СТАНОВИЩЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТАНОВИЩЕ"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика - Овладяване на езика и развитие на речта) Университет: СУ Св. Климент Охридски Факултет: Факултет по предучилищна и начална училищна педагогика Катедра: Предучилищна педагогика Обявен в: ДВ, бр. 108/ г. с единствен кандидат гл. ас. д-р Розалина Пламенова Енгелс-Критидис за нуждите на СУ Св. Климент Охридски 1. Данни за конкурса Кандидатът гл. ас. д-р Розалина Пламенова Енгелс-Критидис отговаря на изискванията на ЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност доцент : o Има придобита образователна и научна степен доктор по същата научна специалност от 2005г. o Заема академичната длъжност главен асистент от 2008г. o В конкурса участва с научна продукция, която е по профила на обявения конкурс 2. Данни за кандидата Гл. ас. д-р Розалина Пламенова Енгелс-Критидис е родена през 1976г. През 1998г. завършва специалност Предучилищна педагогика с втора специалност История, ОКС Бакалавър, през 1999г. - специализация

2 Педагогика на масовата и художествената комуникация, ОКС Магистър. През 2004г. завършва и специалност Българска филилогия, ОКС Бакалавър. Образованието й по двете специалности е основа, коята подпомага гл. ас. д-р Розалина Енгелс-Критидис и, бих казала, предопределя бъдещите й научни и изследователски интереси и търсения. Като университетски преподавател досега последователно е заемала академичните длъжности старши асистент и главен асистент. Водила е и води курс лекции по учебните дисциплини: Въвеждане в специалността - в специалност ПНУП и Въвеждане в предучилищната педагогика - специалност Музика; авторски цикъл лекции в избираема дисциплина Педагогическо взаимодействие за интерпретиране на иносказателността в специалност ПУПЧЕ и ПНУП, както и упражнения, хоспитиране, текуща и държавна практики в специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика и Предучилищна педагогика и чужд език, семинарни упражнения по Предучилищна педагогика в специалностите Логопедия и Специална педагогика. Областите на професионален интерес на кандидатката са: Предучилищна педагогика Педагогика на овладяването на езика и развитие на речта Интеркултурно образование Педагогика на масовата и художествената комуникация Ранно чуждоезиково обучение Сравнително предучилищно образование Практическо обучение на студентите, подготвяни за детски учители Паремиология. 3. Преподавателската дейност на кандидатката е по направлението на конкурса и обхваща основни теоретични и технологични аспекти на

3 педагогическата наука (Предучилищна педагогика, Овладяване на езика и развитие на речта, Интеркултурно образование). Паралелно с преподавателската и научноизследователската си дейност гл. ас. д-р Розалина Енгелс-Критидис досега непрекъснато е усъвършенствала и педагогическата си квалификация в 9 специализациии и различни форми на следдипломна квалификация у нас и 8 - в чужбина. Участва и заема различни активни позиции в шест научни и приложни п роекта. В магистърски програми води един лекционен курс от цикъла задължителни дисциплини и две избираеми. Рецензент е на над 80 дипломни работи на студенти от ФНПП, от които 20 в магистърски програми и 1 - на дипломант - магистър от Факултет по славянски филологии. 4. Описание на научните трудове Общият брой публикации на гл. ас. д-р Розалина Енгелс - Критидис е 65, от които 24 са на английски език. Броят на публикациите, с които участва в конкурса след придобиване на степен доктор е 54, от които 33 са самостоятелни. Научната продукция е по профила на обявения конкурс и не повтаря представените за придобиване на образователно-научна степен доктор и академична длъжност главен асистент. Списъкът с публикации на кандидатката след присъждане на ОНС доктор включва: o Монографии 3 самостоятелни, 1 в съавторство o Учебни помагала 4 в съавторство o Методически ръководства 8 в съавторство o Студии 2 самостоятелни o Статии в научни списания у нас 3 самостоятелни, 2 в съавторство o Статии в научни списания в чужбина - 1 самостоятелна

4 o Доклади в сборници от научни конференции в България - 7 самостоятелни, 1 в съавторство o Доклади в сборници от научни конференции в чужбина - 4 самостоятелни, 2 в съавторство o Публикации в международни рецензирани онлайн издания 2 самостоятелни o Методически ръководства - 8 в съавторство o Специализирани преводи на научни текстове 1 самостоятелен o Научни постери 2 самостоятелни o Публикувани резюмета от международни конференции в чужбина - 7 самостоятелни, 3 в съавторство. В количествено и в съдържателно отношение цялостната научна продукция оценявам като отговаряща на изискванията на обявения конкурс. В съдържателно отношение във всички свои публикации кандидатката убедително демонстрира възможности за задълбочено изследване, анализиране и систематизиране на становища и теории на български и чужди педагози от посочената научна област. Приемам монографиите й Пословиците и поговорките в образователното взаимодействие с български деца, живеещи в чужбина и Интеркултурна образователна програма за подготвителна група на българските училища в Гърция като съществен принос в областта на образованието на децата на българите, живеещи в чужбина. Първата представя авторско виждане за образованието на децата на българите зад граница, разгледано през призмата на запазването на тяхната езикова и културна идентичност и интеркултурното образование, подпомагащо процеса им на интеграция в приемащите ги общества. В нея авторката успява да представи потенциала на българските народни пословици и поговорки като образователни средства при образованието на български деца от предучилищна и начална училищна възраст, живеещи в чужбина и на базата на идеята за

5 съхраняване на родното в съвременния глобален свят, да очертае педагогически насоки в двата споменати аспекта. Осъществена успешно, похвална е водещата амбиция на кандидатката във втората монография да предложи авторска интеркултурна образователна програма за подготвителна група на българските училища в Гърция, в която е заложен тематично структуриран набор от специално подбрани 47 на брой български народни пословици, поговорки и други фразеологизми, 41 от които са представени заедно с техните буквални или близки по смисъл съответствия на гръцки език. По този начин резултатите от направление Български език и литература са планирани и осъществени в пряка връзка с конкретните цели, свързани с интеркултурното образование на българчета, живеещи в Гърция. Наред с научната стойност на другите две монографии (втората, от които в съавторство), трябва да се отбележи значимостта и на останалите публикации, сред които бих откроила методическата и практическа стойност на участието й в посочените методически ръководства и помагала. 5. Научни приноси Синтезирано, като най-значими приноси могат да се посочат: - Обосновани са възможностите на децата от предучилищна възраст да възприемат, осмислят и интерпретират български народни пословици и поговорки. Считам като основен принос на кандидатката утвърждаването на тази проблематика в научната област - Разработен е педагогически модел по образователно направление Български език и литература за втора, трета и подготвителна група на утвърдена от МОН образователна система Приятели - Разработена е авторска интеркултурна образователна програма за българчета от подготвителна група, живеещи в Гърция, както и е създадена

6 авторска програма по образователно направление Български език и литература за подготвителна група на българските училища в чужбина - Проучени и подробно описани са проблеми на интеркултурното образование на деца-мигранти в Германия и Гърция - Изследвани, обобщени и популяризирани са съвременни концепции и практики на предучилищното образование в България в престижни издания в чужбина, в резултат на което е осъществен международен проект на университетски преподаватели от пет европейски страни. Отразеното от кандидата относно приносите е достоверно и коректно оформено. 6. Заключение Вследствие доказаните научни приноси и постижения, следващи от анализа на научната продукция и преподавателска активност, давам своя положителен вот и предлагам на членовете на уважаемото жури да присъди на гл. ас. д-р Розалина Пламенова Енгелс-Критидис академичната длъжнност доцент в научна област Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика - Овладяване на езика и развитие на речта) за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски" г. гр. Бургас Изготвил становището: доц. д-р Хрисула Недялкова

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

Stan_D_Danov_R_Penev

Stan_D_Danov_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Данаил Кирилов Данов за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление н

РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление н РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление на образованието) Рецензент: проф. Вяра Тодорова Гюрова,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

Становище

Становище Становище на проф. дпн Галя Михайлова Христозова, Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни науки, Програмен съвет по Педагогика член на научно жури, заповед ЛС - 54/22.02.2017 г. Конкурс за

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност Професор за нуждите на Шуменския Университет Енискон

РЕЦЕНЗИЯ на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност Професор за нуждите на Шуменския Университет Енискон РЕЦЕНЗИЯ на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност Професор за нуждите на Шуменския Университет Енискон Константин Преславски, в област на висше образование

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Икономика и управление /икономика

Подробно

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол / До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геологогеографски факултет, СУ Св. Климент Охридски. Относно:

Подробно