R4BP 3 Print out

Размер: px
Започни от страница:

Download "R4BP 3 Print out"

Препис

1 Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPELLET-BROM Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: -4 Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3): BG

2 Съдържание Административна информация.. Търговско наименование на продукта.. Притежател на разрешение.3. Производител(и) на биоцидите.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а). Състав и формулиране на продукта.. Качествени и количествени данни за състава на биоцида.. Тип на формулирането 3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност 4. Разрешена(и) употреба(и) 4.. Специфични инструкции за употреба 4.. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби 4..3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени 4..4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно 4.. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на. Общи указания за употреба.. Инструкции за употреба.. Мерки за намаляване на риска.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка.. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на. Друга информация 3 4 4

3 Административна информация.. Търговско наименование на продукта Mishetox/ Мишетокс.. Притежател на разрешение Име и адрес на притежателя на разрешението Име Адрес Farmavit OOD zh.k. Hipodruma, bl. 39A, office and Sofia България Номер на разрешението -4 Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3) Дата на издаване на разрешението Дата на изтичане срока на валидност на разрешението BG //0 3/08/00.3. Производител(и) на биоцидите Име на производителя Фармавит ООД Адрес на производителя Местонахождение на производствените обекти ж.к. Хиподрума, бл. 39А, офис и 000 София България ж.к. Хиподрума, бл. 39А, офис и 000 София България.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а) 7//08

4 Активно вещество - Бромадиолон Име на производителя Activa S.r.l. Адрес на производителя Местонахождение на производствените обекти via Feltre 3 03 Milano Италия via Feltre 3 03 Milano Италия. Състав и формулиране на продукта.. Качествени и количествени данни за състава на биоцида Общоприето име IUPAC име Функция CAS номер EО номер Бромадиолон 3-[3-(4'-Bromo[,'- biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy- -phenylpropyl]-4- hydroxy-h-- benzopyran--one Активно вещество Съдържание (%).. Тип на формулирането RB - Готова за употреба примамка 3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност Категория на опасност Препоръки за безопасност Да се съхранява извън обсега на деца. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Използвайте предпазни ръкавици. Да се съхранява под ключ. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ. 7//08

5 Да се изхвърли съда в съответствие с нормативната уредба. 4. Разрешена(и) употреба(и) 4. Описание за използване Употреба - Готова за употреба родентицидна примамка под формата на пелети Продуктов тип Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие) ПТ 4 - Родентициди Биоцид като готова за употреба родентицидна примамка, под формата на пелети за контрол числеността на гризачи сив плъх, черен плъх и домашна мишка. Rattus rattus-house rat-възрастни Насекоми, бозайници (например гризачи) Rattus norvegicus-brown rat-възрастни Насекоми, бозайници (например гризачи) Mus musculus-house mouse-възрастни Насекоми, бозайници (например гризачи) Област на употреба На закрито На открито За професионална употреба- употреба в и около индустриални сгради, складови помещения, ферми, жилищни сгради, къщи, мазета, гаражи, килери и градини, както и открити пространства. За масова употреба- употреба в жилищни сгради, в мазета, гаражи, килери и градини. Метод(и) на прилагане Залагане на примамки - Родентицидна примамка под формата на пелети се прилага в предварително дозирани вътрешни опаковки от 0 g (за масова употреба) или с точно дозиран по 0 g диспенсър (за професионална употреба). Примамките от 0 g (опаковани или с диспенсър) се поставят в маркирани дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия. Дератизационните кутии се поставят по безопасен начин, за да се избегне неправилната употреба, случайно поглъщане от деца и нецелеви животни и разпиляване от гризачите в околната среда. Дератизационните кутии се поставят в засегнатите от гризачите зони и помещения, до дупките на гризачите, по маршрутите им на движение и местата, които основно предпочитат. Примамките да не се използват за защита на селскостопански култури от гризачи. Дозировка(и) и честота на прилагане За домашна мишка- две вътрешни опаковки по 0 g или с диспенсър пъти по 0 g на 00m. За сив плъх- 3 до вътрешни опаковки по 0 g или с 3 до диспенсъра по 0 g на 00m. За черен плъх- 3 до вътрешни опаковки по 0 g или с 3 до диспенсъра по 0 g на 00m Кутиите с примамките да се поставят на разстояние - 0 m една от друга. Родентицидната примамка в дератизационните кутии се проверява редовно (седмично) и се презарежда, ако примамките са изядени или повредени. Биоцидът не е предназначен за постоянна употреба:третирането трябва да продължи максимум седмици. 7//08 3

6 Категория(и) потребители Професионална Масова употреба (непрофесионален) Размери и материал на опаковките Кашон, Хартия, картон,,0;,0;,7;,80;,90;,00;,0; 3,00; 4,00;,00;,00; 7,00; 8,00; 9,00; 0,00;,00; 0,00;,00; 30,00; 3,00; 40,00; 4,00; 0,00 кг Чували, Пластмаса: PET,,00; 0,00;,00; 30,00; 3,00; 40,00; 4,00; 0,00 кг Пликове, Пластмаса: PET, 40;0;80;00;0;40;0;80;00;0;40;0;80;300;30;340;30;380;400;40;440 ;40;480;00;0;40;0;80;00;0;40;0;80;700;70;740;70;780;800;80;840 ;80;880;900;90;940;90;980;000;00;400;00 гр За професионална употреба: - кашони от:.0;.0;.7;.80;.90;.00;.0;3,00;4.00;.00;.00;7.00;8.00;9.00;0,00;,00;0,0 0;,00;30,00;3,00;40,00;4,00;0,00 кг. - чували от:,00;0,00;,00;30,00;3,00;40,00;4,00;0,00 кг. За масова употреба- полиетиленов плик от: 40;0;80;00;0;40;0;80;00;0;40;0;80;300;30;340;30;380;400;40;440 ;40;480;00;0;40;0;80;00;0;40;0;80;700;70;740;70;780;800;80;840 ;80;880;900;90;940;90;980;000;00;400;00 гр. Опаковките съдържат родентицидни примамки под формата на пелети в предварително дозирани вътрешни опаковки от 0g. Да се носят подходящи ръкавици. при професионална употреба, когато се пресипва примамката, да се използва противопрахова маска FFP. Ръцете и изложената на биоцида кожа да се измиват преди хранене и след употреба. Да се използва само на места недостъпни за деца, домашни животни и нецелевиживотни. Да се предотврати достъпът до примамката на деца и нецелеви животни,особено на кучета, котки, прасета и домашни птици. 4.. Специфични инструкции за употреба Родентицидната примамка в дератизационните кутии се проверява редовно (седмично) и се презарежда, ако примамките са изядени или повредени. Да се предотврати достъпът до примамката на деца и нецелеви животни,особено на кучета, котки, прасета и домашни птици. Освен ако не е под надзора на оператор по контрол на вредителите или на друго компетентно лице, антикоагулантните родентициди да не се използват като постоянни отровни точки. В повечето случаи, антикоагулантните примамки постигат контрол в рамките на 3 дни. Умрелите гризачи да се премахват на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат. Използвайте подходящи ръкавици при работа с умрели животни. Мъртвите гризачи да се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и да се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в Областните Дирекции по Безопасност на Храните (ОДБХ), в съответствие с чл.9, ал. от Закона за Ветеринарномедицинската Дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХпри спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл.9, ал.3 от ЗВМД. Биоцидът не е предназначен за постоянна употреба: третирането трябва да продължи максимум седмици. 4.. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби 7//08 4

7 При професионална употреба третираните територии трябва да бъдат маркирани и да се поставят табели, описващи риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ. Дератизационните кутии трябва да бъдат маркирани, като маркировката ясно да показва, че съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда При контакт с кожата: Да се измие добре с много вода и сапун. Свалете и изперете замърсеното облекло. При контакт с очите: Отстранете контактните лещи, ако има такива и изплакнете бавно и нежно очите с вода за поне -0 минути. Да се потърси незабавно медицинска помощ. При поглъщане: Незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета. Антидот - витамин К (прилага се под наблюдението на лекар). Център за първа помощ: МБАЛСМ "Н.И.Пирогов" Телефон за спешни случаи - (0) В случай на поглъщане на големи количества, сериозното отравяне инхибира витамин К, като причинява кървене в кожата и лигавиците и в органите и паренхимите. ЛЕЧЕНИЕ: В случай на поглъщане на големи количества, предизвикайте повръщане, направете клизма или изпийте активен въглен. Незабавно след поглъщането и в следващите няколко дни трябва да се следи протромбиновото време. Ако протромбиновата активност е намалена, приложете витамин К. Следвайте съответния медицински протокол, съгласуван с Центъра за контрол на отравянията. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: антикоагуланти. Продуктът може да бъде опасен,ако бъде погълнат от домашни животни или други нецелеви животни.при поглъщане, предизвикайте повръщане. Свържете се незабавно с вашия ветеринар и му покажете кутията или етикета Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Отстранете дератизационните кутии след края на третирането. Остатъци от неконсумирани и повредени примамки да се събират и отстраняват по безопасен начин като опасен отпадък, в съответствие с изискванията на националнато законодателство. Не използвайте празните опаковки отново и не ги изхвърляйте в околната среда, а в съответствие с действащите разпоредби. Внимателно прочетете Информационният лист за безопасност. 4.. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение Вижте етикета.. Общи указания за употреба.. Инструкции за употреба Вижте точка Мерки за намаляване на риска 7//08

8 Вижте точка Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда Вижте точка Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Вижте точка Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение Вижте точка Друга информация Няма налична допълнителна информация. 7//08

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIBLOCK-BROM Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 63-3 Референтен номер на актива

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPELLET-BROD Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 694-3 Референтен номер на актива

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: BROS зърна против мишки и плъхове Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 674-4, 674-

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: BROS блокчета против мишки и плъхове Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 68-, 68-6

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Dr. Mort Brodi Продуктов(и) тип(ове): Номер на разрешението: 2345-1 Референтен номер на актива от Регистъра за

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Райд примамка за хлебарки с абамектин Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Zig Zag Insettivia Tropical insettorepellente lozione no gas profumata Продуктов(и) тип(ове): ПТ 9 - Атрактанти

Подробно

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_ РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара на МЗ: 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара: Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5 тел. +359 2 8140 164 Производител:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPASTA-BROD Продуктов(и) тип(ове): Номер на разрешението: 2308-1 Референтен номер на актива от Регистъра за

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Zig Zag Insettivia spray corpo profumato Продуктов(и) тип(ове): ПТ 9 - Атрактанти и репеленти Номер на разрешението:

Подробно

7_Racumin Paste Label Prof

7_Racumin Paste Label Prof РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: No 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара : Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5. тел. +359 2 8140164 Производител:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: DIFETEC P-29F Продуктов(и) тип(ове): Номер на разрешението: 2420-1 Референтен номер на актива от Регистъра за

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Summary of product characteristics for a biocidal product Product name: RATIBROM PASTE Product type(s): PT4 - Rodenticides (Pest control) Authorisation number: 70-3 R4BP 3 asset reference number: BG-0009959-0000

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Murin Facoum Pasta Продуктов(и) тип(ове): ПТ 14 - Родентициди ПТ 14 - Родентициди Номер на разрешението: 2489-1

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: AGITA 0WG Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи Номер

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: AGRI IODE FLUIDE Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Tanalith E 347 Продуктов(и) тип(ове): ПТ 08 - Консерванти за дърво Номер на разрешението: 9-, 9-2 Референтен номер

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциди Наименование на групата: Aqua K-Othrine Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: AQUA KOTHRIN Продуктов(и) тип(ове): ПТ 18 Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи ПТ 18

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Summary of product characteristics for a biocidal product Product name: Detia Pellets Brodifacoum Product type(s): PT14 - Rodenticides (Pest control) Authorisation number: 1669-3,1669-5 R4BP 3 asset reference

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Sikkens Cetol WV 880(BPD) Продуктов(и) тип(ове): ПТ 08 - Консерванти за дърво ПТ 08 - Консерванти за дърво Номер

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Dip-io YB MAX Продуктов(и) тип(ове): ПТ 0 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението: EU-00897-0000 Референтен

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Liq-io concentrate Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението:

Подробно

Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско

Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома скоро ще се появи нова предупредителна информация. Някои

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Liq-io 5500 Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението:

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Summary of product characteristics for a biocidal product Product name: Ratimor пелети Product type(s): PT14 - Rodenticides (Pest control) Authorisation number: 1765-3, 1765-4 R4BP 3 asset reference number:

Подробно

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx Екоцид S Ecocid S Наименование на всяко активно вещество в състава на биоцидния препарат и концентрацията му в метрични единици. Pentapotassium bis(peroxymono sulphate) bis(sulphate) 50 g/100 g Sulphamidic

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: TARMIBLOK PIÈGES À MITES ALIMENTAIRES Продуктов(и) тип(ове): ПТ 9 - Атрактанти и репеленти Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Summary of product characteristics for a biocidal product Product name: Ratimor pasta primamka Product type(s): PT14 - Rodenticides (Pest control) Authorisation number: 1565-1 R4BP 3 asset reference number:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: MEPA Barrier Spray D Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението: EU-008398-0000

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM (0217) GHS07 7GB GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТ

5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM (0217) GHS07 7GB GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТ 5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM-068-01 (0217) GHS07 7GB1501-0017 GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ Предупреждения за опасност: H304

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

V-2003-PI-bg

V-2003-PI-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Purevax Rabies суспенсия за инжектране 2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка доза от 1 ml съдържа: Активна

Подробно