии в ранна възраст», «Педагогическо взаимодействие и емоционално благополучие», «Приемственост в образователните структури в периода на детството», «Изследователски технологии в предучилищното образование», «Приемственост в образователните структури за адаптиране към чуждоезиковата среда». Същевременно води държавната и учебна практика на студентите от специалностите «Предучилищна и училищна педагогика» и «Предучилищна педагогика и чужд език» на ФНПП. Доц.Пенева е участвала в обучението на 2500 студенти/бакалаври и магистри/.била е научен ръководител на 140 дипломни работи, както и рецензент на редица такива.след хабилитацията си, участва редовно и в комисиите за държавни изпити. Има активно участие и в курсовете по продължаващо обучение във ФНПП, като е била обучител на учители по проект «Квалификация на педагогически специалисти»/ г./, както и на специалисти по други проекти /по линия на изд-во «Булвест», Център 21 век,местни общини и др./.обучила е 176 помощник възпитатели в системата на НАПОО и над 100 специалисти в програмите на факултета. През периодът г. е участвала в проектите за обучение на ДАЗД-«Диагностика и превенция на агресивното поведение в предучилищна възраст»; - на СУ «Св.Кл.Охридски»- «Социокултурни характеристики на педагогическата среда:емоционално-личностни условия за реализиране на превенция» и «Оптимизация на взаимодействието детска градина-семейство»; - по програма «Дафне»- «Дом без насилие за всяко дете.анализ на системата за закрила на децата от 0 до 3 години в България»; - на УНИЦЕФ «Възрастова валидизация на стандарти за ранно детско развитие и обучение»; - на МОН «Компютърна система-общи умствени способности на детето». 6.Основни приноси Трудовете на доц.д-р Л.Пенева са основно в областта на ранното детство и са насочени в следните направления - педагогически въпроси на ранното детство; ранно детско развитие- стандарти и диагностика; методология на ранното детско образование анализи, модели, политики, програми Научни приноси Аргументира необходимостта от ранно образование с оглед стимулиране на умствения потенциал на децата, подготовката им за социална адаптация и интеграция към училището, преодоляване на 3

4 неравноправно положение и приобщаване на деца със специални образователни потребности Изследва възпитателно-образователните функции на играта в ранно детство и посочва значението й за емоционалната, социална и познавателна сфера в тази възраст Изтъква значението на Педагогиката на ранното детство като приложна наука със значение- за психичното и физическо развитие на малкото дете, формиране на детската личност, профилактиката и промоцията на детското здраве Разработва и структурира знанията за характеристиките на възрастовите подпериоди на ранното детство с оглед ефективност на възпитателните въздействия и взаимодействия Прави критичен сравнителен анализ на педагогическите технологии използвани във възпитателната практика с децата до 3 годишна възраст у нас и в чужбина, като изтъква слабите им страни и посочва успешните възпитателни практики, за ползване в пряката работа с децата а/участва активно /в съавторство/ в разработването /инструментариум, методи, изследване, анализ и подбор на индикаторите/ на Стандарти за ранно детско развитие и учене, както и в разработването на стратегии за действие на лицата, които работят с децата. б/участва в разработването на методика за провеждането на възрастовата валидизация определени са нормативни критерии за валидността на отделните индикатори а/участва /в съавторство/ в създаването / норми, стимулен материал, инструкции/ на скрининг-тест за установяване и оценяване на постиженията на децата в основните области на развитието. б/ Изследва /в съавторство/ със скрининг-теста голяма група деца от много детски градини с цел финална ревизия на скрининг-теста Потвърждава тезата за значението на двигателната активност на детето, като фактор и показател за емоционалното, двигателното и познавателното развитие в ранно детство Предлага педагогически модел и технология, съобразена с индивидуалните и възрастови възможности на децата от ранно детство Аргументира значението на взаимодействаща система семействодетска ясла-детска градина за оптимизиране на детското развитие през първите години от живота на детето Формулира специфични образователни цели за децата от ранно детство по всички образователни направления. Същите са използвани при определянето на държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание Проучва /в съавторство/ възможностите за превенция на физическото насилие над деца от ранно детство, като анализира рисковата семейна среда, епидемиологията на насилието, законовата рамка, 4

5 използваните практики, мерки и механизми за тази превенция, като са направени съответните изводи и препоръки към съответните институции, родители и специалисти по проблема Приноси в обучението Доц. Л.Пенева участвува в цялостният учебен процес, като учебната й дейност обхваща теоретичното и практическо обучение на бакалаври, магистри, докторанти и специалисти Разработва ръководства, методически помагала и други учебни пособия за обучение / по проблемите, които проучва / Участвува в актуализирането на учебните програми във ФНПП Разработва методика за проучване на ценностната ориентация на студенти-педагози относно нагласите им за работа с деца Разработва учебни планове в бакалавърската и магистърската степен на обучение във ФНПП Разработва лекционните курсове за всички водени от нея учебни дисциплини Научен ръководител е на дипломни работи в бакалаварска степен на обучение по проблемите на ранното детство Ръководи и рецензира дипломанти в магистърските програми на ФНПП. 6.3.Приноси за практиката Разработва /в съавторство/ «Моят свят.книга за детето. Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст», прилагана повече от 20 години в детските заведения Разработва/2003г./ методическа система за възпитателна работа с деца /2-3 години/ - «Ръка за ръка» Разработва втори вариант/2010г./ на методическата система за възпитателна работа с деца от ранна възраст -«Приказни пътечки.малка приказна пътечка» Разработва образователни материали за деца от ранна възраст. 7. Заключение В заключение искам да отбележа значителната учебнопреподавателска натовареност със студенти и специалисти, общата научна активност, научните публикации и приложението им в практиката, както и активното участие на доц.л.пенева в изготвяне на държавните политики за развитието и възпитанието на децата от 5

6 ранно детство. Всичко това и не на последно място, че дейността на кандидатката, отговаря на условията за заемането на академичната длъжност /според Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ и ППЗРАСРБ /, както и всички по-горе изложени доказателства, ми дават основание категорично да дам положителна оценка на кандидатурата на доц. д-р Любослава Пенева, за заемане на академичната длъжност професор г. РЕЦЕНЗЕНТ: 6

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на научното творчество на доц.д-р Радослав Пенев за присъждане на академичната длъжност професор по професионалното направление 1.2. педагоги

РЕЦЕНЗИЯ на научното творчество на доц.д-р Радослав Пенев за присъждане на академичната длъжност професор по професионалното направление 1.2. педагоги РЕЦЕНЗИЯ на научното творчество на доц.д-р Радослав Пенев за присъждане на академичната длъжност професор по професионалното направление 1.2. педагогика/предучилищна педагогика - теория и технология на

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/12.01.2017 г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА след програмна акредитация на професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност Професор за нуждите на Шуменския Университет Енискон

РЕЦЕНЗИЯ на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност Професор за нуждите на Шуменския Университет Енискон РЕЦЕНЗИЯ на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност Професор за нуждите на Шуменския Университет Енискон Константин Преславски, в област на висше образование

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 970

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 970 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 9700, www.shu.bg ул. Университетска 115 Ректор 054/ 830

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. за заемане на академичната

Подробно

Становище

Становище Становище на проф. дпн Галя Михайлова Христозова, Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни науки, Програмен съвет по Педагогика член на научно жури, заповед ЛС - 54/22.02.2017 г. Конкурс за

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление н

РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление н РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление на образованието) Рецензент: проф. Вяра Тодорова Гюрова,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН Относно: конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно

Microsoft Word - V.Vasilev

Microsoft Word - V.Vasilev Вх. ЧР-01-302/11.09.2018 г. Р Е Ц Е Н З И Я на научните трудове, учебната и научна дейност на доц. д-р Катя Георгиева Стойчева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол / До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геологогеографски факултет, СУ Св. Климент Охридски. Относно:

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ Божидар Ангелов

РЕЦЕНЗИЯ Божидар Ангелов РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Божидар Ангелов на материалите на доц. д-р Светозара Халачева, представени за участие в конкурс за академична длъжност професор по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP001-2.09-0013 Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧЕБНА ПРОГРАМА: Преподавател: Факултет: Наименование

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно

Slide 1

Slide 1 Учител в ДГ Буратино - гр.божурище Съдържание 1 Общи сведения 2 Автобиография 3 Философия на преподаване 4 Отговорности на учителя 5 Методи на преподаване 6 Обратна връзка 7 Приложения Отговорности: -

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Сийка Чавдарова-Костова, член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по научна специалност 1.2. Педаго

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Сийка Чавдарова-Костова, член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по научна специалност 1.2. Педаго РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Сийка Чавдарова-Костова, член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по научна специалност 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието, Социални дейности и възпитание),

Подробно

Stan_D_Danov_R_Penev

Stan_D_Danov_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Данаил Кирилов Данов за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно