Контролен блок BEN

Размер: px
Започни от страница:

Download "Контролен блок BEN"

Препис

1 Контролен блок BEN

2

3

4 Декларация за съответствие Производител: Automatismi Benincà SрА. Адрес: Via Capitello, Sandrigo (VI)- Italia Декларира, че: контролен блок СР.BN Отговаря на условията на Директивите СЕ: Директива за електромагнитна съвместимост 89/336/СЕЕ, 93/68/СЕЕ. Директива за ниско напрежение 73/23/СЕЕ, 93/68/СЕЕ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Това указание е написано за използване от квалифицирани монтажници. Нищо от информацията в това указание не е предназначено за крайният потребител. Запазете това указание за по-нататъшна употреба Техникът трябва да снабди ползвателят с информация за работа степ-бай-степ, както и за действията в случай на повреда. Предвидете монтирането на един многополюсен ключ с разстояние между контактите равно, или по-голямо от 3 мм в захранващата верига. Убедете се че електрическата система има прекъсвач против претоварване по ток. Някои указания за монтаж изискват заземяване на крилото, в съответствие с действащите правила. Електрическата инсталация и оперативната логика трябва да съответстват на действащите правила. Захранванията с различно напрежение трябва да бъдат физически разделени, или изолирани съответно с допълнителна изолация от най-малко 1 мм. Закрепете допълнително захранващите кабели в близост до клемореда. По време на монтаж, поддръжка и поправка, прекъснете захранването преди да отворите капака за достъп до електрически части. Проверете отново всички свързвания преди включване на захранването. Неизползваните НЗ входове трябва да бъдат замостени. Описанията и скиците/фигурите в това указание не са задължителни Оставяйки основните характеристики на продуктът непроменени, производителят си запазва правото да модифицира същият от техническа, дизайнерска или търговска гледна точка, без това да е задължително отразено в настоящето указание. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Захранване ТЕХНИЧЕСКИ на контролния ДАННИ блок 24 V dc Захранване на контр.блок 230 V ac, 50/60 Hz или115 V ac 50/60 Hz, в зависимост от варианта Изходящо Основно захранване 1-2 мотора на 24 V В dc зависимост от модела Максимална Изходящо захранване мощност на мотор 120/120W Изходящо Изходяща мощност захранване за аксесоари 24 V dc 500 mа максимум Степен Захранване на защита аксесоари IP 44 Работна Ниво температура защита -20 /+70 º C Радиоприемник вграден на MHz (за ролинг код или програмируем + ролинг код) Брой на дистанционни 64 Настройва се (ролинг код или фиксиран + ролинг код Работна температура Радиоприемник Възможност да приеме

5 КОНТРОЛЕН БЛОК CP.BEN ОПРОВОДЯВАНЕ На фиг. 1 по-горе е показано свързването на проводниците: Клема Функция Описание V ac/dc Вход, захранване 24V ac/dc. 3-4 Антена Свързване към платка на антена (3-ширмовка, 4-жило) SCA/SRL/ 2º Ch Radio Контакт без напрежение. Нормално Отворен, управлява се от логики 2º Ch Radio (2-ри радиоканал) и SRL. При логика 2-ри радиоканал On: активен изход като 2-ри радиоканал При логика 2-ри радиоканал Off, и: - Логика SRL On: Контакт за управление сервизна лампа - Логика SRL Off: Контакт за лампа отворена врата SCA V dc Изход, захранване на аксесоари 24 V dc/ 0.5 А макс.(12+/11-) Мигаща светлина Свързване на предупредителна мигаща светлина 24 V dc, 15 W максимално 17 PED/CLOSE При логика OPEN/CLOSE Off: Вход, пешеходен бутон (Нормално Отворен Контакт). Управлява Мотор 1 при отваряне При логика OPEN/CLOSE On: Вход, бутон ЗАТВАРЯНЕ (Нормално Отворен Контакт). Управлява и двата мотора. 18 Step-by-step /OPEN При логика OPEN/CLOSE Off: Вход, бутон степ-бай-степ (Нормално Отворен Контакт). При логика OPEN/CLOSE On: Вход, бутон ОТВАРЯНЕ (Нормално Отворен Контакт). Управлява отварянето на двата мотора. 19 PHOT C Вход, фотоклетката се активира само при затваряне (Нормално Затворен Контакт). 20 PHOT Вход, фотоклетката се активира и при отваряне и при затваряне (Нормално Затворен Контакт). 21 STOP Вход, бутон STOP (Нормално Затворен Контакт). 22 COM Общ за всички контролни уреди Motor 1 Бързо свързване на предварително окабелен Мотор 1 24 Motor 1, Ground Заземяване на Мотор Motor 2 Бързо свързване на предварително окабелен Мотор 2 27 Motor 2, Заземяване на Мотор 2 Ground BN.CB Батерии Бързо свързване на платка за зареждане на батерии BN.CB ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ СВЪРЗВАНИЯТА 1) Прекъснете захранването 2) Деблокирайте крилата, придвижете ги на ръка до около половината им ход и пак ги блокирайте.

6 3) Възстановете захранването. 4) Подайте степ-бай-степ сигнал от бутон, свързан към Вход Степ-бай-Степ (РР), дистанционно, или от бутон <->. 5) Крилата на портала трябва да отварят. Ако затварят, работните проводници на Мотор 1 трябва да бъдат разменени чрез завъртане на 180º на конектора, и разменете проводници 26<>28 за Мотор 2. 6) Изберете моторът, който трябва при отваряне трябва да стартира първи движението, използвайки логиката MINV, вж. Фиг. 4 7) Изпълнете процедурата по самонастройване (виж меню SEТ) ПРОГРАМИРАНЕ Програмирането на контролният блок за различни функции се извършва като се използва неговия екрана с течни кристали и се настройват желаните стойности в описаното по-долу програмно меню. Менюто с параметрите Ви позволява да дадете цифрова стойност на функцията по същият начин, както с регулиране на тример. Менюто на логиките Ви позволява да активирате и деактивирате функции по същия начин както настройвате дип-суичовете. Други специални функции следват параметрите и логическите менюта и могат да варират в зависимост от вида на контролния блок или избрания софтуер. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМИРАЩИ БУТОНИ Натиснете бутон <PG> за да получите достъп до Главното Меню (PAR>>LOG>>RADIO>> ) Тези бутони могат да бъдат избрани чрез натискане на бутони + или -. Изберете Главното Меню с бутон <PG>, за да влезете в желаното Функционално Меню Ако натиснете <+>, Функционалното Меню се преглежда отгоре надолу. Ако натиснете <->, Функционалното Меню се преглежда отдолу нагоре. Ако натиснете бутон <PG>, влизате в желаната функция. Самата функция се настройва с използване на бутони <+> или <->. Ако натиснете бутон <PG>отново, се запомня желаната стойност. На екрана се изписва PRG. Вижте раздел ПРИМЕР ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. БЕЛЕЖКИ: Едновременно натискане на бутони < +> и <-> извън менюто Ви дава възможност да се върнете към предишното меню, без да правите каквито и да са промени. Натиснете и задръжте бутон <+> или <->, за да ускорите увеличаването/ намаляването стойностите. След изчакване от 30 секунди, контролният блок прекъсва програмирането и изключва екрана. Натискането на <-> при изгасен екран означава един импулс степ-бай-степ. ПАРАМЕТРИ, ЛОГИКИ И СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ В таблицата по-долу са показани единичните функции на контролният блок.

7 П А Р А М Е Т Р И МЕНЮ ФУНКЦИЯ Мин.-макс. (Настроено) tca Време за автоматично затваряне. Активна само (40 s) при логика TCA = ON. В края на настроеното време, контролният блок командва за затваряне. tsп1 Стойност за спиране на Мотор 1. Препоръчителни стойности за спиране на крилото на портала в проценти(25%-50%-75%- 100%) в сравнение с пълно отваряне/затваряне tsп2 Стойност за спиране на Мотор 2. Препоръчителни стойности за спиране на крилото на портала в проценти(25%-50%-75%- 100%) в сравнение с пълно отваряне/затваряне tped РПо 1 РПс 1 РПо 2 РПс 2 Време за пешеходно отваряне крило на портал Стойностите, които могат да бъдат настроени са: 25:25% отваряне 50:50% отваряне 100:100% отваряне Въртящият момент, приложен от Мотор 1 по време на отваряне е настроен* Въртящият момент, приложен от Мотор 1 по време на затваряне е настроен* Въртящият момент, приложен от Мотор 2 по време на отваряне е настроен* Въртящият момент, приложен от Мотор 2 по време на затваряне е настроен* tdпo Забавяне отварянето на Мотор 2 Регулирайте забавянето на Мотор 2 в зависимост от Мотор 1 tdпc Забавяне затварянето на Мотор 1 Регулирайте забавянето на Мотор 1 в зависимост от Мотор 2 SLd1 SLd2 PSo 1 PSc 1 PSo 2 PSc 2 tls Регулира скоростта на Мотор 1 по време на спиране. Стойността е изразена процентно, по отношение на нормалната скорост Регулира скоростта на Мотор 1 по време на спиране. Стойността е изразена процентно, по отношение на нормалната скорост Въртящият момент, приложен от Мотор 1 по време на спиране при отваряне е настроен* Въртящият момент, приложен от Мотор 1 по време на спиране при затваряне е настроен* Въртящият момент, приложен от Мотор 2 по време на спиране при отваряне е настроен* Въртящият момент, приложен от Мотор 2 по време на спиране при затваряне е настроен* Настройва времето за светене на сервизната светлина, когато логиката Service Light е настроена на ON, а логиката 2 nd radio channel е на OFF (50) (50) (100) 0-15-(2s) 0-40-(3s) (50%) (50%) 2s-180 s- (60s) БЕЛЕЖКА *ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неправилната настройка на тези параметри може да предизвика опасност. Моля съобразявайте се с действащите норми. За да проверите стойностите на въртящия момент, приложен към различни фази от дейността, постъпете както следва: При изключен екран и движещи се крила на портала, натиснете и задръжте натиснат бутон <+>. Ще бъдат изписани две цифри, разделени от точка (напр ). Първата цифра означава въртящия момент приложен от Мотор 1, докато последните две цифри се отнасят за въртящия момент приложен от Мотор 2.

8 Л О Г И К И МЕНЮ ФУНКЦИЯ ON-OFF (Настроено) tca Aвтоматично затваряне e разрешено или не (ON) Off: Изключено автоматично затваряне On : Включено автоматично затваряне IbL Функцията жилищен блок e активирана или не On : Функцията е активирана. Импулсът РР (степ-бай-степ) или импулс от предавател не оказват влияние при отваряне. ScL Off: Функцията е деактивирана. Бързото затваряне e разрешено или не On : бързото затваряне е включено. При отворена врата или по време на движение, задействането на фотоклетките води да автоматично затваряне, 3 секунди след задействането. Тази функция е възможна само при ТСА: ON PP Off: деактивирано бързо затваряне. Избира се начин на работа за бутон РР степ-бай-степ и за предавател/дистанционно On : Действие: ОТВОРЕНО > ЗАТВОРЕНО > ОТВОРЕНО > Off: Действие: ОТВОРЕНО > СТОП > ЗАТВОРЕНО > PrE СТОП > Предварителното мигане на лампа e активирано или не On : Включено предварително мигане на лампата Мигането се активира 3 секунди преди моторът да тръгне. Off: Деактивирано предварително мигане на лампата SErL Сервизната светлина e активирана или не на клеми (9-10) On : изход, разрешен като Сервизна светлина Този изход се активира при всякакво действие и остава активиран за времето за което е настроен от параметър TLS. Off: изход, разрешен като Светлина за отворена врата Тази функция не е разрешена, когато логиката 2 nd radio channel е на ON. 2ch Втори радиоканал e активиран или не на клеми (9-10) On : изход разрешен за 2 nd radio channel Off: изход забранен за 2 nd radio channel. Изходът към клемите е активиран като Сервизна светлина, ако SERL=On, или като SCA, ако SERL=Off Ако тази функция се настрои на On, всякакво натискане на cloc логика SERL ще бъде пренебрегнато. Режим на въвеждане ОТВОРЕНО е настроен On: вход OPEN с функция CLOCK За да се използва като свързване към таймер за задаване време на отваряне/затваряне. (Затворен контакт: порталът отворен. Отворен контакт: нормална дейност) Off: вход OPEN с функция OPEN Тази функция се активира само когато логика OPCL =ON БЕЛЕЖКА opcl Inuc П Inu cuar Избрани са начините Степ-бай-степ и Пешеходен On: вход към клема 18 активиран като ОТВОРЕН. Вход към клема 17 активиран като Затворен. Off: вход към клема 18 активиран като степ-бай-степ. Вход към клема 17 активиран като Пешеходен. Общо обръщане на движението при задействане на амперметричен датчик разрешено или забранено On: разрешено обръщане Off: неразрешено обръщане. Контролният блок управлява 2 секундно връщане на движението, и след това блокира крилата на портала Управляващ сигнал за стартиране на моторите On: мотор 2 започва първи при фаза отваряне Off: мотор 1 започва първи при фаза отваряне Предаватели с фиксиран код са допустими или не On: Приемникът приема само ролинг код Off: Приемникът е достъпен и за ролинг код и за фиксиран код (самообучаване и DIP суич) OFF)

9 Р А Д И О МЕНЮ PP 2ch clr rtr ФУНКЦИЯ С избиране на тази функция, приемникът чака (натискане) код от предавател, който да бъде прибавен към функцията степ-бай-степ Натиснете бутона на предавателя, за да го прибавите/запомните към тази функция. Ако кодът е валиден, се запазва в паметта, а на екранът се изписва ОК. Ако кодът не е валиден, се изписва надпис Err. С избирането на тази функция, приемникът чака (натискане) код от предавател, който да бъде прибавен към вторият радиоканал. Натиснете бутона на предавателя, за да го прибавите към тази функция. Ако кодът е валиден, се запазва в паметта, а на екранът се изписва надпис ОК. Ако кодът не е валиден, се изписва надпис Err. Ако логиката 2СН е зададена на OFF, бутонът предназначен за функция 2СН изпълнява управляващ сигнал за пешеходец С избирането на тази функция, приемникът чака (натискане) код от предавател, който да бъде изтрит от паметта му. Ако кодът е валиден, той се изтрива от паметта, а на екранът се изписва ОК. Ако кодът не е валиден, се изписва надпис Err. Пълно изтриване паметта на приемника. Изисква се потвърждение от оператора. КОПИРАНЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ КОДОВЕ НА ПРЕДАВАТЕЛ Ако кодът на предавателя вече е запомнен в приемника, може да се извърши копиране на кода му (без достъп до контролният блок) ВАЖНО: тази процедура трябва да бъде изпълнена при отворени крила на портала, по време на задръжката ТСА. Направете следното: 1) Натиснете скритият бутон на запомненият предавател /дистанционно. 2) В рамките на 5 секунди натиснете бутона на същото дистанционно който задейства автоматиката, с което поставяте приемника в режим на програмиране. 3) До 10 секунди натиснете скрития бутон на новото дистанционно. 4) До 5 секунди натиснете бутона на новото дистанционно, с който искате да управлявате автоматиката. 5) Приемникът запомня новото дистанционно и излиза веднага от режима на програмиране Меню nпаn res SEt Функция Изписва се броя на пълните цикли (отваряне+затваряне) извършени от автоматиката. Когато бутон <PG> се натисне веднъж се изписват първите 4 цифри, а с второто натискане вторите 4 цифри Пример: <PG>0012> > > <PG>3456: ефективно са извършени цикъла Нулиране на контролният блок. ВНИМАНИЕ: Това връща контролният блок към фабрично зададените стойности. Натискането на бутон <PG> за първи път води до мигане на надписа RES, натискането на бутон <PG> още веднъж, води до връщане към първоначалните настройки. Бележка: От паметта не се изтриват нито въведените кодове на предаватели, нито зададените позиции или хода на порталните крила. Самонастройване на контролният блок ВНИМАНИЕ: по време на тази операция движението на крилата на портала ТРЯБВА да е без препятствия. Първото натискане на бутон <PG> води до мигане на интервал от 1 секунда на надпис SET. Ако бутонът <PG> се натисне отново, се задейства честотата за самонастройване на контролния уред. Ако последователността на настройката има положителен резултат, на екрана се появява надписа ОК ; ако не е така, се изписва надпис Err (автоматичната настройка трябва да бъде повторена. Ако по време на автоматичната настройка бъде задействан който и да е вход (PP, PED,

10 PHOT, STOP), процедурата спира незабавно и се изписва надпис Err Бележка: Автоматичната настройка задава стойности за въртящия момент на моторите. В края на операцията проверете коректността на зададените стойности и можете да ги промените ръчно през подходящото Меню. ОПЕРАЦИЯ ПО МЕНЮ ЗА САМООБУЧЕНИЕ Процедурата по автоматично настройване позволява коректно настройване на моментите за отваряне/затваряне; нормална скорост и скорост по време на спиране на порталните крила. 1) Преди да задействате автоматичната настройка, проверете дали: - движението на порталните крила се извършва без наличие на препятствия - няма обекти /хора в зоната на движение на автоматичната система. - Всички свързвания са правилни и няма подаден сигнал от предпазно устройство (PHOT, PHOT C, STOP); - Придвижете крилата на портала на около половината им ход 2) Въведете Меню SET и натиснете бутон PGR. Надписът SET ще започне да мига на интервал от 1 секунда. 3) Чрез повторно натискане на бутон PGR, надписът SET ще се показва на интервал от 0.5 секунди и фазата по самонастройване стартира. Тази фаза се състои от следното: - Кратка операция по отваряне за двата мотора (около 5 секунди). - Затваряне със спиране на двете портални крила докато спрат от механичният стоп за фаза затваряне. - Отваряне със спиране на двете срила, докато опрат на механичният стоп за фаза отваряне. - Бързо затваряне на двете крила, докато спрат в механичният стоп за фаза затваряне. - Бързо отваряне на двете крила, докато спрат в механичният стоп за фаза отваряне. - Затваряне със спиране на двете портални крила докато спрат от механичният стоп за фаза затваряне. Всички тези фази трябва да бъдат изпълнени автоматично, без намеса на оператор. Активирането на който и да е вход (PHOT, PHOT C, STOP, PP,PED ) незабавно анулира процедурата по самообучение, крилата на портала спират и на екрана се изписва съобщение Err. Ако процедурата трябва да бъде спряна, достатъчно е да активирате някой вход, или да натиснете бутони + и на платката. Ако процедурата по самообучение приключи благополучно, се изписва надпис ОК. Натиснете бутон PGR и излезте от менюто за самообучение. Всяка приключила успешно процедура по самообучение, препрограмира предишната процедура. БЕЛЕЖКА: трябва да се предприеме нова операция по самообучение при каквато е да е промяна на параметрите въртящ момент, скорост, спиране или ред за стартиране на моторите (MINV).

11 БУФЕРНИ БАТЕРИИ Един аксесоар който се предлага за захранване на контролният блок в случай на прекъсване на захранването. BN.CB платката трябва да бъде поставена в слота, както е показано на фиг.3 По време на нормално действие е включен зелен светодиод и платката поддържа батериите заредени. В случай на прекъсване на захранването, платката захранва системата чрез батериите, а червеният светодиод се включва. Един предпазител от 10 А предпазва контролният блок по време на работа с буферните батерии. Ако прекъсне основното захранване, а батериите не са заредени, и двата диода не светят. ОКАБЕЛЯВАНЕ НА ПРЕДПАЗЕН РЪБ Ако изисква, Нормално Затворен (НЗ) контакт на механичния предпазен ръб може да бъде свързан последователно с клема 22 (DAS), както е посочено на фигурата отляво. За чувствителни ръбове в проводяща гума 8к2 може да се използва аксесоара SC.E. Ако се задейства чувствителния ръб, контролният блок заставя порталът да обърне движението си за около 2 секунди, или за целият си ход (виж логика INVC) и при двете фази отваряне и затваряне. След обръщането порталът спира ДИАГНОСТИКИ В случай на повреда, с натискане на бутоните <+> и <-> може да бъде показано състоянието на всички входове (крайни изключватели, управление и безопасност). Всеки сегмент от екрана отговаря на някой от входовете. В случай на повреда, може съгласно следната схема да се разбере къде е тя. НЗ входове са представени от вертикални сегменти, НО входове от хоризонтални сегменти. СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРЕШКА Контролният блок проверява правилното действие на предпазните устройства. В случай на повреда, ще бъдат изписани следните съобщения: Err Повреда във фаза на самообучение или при запомняне кодове на дистанционни в паметта. thrп Задействане на термична защита

12 ПРИМЕР ЗА ПРОГРАМИРАНЕ Нека да си представим, че е необходимо да : - настроим автоматично време на затваряне (ТСА) на 100 секунди - активираме предварителното мигане на лампата Представяме операциите представени по-долу стъпка по стъпка. Стъпка Натисни Екран Първо меню Бележки Първа функция от първото меню Настроена стойност на избраната функция Настройте желаната стойност с бутони <+> и <-> Стойността е програмирана След като се извърши програмиране, екранът показва настроената функция Натиснете едновременно <+> и <-> за да отидете на по-горно меню Второ меню Първа функция от второто меню Натиснете <-> няколко пъти, за да отидете на логика PRE Предварително зададена стойност на избраната функция Настройте желаната стойност с бутони <+> и <-> Стойността е програмирана Когато програмирането завърши, екранът показва настроената функция Натиснете едновременно <+> и <->, за да отидете на по-горно меню и излезете от програмиране, или изчакайте 30 секунди.

13 1. Натиснете щипките отстрани, за да свалите двете пластини, които прикриват болтовете. 2. Развийте до край и извадете двата винта откъм желаната за отваряне страна. 3. Отвийте на 2-3 оборота другите два винта, които ще действат като панти, без да ги изваждате, така че това ще ви позволи да отворите капака на кутията.

Контролен блок CP

Контролен блок CP L8542396 Rev.05/08/04 Управляващ блок за двигател за плъзгаща врата до 400 кг. / 230v Инструкция за работа 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Ние декларираме по този начин, че нашият продукт Отговаря на следните

Подробно

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ; БЛОК ЗА У

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ;     БЛОК ЗА У гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) 944 22 63; 944 22 36; 0878 44 22 36 факс 944 22 56; e-mail: info@beside.bg; www.beside.bg; БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и настройка ЕС Декларация

Подробно

Контролен блок Инструкция за експлоатация 1

Контролен блок Инструкция за експлоатация 1 Контролен блок Инструкция за експлоатация 1 С настоящата декларация декларираме че нашият продукт Е в зависимост от следните приложими клаузи Директива за ЕМС (89/336 ЕЕС, 93/68 ЕЕС) Ниско волтова директива

Подробно

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 L8542077 Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Централа MISE Електронната централа MISE може

Подробно

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc L8542336 Rev. 11/03/01 Централа за MBE Инструкция за експлоатация Page 1 of 4 Вход за бутон пешеходен Page 2 of 4 Централа за мотор MBE Централата MBE може да се използва при мотори, които не превишават

Подробно

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc L8542373 Rev. 06/05/01 Централа за управление HEAD - MBE Инструкция за експлоатация centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Упътване за настройка

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

CPBISONOM.indd

CPBISONOM.indd L8542943 11/2011 rev 0 гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) 944 22 63; 944 22 36; 0878 44 22 36 факс 944 22 56; e-mail: info@beside.bg; www.beside.bg; БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ CP.BISON OM ИНСТРУКЦИЯ

Подробно

Page 1 of 9

Page 1 of 9 Page 1 of 9 Page 2 of 9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ Продуктът не трябва да се използва за цели или по начин, различни от тези, за които продуктът е предназначен, както е описан в това ръководство.

Подробно

L

L L8542711 Rev. 12/04/02 ЦЕНТРАЛА RI.624 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОР ЗА ПЛЪЗГАЩА ВРАТА ДО 600 КГ Инструкция за експлоатация Централа RI.624 може да се използва за управление на 24Vdc мотори с мощност не поголяма

Подробно

Microsoft Word - centrala_RI_10KI_bul.doc

Microsoft Word - centrala_RI_10KI_bul.doc L8542624 Rev. 11/03/03 Централа RI.10KI за управление на мотор за плъзгащи врати RI.10KI до 1000 кг Инструкция за експлоатация Централата с микропроцесор RI.10KI се използва за управление на мотори, чиято

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс:

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс: INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 1 І. Предназначение Релето за време е предназначено за управление на ел. вериги, като времезакъснително

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и границите на използване им, упоменати в нея са дадени

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd Aвтоалармена Система Saturn M3 РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВЪЗМОЖНОСТИ - избор на различни алармени сигнали* - избор на сигнали за включване и изключване* - дистанционно радио управление с два бутона -

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно