Naredba DG

Размер: px
Започни от страница:

Download "Naredba DG"

Препис

1 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САДОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Садово. Чл. 2. Наредбата се прилага при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация на предучилищното образование в общинските детски градини. Чл. 3. Разпоредбите на настоящата наредба са задължителни за всички участници в системата на предучилищното образование в община Садово децата, учителите, директорите и родителите, както и за непедагогическия персонал в детските градини, имащ пряко отношение към предмета на наредбата. РАЗДЕЛ ІІ ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ Чл. 4. (1) Записването на децата в детските градини се извършва за: 1. Предучилищно образование на деца от първа възрастова група (3-4 годишни) и втора възрастова група (4-5 годишни); 2. Предучилищно образование на деца, навършили две години към началото на учебната година на постъпването им в детското заведение; 3. Задължително предучилищно образование на деца от трета подготвителна възрастова група (5-6 годишни) и четвърта подготвителна възрастова група (6-7 годишни). Чл. 5. (1) Кандидатстването за прием на децата в детските градини се извършва не по-рано от началото на календарната година преди началото на учебната, в която децата навършват три години. (2) В детските градини могат да се записват деца за яслени групи. Чл. 6. За предучилищно образование по преценка на родителите/родителя или настойника и при липса на яслена група в детската градина, както и при наличието на свободни места, могат да се приемат и деца, навършили две години към началото на учебната година на постъпването им в детското заведение, ако то може да осигури хранене на децата по Наредба 2 от г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, и условия за отглеждане и възпитание, според изискванията на националното законодателство. Чл. 7. Приемът за задължително предучилищно образование се извършва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на Чл. 8. При прием на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование, родителите/настойниците извършват избора на вида на организацията по чл.14, ал.1 от Наредба 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование.

2 Чл. 9. При кандидатстване за прием на деца не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние на родителите и на децата. Чл. 10. (1) В детските градини с предимство преди всички останали кандидатстващи деца се приемат деца, които отговарят на следните критерии за предимство: Критерии Тежест в точки Документи за доказване 1. Настоящ адрес на при които детето живее. Точки се присъждат, ако адресът е на територията на населеното място, в което се намира и детската градина. 2. Месторабота на при които детето живее. Точки се присъждат, ако местоработата е на територията на населеното място, в което се намира и детската градина. 3. Брат и/или сестра на детето, посещаващи същата детска градина. 4. Деца на родители/настойници, работещи в същата детска градина. 6 Удостоверения за настоящ адрес на издадени не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на кандидатстващите документи. 2 Удостоверение от работодателя, издадено не порано от 1 месец преди датата на подаване на кандидатстващите документи. 1 Установява се служебно. 1 Установява се служебно. 5. Дете - сирак 5 Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на 6. Дете - полусирак 4 Акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на 7. Дете с неизвестен родител или родител с отнети родителски права 8. Дете, чийто родител е с инвалидност от 71 % до 100 %. 9. Дете в риск, съгласно определението по 1, т.11, букви б и в от Закона за закрила на 3 Удостоверение за раждане на детето или съдебно решение. 3 Решение на ТЕЛК. 3 Документ от Отдел за закрила на детето към Дирекция Социално подпомагане.

3 10. Дете от многодетно семейство (вкл. при съжителство) с три или повече деца, живеещи в домакинството. 2 Удостоверения за раждане на децата, декларации от родителите им, че децата живеят при тях. 11. Деца близнаци. 6 Удостоверения за раждане на децата. (2) Класирането се извършва в десетдневен срок от получаването на кандидатстващите за прием на дете документи от комисия, назначена от директора на детската градина, за всяка възрастова група поотделно. Класирането се обявява незабавно на видно място в детската градина. Съобщението за класиране съдържа и имената на децата, които са приети в детската градина според класирането и свободните места, както и срокът в който следва да се подадат документите за записване. Неподаването на необходимите документи в указания за записване срок се приема за отказ от записване, освен ако не се посочат междувременно уважителни причини за неспазването на срока. При условие на отказ от записване, директорът на детската градина обявява на видно място в детската градина съобщение за прием на друго класирано дете, като определя и срока за подаване на документи за записване. Чл. 11. (1) Всяка детска градина, по решение на педагогическия съвет приема допълнителни критерии за прием на деца. (2) Допълнителните критерии, тежестите и документите за тяхното доказване се обявяват всяка календарна година едновременно с обявяването на свободните места за прием от директора на детската градина на видно място в детската градина. Чл. 12. (1) При записване на децата се представят следните документи: заявление по образец от родителя/настойника до директора на детската градина, лична карта на родителя/настойника (само за сверяване на данните), четливо копие от акт за раждане на детето, документ за здравния статус на детето, доказващ и специални образователни потребности, ако такива са налице. (2) При записване на децата за самостоятелна организация на предучилищно образование се прилага и решение на експертната комисия по чл.67, ал.2 от ЗПУО и копие от документите по чл.18, ал.2 от Наредба 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищно образование. (3) При записване на деца в яслена група се прилагат документите по чл.20 от Наредба 26 от г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. (4) При записване на деца в градинска група се прилагат документите по чл.4, ал.2 от Наредба 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини. Чл. 13. (1) Деца, чиито родители са заявили основание за ползване на предимство, но не са представили необходимите документи, доказващи това, се класират за прием без да се присъждат точки за заявените основания за предимство. (2) Деца, които не се позовават на критерии за предимство, се класират без да получават точки, като на по-благоприятно място се класира дете, за което са подадени документи най-рано в същата календарна година. Чл. 14. Документи за записване на децата в детските градини се подават целогодишно. Чл. 15. Приемът на документи за записване се извършва в съответната детска градина от директора или упълномощено с негова заповед лице. Извършва се проверка за наличие на необходимите документи за записване, след което се дава входящ номер на заявлението.

4 Чл. 16. Не по-късно от десет календарни дни преди началото на всяка учебна година, списъците с имената на записаните деца и броят на свободните места за всяка възрастова група се обявяват на информационното табло в детските градини и на официалната интернет страница на община Садово. Чл.17. За свободни се считат местата в групите на детските градини, които остават незаети в началото на учебната година и тези, които са освободени по време на учебната година. В срок до 10 календарни дни преди началото на учебната година и до три календарни дни след освобождаване по време на учебната година, свободните места се обявяват на информационното табло на детската градина и на официалната интернет страница на община Садово. Чл.18. Списъците с имената на записаните деца от трета подготвителна възрастова група (5-6 годишни) и четвърта подготвителна възрастова група (6-7 годишни), подлежащи на задължително предучилищно образование, се представят в община Садово не по-късно от 5 дни преди крайния срок за съгласуване на Списък Образец 2 за дейността на детската градина от първостепенния разпоредител с бюджет. Чл.19. През учебната година, актуализираните списъци с имената на децата от всички възрастови групи и броят на свободните места се обявяват до три календарни дни след актуализацията им на информационното табло в детските градини и на официалната интернет страница на община Садово. РАЗДЕЛ ІІІ ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ Чл.20. Отписване на дете в детските градини е всеки случай на: 1. Отписване на дете, за което предучилищното образование не е задължително по желание на родител; 2. Отписване на дете след преместване в друга детска градина- по желание на родител; 3. Отписване на дете от четвърта подготвителна възрастова група (6-7 годишни) в края на учебната година. Чл.21. Отписване на деца от първа възрастова група (3-4 годишни) и втора възрастова група (4-5 годишни) от детската градина се извършва целогодишно с подаване на заявление от родител/настойник на детето до директора на детската градина. В заявлението се посочват причините за отписване и датата, от която детето да бъде отписано от детската градина. Чл. 22. Отписване на деца от трета подготвителна възрастова група (5-6 годишни) и четвърта подготвителна възрастова група (6-7 годишни), за които предучилищното образование е задължително, се допуска само по здравословни причини, удостоверени от компетентен орган, или по други уважителни семейни причини, посочени в заявление на родител/настойник на детето до директора на детската градина. Чл. 23. При отписване на дете по чл.22 по уважителни семейни причини родителят/настойникът посочва населеното място и приемащата детска градина, в която отписаното дете ще продължи задължителното си предучилищно образование. Чл. 24. Отписването на дете от четвърта подготвителна възрастова група (6-7 годишни) в края на учебната година се извършва с издаване на Удостоверение за задължително предучилищно образование, съгласно изискванията на Наредба за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование.

5 Чл. 25. Всяко отписване на дете в общинските детски градини се отразява по реда и изискванията на Наредба 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. РАЗДЕЛ ІV ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ Чл. 26. Преместване на дете в детските градини е всеки случай на: 1. Преместване на дете в групите на една и съща детска градина. 2. Преместване на дете от една детска градина в друга (приемаща) детска градина. Чл. 27. Преместването на децата се извършва съобразно възрастовата им група, при наличие на свободно място и по реда на класиране и записване, посочен в тази наредба. Чл. 28. Преместването на деца от една детска градина в същата или в друга (приемаща) детска градина се извършва целогодишно с подаване на заявление от родител/настойник на детето до директора на детската градина, в което се посочват причините за преместването, приемащата (при приложимост) детска градина и датата за осъществяване на преместването. Чл.29. До три работни дни след получаване на заявлението от родител/настойник на детето, директорът на детската градина, в която е било записано детето за задължително предучилищно образование, предоставя на родителя/настойника Удостоверение за преместване на дете от задължително предучилищно образование. Чл.30. До три работни дни от получаване на Удостоверението по чл.29 родителят/настойникът на детето представя същото в приемащата детска градина. Чл. 31. В срок от три работни дни от получаване на удостоверението по чл.30, директорът на приемащата детска градина информира писмено директора на детската градина, от която идва детето, за неговото записване. Чл. 32. (1) Всяко преместване на деца в общинските детски градини се отразява по реда и изискванията на Наредба 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование. (2) За всяко преместено дете от трета и четвърта подготвителна възрастова група, директорите на изпращащата и приемащата детска градина уведомяват писмено община Садово в 3-дневен срок от възникване на обстоятелствата по преместването. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. Тази наредба се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.59, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.7, ал.1 от Наредба 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование и 31 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за предучилищното и училищното образование. 2. Наредбата е приета с решение на общински съвет Садово, 252, взето с протокол 21 от проведено заседание на година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50 9280 гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

Н А Р Е Д Б А

Н А Р Е Д Б А Н А Р Е Д Б А ПРОЕКТ! ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно

No Title

No Title ПРАВИЛА за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община (Загл. изм. - Решение 530 по Протокол 19 от 28.07.2016 г., Решение 72 по Протокол 28 от 9.02.2017 г.)(отм.)

Подробно

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно

Microsoft Word - Проект на НАРЕДБА .docx

Microsoft Word - Проект на НАРЕДБА .docx НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Раздел I. Общи положения Чл.1. С тази Наредба се определят условията

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: /687 00; факс: /620 57,

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: /687 00; факс: /620 57, ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

Microsoft Word - Naredba

Microsoft Word - Naredba ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 7150 Две могили, бул. България 84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg ОБЩИНСКИ СЪВЕТ тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg Н А Р Е Д Б А 29 ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 2 8 на Столичния общински

Подробно

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за осъществяването на приема на деца в I клас в общинските

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за приемане на ученици

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1 НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/28.02.2017 год.; изм. с р-е 687/19.12.2017г.; изм. с р-е 1006/24.01.2019 г./ РАЗДЕЛ I ОБЩИ

Подробно

за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен

за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДЖАРОВО (приета с Решение 126/ 18.05.2017 год. на Общински съвет -

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI 43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ 8229276; 02/9203488, 02/9208240, E-MAIL: ou43 mail.bg Задължител информация Образователни

Подробно