ОБЩИНА КУБРАТ ILFLIV/ D O' / 3 - кид 11U 1Z,E>IV ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙС

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНА КУБРАТ ILFLIV/ D O' / 3 - кид 11U 1Z,E>IV ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙС"

Препис

1 ОБЩИНА КУБРАТ ILFLIV/ D O' / 3 - кид 11U 1Z,E>IV ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА А, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ I 'одиптен - c - i i.a u ----/ ъ / kubratjm ^ ratfe^ 1 1 ) 5s 1 Up r. \ Сметки за чужди средства - ОБЩО КАСОВ за 2016 г. за 2016 г. (а) (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2)+(4)+(5) А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ I. Постъпления от текущи приходи 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски Приходи от такси Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция Приходи от наеми Приходи от концесии и лицензни за ползване на публични активи Приходи от лихви Приходи от дивиденти и дялово участие Други текущи приходи и реализирани курсови разлики 9 9 Общо за група I. Постъпления от текущи приходи II. Р еалтап и я на нефинансови акгиви и конфискувани средства 1. Продажба на земя Продажба на други нефинансови дълготрайни активи 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови акгиви III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления (50) (166) (166) в т. ч. вн есен ДДС (40) (137) (137) вн есен данък в/у приходит е от ст опанска дейност (10) (29) (29) вн есен и други данъци, т акси и вноски в/у продаж бит е IV. Постъпления от заст рахователни обезщетения V. Приходи от помощи и дарения 1. Помощи и дарения съюз 2. Други помощи и дарения от чужбина 3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми Помощи и дарения от страната Общо за група V. Приходи от помощи и дарения А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ I. Плащания за текущи нслихвени разходи 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции Разходи за застраховане и други финансови услуги Платени данъци, такси и административни санкции

2 с - 2 / 3 - Г одишен - С у ки за средст\ г Европейския Сметки за чужди средства - [ 1 г ж 1 за 2016 г I. за 2016 г \ (а) (1) (2) (3) (4) (5) 4. Разходи за възнаграждения на персонал M J M l Разходи за осигурителни вноски Общо за група I. Плащания за текущи нелихвеии разходи II. Плащания за придобиване на нефинаисови дълготрайни акт иви 1. Придобиване на земя 2. Придобиване на дру ги дълготрайни материални активи Придобиване на нематериални дълготрайни активи Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция в т. ч. пост ъпления от реализация на държ авния р езер в (-) Общо за 1 рлпа II. Плащания за на нефинаисови д ь. ii o i раи и и активи III. Плащания за разходи за лихви 1 Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа У IU 59 81ft Разходи за лихви по други заеми и дългове IV. Трансфери към домакинства 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери 2. Капиталови трансфери към домакинства V. Субсидии и капиталови трансфери 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица 2. Капиталови трансфери към други лица DO / D З У K J 1Z / 41 В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) 432 (432) В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У НИ ОРГАНИЗАЦИИ Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излиш ък (+ ) = (А. - Б. + В. ) (1 402) (471) 56 (414) Д. Ф инансиране на бю джетното салдо (Е. + Ж И.) (56) 414 Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия 1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-) 2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акциии и участия.. Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции 1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-) (30) (30) 2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+) 3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми A A 7 J J

3 - 3 / 3 - С' -тки за сред- от Евро Сметки за чуж - c. >т Европейския еъюз-инди- пейския ди средства Г одишсн кативми за 2016 г. за 2016 г (а) 0 ) (2) (3) (4) (5) 4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин, помощ и гаранции (30) III. Други операции е финансови активи 1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт) 2. Други операции с финансови активи (нето) Общо за група III. Други операции с финансови активи Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ (30) (30) Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ I. Емитнрани държавни (общински) ценни книжа 1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) 2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа) (-) Общо за група I. Емитнрани държавни (общински) цеини книжа II. Заеми от банки и други лица 1. Получени банкови и други заеми (+) 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-) (137) (137) (137) Общо за група II. Заеми от банки и други лица (137) (137) (137) III. Финансиране чрез финансов лизинг и гьрговски кредит 1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+) 2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) Общо за група III. Финансиране чрез фин, лнзинг и търговски кредит IV. Други операции е финансови пасиви 1 Операции с чужди средства (нето) Друго финансиране - операции с пасиви (нето) Общо за група IV. Други операции с фннансови пасиви Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ (137) (137) 39 (98) 3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ 1. Нето-операции за сметка на средства съюз 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове 39 (27) Други нето- и операции на бюджетни организации 4. Разлики от закръгления в хил. ли. (+/-) 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ 39 И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период Преоценка на-наличноети в чудестраниа палууа в края ня п-шртниц период Зг. Наличности.вд царичщусре дсгаф В Край ай т четния 940 & Р Е Н С И. ИЗМЕНЕНИЕ HAIIAPI В ГЕСРЕДС ГВА (3/- 1Л (1 539) (599) одитио стлновиш н. който к н к ра ^ Т г а д ш ; A n Jc ^ lo R O ft H T F n j u'v бос е K j/j. tefy y A. C

4 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поде. - ие) ЕИКБУЛСТАТ кодпоебк Wcb-адрсс ii ii ( II «А / \ ОБЩИНА КУБРАТ П...! kubratifi/^l^-bjdo \ s l ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА. м ) НА А, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ и ) ЛЕН ОВЕ) Г одишен - Сметки за чу ж ди средства - ОБЩО КАСОВ за 2016 г. за 2016 г. (а) (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2)+(4)+(5) А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ I. Постъпления от текущи приходи 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски Приходи от такси Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция Приходи от наеми Приходи от концесии и лицензни за ползване на публични активи Приходи от лихви Приходи от дивиденти и дялово участие Други текущи приходи и1реализирани курсови разлики Общо за група I. Постъпления от текущи приходи I I. Р е а л и з а ц и я на нефинансови активи и конфискувани средства 1. Продажба на земя Продажба на други нефинансови дълготрайни активи 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи Общо за група I I. Реализация на нефинаи. активи и конфиск. средства III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и корект ив за постъпления (50 000) ( ) ( ) в т. ч. внесен ДДС (40 000) ( ) ( ) внесен данък в/у приходите от стопанска дейност (10 000) (28 890) (28 890) внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите IV. Постъпления от застрахователни обезщетения V. Приходи от помощи и дарения 1. Помощи и дарения съюз 2. Други помощи и дарения от чужбина 3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми Помощи и дарения от страната Общо за груна V. Приходи от помощи и дарения А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ I. Плащания за текущи нелихвени разходи 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции Разходи за застраховане и други финансови услуги Платени данъци, такси и административни санкции

5 сметки за еред- С м е т к и за с р е д - БЮ ДЖЕТ ( ' Б Ю Д Ж Е Т - c{ >r Европейския съюз-инди- пейския ди средства - 1 Ущ ОРфС(Ь1 ства от Евро Сметки за чуж Годишен О Т Ч Е Т кативни * 1 о т ч е т у 5 за 2016 г. за 2016 г. (a) (1) (2) (3) (4) (5) 4. Разходи за възнаграждения на персонал (ПЛ? Разходи за осигурителни вноски Л1 Q AU3j O / 1 oui 11 n i II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи 1. Придобиване на земя 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи Придобиване на нематериални дълготрайни активи Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-) 077 T.Q1 Gift olw o^77 il... Я1П Я77 III. Плащания за разходи за лихви 1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа Разходи за лихви по други заеми и дългове f. о 7/ оои 3 CO?oc LOO са loo IV. Трансфери към домакинства 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери Каниталови трансфери към домакинства V. Субсидии и каниталови т рансфери 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица 1/ J 1JO J J-u Капиталови трансфери към други лица 1QC 07? 4Q7 Q?7 и ПЕШП PA w n jr e t ИПРИИПКНИЛОТ НА Ш Л И П Л П ГП Ш АКТИВИ io 7/11 11 <)n_1520п 1 L 34V В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) ( ) В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У НИ ОРГАНИЗАЦИИ Г. Бюджетно салдо: Дефицит ( - ) / излишък ( + ) = (А. - Б. + В. ) ( ) ( ) ( ) Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж И.) (56 595) Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия 1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-) 2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акциии и участия Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции 1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-) (30 000) (30 000) 2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+ ) 3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми

6 ( Годишен - сметки за средс уг Европейския С метки за средства Сме тки за чужди средства - / О фйгг \ е за 2016 г. за 2016 г. ^ Л1.12,2(116 г/ * (a) (1) (2 ) (3) (4) (5) (6)=(2)+(4>+(5) 4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции (30 000) (30 000) III. Други операции с финансови активи 1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт) 2. Други операции с финансови активи (нето) Общо за група III. Други операции с финансови активи F ПБ1ПП ППГРАЦНИ Г (1)ИНАНГПШ{ АРТИЙИ yjwuuuj / га ШМН Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ I. Ечи тирани държавни (общински) ценни книжа 1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) 2. Погашения по емисии на дьржавни (общински) ценни книжа) (-) иощо За 1рЛ Ил 1* <>1111 ИрЯНМ ДЬрЖаВНИ ^UULUIiillKllj ЦСННИ КНИЖа II. Заеми от банки и други лица 1. Получени банкови и други заеми (+) 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-) ( ) ( ) ( ) 1-0 ouu) сиш) (Ij I) ouuj III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит 1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+) 2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) Общо за 1 руна III. Финансиране чрез фин. лизиш и i ьрювеки креди 1 IV. Други операции с финансови пасиви 1. Операции с чужди средства (нето) Друго финансиране - операции с пасиви (нето) ОУ 1 QП07 иу/ ОУ [fy / Ж ОКШ О OTTFPATTHH С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ I 1 Vi КШИ /0 7 7f г\ 3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ 1. Нето-операции за сметка на средства съюз 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове (26 664) Други нето- и операции на бюджетни организации 4. Разлики от закръгления в хия. лв. (+/-) ' ", ' - '. 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ (26 664) И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период Преоценка на наличности в чудестранна валута в края на отчетния период 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период ^ ^ i И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ( ) ( ) ( ) / ^ ^ ^ 153R0971 ( ) Дата: г. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Ш РЪКОВОДИТЕЛИ ( «- М t Т К име и фамилия Г ЕВШ ЕН МУСТА ФА / име и фамтцм \J у й Л 1 ш \х М Е Д

- 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес ЕИК/Б

- 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес  ЕИК/Б - 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР 000 565 59 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес e-mail ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК 6 9 0 1 телефон: ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА на бюджета, сметките

Подробно

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 521 619 КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2 3 4 телефон: Web-адрес

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ - БЮДЖЕТ - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2

Подробно

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА - 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2 0 1 6 НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ

Подробно

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА - 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2 0 1 6 НА БЮДЖЕТА,

Подробно

1717_B1_2019_01_PRB_DES_MGU1.xls

1717_B1_2019_01_PRB_DES_MGU1.xls - 1 / 6 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail финансово-правна форма МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ ''СВ.ИВАН РИЛСКИ'-СОФИЯ 000670659

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАР

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  НУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - СТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАРА ЗАГОРА 7410201 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА

Подробно

- 1 / 10 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес

- 1 / 10 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес - 1 / 10 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail 0 000 000 000 6302 0 0 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към 30.6.2018 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 565 359 (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар код по ЕБК: 6901

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към 28.2.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 697 567 (наименование на разпоредителя с бюджет) Агенция за ядрено регулиране код по ЕБК: 4600 (наименование

Подробно

B1_2017_09_4600_DES.xls

B1_2017_09_4600_DES.xls ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към 30.9.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 697 567 (наименование на разпоредителя с бюджет) Агенция за

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 31.12.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 30.6.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 31.3.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към 30.6.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към 31.10.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към 31.1.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към 28.2.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 131 198 150 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към 31.1.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 460 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

Столична община 112 ОУ "СТОЯН ЗАИМОВ" Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н Код по ЕБК от до Консолидирани бюджети и средства от ЕС 7225 За перио

Столична община 112 ОУ СТОЯН ЗАИМОВ Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н Код по ЕБК от до Консолидирани бюджети и средства от ЕС 7225 За перио Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н 2 0 1 9 Код по ЕБК от Консолидирани бюджети и средства от ЕС 7225 За периода: от 1.1.2019 31.12.2019,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Подробно

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls Община Силистра Приложение ОБЩО ПРИХОДИ по А на Община Силистра 207г. І. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 206г. 207г. Данък върху доходите на физически лица 0-00 82 000 20 000 Окончателен годишен / Патентен /

Подробно

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) 01.1.2013 г. 31.12.2013 г. (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Подробно

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 2017 Г. КЪМ 31.03.2017 Г. 1 2 3 4 5 6 7 5

Подробно

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ "СТЕФАН АНГЕЛОВ" НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ СТЕФАН АНГЕЛОВ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ КОД ПО ЕБК 1790 ПЕРИОД КЪМ 01.01.2015 г. ДО 31.12.2015 г. /дд.мм.гггг/ /дд.мм.гггг/

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 31.1.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ Уточнен план под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2013 2016 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 28.2.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на физически лица:

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МОН към 3 0.9,20/7/. ЕИК/БУЛСТДТ (наименование на разпоредителя с бюджет) Университет м национално

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МОН към 3 0.9,20/7/. ЕИК/БУЛСТДТ (наименование на разпоредителя с бюджет) Университет м национално ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МОН към 3 0.9,20/7/. ЕИК/БУЛСТДТ 000 670 602 Университет м национално и световно стопанство - Софня код по ЕЬК: 1741 финансово-правна форма БЮДЖЕТ 20! 7 г. СИВРА

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) Роман код по

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) Роман код по ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА финансово-правна форма БЮДЖЕТ местни 771 561 370 026 370 026 216 000 119 500 119 500 547 370 242 335 242 335 102 000 54 097 54 097 в т. ч. вноски от приходи на и общински

Подробно

Automatically generated PDF from existing images.

Automatically generated PDF from existing images. Приложение 11 БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Отчет Бю джет Прогноза Прогноза Прогноза 8S под- Н А И М ЕН О ВА

Подробно

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2014 ГОДИНА П Р И Х О Д И (в лева) П Р И Х О Д И ПРОЕКТ ПРИХОДИ 2014 ГОДИНА ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2014 ГОДИНА П Р И Х О Д И (в лева) П Р И Х О Д И ПРОЕКТ ПРИХОДИ 2014 ГОДИНА ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА П Р И Х О Д И (в лева) ЗА I.ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ 1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ 40 030 000 0 40 030 000 01-00 ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 800 000 0 800 000 01-03

Подробно

година 2017 ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО за периода от

година 2017 ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО за периода от година 2017 ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до 2017 2020 Бланка версия 1.01 от 2017г. (в лева) I. П Р И Х О Д И, П О

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Роман към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) Роман код по ЕБК: 5610 (наименован

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Роман към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) Роман код по ЕБК: 5610 (наименован ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Роман към 28.2. ЕИК/БУЛСТАТ финансово-правна форма БЮДЖЕТ местни 801 479 88 435 88 435 216 500 21 227 21 227 582 759 64 988 64 988 142 000 16 406 16 406 в т. ч. вноски

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ "ГЕО МИЛЕВ" СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДАННИ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ РСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО II ХРАНИТЕ на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДАННИ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ РСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО II ХРАНИТЕ на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА РСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО II ХРАНИТЕ на разпоредителя с бюджет) 1.1.214 г. 31.12.214 г. IH СС "ЗЛАТНА НИВА" ГР.АЙТОС код : Код на сметка :Н I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн година 217 декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.2 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Н А И М Е Н О В А Н И Е 217 - ПРИХОДИ местни финансиране

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Роман към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) Роман код по ЕБК: 5610 (наименован

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Роман към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) Роман код по ЕБК: 5610 (наименован ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Роман към 31.8. ЕИК/БУЛСТАТ финансово-правна форма БЮДЖЕТ местни 813 107 546 228 546 228 216 500 151 482 151 482 582 759 380 898 380 898 142 000 36 035 36 035 в т. ч.

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Роман към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) Роман код по ЕБК: 5610 (наименован

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Роман към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) Роман код по ЕБК: 5610 (наименован ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Роман към 31.7. ЕИК/БУЛСТАТ финансово-правна форма БЮДЖЕТ местни 812 127 540 720 540 720 216 500 140 655 140 655 582 759 387 197 387 197 142 000 32 311 32 311 в т. ч.

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Роман към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) Роман код по ЕБК: 5610 (наименован

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Роман към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) Роман код по ЕБК: 5610 (наименован ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Роман към 31.5. ЕИК/БУЛСТАТ финансово-правна форма БЮДЖЕТ местни 809 219 320 146 320 146 216 500 113 089 113 089 582 759 197 097 197 097 142 000 28 822 28 822 в т. ч.

Подробно

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата НАИМЕНОВАНИЕ 2016 г. 2017 г. % 4/3 1 2 3 4 5 IV. НИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 46 976 617 42 950 858 91,4% ТРАНСФЕРИ М/У А НА НАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (НЕТО) 3100 43 299

Подробно