(т.63)

Размер: px
Започни от страница:

Download "(т.63)"

Препис

1 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов - Кмет на Община Смолян Относно: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Широка лъка, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Съгласно чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет определя с Решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории и средните годишни рентни плащания за землището или за общината се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината. Средните годишни рентни плащания за землището на с. Широка лъка, са определени в лв./дка, от комисия назначена със Заповед РД 05 2 от г. на директора на ОД Земеделие гр.смолян и са както следва: 1.За пасища 7 лв./дка.; 2.За ливади 8 лв./дка.. Уважаеми общински съветници, във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.98, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предлагам Общински съвет да приеме следните РЕШЕНИЯ: І. Определя за индивидуално ползване, свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Широка лъка, за отдават под наем, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с

2 пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, както следва: Кадастрален идентификатор Стар номер Площ (кв.м) Трайно предназна чение Начин на трайно ползване Адрес Категория Земеделска Ливада БЕДЕНСКИ ИЗВОР Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище КУЛНЯТА Х Земеделска Пасище ТЕПАВИЦАТА Х Земеделска Ливада БРЕЗКА РЕКА Х Земеделска Ливада БРЕЗКА РЕКА Х Земеделска Пасище ПОБИТИЯ КАМЪК Х Земеделска Пасище ВОЧКОВОТО Х Земеделска Пасище ОКМАНИЦА Х Земеделска Пасище САРИЕВ.МАХАЛА Х Земеделска Пасище САРИЕВ.МАХАЛА Х Земеделска Пасище САРИЕВ.МАХАЛА Х Земеделска Пасище САРИЕВ.МАХАЛА Х Земеделска Пасище ОСЛЕН Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище КЕЧЕВОТО Х Земеделска Пасище ПАВЛЯ Х Земеделска Пасище ОСЛЕН Х Земеделска Ливада Х Земеделска Пасище ОСЛЕН Х Земеделска Ливада Х Земеделска Пасище ОСЛЕН Х Земеделска Ливада ПОПИНА Х Земеделска Ливада ПОПИНА Х Земеделска Ливада ПОПИНА Х Земеделска Пасище ДОЛНО КОЛАЦКО Х Земеделска Пасище ГАРВАНИЦА Х Земеделска Пасище ГОРСКИ ДОЛ Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище ПОПИНА Х Земеделска Пасище ПОПИНА Х Земеделска Пасище ПОПИНА Х Земеделска Пасище ПОПИНА Х Земеделска Пасище ЧАУШЕВО Х Земеделска Пасище ЧУКУРА Х Земеделска Пасище ПОПИНА Х Земеделска Пасище НИГАТА Х Земеделска Пасище НИГАТА Х Земеделска Пасище НИГАТА Х Земеделска Пасище НИГАТА Х Земеделска Пасище ЛАГРЕВО Х Земеделска Ливада СТАРАТА БАЧО Х Земеделска Ливада СТАРАТА БАЧО Х Земеделска Пасище СЕЛИЩЕТО Х Земеделска Пасище СЕЛИЩЕТО Х Земеделска Пасище СЕЛИЩЕТО Х

3 Земеделска Пасище СЕЛИЩЕТО Х Земеделска Пасище СТАРАТА БАЧО Х Земеделска Пасище СТАРАТА БАЧО Х Земеделска Пасище БИСТРИЦА Х ГЕРЗИЛОВО Земеделска Пасище РАВНИЩЕ Х Земеделска Пасище ПРЕСЛОПА Х Земеделска Пасище ТЕНКОВОТО Х Земеделска Пасище ТЕНКОВОТО Х Земеделска Пасище ПРЕСЛОПА Х Земеделска Пасище ЧОКИНА МАНДРА ІХ Земеделска Ливада МЕЧИ ГРОБ Х Земеделска Пасище МАДЖАРСКОТО ІХ Земеделска Пасище ПОРТАТА ІХ Земеделска Пасище МЕЧИ ГРОБ ІХ Земеделска Ливада БАШЛИВО КОРИТО ІХ Земеделска Пасище ЛИХКОВА ВОДА Х Земеделска Пасище ІХ Земеделска Пасище ІХ Земеделска Пасище БАШЛИВО КОРИТО ІХ Земеделска Пасище БАШЛИВО КОРИТО ІХ Земеделска Пасище ШОКОВО Х Земеделска Пасище МАХМУТИЦА Х Земеделска Ливада БИСТРИЦА Х Земеделска Пасище БИСТРИЦА Х Земеделска Пасище СТАРАТА БАЧО Х Земеделска Пасище СТАРАТА БАЧО Х Земеделска Пасище КЕЧЕВОТО Х Земеделска Пасище КЕЧЕВОТО Х Земеделска Пасище ВОЛЧИНОВОТО Х Земеделска Пасище СИНОРА Х Земеделска Пасище СРЕДНА ВОДА Х Земеделска Пасище ВЪРБОВО Х Земеделска Пасище ВАРТОЛЯ Х Земеделска Ливада ВАРТОЛЯ Х Земеделска Пасище ВАРТОЛЯ Х Земеделска Пасище ВАРТОЛЯ Х Земеделска Пасище СВЕТИ КОНСТАНТИ Х Земеделска Пасище ЛИВАДИЩА Х Земеделска Ливада ЛИВАДИЩА Х Земеделска Ливада ЛИВАДИЩА Х Земеделска Пасище ЛИВАДИЩА Х Земеделска Ливада ЛИВАДИЩА Х Земеделска Ливада ЛИВАДИЩА Х Земеделска Ливада ЛИВАДИЩА Х Земеделска Ливада ЛИВАДИЩА Х Земеделска Ливада ПРЕСЛОПА Х Земеделска Пасище КАРДЖИКОВ ДОЛ Х Земеделска Пасище КАРДЖИКОВ ДОЛ Х Земеделска Пасище ПРЕСЛОПА Х Земеделска Пасище ПРЕСЛОПА Х Земеделска Пасище СРЕДНА ВОДА Х Земеделска Пасище СРЕДНА ВОДА Х Земеделска Пасище СРЕДНА ВОДА Х

4 Земеделска Пасище СРЕДНА ВОДА Х Земеделска Пасище СРЕДНА ВОДА Х Земеделска Пасище ВЪРБОВО Х Земеделска Пасище СРЕДНА ВОДА Х Земеделска Пасище СРЕДНА ВОДА Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище ТУМБАРИЦА Х Земеделска Пасище ТУМБАРИЦА Х Земеделска Пасище СЛИВОВО Х Земеделска Пасище СЛИВОВО Х Земеделска Пасище БАРАТА Х Земеделска Пасище СЛИВОВО Х Земеделска Пасище СЛИВОВО Х Земеделска Пасище СЛИВОВО Х Земеделска Пасище СЛИВОВО Х Земеделска Ливада СЛИВОВО Х Земеделска Ливада Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище КАЛЕВИЩА ІХ Земеделска Пасище КАЛЕВИЩА ІХ Земеделска Пасище КАЛЕВИЩА ІХ Земеделска Ливада КАЛЕВИЩА ІХ Земеделска Пасище КАЛЕВИЩА ІХ Земеделска Пасище ЖИВАКА ІХ Земеделска Пасище ЖИВАКА ІХ Земеделска Пасище ЖИВАКА ІХ Земеделска Пасище ЖИВАКА ІХ Земеделска Пасище ЖИВАКА ІХ Земеделска Пасище ЖИВАКА ІХ Земеделска Пасище ЖИВАКА ІХ Земеделска Пасище КАЛЕВИЩА ІХ Земеделска Пасище ЖИВАКА ІХ Земеделска Пасище ЙОЗОВО ІХ Земеделска Пасище СЕЧИМЕКА Х Земеделска Пасище СЕЧИМЕКА Х Земеделска Пасище БРЕЗКОТО ІХ Земеделска Пасище БРЕЗКОТО ІХ Земеделска Пасище БРЕЗКОТО ІХ Земеделска Пасище ПОЖАРЕТО ІХ Земеделска Пасище ПОЖАРЕТО ІХ Земеделска Пасище ПОЖАРЕТО ІХ Земеделска Пасище ПОЖАРЕТО ІХ Земеделска Пасище ПОЖАРЕТО ІХ Земеделска Пасище ПОЖАРЕТО ІХ Земеделска Пасище ПОЖАРЕТО ІХ Земеделска Пасище БРЕЗКОТО ІХ Земеделска Пасище БРЕЗКОТО Х Земеделска Пасище БРЕЗКОТО ІХ Земеделска Пасище БРЕЗКОТО ІХ Земеделска Пасище БРЕЗКОТО ІХ Земеделска Пасище СВЕТА ГОРА ІХ Земеделска Пасище СРЕДОЧЕТО ІХ Земеделска Пасище СРЕДОЧЕТО ІХ

5 Земеделска Ливада СРЕДОЧЕТО ІХ Земеделска Ливада ІХ Земеделска Пасище СВЕТА ГОРА ІХ Земеделска Пасище СВЕТА ГОРА ІХ Земеделска Пасище МЕКЬОВОТО ІХ Земеделска Пасище СВЕТА ГОРА ІХ Земеделска Пасище ТИКЛЕНИЦА Х Земеделска Пасище ТИКЛЕНИЦА Х Земеделска Пасище СРЕДОЧЕТО Х Земеделска Пасище ТИКЛЕНИЦА Х Земеделска Пасище СВЕТА ГОРА ІХ Земеделска Пасище СВЕТА ГОРА ІХ Земеделска Пасище ГОРЕЛИ ХЛЕВОВЕ ІХ Земеделска Ливада СВЕТА ГОРА ІХ Земеделска Пасище СРЕДОЧЕТО ІХ Земеделска Пасище СРЕДОЧЕТО ІХ Земеделска Пасище РАЙКОВСКОТО Х Земеделска Пасище РАЙКОВСКОТО Х Земеделска Пасище РАЙКОВСКОТО Х Земеделска Пасище РАЙКОВСКОТО Х Земеделска Пасище РАЙКОВСКОТО Х Земеделска Пасище РАЙКОВСКОТО Х Земеделска Пасище РАЙКОВСКОТО Х Земеделска Ливада АСЕНИЦА ІХ Земеделска Пасище АСЕНИЦА ІХ Земеделска Ливада БОРУНА ІХ Земеделска Пасище БОРУНА ІХ Земеделска Пасище ІХ Земеделска Пасище АСАНСКО СЕЛИЩЕ ІХ Земеделска Ливада ІХ Земеделска Пасище ДОЙЧОВОТО Х Земеделска Пасище УЧИКОВО Х Земеделска Пасище РУПСКИ КАМЪК Х Земеделска Пасище СОЛ. ПРИСОЙКА Х Земеделска Ливада Х Земеделска Ливада РЕКАТА Х ГЕРЗИЛОВО Земеделска Ливада РАВНИЩЕ Х Земеделска Пасище СЕЛИЩЕТО Х Земеделска Пасище ГЕРЗИЛОВО РАВНИЩЕ Х Земеделска Ливада ПОЖАРЕТО Х Земеделска Ливада ПОЖАРЕТО Х Земеделска Пасище ЯВЛИЯ-ДРЕН Х Земеделска Ливада ПОЖАРЕТО Х Земеделска Ливада ПОЖАРЕТО Х Земеделска Пасище ВЪРБОВО Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище СЕЛИЩЕТО Х Земеделска Ливада МАХМУТИЦА Х Земеделска Пасище МАХМУТИЦА Х Земеделска Пасище МАХМУТИЦА Х Земеделска Ливада МАЙОРОВО Х Земеделска Пасище МАХМУТИЦА Х Земеделска Пасище МАХМУТИЦА Х

6 Земеделска Пасище БОЧУКОВА ПРИСОЙКА Х Земеделска Пасище СЮЛЕЙМАНОВ ГРОБ Х Земеделска Пасище СЮЛЕЙМАНОВ ГРОБ Х Земеделска Пасище РАДЕКОВА ЛИВАДА Х Земеделска Пасище ДУПКАТА Х Земеделска Пасище РАДЕКОВА ЛИВАДА Х Земеделска Пасище ДУПКАТА Х Земеделска Пасище БРЕЗ ДОЛЕНА ІХ Земеделска Пасище БРЕЗКОТО Х Земеделска Пасище БРЕЗКОТО Х Земеделска Пасище БРЕЗКОТО ІХ Земеделска Пасище БРЕЗ ДОЛЕНА Х Земеделска Пасище БРЕЗ ДОЛЕНА Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище ЛОЧКИ Х Земеделска Ливада ЛОЧКИ Х Земеделска Пасище ЛОЧКИ Х Земеделска Пасище ЛОЧКИ Х Земеделска Пасище ЛОЧКИ Х Земеделска Пасище ДОЛЕНА Х Земеделска Пасище ДОЛЕНА Х Земеделска Пасище ДОЛЕНА Х Земеделска Пасище АСАНСКО СЕЛИЩЕ ІХ Земеделска Пасище БЕЙЛИКА ІХ Земеделска Пасище БОРИКОВА БАРЧИНА ІХ Земеделска Пасище БОРИКОВА БАРЧИНА ІХ Земеделска Пасище КАРАКАЙНАК ІХ Земеделска Пасище КАРАКАЙНАК ІХ Земеделска Пасище КАРАМЕХМЕДОВО ІХ Земеделска Пасище ТИКЛЕНИЦА ІХ Земеделска Пасище ТИКЛЕНИЦА ІХ Земеделска Пасище КЕРЕЧНИЦАТА Х Земеделска Пасище КЕРЕЧНИЦАТА Х Земеделска Пасище КАПАКА Х Земеделска Ливада КАПАКА Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище БОРИКОВА БАРЧИНА Х Земеделска Пасище КАПАКА Х Земеделска Пасище ПОЖАРЕТО ІХ Земеделска Пасище БРЕЗКОТО ІХ Земеделска Пасище ПОЖАРЕТО ІХ Земеделска Ливада БРЕЗКОТО ІХ Земеделска Пасище КАРАКАЙНАК ІХ Земеделска Пасище БРЕЗКОТО ІХ Земеделска Пасище БРЕЗКОТО ІХ Земеделска Пасище БРЕЗКОТО ІХ Земеделска Пасище БРЕЗКОТО ІХ Земеделска Ливада БРЕЗКОТО ІХ Земеделска Пасище ІХ Земеделска Пасище БРЕЗКОТО Х Земеделска Пасище БРЕЗКОТО Х Земеделска Пасище Х

7 Земеделска Пасище Х Земеделска Ливада Х Земеделска Пасище ІХ Земеделска Пасище ІХ Земеделска Пасище СВЕТА ГОРА ІХ Земеделска Пасище КАМЪКА ІХ Земеделска Пасище Х Земеделска Ливада ІХ Земеделска Пасище КАМЪКА ІХ Земеделска Пасище Х Земеделска Ливада Х Земеделска Пасище СРЕДОЧЕТО ІХ Земеделска Пасище ДОЛНИЯ КАМЪК Х Земеделска Пасище ДОЛНИЯ КАМЪК Х Земеделска Пасище ДОЛНИЯ КАМЪК Х Земеделска Пасище ІХ Земеделска Пасище ХАРМАНА ІХ Земеделска Пасище Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище ВЪРБОВО Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище ВЪРБОВО Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище ВЪРБОВО Х Земеделска Пасище ВОПАТА Х Земеделска Пасище ВОПАТА Х Земеделска Пасище СЕЛИЩЕТО Х Земеделска Пасище МЕЧИ ГРОБ Х Земеделска Пасище ІХ Земеделска Пасище ПОРТАТА ІХ Земеделска Пасище КУКУВИЦА Х Земеделска Пасище КУКУВИЦА Х Земеделска Пасище ЧЕПЕЛАРСКО ЗАВО Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище БАРЧИНАТА Х Земеделска Пасище ВЕЛЕВОТО Х Земеделска Ливада Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище ВЪРБОВО Х Земеделска Пасище ВЪРБОВО Х Земеделска Пасище ВЪРБОВО Х Земеделска Пасище ВЪРБОВО Х Земеделска Пасище ВЪРБОВО Х Земеделска Пасище Х

8 Земеделска Пасище ПРЕСЛОПА Х Земеделска Пасище ПРЕСЛОПА Х Земеделска Пасище СЛИВОВО Х Земеделска Пасище ТЕПАВИЦАТА Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище Х Земеделска Ливада Х Земеделска Пасище Х Земеделска Ливада Х Земеделска Пасище ТУМБАРИЦА Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище ЧУКАТА Х Земеделска Пасище ГРУДЕВО Х Земеделска Пасище ЧУКАТА Х Земеделска Пасище МАХМУТИЦА Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище ОКМАНИЦА Х Земеделска Пасище ЛУЧОВА КОЛИБА Х Земеделска Пасище ЛУЧОВА КОЛИБА Х Земеделска Ливада КУКУВИЦА Х Земеделска Пасище КАБОТА Х Земеделска Пасище КИДИКА Х Земеделска Пасище РЕКАТА Х Земеделска Ливада КУКУВИЦА Х Земеделска Ливада КУКУВИЦА Х Земеделска Ливада КУКУВИЦА Х Земеделска Пасище ЧЕПЕЛАРСКО Х Земеделска Пасище ЧЕПЕЛАРСКО Х Земеделска Пасище КУКУВИЦА Х Земеделска Пасище ЧЕПЕЛАРСКО Х Земеделска Пасище ЧЕПЕЛАРСКО Х Земеделска Ливада ГОЛЯМАТА ЛИВАДА Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище ЧЕПЕЛАРСКО Х Земеделска Пасище БАБИНА ВОДА Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище КЕПЕНЕКА Х Земеделска Пасище КЕПЕНЕКА Х Земеделска Пасище СОВАТЯ Х Земеделска Пасище СОВАТЯ Х Земеделска Пасище СОВАТЯ Х Земеделска Пасище СОВАТЯ Х Земеделска Пасище СОВАТЯ Х Земеделска Пасище СОВАТЯ Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище НАД ЗГУРОВИЦА Х Земеделска Пасище НАД ЗГУРОВИЦА Х Земеделска Пасище ПОД КОЛИБАТА Х

9 Земеделска Пасище НАД ЗГУРОВИЦА Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище РЕЧИЦАТА Х Земеделска Пасище НАД ЗГУРОВИЦА Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище НАД ЗГУРОВИЦА Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище РЕЧИЦАТА Х Земеделска Пасище РЕЧИЦАТА Х Земеделска Пасище КАЛФЕНИЦА Х Земеделска Пасище КАЛФЕНИЦА Х Земеделска Пасище БАБИНА ВОДА Х Земеделска Пасище Х Земеделска Пасище КАЛЕКОВО Х Земеделска Пасище КАШИДОВОТО Х Земеделска Ливада ОСМАНОВО Х Земеделска Ливада ОСМАНОВО Х Земеделска Пасище ДРАГАНИЦА Х Земеделска Пасище ДРАГАНИЦА Х Земеделска Ливада Х Земеделска Пасище ДРАГАНИЦА Х Земеделска Пасище ВРАЧОВОТО Х Земеделска Пасище ВРАЧОВОТО Х Земеделска Пасище ВРАЧОВОТО Х Земеделска Пасище ДРАГАНИЦА Х Земеделска Пасище ДРАГАНИЦА Х Земеделска Пасище ДРАГАНИЦА Х Земеделска Пасище Х Земеделска Ливада ШАХАНОВА ЛИВАДА Х Земеделска Пасище ВРАЧОВОТО Х Земеделска Пасище ЛУКОВИЦА Х Земеделска Пасище ЛУКОВИЦА Х Земеделска Ливада Х ІІ.Определя цена за отдаване под наем при разпределянето между животновъди на пасища, мери и ливади в землището на с. Широка лъка, обвързана със средните годишни рентни плащания за землището, а именно: 1.За пасища 7 лв./дка.; 2.За ливади 8 лв./дка.. ВНОСИТЕЛ: НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ Кмет на Община Смолян

т.11

т.11 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов - Кмет на Община Смолян Относно: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се

Подробно

т.21

т.21 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов - Кмет на Община Смолян Относно: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се

Подробно

т.13

т.13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов - Кмет на Община Смолян Относно: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се

Подробно

т.31

т.31 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов - Кмет на Община Смолян Относно: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се

Подробно

т.05

т.05 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян Относно: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-128/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-125/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

ДО

ДО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т ър н а земеделието, храните и горите З А П О В Е Д РД 46-78 СОФИЯ, 27.02.2019 г. На основание чл. 37и, ал. 2, във връзка счл. 24а, ал. 2, т. 6 от Закона за собствеността

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лове

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лове РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД-04-279-1/12.12.2018 г. гр.ловеч На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-180/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-149, гр. Велико Търново, 28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 62,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 62, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-313/21.12.2018 г. На основание чл. 62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.37в,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-191, гр. Велико Търново, 28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-136/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СМОЛЯН гр. Смолян, бул. България 14, тел./факс 0301/62078, email:odzg_smolyan@mzh.government.bg 3АПОВЕД РД-05-116, гр.смолян, 30.09.2015

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД-04-279-47/12.12.2018 г. гр.ловеч На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО З А П О В Е Д РД-14-238/01.10.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-116/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-117/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-192/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 161 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

lav4e.eps

lav4e.eps Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е С о ф и й с к а о б л а с т З А П О В Е Д РД-12-С-116

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-327/28.12.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-183/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р ИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт на ди р екция Земед ели е - Видин З А П О В Е Д РД-04-26/21.01.2019 г. гр. Видин На основание

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р ИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - Б у р г а с З А П О В Е Д РД 11 263 25.09.2018г.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-260/23.10.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 078/550271, E-mail: odzg kyustendil@mzh.government.bg З А П О В Е Д РД-05-18/28.01.2019г. ГРАД КЮСТЕНДИЛ На основание чл. 47ж, ал. 1 от Правилника за прилагане

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-137/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт н а ди р екция Земед е ли е - Монтан а З

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт н а ди р екция Земед е ли е - Монтан а З Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт н а ди р екция Земед е ли е - Монтан а З А П О В Е Д 144/27.03.2017 г. гр. Монтана На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД 14-228/02.10.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-115/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД-04-279-21/12.12.2018 г. гр.ловеч На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт н а ди р екция Земед е ли е - Монтан а З

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт н а ди р екция Земед е ли е - Монтан а З Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт н а ди р екция Земед е ли е - Монтан а З А П О В Е Д 143/27.03.2017 г. гр. Монтана На основание

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 157 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-120/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 156 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА п.k. 9000, град Варна, адрес ул Д-р Пискюлиев 1, телефон 052/621240, факс052/647351, e-mail:odzg_var@abv.bg ЗАПОВЕД РД

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П Е Р Н И К П Р О Т О К О Л 6 гр. Перник, г. Общинският съвет Перник, на заседание, състояло се на г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П Е Р Н И К П Р О Т О К О Л 6 гр. Перник, г. Общинският съвет Перник, на заседание, състояло се на г. О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П Е Р Н И К П Р О Т О К О Л 6 гр. Перник, 07.05.2015 г. Общинският съвет Перник, на заседание, състояло се на 07.05.2015г., след като обсъди Докладна записка /вх. 132/17.03.2015

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-263/24.10. 2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-299/30.09.2016 г. На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции Земеделие,

Подробно

О Б Щ И Н А П Е Р Н И К УТВЪРДИЛ...(П)... КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК /ВЯРА ЦЕРОВСКА/ 2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1А ; тел: 076 / ; факс: 076 /

О Б Щ И Н А П Е Р Н И К УТВЪРДИЛ...(П)... КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК /ВЯРА ЦЕРОВСКА/ 2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1А ; тел: 076 / ; факс: 076 / О Б Щ И Н А П Е Р Н И К УТВЪРДИЛ...(П)... КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК /ВЯРА ЦЕРОВСКА/ 2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603890 ПРОТОКОЛ 1 Днес 18.04.2018г. година в изпълнение

Подробно

Приложение към Заповед 997-РД-01-03/ г. на Кмета на Община Свищов Процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за ср

Приложение към Заповед 997-РД-01-03/ г. на Кмета на Община Свищов Процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за ср Приложение към Заповед 997-РД-01-03/30.07.2018 г. на Кмета на Община Свищов Процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от 1 (една) стопанска година 2018/2019 г. на свободни

Подробно